6.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 243/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1320/2006

2006 m. rugsėjo 5 d.

nustatantis perėjimo prie Tarybos reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytos paramos kaimo plėtrai taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 32 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1) , ypač į jo 92 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 turi būti taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d. Tačiau 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai (2), panaikinto nuo 2007 m. sausio 1 d. Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 93 straipsniu, nuostatos turi būti ir toliau taikomos iki 2007 m. sausio 1 d. Komisijos pagal tas nuostatas patvirtintiems veiksmams.

(2)

Siekiant palengvinti perėjimą nuo esamų paramos schemų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 prie paramos kaimo plėtrai schemos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, kuris apima 2007 m. sausio 1 d. prasidedantį programavimo laikotarpį (toliau – naujasis programavimo laikotarpis), turėtų būti priimtos pereinamojo laikotarpio taisyklės, kad būtų išvengta bet kokių sunkumų arba vėlavimo įgyvendinant paramą kaimo plėtrai pereinamuoju laikotarpiu.

(3)

Parama kaimo plėtrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 turi apimti naująjį programavimo laikotarpį, o parama kaimo plėtrai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999 apima 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigiantį programavimo laikotarpį (toliau – dabartinis programavimo laikotarpis). Priklausomai nuo naudojamo finansavimo šaltinio ir jo finansų valdymo taisyklių dabartiniu programavimo laikotarpiu pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 35 ir 36 straipsnius bei 47b straipsnio 1 dalį, reikėtų atskirti paramą iš EŽŪOGF Garantijų dalies, mokamą nediferencijuotais biudžeto asignavimais ir 2006 m. spalio 15 d. pasibaigiančiais finansiniais metais 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijos valstybėse narėse, nuo kitos paramos iš EŽŪOGF Orientavimo arba Garantijų dalies visoms valstybėms narėms, kaip numatyta 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (3), 29–32 straipsniuose. Pastaruoju atveju išlaidų atitikimo reikalavimams galutinis terminas yra nustatytas Bendrijos paramą patvirtinančiuose sprendimuose.

(4)

Reikėtų nustatyti pereinamojo laikotarpio nuostatas dėl nuo 2006 m. spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. mokamų paramos kaimo plėtrai išmokų, finansuojamų iš EŽŪOGF Garantijų dalies ir susijusių su 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijos valstybių narių programomis, bei dėl įsipareigojimų paramos gavėjams dabartiniu programavimo laikotarpiu, kurie gali būti mokami nauju programavimo laikotarpiu po 2006 m. gruodžio 31 d.

(5)

Dėl kitos paramos iš EŽŪOGF Orientavimo arba Garantijų dalies visose atitinkamose valstybėse narėse, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 29-32 straipsniuose, turi būti priimtos kelios pereinamojo laikotarpio priemonės atsižvelgiant į bendruosius principus ir dėl tam tikrų kaimo plėtros priemonių, įskaitant susijusias su daugiamečiais įsipareigojimais, nes dabartinis ir naujasis programavimo laikotarpiai iš dalies sutampa nuo 2007 m. sausio 1 d. iki išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, nustatyto Bendrijos paramą patvirtinančiuose sprendimuose. Mažiau palankių ūkininkauti vietovių ir agrarinės aplinkosaugos atžvilgiu 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams (4), 5 straipsnio 1 dalyje numatoma taikyti gerą ūkininkavimo praktiką, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 nuostatomis. Ypač agrarinės aplinkosaugos atžvilgiu 2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 817/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles (5), 21 straipsnio 3 dalyje valstybėms narėms leidžiama pratęsti agrarinės aplinkosaugos įsipareigojimus dabartiniu programavimo laikotarpiu.

(6)

Reikia užtikrinti perėjimą iš vieno programavimo laikotarpio į kitą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su atitiktimi Bendrijos standartams pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33l straipsnio 2a ir 2b dalis, Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje (toliau – naujosios valstybės narės).

(7)

Siekiant užtikrinti geresnį įgyvendinimą naujuoju programavimo laikotarpiu agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės atžvilgiu, valstybėms narėms turėtų būti leista suteikti leidimą pakeisti remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1257/1999 prisiimtą agrarinės aplinkosaugos arba gyvūnų gerovės įsipareigojimą nauju įsipareigojimu nuo penkerių iki septynerių metų laikotarpiui vadovaujantis bendra taisykle pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 su sąlyga, kad naujasis įsipareigojimas yra naudingas aplinkai arba gyvūnų gerovei.

