30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 403/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1922/2006

2006 m. gruodžio 20 d.

įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 13 straipsnio 2 dalį ir 141 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsniuose nustatyta, kad draudžiama bet kokia diskriminacija dėl lyties ir numatyta, kad visose srityse turi būti užtikrinta moterų ir vyrų lygybė.

(2)

Sutarties 2 straipsnyje numatyta, kad moterų ir vyrų lygybė yra vienas iš pagrindinių Bendrijos uždavinių. Be to, pagal Sutarties 3 straipsnio 2 dalį Bendrija turi siekti pašalinti nelygybę ir aktyviai skatinti moterų ir vyrų lygybę visose savo veiklos srityse, taip užtikrindama moterų ir vyrų lygybės klausimo integravimą į visas Bendrijos politikos sritis.

(3)

Sutarties 13 straipsnyje Taryba įgaliojama visose Bendrijos kompetencijos srityse imtis atitinkamų veiksmų kovai su diskriminacija inter alia dėl lyties.

(4)

Moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio užimtumo bei profesinės veiklos srityje principas įtvirtintas Sutarties 141 straipsnyje, ir jau galioja nemažai teisės aktų, išsamiai reglamentuojančių vienodą požiūrį į moterų ir vyrų galimybes įsidarbinti ir darbo sąlygas, įskaitant vienodą užmokestį.

(5)

Pirmoje Komisijos metinėje ataskaitoje moterų ir vyrų lygybės klausimais, kuri buvo pateikta 2004 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime, daroma išvada, kad daugelyje politikos sričių esama ryškios lyčių nelygybės; ši moterų ir vyrų nelygybė yra daugiamatis reiškinys, dėl kurio reikia imtis įvairių ir išsamių politinių priemonių ir ryžtingesnių pastangų siekiant įgyvendinti Lisabonos strategijos tikslus.

(6)

2000 m. gruodžio mėn. 7-9 d. Nicoje įvykusiame susitikime Europos Vadovų Taryba paragino „didinti sąmoningumą, kaupti žinias ir keistis patirtimi, visų pirma įsteigiant Europos lyčių klausimų institutą“.

(7)

Komisijos pavedimu atliktoje galimybių studijoje (3) pateikiama išvada, kad Europos lyčių lygybės institutas gali vykdyti kai kuriuos uždavinius, kurių šiuo metu veikiančios institucijos nevykdo, ypač mokslinių tyrimų duomenų ir informacijos koordinavimo, centralizavimo ir platinimo, tinklų kūrimo, moterų ir vyrų lygybės matomumo didinimo, lyčių aspekto akcentavimo ir priemonių, kurios leistų geriau integruoti lyčių lygybės klausimus į visas Bendrijos politikos sritis, kūrimo srityse.

(8)

Savo 2004 m. kovo 10 d. rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos politikos lyčių lygybės srityje (4) Europos Parlamentas paragino Komisiją paspartinti pastangas įsteigti Institutą.

(9)

Užimtumo, socialinių reikalų, sveikatos ir vartotojų reikalų taryba 2004 m. birželio 1–2 d. posėdyje ir Europos Vadovų Taryba 2004 m. birželio 17–18 d. susitikime pritarė Europos lyčių lygybės instituto įsteigimui, o Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos parengti konkretų pasiūlymą.

(10)

Tam, kad Bendrija galėtų veiksmingai skatinti ir įgyvendinti lyčių lygybės politiką, ypač išsiplėtusioje Sąjungoje, būtina rinkti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją bei duomenis apie moterų ir vyrų lygybę, kurti atitinkamas priemones visų formų diskriminacijos dėl lyties panaikinimui ir lyties klausimo integravimui į visas politikos sritis, skatinti suinteresuotų subjektų dialogą ir ugdyti ES piliečių sąmoningumą. Todėl tikslinga įsteigti Europos lyčių lygybės institutą, kuris padėtų Bendrijos institucijoms ir valstybėms narėms atlikdamas tuos uždavinius.

(11)

Lyčių lygybės neįmanoma pasiekti tik vykdant kovos su diskriminacija politiką; reikia imtis priemonių, kuriomis visuomenėje skatinamas darnus sambūvis ir užtikrinamas proporcingas moterų ir vyrų dalyvavimas; Institutas turėtų padėti pasiekti šį tikslą.

(12)

Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu šalinti lyčių stereotipus Europos visuomenėje visose gyvenimo srityse ir rodyti teigiamus pavyzdžius moterims ir vyrams, šiems tikslams pasiekti skirti veiksmai taip pat turėtų būti įtraukti į Instituto uždavinius.

