9.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 277/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1463/2006

2006 m. birželio 19 d.

pritaikantis Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, atsižvelgiant į Bulgarijos ir Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį, pasirašytą Liuksemburge 2005 m. balandžio 25 d., ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 (1) nustatomos Bendrijos paramos kaimo plėtros politikai bendros taisyklės 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui ir kaimo plėtros prioritetai bei priemonės.

(2)

Tos bendros taisyklės ir priemonės turėtų būti pritaikytos, kad jas būtų galima pradėti įgyvendinti Bulgarijoje ir Rumunijoje nuo šių dviejų šalių įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 nustatoma, kad visose kaimo plėtros programose privaloma „Leader“ kryptis, kuriai turi būti skiriamas minimalus šiai programai skirto EŽŪFKP įnašo procentinis dydis. Atsižvelgiant į tai, kad Bulgarija ir Rumunija neturi patirties įgyvendinant „Leader“ metodą, ir siekiant padėti šioms valstybėms įdiegti būtinas vietos priemones, 2010–2013 m. šioms valstybėms turėtų būti taikoma „Leader“ krypčiai numatyta 2,5 % vidutinė finansinė pagalba.

(4)

Kad Bulgarija ir Rumunija iki 2013 m. galėtų naudotis pereinamojo laikotarpio priemonėmis, susijusiomis su pagalba pusiau natūrinėms žemės ūkio valdoms ir augintojų grupių steigimu, Bulgarija ir Rumunija turėtų būti įtrauktos į šalių, kurios gali naudotis šiomis priemonėmis, sąrašą.

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 iš dalies keičiamas taip:

1.

17 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Bulgarijoje ir Rumunijoje 2010–2013 m. vidutiniškai ne mažiau kaip 2,5 % viso EŽŪFKP finansavimo skiriama 4 krypčiai. Apskaičiuojant šį procentą įtraukiamas visas EŽŪFKP finansavimas šiai krypčiai 2007–2009 m.“

2.

20 straipsnio d punkte įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„pereinamojo laikotarpio priemones Bulgarijai, Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Rumunijai, Slovėnijai ir Slovakijai, susijusias su:“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2007 m. sausio 1 d. su sąlyga, kad įsigalios Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartis.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.