(8)

Reikia nustatyti konkrečias pereinamojo laikotarpio taisykles dėl išlaidų, susijusių su technine parama, įskaitant visų programų rūšių ex-ante ir ex-post vertinimus.

(9)

Perėjimas prie naujojo programavimo laikotarpio turėtų būti užtikrintas tam tikrų su daugiamečiais įsipareigojimais susijusių priemonių atžvilgiu pagal 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu (6) naujosiose valstybėse narėse.

(10)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad perėjimo veiksmai būtų aiškiai apibrėžiami jų valdymo ir kontrolės sistemose. Tai ypač svarbu tam tikrų paramos rūšių visose valstybėse narėse atžvilgiu siekiant patikimo finansų valdymo ir išvengti bet kokio dvigubo finansavimo pavojaus dėl programavimo laikotarpių dalinio sutapimo nuo 2007 m. sausio 1 d. iki išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, nustatyto Bendrijos paramą patvirtinančiuose sprendimuose.

(11)

Turėtų būti pateikta dabartinio ir naujojo programavimo laikotarpių priemonių koreliacijos lentelė siekiant aiškiai apibrėžti kaimo plėtros priemones šiais dviem programavimo laikotarpiais.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomos specialios taisyklės, palengvinančios perėjimą nuo kaimo plėtros programavimo pagal Reglamentus (EB) Nr. 1257/1999 ir Nr. 1268/1999 prie nustatytojo Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos šie sąvokų apibrėžimai:

a)

„EŽŪOGF Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės“ – kaimo plėtros priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, kurias bendrai finansuoja Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų dalis ir kurios taikomos 2004 m. balandžio 30 d. sudėties Bendrijos valstybėse narėse;

b)

„EŽŪOGF Orientavimo dalies ir (arba) Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės“:

i)

kaimo plėtros priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, bendrai finansuojamos EŽŪOGF Orientavimo skyriaus, taikomos visose valstybėse narėse ir kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999;

ii)

„Leader“ Bendrijos iniciatyvos priemonės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 20 straipsnio 1 dalies c punkte;

iii)

kaimo plėtros priemonės, numatytos Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, bendrai finansuojamos EŽŪOGF Garantijų dalies, taikomos naujosiose valstybėse narėse ir kurioms taikomi Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 29-32 straipsniai;

c)

„naujosios valstybės narės“ – Čekijos Respublika, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija;

d)

„dabartinis programavimo laikotarpis“ – programavimo laikotarpis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999, kuris baigiasi 2006 m. gruodžio 31 d.;

e)

„naujasis programavimo laikotarpis“ – programavimo laikotarpis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005, kuris prasideda 2007 m. sausio 1 d.;

f)

„įsipareigojimai“ – valstybių narių prisiimti teisiniai įsipareigojimai kaimo plėtros priemonių paramos gavėjams;

g)

„mokėjimai“ – valstybių narių mokėjimai kaimo plėtros priemonių paramos gavėjams;

h)

„daugiamečiai įsipareigojimai“ – įsipareigojimai susiję su:

i)

tokiomis priemonėmis: ankstyvas ūkininkų ir ūkio darbuotojų pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos, agrarinė aplinkosauga ir gyvūnų gerovė, standartų laikymosi parama ūkininkams, maisto kokybės parama ūkininkams, žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, parama pusiau natūriniams ūkiams ir parama gamintojų grupių steigimui;

ii)

parama subsidijuojant palūkanas, parama išperkamajai nuomai ir parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, kai Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta vienkartinė išmoka yra suskirstyta į kelias dalis, mokamas ilgesniu nei 12 mėnesių nuo pirmosios dalies mokėjimo dienos laikotarpiu.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

REGLAMENTUI (EB) Nr. 1257/1999 TAIKOMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS

1   SKYRIUS

EŽŪOGF Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės

3 straipsnis

1.   Dabartiniu programavimo laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. atlikti mokėjimai atitinka paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) reikalavimus pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (7) 39 straipsnio 1 dalies c punktą tik jei jie atliekami pabaigus mokėjimus, leidžiamus pagal to Reglamento 39 straipsnio 1 dalies a punkto antrąjį sakinį.