(13)

Skatinant palyginamų ir patikimų duomenų rinkimą Europos lygiu ypač svarbus yra valstybių narių atitinkamų institucijų ir atitinkamų statistikos įstaigų, visų pirma Eurostato, bendradarbiavimas. Atsižvelgiant į tai, kad informacija apie moterų ir vyrų lygybę yra svarbi visais Bendrijos lygiais — vietos, regionų, nacionaliniu ir Bendrijos, būtų naudinga, kad galimybė susipažinti su tokia informacija būtų prieinama valstybių narių institucijoms taip padedant joms jų kompetencijos srityse formuoti politiką ir nustatyti priemones vietos, regionų ir nacionaliniu lygiais.

(14)

Siekiant išvengti funkcijų dubliavimo ir užtikrinti kuo geresnį išteklių panaudojimą, Institutas turėtų kuo glaudžiau bendradarbiauti su visomis Bendrijos programomis ir įstaigomis, ypač su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (5), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (6), Europos profesinio mokymo plėtros centru (7) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (8).

(15)

Institutas turėtų plėtoti bendradarbiavimą ir dialogą su nevyriausybinėmis ir lygių galimybių organizacijomis, mokslinių tyrimų centrais, socialiniais partneriais ir kitomis atitinkamomis įstaigomis, kurios aktyviai siekia lygybės nacionaliniu ir Europos lygaisi bei trečiosiose šalyse. Siekiant veiksmingumo tikslinga, kad Institutas su šiais subjektais ir valstybių narių ekspertais (-ėmis) sukurtų elektroninį Europos lyčių lygybės tinklą ir koordinuotų jo veiklą.

(16)

Siekiant užtikrinti būtiną pusiausvyrą tarp valstybių narių ir Valdymo tarybos narių tęstinumą, Tarybos atstovai (-ės) kiekvienai kadencijai, pradedant 2007 metais, skiriami pagal Tarybai pirmininkaujančių valstybių narių rotacijos tvarką.

(17)

Pagal Sutarties 3 straipsnio 2 dalį tikslinga numatyti moterų ir vyrų dalyvavimo Valdymo taryboje pusiausvyros skatinimą.

(18)

Vykdydamas savo uždavinius Institutas turėtų būti visiškai nepriklausomas.

(19)

Institutas turėtų taikyti atitinkamus Bendrijos teisės aktus dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 (9), ir dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 45/2001 (10).

(20)

Institutui taikomas 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 185 straipsnyje (11).

(21)

Instituto sutartinės atsakomybės, kuriai taikoma Instituto sudaromoms sutartims taikytina teisė, atveju sprendimo priėmimas turėtų būti teismingas Teisingumo Teismui pagal bet kokią sutartyje esančią arbitražo nuostatą. Teisingumo Teismui taip pat turėtų būti teismingi ginčai dėl žalos, susijusios su Instituto nesutartine atsakomybe, atlyginimo.

(22)

Siekiant įvertinti Instituto poveikį, potencialų poreikį keisti arba išplėsti jo uždavinius ir būsimą kitų tokių peržiūrų grafiką, turėtų būti atliktas nepriklausomas išorės įvertinimas.

(23)

Kadangi šio reglamento tikslų, t.y. prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją įtvirtinti, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos politikos kryptis ir pagal ją parengtas nacionalinės politikos kryptis, ir kovoti su diskriminacija dėl lyties bei ugdyti ES piliečių sąmoningumą apie lyčių lygybę teikiant techninę pagalbą Bendrijos institucijoms ir valstybių narių valdžios institucijoms, valstybės narės negali deramai pasiekti kadangi dėl veiksmų masto tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo bendrija gali imtis priemonių. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(24)

Pagal Sutarties 13 straipsnio 2 dalį gali būti patvirtinamos Bendrijos priemonės siekiant paremti ir skatinti tikslą kovoti su diskriminacija dėl lyties ne tik užimtumo srityje. Sutarties 141 straipsnio 3 dalis yra konkretus teisinis pagrindas priemonėms, kuriomis siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio principo taikymą užimtumo ir profesinės veiklos srityse. Todėl 13 straipsnio 2 dalis ir 141 straipsnio 3 dalis kartu yra tinkamas šio reglamento priėmimo teisinis pagrindas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Instituto įsteigimas

Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos lyčių lygybės institutas (toliau — Institutas).

