19.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 227/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 1248/2006

2006 m. rugpjūčio 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo 183 straipsnį,

pasitarusi su Europos Parlamentu, Taryba, Europos Bendrijų Teisingumo Teismu, Audito Rūmais, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, Regionų komitetu, Ombudsmenu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros institucija,

kadangi:

(1)

Komisijos prievolė iki balandžio 15 d. biudžeto valdymo instituciją informuoti apie perkeltų asignavimų, kurie nebuvo panaudoti iki kovo 31 d., panaikinimą pasirodė per griežta, todėl šis terminas turėtų būti pratęstas dviem savaitėmis iki balandžio 30 d.

(2)

Turėtų būti nurodyta, kad tais atvejais, kai taikytina laikinųjų dvyliktųjų dalių sistema, visa skiriamų ankstesnių finansinių metų asignavimų suma turi būti suprantama kaip finansinių metų asignavimai, pakoreguoti pagal perkėlimus, atliktus tais finansiniais metais.

(3)

Turėtų būti paaiškinta, kad taisyklės dėl euro ir kitos valiutos keitimo kurso, pateikiamos Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 (2) 7 ir 8 straipsniuose, taikomos tik tada, kai valiutą konvertuoja leidimus duodantys pareigūnai, o ne rangovai arba gavėjai, vadovaudamiesi specialiomis taisyklėmis, sulygtomis sutartyse ar susitarimuose dėl dotacijų. Skaidrumo ir paprastumo dėlei Komisijos apskaitos pareigūnas turėtų būti įgaliotas nustatyti mėnesinį apskaitinį euro keitimo kursą, kuris būtų taikomas tvarkant apskaitą. Be to, siekiant užtikrinti skaidrumą ir taikyti vienodas sąlygas Bendrijų pareigūnams, turėtų būti nustatyta speciali perskaičiavimo kursų taisyklė personalo išlaidoms, padarytoms kita valiuta, o ne eurais.

(4)

Kalbant apie patikimo finansų valdymo principą, turėtų būti paaiškintas ex ante vertinimo turinys ir geriau apibrėžiamos ex ante, tarpinio bei ex post vertinimų taikymo sritys, tinkamai atsižvelgiant į proporcingumo principą. Taigi vertinimo prioritetai turėtų būti pakeisti, kad pagrindinis dėmesys būtų skiriamas pasiūlymams, kurie daro poveikį verslui ir (arba) piliečiams, ir kad vertinimas taip pat apimtų bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, kurie bus tęsiami. Be to, kai projektai arba veiksmai yra jau pateikti vertinimui (pavyzdžiui, užduotys, kuriomis dalijasi Komisija ir valstybės narės), turėtų būti užtikrinamas papildomumo principas.

(5)

Atliekant ex ante patikrą išlaidoms patvirtinti, keletas panašių atskirų sandorių, susijusių su eilinėmis personalo išlaidomis, skirtomis atlyginimams, pensijoms, komandiruočių išlaidų ir medicininių išlaidų grąžinimui, atsakingojo leidimus duodančio pareigūno gali būti vertinami kaip viena operacija. Tokiu atveju atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atliktu rizikos įvertinimu, turėtų atlikti atitinkamą ex post patikrą.

(6)

Į derybų procedūrų ataskaitą reikėtų įtraukti tik tuos derybų procedūrų taikymo atvejus, kurie yra įprastų viešųjų pirkimų procedūrų išimtis.

(7)

Nuo 2005 m. sausio 1 d. įdiegus kaupimo principu pagrįstą apskaitą ir atsiradus galimybei apskaitos duomenis informacinėse sistemose gauti bet kuriuo metu, logiškiau ir paprasčiau sudaryti bandomąjį balansą tą dieną, kai apskaitos pareigūnas nustoja eiti savo pareigas. Jeigu jis nustoja eiti savo pareigas gruodžio 31 d., bandomasis balansas gali būti parengtas tą pačią dieną, nelaukiant, kol bus galutinai sutvarkytos laikinosios sąskaitos.