Pirmoje pastraipoje nurodyti reikalavimus atitinkantys mokėjimai deklaruojami Komisijai iki 2007 m. sausio 31 d. nepriklausomai nuo to, ar Komisija patvirtino atitinkamą kaimo plėtros programą. Tačiau Komisija atlieka mokėjimą tik tuomet, kai patvirtinama programa.

2.   Su dabartiniu programavimo laikotarpiu prisiimtais įsipareigojimais susijusios išlaidos, su kuriomis susiję mokėjimai turi būti atliekami po 2006 m. gruodžio 31 d., atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu.

Tačiau mokėjimai, susiję su iki 2006 m. gruodžio 31 d. prisiimtais kitais nei daugiamečiai įsipareigojimais, turi atitikti naujojo programavimo laikotarpio reikalavimų atitikimo sąlygas tiek, kiek jos taikomos po 2008 m. gruodžio 31 d.

Kaimo plėtros programose naujajam programavimo laikotarpiui turi būti numatomos pirmoje pastraipoje nurodytos išlaidos.

2   SKYRIUS

EŽŪOGF Orientavimo dalies ir (arba) Garantijų dalies bendrai finansuojamos priemonės

1

skirsnis

Bendrosios taisyklės

4 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 5 ir 6 straipsnių, valstybės narės gali ir toliau dabartiniu programavimo laikotarpiu prisiimti įsipareigojimus ir atlikti mokėjimus nuo 2007 m. sausio 1 d. iki išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, nustatyto Bendrijos paramą veiklos programoms arba kaimo plėtros programavimo dokumentams patvirtinančiuose sprendimuose.

Tačiau dėl I priede išvardytų tam tikrų priemonių arba priemonių dalių rūšių valstybės narės pradeda prisiimti įsipareigojimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 nuo datos, nuo kurios dabartiniu programavimo laikotarpiu nebesiimama jokių tolesnių įsipareigojimų programos lygmeniu pagal šios dalies pirmą pastraipą.

Šios dalies antra pastraipa gali būti netaikoma perėjimui nuo „Leader“ Bendrijos iniciatyvos prie naujojo programavimo laikotarpio „Leader“ krypties, kai Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje nurodytų vietos veiklos grupių įgyvendintino, naujajam programavimo laikotarpiui atrinktos integruotos vietos plėtros strategijos yra naujos ir (arba) ta pati kaimo teritorija negavo paramos pagal „Leader“ Bendrijos iniciatyvą.

2.   Su dabartiniu programavimo laikotarpiu prisiimtais įsipareigojimais susijusios išlaidos tais atvejais, kai mokėjimai turi būti atliekami po to programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu atsižvelgiant į 7 ir 8 straipsnius.

5 straipsnis

1.   Agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės priemonių naujosiose valstybėse narėse atveju dabartiniu programavimo laikotarpiu tik išlaidos, susijusios su iki 2006 m. gruodžio 31 d. prisiimtais įsipareigojimais, kurių mokėjimai turi būti atliekami po tos datos, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu nuo:

a)

dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, kai mokėjimai ir toliau atliekami po tos datos; arba

b)

ankstesnės datos nei data, nurodyta a punkte, tačiau po 2007 m. sausio 1 d., kai programai ir (arba) priemonei skirta suma jau yra išnaudota.

Kaimo plėtros programose naujajam programavimo laikotarpiui turi būti numatomos pirmoje pastraipoje nurodytos išlaidos.

6 straipsnis

1.   Išlaidos, susidarančios dėl įsipareigojimų, susijusių su mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinėmis išmokomis naujosiose valstybėse narėse, ir susijusios su ne vėlesniais kaip 2006 metais, gali būti deklaruojamos iki dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino.

Tačiau, jei programai ir (arba) priemonei skirta suma išnaudojama anksčiau nei pirmoje pastraipoje nurodytas galutinis terminas, tačiau po 2007 m. sausio 1 d., neatlygintos išlaidos, susijusios su įsipareigojimais, susijusiais su ne vėlesniais kaip 2006 metais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad kaimo plėtros programoje naujajam programavimo laikotarpiui numatomos tokios išlaidos.

2.   Išlaidos, susidarančios dėl įsipareigojimų, susijusių su mažiau palankių ūkininkauti vietovių kompensacinėmis išmokomis 2007 ir 2008 metais naujosiose valstybėse narėse, finansuojamos iš EŽŪFKP ir turi atitikti Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005.