2 straipsnis

Tikslai

Bendri Instituto tikslai — prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją stiprinti, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos politikos kryptis ir pagal ją parengtas nacionalinės politikos kryptis bei kovą su diskriminacija dėl lyties, bei ugdyti ES piliečių sąmoningumą lyčių lygybės klausimu teikiant techninę pagalbą Bendrijos institucijoms, visų pirma Komisijai, ir valstybių narių valdžios institucijoms, kaip nustatyta 3 straipsnyje.

3 straipsnis

Uždaviniai

1.   Siekdamas 2 straipsnyje nustatytų tikslų, Institutas:

a)

renka, analizuoja ir platina atitinkamą objektyvią, palyginamą ir patikimą informaciją apie lyčių lygybę, įskaitant valstybių narių, Bendrijos institucijų, mokslinių tyrimų centrų, nacionalinių lygybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, socialinių partnerių, atitinkamų trečiųjų šalių ir tarptautinių organizacijų Institutui perduotus mokslinių tyrimų ir geriausios praktikos rezultatus, ir siūlo tolesnių mokslinių tyrimų sritis;

b)

rengia metodus duomenų objektyvumui, palyginamumui ir patikimumui gerinti Europos lygiu, nustatydamas kriterijus, kurie užtikrintų didesnį informacijos nuoseklumą ir atsižvelgtų į lyčių klausimus duomenų rinkimo metu;

c)

rengia, analizuoja, įvertina ir platina metodines priemones, siekdamas paremti lyčių lygybės klausimų integravimą į visas Bendrijos politikos kryptis ir pagal jas parengtas nacionalinės politikos kryptis bei remti lyčių aspekto integravimą visose Bendrijos institucijose ir įstaigose;

d)

rengia padėties Europoje lyčių lygybės srityje apžvalgas;

e)

kuria Europos lyčių lygybės tinklą, kuris apima lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo klausimus nagrinėjančius centrus, įstaigas, organizacijas ir ekspertus, ir koordinuoja jo veiklą, siekdamas remti ir skatinti mokslinius tyrimus, kuo optimaliau panaudoti turimus išteklius ir skatinti keistis informacija bei ją platinti;

f)

organizuoja ekspertų (-ių) ad hoc susitikimus Instituto moksliniams tyrimams remti, skatina mokslo darbuotojų keitimąsi informacija ir skatina į mokslinius tyrimus įtraukti lyčių aspektą;

g)

siekdamas ugdyti ES piliečių sąmoningumą lyčių lygybės srityje, kartu su atitinkamais suinteresuotais subjektais Europos lygiu organizuoja konferencijas, kampanijas ir susitikimus bei pateikia rezultatus ir išvadas Komisijai;

h)

platina informaciją apie teigiamus nestereotipinių moterų ir vyrų vaidmenų visose gyvenimo srityse pavyzdžius, pristato jų rezultatus ir iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti tokius sėkmingus pavyzdžius ir iš jų pasimokyti;

i)

plėtoja dialogą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis ir lygių galimybių organizacijomis, universitetais ir ekspertais, tyrimų centrais, socialiniais partneriais ir atitinkamomis įstaigomis, kurios aktyviai siekia lygybės nacionaliniu ir Europos lygiu;

j)

kuria dokumentacijos išteklius ir sudaro visuomenei galimybę jais naudotis;

k)

viešoms ir privačioms organizacijoms teikia informaciją apie lyčių aspekto integravimą; ir

l)

Bendrijos institucijoms teikia informaciją apie lyčių lygybę ir lyčių aspekto integravimą stojančiose šalyse ir šalyse kandidatėse.

2.   Institutas skelbia savo veiklos metinę ataskaitą.

4 straipsnis

Veiklos sritys ir darbo metodai

1.   Institutas savo uždavinius atlieka neviršydamas Bendrijos kompetencijos ribų, vadovaudamasis patvirtintais tikslais bei metų programoje nustatytomis prioritetinėmis sritimis ir tinkamai atsižvelgdamas į turimus biudžeto išteklius.

2.   Instituto darbo programa atitinka Bendrijos prioritetus lyčių lygybės srityje ir Komisijos darbo programą, įskaitant jo statistinį ir mokslinį darbą.

3.   Vykdydamas savo veiklą ir siekdamas vengti funkcijų dubliavimo bei užtikrinti kuo geresnį išteklių panaudojimą, Institutas atsižvelgia į informaciją, esančią bet kokiuose šaltiniuose, ypač į informaciją apie veiklą, kurią jau atlieka Bendrijos institucijos ir kitos institucijos, įstaigos ir kompetentingos nacionalinės bei tarptautinės organizacijos, ir glaudžiai bendradarbiauja su kompetentingomis Komisijos tarnybomis, įskaitant Eurostatą. Institutas užtikrina tinkamą veiklos koordinavimą su visomis atitinkamomis Bendrijos agentūromis ir Sąjungos įstaigomis; kai tinkama, jis nustatomas supratimo memorandumu.