(8)

Kad apskaitos pareigūno atsakomybė už iždo valdymą būtų veiksminga, jis turėtų būti įgaliotas finansų įstaigoms, kuriose jis yra atidaręs sąskaitas, perduoti pareigūnų, įgaliotų pasirašyti banko operacijų dokumentus, vardus, pavardes ir parašų pavyzdžius.

(9)

Didžiausia suma, kurią gali sumokėti avansinių lėšų administratorius, kai mokėjimai pagal biudžeto procedūras yra faktiškai neįmanomi arba ne tokie efektyvūs, turėtų būti padidinta nuo 30 000 EUR iki 60 000 EUR.

(10)

Remiantis Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 21a straipsniu, nurodymą patvirtinus, įgaliotajam arba perįgaliotajam leidimus duodančiam pareigūnui turėtų būti leidžiama nurodymo nevykdyti, jeigu jis yra aiškiai neteisėtas.

(11)

Atsižvelgiant į tai, kad išieškojimo procedūroje tarpuskaitos būdu leidimus duodančio pareigūno ir apskaitos pareigūno funkcijos papildo viena kitą, tikslinga numatyti jų konsultavimąsi prieš atliekant tarpuskaitą.

(12)

Kai skolininkas yra nacionalinė valdžios institucija arba vienas iš jos administracinių vienetų, siekiant atsižvelgti į nacionaliniu lygiu nustatytas procedūras, apskaitos pareigūnas turėtų bent prieš 10 darbo dienų pranešti susijusioms valstybėms narėms apie savo ketinimą atlikti išieškojimą tarpuskaitos būdu. Tačiau, sutaręs su valstybe nare arba atitinkamu administraciniu vienetu, apskaitos pareigūnas turėtų turėti galimybę pradėti išieškojimo procedūrą tarpuskaitos būdu iki šio termino.

(13)

Kai skola grąžinama iki termino, delspinigiai neskaičiuojami (lengvatinis laikotarpis), o išieškojimas tarpuskaitos būdu iki šio termino turėtų apsiriboti tais atvejais, kai apskaitos pareigūnas gali pagrįstai manyti, jog finansiniams Bendrijų interesams gali kilti grėsmė.

(14)

Siekiant apsaugoti finansinius Bendrijų interesus, banko garantijos, kuriomis užtikrinama Bendrijos pretenzija, kai dėl baudos pateikiama apeliacija, turėtų būti visiškai nepriklausomos nuo sutartyje numatytos prievolės.

(15)

Sprendimo dėl finansavimo turinys turėtų būti dar labiau patikslintas. Kalbant apie dotacijas ir viešuosius pirkimus, veiksmo „pagrindinių elementų“, susijusių su išlaidomis iš biudžeto, sąvoka turėtų būti apibrėžta išsamiau. Be to, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – Finansinis reglamentas), 110 straipsnyje minima darbo programa gali būti laikoma finansavimo sprendimu, jeigu ją sudaro išsamus veiksmo (-ų) pagrindas.

(16)

Kai prisiimamas bendras biudžeto įsipareigojimas, bet kuris leidimus duodantis pareigūnas – ne tik įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas – gali būti atsakingas už teisinius įsipareigojimus įgyvendinant bendrą įsipareigojimą.

(17)

Mokėjimo terminai pagal sutartis ir susitarimus dėl dotacijų, kurie priklauso nuo ataskaitos arba pažymėjimo patvirtinimo, turėtų būti persvarstyti, siekiant įsitikinti, kad mokėjimai atlikti remiantis patvirtinta ataskaita arba pažymėjimu. Be to, ataskaitos, susijusios su susitarimu dėl dotacijos, kai yra ypač sudėtingų įvertinti veiksmų, patvirtinimo terminas turėtų būti suderintas su dabartiniu sudėtingų paslaugų sutarčių terminu.