7 straipsnis

1.   Su kitais nei agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės daugiamečiais įsipareigojimais susijusios išlaidos, kurių mokėjimai turi būti atlikti po dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu.

2.   1 dalyje nurodytos išlaidos atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu nuo:

a)

dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, kai mokėjimai ir toliau tęsiami po tos datos; arba

b)

ankstesnės datos nei a punkte nurodyta data, tačiau po 2007 m. sausio 1 d., kai programai ir (arba) priemonei skirta suma jau išnaudota.

Kaimo plėtros programose naujajam programavimo laikotarpiui turi būti numatomos pirmoje pastraipoje nurodytos išlaidos.

8 straipsnis

1.   Dėl veiksmų, susijusių su kitais nei daugiamečiai įsipareigojimais, dėl kurių įsipareigojimai paramos gavėjams buvo prisiimti iki dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino, bet kokios išlaidos, susijusios su po tos datos neatliktais mokėjimais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu nuo tos datos su sąlyga, kad:

a)

valstybės narės kompetentinga institucija suskirsto veiksmus į du atskirus, identifikuojamus finansinius ir fizinius arba vystymosi etapus, atitinkančius tuos du programavimo laikotarpius;

b)

laikomasi naujojo programavimo laikotarpio veiksmų bendro finansavimo ir atitikimo reikalavimams sąlygų.

2.   Jeigu dabartiniam programavimo laikotarpiui skirtos lėšos yra išnaudojamos iki 1 dalyje nurodytos galutinės datos, išlaidos, susijusios su po tos ankstesnės datos neatliktais mokėjimais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad laikomasi 1 dalyje nustatytų sąlygų.

3.   Valstybės narės privalo nurodyti savo naujojo programavimo laikotarpio kaimo plėtros programose, ar jos atitinkamų priemonių atžvilgiu naudojasi 1 ir 2 dalyse nurodytomis galimybėmis.

2   skirsnis

Specialiosios taisyklės naujosioms valstybėms narėms

9 straipsnis

Atitikties Bendrijos standartams pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33l straipsnio 2a ir 2b dalis atžvilgiu išlaidos, susijusios su paramos gavėjams iki dabartinio programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino prisiimtų įsipareigojimų neatliktais mokėjimais, atitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad kaimo plėtros programoje naujajam programavimo laikotarpiui numatomos tokios išlaidos.

10 straipsnis

Su toliau nurodytomis priemonėmis susiję mokėjimai neatitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimų naujuoju programavimo laikotarpiu:

a)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33g straipsnyje numatytos ūkių konsultavimo paslaugos;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33h straipsnyje numatytos tiesioginių išmokų priemokos;

c)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33i straipsnyje numatytas priedas prie valstybės pagalbos Maltoje;

d)

Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 33j straipsnyje numatyta pagalba visą darbo dieną dirbantiems ūkininkams Maltoje.

3   SKYRIUS

Specialioji nuostata dėl agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės

11 straipsnis

Iki pagal Reglamento (EB) Nr. 1257/1999 VI skyriaus nuostatas prisiimto įsipareigojimo įgyvendinimo laikotarpio pabaigos valstybės narės gali leisti pakeisti tą įsipareigojimą nauju įsipareigojimu nuo penkerių iki septynerių metų laikotarpiui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 su sąlyga, kad:

a)

bet koks toks pakeitimas yra neabejotinai naudingas aplinkai arba gyvūnų gerovei; ir

b)

esamas įsipareigojimas pastebimai sustiprinamas.

4   SKYRIUS

Techninės paramos išlaidos

1

skirsnis

Išlaidos, susijusios su EŽŪOGF garantijų skyriaus bendrai finansuojamomis priemonėmis

12 straipsnis

1.   Su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 85 straipsnyje numatytu naujojo programavimo laikotarpio ex-ante vertinimu susijusios išlaidos gali būti finansuojamos iš EŽŪOGF Garantijų dalies dabartiniu programavimo laikotarpiu iki Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 39 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyto termino su sąlyga, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 817/2004 59 straipsnio antrojoje dalyje nurodytos 1 % viršutinės ribos.

