25.11.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 329/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1739/2006

2006 m. lapkričio 23 d.

baigiantis dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Rusijos Federacijos kilmės siliciui, peržiūrą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Ankstesni tyrimai ir galiojančios priemonės

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2229/2003 (2) buvo nustatytas galutinis antidempingo muitas importuojamam Rusijos kilmės siliciui. Galutinio antidempingo muito norma, taikoma importui iš SKU LLC, Sual-Kremny-Ural (Kamenskas, Uralo sritis, Rusija) ir susijusios bendrovės ZAO KREMNY (Irkutskas, Irkutsko sritis, Rusija), yra 22,7 %. Komisija Sprendimu 2004/445/EB (3) priėmė tų bendrovių siūlomą įsipareigojimą.

1.2.   Prašymas atlikti tarpinę peržiūrą

(2)

2006 m. vasario 6 d. Komisija gavo prašymą atlikti dalinę tarpinę antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Rusijos Federacijos kilmės siliciui, peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymą, kuriame prašoma nustatyti pareiškėjui taikomą dempingą, pateikė SKU LLC, Sual-Kremny-Ural (Kamenskas, Uralo sritis, Rusija) ir susijusi bendrovė ZAO KREMNY (Irkutskas, Irkutsko sritis, Rusija) (toliau – pareiškėjas).

(4)

Prašyme pateikti prima facie įrodymai, kad pasikeitė aplinkybės, kurių pagrindu buvo nustatytos priemonės, ir kad šie pokyčiai yra ilgalaikiai.

(5)

Todėl Komisija pranešimu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) paskelbė apie dalinės tarpinės antidempingo priemonių, taikomų importuojamam Rusijos Federacijos kilmės siliciui, kuris šiuo metu klasifikuojamas KN kodu 2804 69 00, peržiūros inicijavimą.

(6)

Komisija apie tyrimo inicijavimą oficialiai informavo pareiškėją, eksportuojančios šalies atstovus ir Bendrijos gamintojų asociaciją. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo nuomonę raštu ir prašyti būti išklausytoms per pranešime apie tyrimo inicijavimą nustatytą laikotarpį. Klausimynai buvo išsiųsti pareiškėjui.

(7)

Tyrimas apėmė laikotarpį nuo 2005 m. balandžio 1 d. iki 2006 m. kovo 31 d.

2.   PRAŠYMO ATSIĖMIMAS IR TARPINĖS PERŽIŪROS PABAIGA

(8)

2006 m. gegužės 29 d., t. y. prieš pateikdamas atsakymus į klausimyną, pareiškėjas oficialiai atsiėmė prašymą.

(9)

Buvo svarstoma, ar būtų pateisinama toliau vykdyti ex-officio tyrimą nepaisant pirmiau minėto atsiėmimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad prašymas buvo atsiimtas tyrimo pradžioje, nebuvo jokio įrodymo dėl dabartinio TL ir šiame etape nepadarytos išankstinės išvados, kuriomis remiantis būtų galima toliau vykdyti tyrimą.

(10)

Remiantis pareiškėjo prašyme pateikta informacija nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, įrodančių, kad nutraukus tyrimą bus pažeisti Bendrijos interesai.

(11)

Visoms suinteresuotosioms šalims buvo pranešta apie ketinimą užbaigti dabartinę procedūrą. Viena suinteresuotoji šalis teigė, kad pareiškėjas ir toliau eksportavo aptariamą produktą į EB dempingo kainomis ir kad dėl to tyrimas turėtų būti vykdomas toliau. Tačiau reikėtų pažymėti, kad užbaigus šį tyrimą, galiojanti antidempingo priemonė nebus panaikinta siekiant atkurti sąžiningą prekybą. Todėl šį argumentą teko atmesti.

(12)

Kitos dvi suinteresuotosios šalys pritarė dabartinio tyrimo tolesniam vykdymui siekiant pašalinti priemones, nes EB nustatytas pasiūlos trūkumas. Tačiau į šį argumentą negalima atsižvelgti atliekant tyrimą, nes juo siekiama iš naujo įvertinti vieno eksportuotojo dempingo skirtumą. Taigi vykdant toliau šį tyrimą, jokiu būdu nepasikeistų eksportuotojui taikomų priemonių lygis. Taigi juo negalima išspręsti pasiūlos trūkumo problemos nediskriminuojant.

(13)

Todėl buvo padaryta išvada, kad dabartinė tarpinė galutinių antidempingo priemonių, taikomų į Bendriją importuojamam Rusijos Federacijos kilmės siliciui, peržiūra turėtų būti užbaigta. Pareiškėjui taikomos galiojančios antidempingo priemonės turėtų būti taikomos toliau, nepažeidžiant priemonių trukmės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Dalinė tarpinė antidempingo priemonių, taikomų pagal Reglamentą (EB) Nr. 2229/2003 importuojamam Rusijos Federacijos kilmės siliciui, peržiūra, pradėta pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 3 dalį, yra baigta.

2.   SKU LLC, Sual-Kremny-Ural (Kamenskas, Uralo sritis, Rusija) ir ZAO KREMNY (Irkutskas, Irkutsko sritis, Rusija) atžvilgiu toliau taikomos šiuo metu galiojančios antidempingo priemonės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. PEKKARINEN


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2117/2005 (OL L 340, 2005 12 23, p. 17).

(2)  OL L 339, 2003 12 24, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 821/2004 (OL L 127, 2004 4 29, p. 1).

(3)  OL L 127, 2004 4 29, p. 114.

(4)  OL C 82, 2006 4 5, p. 64.