(18)

Nekeičiant dabar galiojančių terminų ir nedarant poveikio gavėjų teisėms, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas taip pat turėtų, siekiant supaprastinimo, turėti galimybę nuspręsti, kad ataskaita arba pažymėjimas galėtų būti patvirtinti ir mokėjimai išmokėti per tą patį laikotarpį.

(19)

Mažos vertės sutarčių ribos, nustatytos 1994 m., turėtų būti peržiūrėtos ir padidintos atitinkamai nuo 50 000 EUR iki 60 000 EUR ir nuo 13 800 EUR iki 25 000 EUR. Be to, reikėtų patikslinti, kad sutarčių, kurių vertė yra mažesnė arba lygi 60 000 EUR, laimėtojas gali būti išrinktas derybų procedūros keliu.

(20)

Be to, įgyvendinimo taisyklėse turėtų būti tiksliau apibrėžta procedūra, kurios reikėtų laikytis tam tikrų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros paslaugų sutarčių ir tam tikrų su transliavimu susijusių paslaugų sutarčių, kurios nepatenka į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (3) taikymo sritį, atveju. Atsižvelgiant į skaidrumo principą, šios sutartys gali būti sudarytos pagal derybų procedūrą po to, kai paskelbtas konkurso skelbimas.

(21)

Siekiant dar labiau supaprastinti viešųjų pirkimų procedūrų valdymą, ūkio subjektams turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti procedūroje remiantis jų garbės pareiškimu, kad jie nėra atsidūrę nė vienoje iš situacijų, dėl kurių jiems būtų neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, išskyrus ribotos procedūros, konkurencinio dialogo ir derybų procedūrų atvejus po sutarties skelbimo paskelbimo, kai susitariančioji institucija riboja kandidatų, kurie bus kviečiami dalyvauti derybose arba pateikti paraiškas, skaičių. Tačiau, laikantis Direktyvoje 2004/18/EB nustatytų principų ir siekiant geriau apsaugoti finansinius Bendrijų interesus, sutarčių, kurioms taikoma Direktyva 2004/18/EB, ir didelės vertės sutarčių išorės veiksmų srityje atveju ūkio subjektas, kuriam siūloma sudaryti sutartį, vis tiek turėtų pateikti įrodymų, kurie patvirtintų jo pradinį pareiškimą. Kai kandidato arba dalyvio prašoma pateikti įrodymų, susitariančioji institucija taip pat turėtų atsižvelgti į įrodymus, kuriuos tas kandidatas arba dalyvis pateikė kitos viešųjų pirkimų procedūros, kurią paskelbė ta pati susitariančioji institucija, metu su sąlyga, kad tie įrodymai būtų išduoti ne daugiau kaip prieš vienerius metus ir kad jie dar galiotų.

(22)

Išorės veiksmų srityje konkurencinių derybų procedūra turėtų tapti veiksmingesne ir, jeigu konkurencinių derybų procedūra nepavyksta du kartus iš eilės arba jeigu konkurencinių derybų procedūra, vykdoma po nesėkmingo pasinaudojimo pagrindų sutartimi, nepavyksta vieną kartą, turėtų būti leidžiama derybų procedūra. Turėtų būti leidžiama neprašyti techninių ir ekonominių pajėgumų įrodymų, kai sutarčių vertė nesiekia tam tikros šioje konkrečioje politikos srityje tokio pobūdžio sutartims taikomos ribos. Tokiu atveju atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas taip pat turėtų gebėti pagrįsti savo pasirinkimą. Vertinimo komitetui arba susitariančiajai institucijai turėtų būti suteikta galimybė prašyti, kad kandidatai arba dalyviai pateiktų papildomų dokumentų arba paaiškintų informaciją, kaip numatyta sutarčių, kurias institucijos sudaro savo sąskaita, atveju.