4.   Institutas užtikrina, kad platinama informacija būtų suprantama galutiniams (-ėms) vartotojams (-oms).

5.   Institutas gali sudaryti sutartis, visų pirma subrangos susitarimus, su kitomis organizacijomis, kad būtų įgyvendinti uždaviniai, kuriuos jis gali joms patikėti.

5 straipsnis

Juridinio asmens statusas ir subjektiškumas

Institutas yra juridinis asmuo. Kiekvienoje valstybėje narėje jis naudojasi didžiausiu subjektiškumu, kuris suteikiamas juridiniams asmenims pagal jų teisės aktus. Visų pirma jis gali įsigyti kilnojamojo ar nekilnojamojo turto bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

6 straipsnis

Instituto nepriklausomumas

Vykdydamas savo veiklą Institutas yra nepriklausomas ir veikia visuomenės interesais.

7 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

1.   Instituto turimiems dokumentams taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001.

2.   Valdymo taryba per šešis mėnesius nuo Instituto įsteigimo patvirtina priemones Reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinti.

3.   Dėl sprendimų, kuriuos Institutas priima pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, gali būti pateiktas skundas ombudsmenui arba pareikštas ieškinys Teisingumo Teisme pagal Sutarties atitinkamai 195 ir 230 straipsniuose nustatytas sąlygas.

4.   Instituto tvarkomiems duomenims taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas su organizacijomis nacionaliniu ir Europos lygiais, tarptautinėmis organizacijomis ir trečiosiomis šalimis

1.   Siekdamas užsitikrinti paramą savo uždavinių vykdymui, Institutas bendradarbiauja su valstybių narių organizacijomis ir ekspertais (-ėmis), pavyzdžiui, lygybės įstaigomis, tyrimų centrais, universitetais, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais, taip pat su atitinkamomis organizacijomis Europos arba tarptautiniu lygiais ir su trečiosiomis šalimis.

2.   Jeigu veiksmingam Instituto uždavinių vykdymui yra būtini susitarimai su tarptautinėmis organizacijomis arba trečiosiomis šalimis, Bendrija Sutarties 300 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgdama į Instituto interesus, sudaro tokius susitarimus su tarptautinėmis organizacijomis arba su trečiosiomis šalimis. Ši nuostata nekliudo ad hoc bendradarbiavimui su tokiomis organizacijomis arba trečiosiomis šalimis.

9 straipsnis

Instituto sudėtis

Institutą sudaro:

a)

Valdymo taryba;

b)

Ekspertų forumas;

c)

direktorius (-ė) ir jo (-jos) personalas.

10 straipsnis

Valdymo taryba

1.   Valdymo tarybą sudaro:

a)

aštuoniolika atstovų (-ių), kuriuos (-ias) skiria Taryba remdamasi kiekvienos susijusios valstybės narės pasiūlymu;

b)

vienas (-a) Komisijai atstovaujantis narys (-ė), kurį (-ią) skiria Komisija;

2.   Valdymo tarybos nariai (-ės) skiriami (-os) taip, kad būtų užtikrinti aukščiausi kompetencijos standartai ir įvairiapusė svarbi tarpdisciplininė profesinė patirtis lyčių lygybės srityje.

Taryba ir Komisija siekia užtikrinti, kad Valdymo taryboje būtų išlaikyta moterų ir vyrų dalyvavimo pusiausvyra.

Pakeičiantys(-čios) nariai (-ės), kurie (-ios) atstovauja nariui (-ei), kai jo (jos) nėra, skiriami (-os)_tokia pat tvarka.

Tarybos narių ir pakaitinių narių sąrašą Valdymo taryba skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Instituto tinklalapyje ir kituose atitinkamuose tinklalapiuose.

3.   Nariai (-ės) skiriami (-os) trejų metų kadencijai. Kiekvienos kadencijos metu Tarybos skiriami nariai (-ės) pagal Tarybai pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarką atstovaus aštuoniolikai valstybių narių; kiekvieną narį (-ę) skirs atitinkama valstybė narė.

4.   Valdymo taryba renka pirmininką (-ę) ir pirmininko (-ės) pavaduotoją trejų metų laikotarpiui.

5.   Kiekvienas 1 dalies a arba b punktuose nurodytas Valdymo tarybos narys (-ė) arba, kai jo (jos) nėra, jį (ją) pakeičiantis (-i) narys (-ė) turi vieną balsą.

