20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 364/66


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1887/2006

2006 m. gruodžio 19 d.

atnaujinantis paprastųjų jūros liežuvių žvejybą su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams ICES III a, III b, c, d zonose (EB vandenyse)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 51/2006, nustatančiame 2006 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (3), nustatomos kvotos 2006 m.

(2)

2006 m. spalio 6 d. Švedija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 2 dalimi, pranešė Komisijai, kad nuo 2006 m. spalio 6 d. ji nutraukia jai priklausančių laivų vykdomą paprastųjų jūros liežuvių žvejybą ICES III a, III b, c, d zonose.

(3)

2006 m. lapkričio 1 d. Komisija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalimi ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalimi, priėmė ir pradėjo taikyti Reglamentą (EB) Nr. 1631/2006, draudžiantį su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti jūrų liežuvius TJTT III a, III b, c, d (EB vandenys) zonose.

(4)

Remiantis Komisijos iš Švedijos valdžios institucijų gauta informacija, Švedija dar neišnaudojo visos turimos paprastųjų jūrų liežuvių kvotos žvejybai III a, III b, c, d zonose. Todėl paprastųjų jūros liežuvių žvejyba tuose vandenyse turi būti leidžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems arba joje registruotiems laivams.

(5)

Siekiant sudaryti sąlygas išnaudoti paprastųjų jūros liežuvių kvotą iki šių metų pabaigos, šis leidimas įsigalioja nuo 2006 m. lapkričio 24 d.,

(6)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1631/2006 panaikinamas nuo 2006 m. lapkričio 24 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Panaikinimas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1631/2006 panaikinamas.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. lapkričio 24 dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 19 d.

Komisijos vardu

Jörgen HOLMQUIST

Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 768/2005 (OL L 128, 2005 5 21, p. 1).

(3)  OL L 16, 2006 1 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1782/2006 (OL L 345, 2006 12 8, p. 10).


PRIEDAS

Nr.

64

Valstybė narė

Švedija

Ištekliai

SOL/3A/BCD

Rūšis

paprastasis jūros liežuvis (Solea solea)

Zona

III a, III b, c, d (EB vandenys)

Data

2006 m. lapkričio 24 d. – Atnaujinimas