(23)

Išorės veiksmų srityje viešųjų pirkimų teisinė sistema taip pat turėtų būti supaprastinta, kalbant apie išankstinės informacijos skelbimą, kai skelbiami tarptautiniai konkursai, ir kalbant apie įvykdymo garantijos reikalavimą. Išankstinės informacijos skelbimas turėtų būti paskelbtas kuo anksčiau ir nebūtinai iki sausio 31 d. Be to, įvykdymo garantijos turėtų būti pareikalauta tik didelės vertės viešojo pirkimo atveju, o atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui turėtų būti suteikta galimybė, remiantis jo atliktu rizikos įvertinimu, viešajai įstaigai netaikyti išankstinio finansavimo garantijos reikalavimo.

(24)

Kalbant apie dotacijų skyrimą, siekiant sumažinti administracinę naštą, turėtų būti pripažįstama, kad gavėjo turima de jure arba de facto monopolija gali būti pagrįsta priimant sprendimą dėl dotacijos skyrimo.

(25)

Reikalavimas, kad kartu su paraiška būtų pateikiama išorės audito išvada, turėtų būti taikomas tik dotacijoms veiksmams įgyvendinti, kurių vertė yra lygi arba viršija 500 000 EUR, ir dotacijoms veiklai, kurių vertė yra lygi arba viršija 100 000 EUR.

(26)

Gavėjų bendras finansavimas natūra, jeigu tai taikytina ar būtina, turėtų būti supaprastintas, o institucijų, siekiančių Europos bendros svarbos interesų ir galinčių gauti dotacijas veiklai, sąvoka turėtų apimti Europos institucijas, dalyvaujančias skatinant pilietybę ir inovacijas.

(27)

Pareiškėjams turėtų būti kuo greičiau pranešama, jeigu jų paraiška buvo atmesta.

(28)

Kai dotacijos veiklai skiriamos institucijoms, siekiančioms Europos bendros svarbos interesų, pelno negalimumo taisyklė turėtų būti taikoma tik tai bendro finansavimo procentinei daliai, kuri atitinka Bendrijos įnašą į atitinkamą veiklos biudžetą, siekiant atsižvelgti į kitų viešųjų finansuotojų, kurie taip pat turi susigrąžinti metinio pelno procentinę dalį, atitinkančią jų įnašą, teises. Apskaičiuojant susigrąžintiną sumą, į įnašų natūra procentinę dalį veiklos biudžete neturėtų būti atsižvelgiama.

(29)

Siekiant apsaugoti finansinius Bendrijų interesus, išankstinio finansavimo garantijų turėtų būti reikalaujama visais atvejais, kai išankstinis finansavimas viršija 80 % visos dotacijos sumos ir 60 000 EUR.

(30)

Kai išankstinis finansavimas yra skaidomas į dalis, jeigu ankstesnio išankstinio finansavimo panaudojimas yra mažesnis kaip 70 %, turėtų būti numatyta naujo išankstinio finansavimo galimybė, tačiau naujo mokėjimo suma turėtų būti sumažinta nepanaudota ankstesnio mokėjimo suma.

(31)

Reikėtų pažymėti, kad viešųjų įstaigų atveju išorės auditą arba patvirtinimą, kuris turi būti pateiktas kartu su paraiška dotacijai arba mokėjimo prašymu, gali atlikti kompetentingas ir nepriklausomas valstybės pareigūnas.

(32)

Komisijos apskaitos pareigūnui 2004 m. gruodžio mėn. pagal Finansinio reglamento 133 straipsnį priėmus apskaitos taisykles ir metodus bei suderintą sąskaitų planą, antraštinė dalis dėl sąskaitų pateikimo ir apskaitos turėtų būti atnaujinta išbraukiant nuostatas, kurios daugiau nėra būtinos.

(33)

Siekiant atsižvelgti į 2005 m. sausio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto, Regionų komiteto ir Ombudsmeno sprendimą 2005/118/EB dėl Europos viešojo administravimo mokyklos steigimo (4), turėtų būti pakoreguotas Europos tarnybų sąrašas atsižvelgiant į tai, kad Europos viešojo administravimo mokykla šiuo metu administraciniu požiūriu yra prijungta prie Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos.