6.   Valdymo taryba priima Instituto veiklai būtinus sprendimus. Visų pirma ji:

a)

pasikonsultavusi su Komisija ir remdamasi 12 straipsnyje nurodyto (-os) direktoriaus (-ės) parengtu projektu, tvirtina metinę darbo programą ir vidutinės trukmės darbo programą trejų metų laikotarpiui, atsižvelgdama į biudžetą ir turimus išteklius; prireikus programos gali būti peržiūrimos; pirmoji metinė darbo programa patvirtinama ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo direktoriaus (-ės) paskyrimo;

b)

tvirtina 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą metinę ataskaitą, visų pirma lygindama pasiektus rezultatus su metinės darbo programos tikslais; ši ataskaita ne vėliau kaip iki birželio 15 d. siunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Audito Rūmams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui ir skelbiama Instituto tinklalapyje;

c)

taiko drausmines priemones direktoriui (-ei), skiria arba atleidžia jį (ją) pagal 12 straipsnį; ir

d)

tvirtina Instituto metinio biudžeto projektą ir galutinį metinį biudžetą.

7.   Valdymo taryba, pasikonsultavusi su Komisija, remdamasi direktoriaus (-ės) parengtu pasiūlymu, patvirtina Instituto vidaus taisykles.

8.   Sprendimus Valdymo taryba priima narių balsų dauguma. Pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas. 6 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais sprendimai priimami dviejų trečdalių narių balsų dauguma.

9.   Valdymo taryba, pasikonsultavusi su Komisija, remdamasi direktoriaus (-ės) parengtu pasiūlymu, patvirtina savo darbo tvarkos taisykles.

10.   Pirmininkas (-ė) ne rečiau kaip vieną kartą per metus sušaukia Valdymo tarybos posėdį. Pirmininkas (-ė) papildomus posėdžius sušaukia savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio Valdymo tarybos narių prašymu.

11.   Institutas Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau — biudžeto valdymo institucija) kasmet siunčia visą informaciją, susijusią su vertinimo procedūrų rezultatais.

12.   Siekiant koordinuoti atitinkamas darbo programas lyčių aspekto integravimo srityje, dalyvauti Valdymo tarybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis tam tikrais atvejais gali būti kviečiami (-os) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros, Europos profesinio mokymo plėtros centro ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriai (-ės).

11 straipsnis

Ekspertų forumas

1.   Ekspertų forumą sudaro kompetentingų įstaigų, kurios specializuojasi lyčių lygybės srityje, nariai (-ės), kurių po vieną skiria kiekviena valstybė narė, du narius (dvi nares), atstovaujančius (-ias) kitoms svarbioms organizacijoms, kurios specializuojasi lyčių lygybės srityje skiria Europos Parlamentas, o taip pat tris narius (-es), Europos lygiu atstovaujančius susijusias šalis, skiria Komisija, po vieną atstovą (-ę) iš:

a)

atitinkamos nevyriausybinės organizacijos Bendrijos lygiu, kuri turi teisėtą interesą prisidėti prie kovos su diskriminacija dėl lyties ir prie lyčių lygybės skatinimo;

b)

darbdavių organizacijų Bendrijos lygiu; ir

c)

darbuotojų organizacijų Bendrijos lygiu.

Valstybės narės ir Komisija siekia moterų ir vyrų dalyvavimo pusiausvyros Ekspertų forume.

Atstovus (-es) gali pakeisti tuo pačiu metu paskirti pakaitiniai (-ės) atstovai (-ės).

2.   Ekspertų forumo nariai (-ės) nėra Valdymo tarybos nariai.

3.   Ekspertų forumas remia direktoriaus (-ės) pastangas užtikrinti Instituto veiklos kokybę ir nepriklausomumą.

4.   Ekspertų forumas sudaro galimybę keistis informacija lyčių lygybės klausimais ir kaupti žinias. Jis užtikrina glaudų Instituto ir valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

5.   Ekspertų forumui pirmininkauja direktorius (-ė), o kai jo (jos) nėra — pavaduotojas (-a), kuris (-i) yra vienas (-a) iš Instituto darbuotojų. Direktoriaus (-ės) kvietimu arba ne mažiau kaip trečdalio jo narių prašymu forumas susitinka reguliariai ir ne rečiau kaip kartą per metus. Jo darbo tvarka apibrėžiama Instituto vidaus taisyklėse ir skelbiama viešai.