2.   Su Reglamento (EB) Nr. 817/2004 64 straipsnyje numatytu dabartinio programavimo laikotarpio ex-post vertinimu susijusios išlaidos atitinka paramos iš kaimo plėtros programos techninės paramos komponento reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 66 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir kad tai numatoma programoje.

2

skirsnis

Išlaidos, susijusios su EŽŪOGF orientavimo dalies ir (arba) garantijų dalies bendrai finansuojamomis priemonėmis

13 straipsnis

1.   Dabartinio programavimo laikotarpio išlaidos, patirtos po to programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino ir susijusios su veiksmais, kuriems taikomi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1685/2000 (8) priedo 11 taisyklės 2 ir 3 punktai, išskyrus ex-post vertinimus, auditą ir galutinių ataskaitų rengimą, neatitinka paramos iš EŽŪFKP reikalavimų naujuoju programavimo laikotarpiu.

2.   Dabartinio programavimo laikotarpio išlaidos, patirtos iki to programavimo laikotarpio išlaidų atitikimo reikalavimams galutinio termino ir susijusios su veiksmais, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 priedo 11 taisyklės 2.1 punkto pirma įtrauka ir 3 punktas, įskaitant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 85 straipsnyje numatytus ex-ante vertinimus naujojo programavimo laikotarpio kaimo plėtros programų parengimui, jeigu laikomasi tos taisyklės 2.2–2.7 ir 3 punktuose nustatytų sąlygų, atitinka dabartinių veiklos programų arba kaimo plėtros programavimo dokumentų techninės paramos komponento reikalavimus.

3.   Išlaidos, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 43 straipsnyje numatytais dabartinio programavimo laikotarpio ex-post vertinimais, gali atitikti paramos iš EŽŪFKP programų techninės paramos komponento reikalavimus naujuoju programavimo laikotarpiu su sąlyga, kad jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 66 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą ir kad tai numatoma programoje.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

REGLAMENTUI (EB) NR. 1268/1999 TAIKOMOS PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TAISYKLĖS

14 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1268/1999 2 straipsnio ketvirtoje, septintoje ir keturioliktoje įtraukose nurodytų priemonių atžvilgiu išlaidos, susijusios su mokėjimais, kurie turi būti atliekami po 2006 m. gruodžio 31 d., atitinka paramos iš EŽŪFKP naujuoju programavimo laikotarpiu reikalavimus su sąlyga, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnio 1 dalies sąlygų ir kad tai numatoma naujojo programavimo laikotarpio programoje.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad į šio reglamento taikymo sritį patenkantys pereinamojo laikotarpio veiksmai būtų aiškiai apibrėžiami jų valdymo ir kontrolės sistemose.

16 straipsnis

Dabartinio ir naujojo programavimo laikotarpio priemonių koreliacijos lentelė pateikiama II priede.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 160, 1999 6 26, p. 80. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2223/2004 (OL L 379, 2004 12 24, p. 1).

(3)  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 173/2005 (OL L 29, 2005 2 2, p. 3).

(4)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1156/2006 (OL L 208, 2006 7 29, p. 3).

(5)  OL L 153, 2004 4 30, p. 30. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1360/2005 (OL L 214, 2005 8 19, p. 55).

(6)  OL L 161, 1999 6 26, p. 87. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2112/2005 (OL L 344, 2005 12 27, p. 23).

(7)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(8)  OL L 193, 2000 7 29, p. 39.


I PRIEDAS

4 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytos kaimo plėtros priemonių arba priemonių dalių rūšys:

Mokymas

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos (naujosios valstybės narės)

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis (naujosios valstybės narės)

Konsultavimo, pavadavimo ir valdymo paslaugų sistemos sukūrimas (visos susijusios valstybės narės) (konsultavimo paslaugų teikimas (naujosios valstybės narės))

Investicijos į žemės ūkio valdas

Investicijos į miškus

Žemės ūkio ir miškininkystės produktų perdirbimas ir rinkodara

Žemės gerinimas, sklypų perskirstymas, vandens išteklių valdymas, žemės ūkio infrastruktūra

Stichinių nelaimių suniokoto žemės ūkio gamybos potencialo atkūrimo ir prevencijos veiksmai

Bendrijos standartų laikymasis (atitiktis Bendrijos standartams (naujosios valstybės narės) – įvairūs standartai