(34)

Todėl Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

6 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje vietoj „balandžio 15 d.“ įrašoma „balandžio 30 d.“;

2)

Įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Laikinosios dvyliktosios dalys

(Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalis)

Visi skiriamų ankstesnių finansinių metų asignavimai, kaip nurodyta Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje, suprantami kaip finansinių metų, nurodytų šio reglamento 5 straipsnyje, asignavimai, pakoreguoti pagal perkėlimus, atliktus tais finansiniais metais.“

;

3)

7 ir 8 straipsniai pakeičiami taip:

„7 straipsnis

Euro ir kitų valiutų perskaičiavimo kursas

(Finansinio reglamento 16 straipsnis)

1.   Nepažeidžiant konkrečių nuostatų, atsirandančių taikant sektoriui būdingas taisykles, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas perskaičiuoja eurus į kitą valiutą ir atvirkščiai, taikydamas dienos euro kursą, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

Kai euro ir kitos valiutos perskaičiavimą atlieka rangovai arba gavėjai, vadovaujamasi specialiomis perskaičiavimo taisyklėmis, sulygtomis viešųjų pirkimų sutartyse, susitarimuose dėl dotacijų arba finansavimo susitarimuose.

2.   Jeigu reikiamos valiutos dienos keitimo kursas nepaskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas taiko apskaitos kursą, nurodytą 3 dalyje.

3.   Finansinio reglamento 132–137 straipsniuose minėtoms sąskaitoms, atsižvelgiant į šio reglamento 213 straipsnį, euro ir kitos valiutos santykiui taikomas mėnesinis apskaitinis euro keitimo kursas. Tą apskaitinį keitimo kursą nustato Komisijos apskaitos pareigūnas remdamasis bet kuriuo, jo nuomone, patikimu informacijos šaltiniu pagal ankstesnio mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kuriam nustatomas keitimo kursas, priešpaskutinės darbo dienos kursą.

8 straipsnis

Taikytinas euro ir kitų valiutų kursas

(Finansinio reglamento 16 straipsnis)

1.   Nepažeidžiant konkrečių nuostatų, atsirandančių taikant įvairių sektorių taisykles arba iš konkrečių viešųjų pirkimų sutarčių, susitarimų dėl dotacijų ir finansavimo susitarimų, tais atvejais, kai perskaičiavimą atlieka atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, eurus perskaičiuojant į kitas valiutas ir atvirkščiai, taikomas tos dienos kursas, kurią leidimus duodantis skyrius parengia mokėjimo pavedimą arba vykdomąjį raštą.

2.   Avansinių sąskaitų eurais atveju taikytinas euro perskaičiavimo į kitą valiutą ir atvirkščiai kursas nustatomas pagal banko mokėjimo datą.

3.   Avansinių sąskaitų nacionalinėmis valiutomis, minėtų Finansinio reglamento 16 straipsnyje, reguliavimui taikytinas euro perskaičiavimo į kitą valiutą ir atvirkščiai kursas yra to mėnesio, kurį iš atitinkamos avansinės sąskaitos daromos išlaidos.

4.   Atlyginant nustatyto dydžio išlaidas arba išlaidas, patiriamas pagal Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas (toliau – Tarnybos nuostatai), kurioms nustatyta viršutinė riba ir kurios mokamos kita valiuta, o ne eurais, taikytinas kursas yra teisės atsiradimo dieną galiojantis kursas.“

;

4)

21 straipsnis pakeičiamas taip:

„21 straipsnis

Vertinimas

(Finansinio reglamento 27 straipsnis)

1.   Visiems pasiūlymams dėl programų ar veiklos, dėl kurių daromos biudžeto išlaidos, taikomas ex ante vertinimas, kurio metu vertinama:

a)

poreikis, kurį reikia patenkinti per trumpą ar ilgą laiką;

b)

Bendrijos dalyvavimu sukurta pridėtinė vertė;

c)

siektini tikslai;

d)

galimos politikos srities galimybės, įskaitant su jomis susijusią riziką;

e)

numatomi rezultatai ir poveikis, visų pirma ekonominis, socialinis poveikis ir poveikis aplinkos srityje, bei jiems įvertinti reikalingi rodikliai bei vertinimo procedūra;

f)

tinkamiausias priimtiniausios (-ių) galimybės (-ių) įgyvendinimo metodas;

g)

siūlomos programos arba veiklos vidinis nuoseklumas ir jos santykis su kitomis atitinkamomis priemonėmis;

h)

asignavimų, žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinių išlaidų, skirtinų tinkamai atsižvelgiant į ekonomiškumo principą, apimtys;

i)

ko pasimokyta iš panašios patirties praeityje.