6.   Ekspertų forumo darbe dalyvauja Komisijos departamentų atstovai (-ės).

7.   Institutas suteikia Ekspertų forumui būtiną techninę ir logistinę pagalbą bei parūpina sekretoriatą jo posėdžiams.

8.   Direktorius (-ės) gali pakviesti atitinkamų ekonominių sektorių, darbdavių organizacijų, profesinių sąjungų, profesinių arba mokslo tyrimų organų ar nevyriausybinių organizacijų, turinčių pripažintos patirties su Instituto darbu susijusiose srityse, ekspertus (-es) ir atstovus (-es) bendradarbiauti atliekant konkrečius uždavinius ir dalyvauti svarbioje Ekspertų forumo veikloje.

12 straipsnis

Direktorius (-ė)

1.   Institutui vadovauja direktorius (-ė), kurį (-ią) skiria Valdymo taryba, vadovaudamasi Komisijos pasiūlytu kandidatų (-čių) sąrašu, sudarytu po atviro konkurso, vadovaujantis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitur paskelbtu kvietimu pareikšti susidomėjimą. Prieš paskyrimą Valdymo tarybos parinkto (-os) kandidato (-ės) prašoma padaryti pareiškimą Europos Parlamento kompetentingam (-iems) komitetui (-ams) ir atsakyti į jo (jų) narių klausimus.

2.   Direktorius (-ė) skiriamas (-a) 5 metų kadencijai. Remiantis Komisijos pasiūlymu ir atlikus įvertinimą, jis (ji) gali būti paskirtas (-a) dar vienai ne ilgesnei kaip 5 metų kadencijai. Atlikdama šį įvertinimą, Komisija visų pirma vertina:

a)

pirmosios kadencijos metu pasiektus rezultatus ir tai, kaip jie buvo pasiekti;

b)

tolesnių metų Instituto pareigas ir poreikius.

3.   Valdymo tarybos prižiūrimas (-a) direktorius (-ė) atsako už:

a)

3 straipsnyje nurodytų uždavinių vykdymą;

b)

Instituto metinės ir vidutinės trukmės veiklos programų parengimą ir įgyvendinimą;

c)

Valdymo tarybos ir Ekspertų forumo posėdžių rengimą;

d)

3 straipsnio 2 dalyje nurodytos metinės ataskaitos parengimą ir paskelbimą;

e)

visus su personalu susijusius klausimus, visų pirma naudojimąsi 13 straipsnio 3 dalyje numatytais įgaliojimais;

f)

kasdienio administravimo klausimus; ir

g)

veiksmingų stebėsenos ir įvertinimo procedūrų, susijusių su Instituto tikslų vykdymu, įgyvendinimą taikant pripažintus profesinius standartus. Direktorius (-ė) Valdymo tarybai kasmet pateikia stebėsenos sistemos rezultatų ataskaitą.

4.   Direktorius (-ė) už savo veiklos vykdymą atsiskaito Valdymo tarybai ir dalyvauja jos posėdžiuose be balsavimo teisės. Europos Parlamentas taip pat gali jį (ją) pakviesti posėdžio metu pateikti pranešimą dėl svarbių su Instituto veikla susijusių klausimų.

5.   Direktorius (-ė) yra teisinis (-ė) Instituto atstovas (-ė).

13 straipsnis

Personalas

1.   Instituto darbuotojams (-oms) taikomi Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatytos Reglamentu (EEB, EAPB, Euratomas) Nr. 259/68 (12), bei Europos Bendrijų institucijų bendrai priimtos taisyklės, skirtos šiems Tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms įgyvendinti.

2.   Valdymo taryba, suderinusi su Komisija ir laikydamasi Tarnybos nuostatų 110 straipsnyje numatytos tvarkos, tvirtina būtinas įgyvendinimo priemones. Valdymo taryba gali priimti nuostatas, leidžiančias Institute įdarbinti komandiruotus (-as) valstybių narių nacionalinius (-es) ekspertus (-es).

3.   Savo darbuotojų atžvilgiu Institutas naudojasi paskyrimų tarnybai suteiktais įgaliojimais.

14 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Instituto pajamų ir išlaidų sąmatos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams, atitinkantiems kalendorinius metus, ir yra nurodomos Instituto biudžete.

2.   Instituto biudžete turi būti išlaikyta pajamų ir išlaidų pusiausvyra.

3.   Neapribojant kitų išteklių, Instituto pajamas sudaro:

a)

Bendrijos subsidija, įtraukta į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą (skirsnis — Komisija);

b)

mokėjimai už suteiktas paslaugas;

c)

visi finansiniai įnašai, gauti iš 8 straipsnyje nurodytų organizacijų arba trečiųjų šalių; ir

d)

valstybių narių savanoriški įnašai.