Maisto kokybės schemos (naujosios valstybės narės) – įvairios schemos

Gamintojų grupių vykdomas kokybiškų produktų skatinimas (naujosios valstybės narės)

Pusiau natūriniai ūkiai (naujosios valstybės narės)

Gamintojų grupių steigimas (naujosios valstybės narės)

Vietovės su aplinkosaugos apribojimais („Natura 2000“ išmokos) (naujosios valstybės narės)

Aplinkos apsauga, susijusi su žemės ūkiu (miškininkyste)

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku (naujosios valstybės narės)

Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

Miškų ekologinis stabilumas

Atkūrimo ir prevencijos veiksmai miškininkystės srityje (priešgaisrinės juostos)

Ne žemės ūkio veiklos įvairinimas

Amatai ir turizmo veikla

Pagrindinės paslaugos – įvairios paslaugos

Kaimo atnaujinimas (atkūrimas) ir plėtra – įvairūs veiksmai

Kaimo paveldas – įvairūs veiksmai

„Leader“ – vietos veiklos grupių veikla ir įvairūs su vietos plėtros strategijomis ir bendradarbiavimu susiję veiksmai (išskyrus įgūdžių įgijimo ir aktyvaus pritaikymo veiklą)


II PRIEDAS

Reglamente (EB) Nr. 1257/1999, Reglamente (EB) Nr. 1268/1999 ir Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 numatytų priemonių koreliacijos lentelė

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/1999

Kodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 817/2004 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 141/2004 (1)

Kategorijos pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 438/2001 (2)

Kryptys ir priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

Kodai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

 

1 kryptis

Mokymas: 9 straipsnis

c

113 ir 128

20 straipsnio a dalies i punktas ir 21 straipsnis: Mokymas ir informavimas

111

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas: 8 straipsnis

b

112

20 straipsnio a dalies ii punktas ir 22 straipsnis: Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

112

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos: 10, 11 ir 12 straipsniai

d

/

20 straipsnio a dalies iii punktas ir 23 straipsnis: Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

113

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis: 21d straipsnis

y

/

20 straipsnio a dalies iv punktas ir 24 straipsnis: Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

114

Konsultavimo, valdymo ir pavadavimo paslaugų sistemos sukūrimas: 33 straipsnio 3-oji įtrauka.

Ūkių konsultavimo paslaugos: 33g straipsnis

l

1303

20 straipsnio a dalies v punktas ir 25 straipsnis: Valdymo, pavadavimo ir konsultavimo paslaugų sistemos sukūrimas

115

Investicijos į žemės ūkio valdas: 4–7 straipsnis

a

111

20 straipsnio b dalies i punktas ir 26 straipsnis: Žemės ūkio valdų modernizavimas

121

Investicijos į miškus ekonominei vertei pagerinti, miškų valdytojų asociacijų steigimas: 30 straipsnio 1 dalies 2-oji ir 5-oji įtraukos

i

121

124

20 straipsnio b dalies ii punktas ir 27 straipsnis: Miškų ekonominės vertės didinimas

122

Žemės ūkio ir miškininkystės produktų perdirbimas ir rinkodara, naujų vietų miško produktams skatinimas: 25–28 straipsniai ir 30 straipsnio 1 dalies 3-oji ir 4-oji įtraukos.

g

114

20 straipsnio b dalies iii punktas ir 28 straipsnis: Žemės ūkio ir miškininkystės produktų vertės didinimas

123

i

122

Prekyba kokybiškais žemės ūkio produktais ir kokybės schemų sudarymas: 33 straipsnio 4-oji įtrauka

m

123

 

 

 

20 straipsnio b dalies iv punktas: Bendradarbiavimas vystant naujus produktus, procesus ir technologijas

124

Žemės gerinimas, sklypų perskirstymas, vandens išteklių vandentvarka, žemės ūkio infrastruktūra: 33 straipsnio 1-oji, 2-oji, 8-oji ir 9-oji įtraukos

j

1301

20 straipsnio b dalies v punktas ir 29 straipsnis: Žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūra

125

k

1302

q

1308

r

1309

Atkūrimo ir prevencijos priemonės: 33 straipsnio 12-oji įtrauka

u

1313

20 straipsnio b dalies vi punktas: Atkūrimo ir prevencijos priemonės

126

Standartų laikymasis: 21b ir 21c straipsniai. Atitiktis standartams: 33l straipsnio 2a ir 2b dalys

x

/

20 straipsnio c dalies i punktas ir 31 straipsnis: Standartų laikymasis

131

Maisto kokybės schemos: 24b–24c straipsniai

z

/

20 straipsnio c dalies ii punktas ir 32 straipsnis. Maisto kokybės schemos

132

Parama gamintojų grupių kokybiškų produktų skatinimui: 24d straipsnis

aa

/

20 straipsnio c dalies iii punktas ir 33 straipsnis: Informavimas ir skatinimas

133

Pusiau natūrinis ūkininkavimas: 33b straipsnis

ab

/

20 straipsnio d dalies i punktas ir 34 straipsnis: Pusiau natūrinis ūkininkavimas

141

Gamintojų grupės: 33d straipsnis

ac

/

20 straipsnio d dalies ii punktas ir 35 straipsnis: Gamintojų grupės

142

 

2 kryptis

Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse mokamos kompensacijos, kalnuotos vietovės: 13–15 ir 18 straipsniai

e

/

36 straipsnio a dalies i punktas ir 37 straipsnis: Išmokos dėl gamtinių kliūčių kalnuotose vietovėse

211

Mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse mokamos kompensacijos, kitos mažiau palankios ūkininkauti vietovės: 13–15, 18 ir 19 straipsniai

e

/

36 straipsnio a dalies ii punktas ir 37 straipsnis: Išmokos dėl gamtinių kliūčių vietovėse, išskyrus kalnuotas vietoves

212

Vietovės su aplinkosaugos apribojimais: 16 straipsnis

e

/

36 straipsnio a dalies iii punktas ir 38 straipsnis: „Natura 2000“ išmokos ir su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB (3) susijusios išmokos

213

Agrarinė aplinkosauga: 22, 23 ir 24 straipsniai

f

/

36 straipsnio a dalies iv punktas ir 39 straipsnis: Agrarinės aplinkosaugos išmokos

214

Gyvūnų gerovė:

f

/

36 straipsnio a dalies v punktas ir 40 straipsnis: Gyvūnų gerovės išmokos

215

22, 23 ir 24 straipsniai.

Aplinkos apsauga, susijusi su gyvūnų gerove:

33 straipsnio 11-oji įtrauka

t

1312

Aplinkos apsauga, susijusi su žemės ūkiu: 33 straipsnio 11-oji įtrauka

t

1312

36 straipsnio a dalies vi punktas ir 41 straipsnis: Pelno nesiekiančios investicijos

216

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku: 31 straipsnis

h

/

36 straipsnio b dalies i punktas ir 43 straipsnis: Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

221

 

 

 

36 straipsnio b dalies ii punktas ir 44 straipsnis: Pirmas agrarinės miškininkystės sistemų įkūrimas

222

Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku: 30 straipsnio 1 dalies 1-oji įtrauka

i

126

36 straipsnio b dalies iii punktas ir 45 straipsnis: Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

223

Miškų ekologinis stabilumas: 32 straipsnio 1 dalies, 1-oji įtrauka

i

127

36 straipsnio b dalies iv punktas ir 46 straipsnis: „Natura 2000“ išmokos

224

Miškų ekologinis stabilumas: 32 straipsnio 1 dalies 1-oji įtrauka

i

127

36 straipsnio b dalies v punktas ir 47 straipsnis: Miškų aplinkosaugos išmokos

225

Atkūrimas ir prevencija miškininkystės sektoriuje: 30 straipsnio 1 dalies, 6-oji įtrauka.

Priešgaisrinės juostos: 32 straipsnio 1 dalies 2-oji įtrauka

i

125

36 straipsnio b dalies vi punktas ir 48 straipsnis: Atkūrimas ir prevencija miškininkystės sektoriuje

226

Investicijos į miškus, kuriomis siekiama padidinti jų ekologinę ir socialinę vertę: 30 straipsnio 1 dalies 2-oji įtrauka.