2.   Pasiūlyme išdėstomos stebėsenos, atskaitomybės ir vertinimo procedūros, atsižvelgiant į atitinkamą visų valdymo lygmenų, kurie dalyvaus įgyvendinant siūlomą programą arba veiklą, atsakomybę.

3.   Atliekamas visoms programoms ar veiklai, įskaitant bandomuosius projektus ir parengiamuosius veiksmus, kuriems skirti ištekliai viršija 5 000 000 EUR, skirtų žmogiškųjų ir finansinių išteklių bei jais pasiektų rezultatų tarpinis ir (arba) ex post vertinimas, siekiant patikrinti, ar jie atitiko šiuos nustatytus tikslus:

a)

pasiekti rezultatai, vykdant daugiametes programas, yra reguliariai vertinami pagal nustatytą tvarkaraštį, o tai leidžia atsižvelgti į tokio vertinimo rezultatus, priimant sprendimus dėl programos atnaujinimo, pakeitimo ar sustabdymo;

b)

kasmet finansuojamos veiklos rezultatai vertinami bent kas šešeri metai.

Pirmos pastraipos a ir b punktai netaikomi nė vienam veiklos projektui ar veiksmui, kuriems tokį reikalavimą galima įvykdyti tik parengiant galutinę ataskaitą, kurią atsiunčia veiksmą atlikusios institucijos.

4.   1 ir 3 dalyse nurodyti vertinimai yra proporcingi atitinkamai programai ar veiklai naudojamiems ištekliams ir jos poveikiui.“

;

5)

45 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui atliekant pareigas, jam gali padėti asmenys, kuriems taikomi Tarnybos nuostatai (toliau – personalas), kuriems jo atsakomybe yra patikėtos tam tikros biudžeto vykdymui ir finansinės bei valdymo informacijos rengimui reikalingos operacijos.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekviena institucija informuoja biudžeto valdymo instituciją, kai tik įgaliotasis leidimus duodantis pareigūnas pradeda eiti, pakeičia ar nustoja eiti savo pareigas.“

;

6)

47 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis papildoma tokiomis pastraipomis:

„Atliekant ex ante patikrą, keletas panašių atskirų sandorių, susijusių su eilinėmis išlaidomis, skirtomis atlyginimams, pensijoms, komandiruočių išlaidų ir medicininių išlaidų grąžinimui, atsakingojo leidimus duodančio pareigūno gali būti vertinami kaip viena operacija.

Antroje pastraipoje nurodytu atveju atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atliktu rizikos įvertinimu, atlieka atitinkamą ex post patikrą pagal 4 dalį.“

;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Personalo nariai, atsakingi už 2 ir 4 dalyse minėtas patikras, nėra tie patys personalo nariai, kurie atlieka operacijos pradėjimo užduotis, minėtas 1 dalyje, ir nėra pastarųjų pavaldiniai.“

;

7)

54 straipsnio pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Įgalioti leidimus duodantys pareigūnai registruoja kiekvienais finansiniais metais sudarytas sutartis taikant derybų procedūras, minėtas 126 straipsnio 1 dalies a–g punktuose, 127 straipsnio 1 dalies a–d punktuose, 242, 244 ir 246 straipsniuose.“;

8)

56 straipsnis pakeičiamas taip:

„56 straipsnis

Apskaitos pareigūno pareigų nutraukimas

(Finansinio reglamento 61 straipsnis)

1.   Apskaitos pareigūnui nustojus eiti savo pareigas, nedelsiant parengiamas bandomasis balansas.

2.   Apskaitos pareigūnas, nustojantis eiti pareigas, arba, jeigu tai neįmanoma, kuris nors jo skyriaus pareigūnas bandomąjį balansą ir pareigų perdavimo ataskaitą perduoda naujajam apskaitos pareigūnui.