4.   Instituto išlaidas sudaro užmokestis personalui, administraciniai bei infrastruktūros kaštai ir veiklos išlaidos.

5.   Kiekvienais metais Valdymo taryba, remdamasi direktoriaus (-ės) parengtu projektu, pateikia kitų finansinių metų Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą. Valdymo taryba ne vėliau kaip iki kovo 31 d. nusiunčia Komisijai šią sąmatą, kurioje taip pat pateikiamas jos personalo etatų plano projektas.

6.   Komisija siunčia sąmatą biudžeto valdymo institucijai kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu.

7.   Remdamasi šia sąmata, Komisija į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia jos manymu būtinas sąmatas etatų planui ir iš bendrojo biudžeto mokamai subsidijos sumai, kurias ji pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal Sutarties 272 straipsnį.

8.   Biudžeto valdymo institucija nustato asignavimus Institutui skirtai subsidijai ir patvirtina Instituto etatų planą.

9.   Instituto biudžetą tvirtina Valdymo taryba. Jis tampa galutinis, galutinai patvirtinus Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Tam tikrais atvejais jis atitinkamai koreguojamas.

10.   Valdymo taryba kuo skubiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti kiekvieną projektą, kuris gali turėti svarbių finansinių padarinių jos biudžeto finansavimui, visų pirma jei projektai yra susiję su nuosavybe, pavyzdžiui, pastatų nuoma arba pirkimu. Ji apie tai praneša Komisijai.

Kai kuri nors biudžeto valdymo institucijų praneša apie savo ketinimą pateikti nuomonę, ji savo nuomonę Valdymo tarybai perduoda per šešias savaites nuo pranešimo apie projektą dienos.

15 straipsnis

Biudžeto vykdymas

1.   Instituto biudžetą vykdo direktorius (-ė).

2.   Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. Instituto apskaitos pareigūnas (-ė) Komisijos apskaitos pareigūnui (-ei) pateikia preliminarias finansines ataskaitas kartu su tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita. Komisijos apskaitos pareigūnas (-ė) konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų organų preliminarias finansines ataskaitas pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 128 straipsnį.

3.   Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, ne vėliau kaip iki kovo 31 d. Komisijos apskaitos pareigūnas (-ė) Instituto preliminarias finansines ataskaitas kartu su 2 dalyje minėta ataskaita siunčia Audito Rūmams. Ataskaita taip pat perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.   Gavęs (-usi) Audito Rūmų pastabas dėl Instituto preliminarių finansinių ataskaitų, pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsnį direktorius (-ė) savo atsakomybe parengia Instituto galutines finansines ataskaitas ir nusiunčia jas Valdymo tarybai, kad gautų jos nuomonę.

5.   Valdymo taryba pateikia nuomonę apie Instituto galutines finansines ataskaitas.

6.   Pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, ne vėliau kaip iki liepos 1 d. direktorius (-ė) Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams pateikia galutines finansines ataskaitas kartu su Valdymo tarybos nuomone.

7.   Galutinės finansinės ataskaitos yra skelbiamos.

8.   Direktorius (-ė) ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. nusiunčia Audito Rūmams atsakymą į jų pastabas. Jis (ji) taip pat nusiunčia šį atsakymą Valdymo tarybai.

9.   Direktorius (-ė) Europos Parlamento prašymu teikia jam visą informaciją, kurios reikia sklandžiai sprendimo dėl atitinkamų metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai, kaip nustatyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 146 straipsnio 3 dalyje.

10.   Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos rekomendacija, kvalifikuota balsų dauguma iki N+2 m. balandžio 30 d. priima sprendimą, kuriuo direktoriui (-ei) patvirtinama, kad N metų biudžetas įvykdytas.

11.   Institutui taikomas finansines taisykles tvirtina Valdymo taryba, pasikonsultavusi su Komisija. Šios taisyklės negali nukrypti nuo Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002, nebent tai būtų konkrečiai reikalinga Instituto veikimui ir gaunamas išankstinis Komisijos sutikimas.

16 straipsnis

Kalbos

1.   Institutui taikomos 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (13), nuostatos.

2.   Instituto darbui reikalingas vertimo raštu paslaugas iš esmės teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimų centras, įsteigtas Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2965/94 (14).

17 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Institutui taikomas Protokolas dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų.

18 straipsnis

Atsakomybė

1.   Instituto sutartinę atsakomybę reglamentuoja konkrečiai sutarčiai taikoma teisė.

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas turi jurisdikciją pagal bet kurios Instituto sudarytos sutarties arbitražinę išlygą.