Aplinkos apsauga, susijusi su miškininkyste: 33 straipsnio 11-oji įtrauka

i

121

36 straipsnio b dalies vii punktas ir 49 straipsnis: Pelno nesiekiančios investicijos

227

t

1312

 

3 kryptis

Diversifikavimas: 33 straipsnio 7-oji įtrauka

p

1307

52 straipsnio a dalies i punktas ir 53 straipsnis: Įvairinimas

311

Amatai; finansų inžinerija:

s

1311

52 straipsnio a dalies ii punktas ir 54 straipsnis: Verslo kūrimas ir plėtra

312

33 straipsnio 10-oji ir 13-oji įtraukos

v

1314

Turizmo veikla: 33 straipsnio 10-oji įtrauka

s

1310

52 straipsnio a dalies iii punktas ir 55 straipsnis: Turizmo veikla

313

Pagrindinės paslaugos: 33 straipsnio 5-oji įtrauka

n

1305

52 straipsnio b dalies i punktas ir 56 straipsnis: Pagrindinės paslaugos

321

Kaimo atnaujinimas ir plėtra: 33 straipsnio 6-oji įtrauka

o

1306

52 straipsnio b dalies ii punktas: Kaimo atnaujinimas ir plėtra

322

Kaimo paveldo apsauga ir išsaugojimas: 33 straipsnio 6-oji įtrauka

o

1306

52 straipsnio b dalies iii punktas ir 57 straipsnis: Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas

323

 

 

 

52 straipsnio c dalis ir 58 straipsnis: Mokymas ir informavimas

331

Vietos partnerių vykdomas integruotų kaimo plėtros strategijų valdymas: 33 straipsnio 14-oji įtrauka

w

1305-11305-2

52 straipsnio d dalis ir 59 straipsnis: Įgūdžių įgijimas, aktyvus pritaikymas ir įgyvendinimas

341

 

4 kryptis

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f straipsnis

 

63 straipsnio a dalis: Vietos plėtros strategijos

41

1 veiksmas: vietinės strategijos

Konkurencingumas: visi pirmąją kryptį atitinkantys senieji kodai pagal Reglamentus (EB) Nr. 817/2004 ir (EB) Nr. 438/2001

411 konkurencingumas

Žemės valdymas (aplinka): visi antrąją kryptį atitinkantys senieji kodai pagal Reglamentus (EB) Nr. 817/2004 ir (EB) Nr. 438/2001

412 aplinka (žemės valdymas)

Įvairinimas ir gyvenimo kokybė: visi trečiąją ašį atitinkantys senieji kodai pagal Reglamentus (EB) Nr. 817/2004 ir (EB) Nr. 438/2001 ir tokios kategorijos iš Reglamento (EB) Nr. 438/2001: 161–164, 166, 167, 171–174, 22–25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 ir 36

413 gyvenimo kokybė (įvairinimas)

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f str.

/

 

 

 

2 veiksmas: bendradarbiavimas

 

1305-3

1305-4

63 straipsnio b dalis: Bendradarbiavimas

421

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f straipsnis

/

 

 

 

3 veiksmas: vietos veiklos grupių veikla

 

1305-1

1305-2

63 straipsnio c dalis: Vietos veiklos grupės veikla, aktyvus pritaikymas

431

Informavimas programoje „Leader+“ ir „Leader+“ pobūdžio priemonės: 33f straipsnis

/

 

 

 

3 veiksmas: tinklai

/

1305-5

66 straipsnio 3 dalis ir 68 straipsnis: Nacionalinis kaimo tinklas

511

Techninė parama

 

 

Techninė parama

 

Techninė parama:

 

411–415

66 straipsnio 2 dalis: Techninė parama

511

49 straipsnis. Reglamento (EB) Nr. 1685/2000 priedo 11 taisyklė

ad

 

66 straipsnio 3 dalis: Nacionaliniai tinklai

511

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999

 

 

Priemonės pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005

 

Žemės ūkio gamybos metodai, skirti aplinkai apsaugoti ir kraštovaizdžiui išsaugoti:

2 straipsnio 4-oji įtrauka

/

/

36 straipsnio a dalies iv punktas ir 39 straipsnis: Agrarinės aplinkosaugos išmokos

214

Gamintojų grupių steigimas: 2 straipsnio 7-oji įtrauka

/

/

20 straipsnio d dalies ii punktas ir 35 straipsnis: Gamintojų grupės

142

Miškininkystė: 2 straipsnio 14-oji įtrauka

/

/

36 straipsnio b dalies i punktas ir 43 straipsnis: Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

221


(1)  OL L 24, 2004 1 29, p. 25.

(2)  OL L 63, 2001 3 3, p. 21.

(3)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.