2.   Nesutartinės atsakomybės atveju pagal valstybių narių teisei būdingus bendruosius principus Institutas kompensuoja visą žalą, kurią jis arba jo tarnautojai (-os) padaro atlikdami (-os) savo pareigas.

Ginčų dėl tokios žalos atlyginimo sprendimas priklauso Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

19 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

1.   Instituto veikloje gali dalyvauti šalys, sudariusios su Europos bendrija susitarimus, pagal kuriuos jos yra priėmusios ir taiko srities, kuriai taikomas šis Reglamentas, Bendrijos teisės aktus.

2.   Pagal atitinkamas tų susitarimų nuostatas nustatomos priemonės, kuriomis visų pirma apibrėžiama, kokias atvejais, kokiu mastu ir kokiu būdu šalys gali dalyvauti Instituto darbe, įskaitant nuostatas dėl dalyvavimo Instituto iniciatyvose, finansinių įnašų ir personalo. Su personalu susijusiais klausimais šie susitarimai bet kokiu atveju turi atitikti Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas.

20 straipsnis

Įvertinimas

1.   Iki 2010 m. sausio 18 d. Institutas paveda atlikti nepriklausomą jo pasiekimų išorės vertinimą remiantis Valdymo tarybos, suderinus su Komisija, suteiktais įgaliojimais. Įvertinamas Instituto poveikis lyčių lygybės skatinimui ir pateikiama sinergijos poveikio analizė. Visų pirma skiriamas dėmesys galimam poreikiui keisti arba išplėsti Instituto uždavinius, įskaitant tokio uždavinių keitimo ar išplėtimo finansinį poveikį. Vertinant taip pat analizuojama, ar valdymo struktūra yra tinkama Instituto uždavinių vykdymui. Įvertinime atsižvelgiama į suinteresuotų subjektų nuomones Bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

2.   Valdymo taryba, suderinusi su Komisija, nustato būsimų įvertinimų grafiką, atsižvelgdama į 1 dalyje minimos įvertinimo ataskaitos rezultatus.

21 straipsnis

Nuostata dėl peržiūros

Valdymo taryba išnagrinėja 20 straipsnyje minėtas įvertinimo išvadas ir prireikus pateikia Komisijai rekomendacijas dėl pakeitimų Institute, jo darbo praktikos ir misijos pakeitimų. Komisija nusiunčia įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui, taip pat paskelbia jas viešai. Komisija, išnagrinėjusi įvertinimo ataskaitą ir rekomendacijas, gali pateikti, jos manymu, būtinus su šiuo reglamentu susijusius pasiūlymus.

22 straipsnis

Administracinė kontrolė

Pagal Sutarties 195 straipsnio nuostatas Instituto veiklą prižiūri ombudsmenas.

23 straipsnis

Instituto veiklos pradžia

Institutas pradeda veiklą kuo greičiau, bet kokiu atveju ne vėliau kaip 2008 m. sausio 19 d..

24 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 20 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL C 24, 2006 1 31, p. 29.

(2)  2006 m. kovo 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2006 m. rugsėjo 18 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 295 E, 2006 12 5, p. 57) ir 2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas.

(3)  Europos Komisijos Europos lyčių lygybės instituto galimybių studija (atlikta PLS Ramboll Management, DK, 2002).

(4)  OL C 102 E, 2004 4 28, p. 638.

(5)  1975 m. gegužės 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1365/75 dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo įsteigimo (OL L 139, 1975 5 30, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1111/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 1).

(6)  1994 m. liepos 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2062/94 dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros įsteigimo (OL L 216, 1994 8 20, p. 1). Reglamentas su paskutiniais su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1112/2005 (OL L 184, 2005 7 15, p. 5).

(7)  1975 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 337/75 dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro įsteigimo (OL L 39, 1975 2 13, p. 1). Reglamentas su paskutiniais su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2051/2004 (OL L 355, 2004 12 1, p. 1).

(8)  2003 m. gruodį Europos Vadovų Taryboje susirinkusios valstybės narės paprašė Komisijos parengti pasiūlymą dėl Žmogaus teisių agentūros įsteigimo išplečiant Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro įgaliojimus.

(9)  2001 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).

(10)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

(11)  OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimai, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 27, p. 1).

(13)  OL 17, 1958 10 6, p. 385. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(14)  1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą (OL L 314, 1994 12 7, p. 1). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 920/2005 (OL L 156, 2005 6 18, p. 3).