Per vieną mėnesį nuo perdavimo dienos naujasis apskaitos pareigūnas pasirašo bandomąjį balansą, pažymėdamas, kad jį priima, ir gali padaryti išlygų.

Perdavimo ataskaitą taip pat sudaro bandomojo balanso rezultatai ir padarytos išlygos.

3.   Kiekviena institucija biudžeto valdymo institucijai praneša apie savo apskaitos pareigūno paskyrimą arba jo pareigų nutraukimą.“

;

9)

60 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tam tikslui kiekvienos institucijos apskaitos pareigūnas visoms finansų įstaigoms, kuriose atitinkama institucija yra atidariusi sąskaitas, praneša įgaliotųjų pareigūnų pavardes ir pateikia jų parašų pavyzdžius.“;

10)

64 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„64 straipsnis

Juridinių asmenų bylos

(Finansinio reglamento 61 straipsnis)

;

b)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Apskaitos pareigūnas mokėjimus gali atlikti banko kreditiniu pervedimu tik tuo atveju, jeigu institucija anksčiau į bendrą bylą yra įrašiusi gavėjo banko sąskaitos rekvizitus ir informaciją apie gavėjo tapatybę arba bet kuriuos pakeitimus.

Visi tokie gavėjo teisinių ir banko sąskaitos rekvizitų arba jų pakeitimų įrašai į bylą grindžiamai Komisijos apskaitos pareigūno nustatytos formos patvirtinamuoju dokumentu.“

;

c)

2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Leidimus duodantys pareigūnai informuoja apskaitos pareigūnus apie bet kokius teisinių ir banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus, apie kuriuos juos informuoja mokėjimo gavėjas, ir prieš atliekant mokėjimą patikrina šių rekvizitų galiojimą.“

;

11)

66 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Remdamasis išsamiais reikalavimais, išdėstytais atsakingojo leidimus duodančio pareigūno nurodymuose, avansinių lėšų administratorius gali laikinai patvirtinti ir apmokėti išlaidas. Šiuose nurodymuose išdėstomos taisyklės ir sąlygos, kuriomis atliekamas laikinas patvirtinimas ir mokėjimas, ir, jeigu taikytina, teisinių įsipareigojimų, apibrėžtų 94 straipsnio 1 dalies e punkte, pasirašymo sąlygos.“

;

12)

67 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Didžiausia suma, kurią gali išmokėti avansinių lėšų administratorius pagal kiekvieną išlaidų straipsnį, kai mokėjimo operacijas atlikti pagal biudžeto procedūras iš esmės yra neįmanoma arba neefektyvu, neviršija 60 000 EUR.“

;

13)

68 straipsnio pirmas ir antras sakiniai pakeičiami taip:

„Avansinių lėšų administratoriai parenkami iš pareigūnų arba, iškilus poreikiui ir tik tinkamai pagrįstais atvejais, kitų personalo narių.“;

14)

70 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Tos sąskaitos ataskaitos yra visuomet prieinamos atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui, o avansinių lėšų administratorius bent jau kartą per mėnesį sudaro sandorių sąrašą ir kartu su patvirtinamaisiais dokumentais kitą mėnesį siunčia atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui, kad būtų atsiskaityta už avansines operacijas.“;

b)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Apskaitos pareigūnas paprastai tikrina vietoje ir be įspėjimo arba paveda savo skyriaus arba leidimus duodančio skyriaus specialiai tam tikslui įgaliotam personalo nariui patikrinti, ar avansinių lėšų administratoriui skirtos lėšos yra, kaip tvarkoma sąskaityba ir ar už avansinius sandorius yra laiku atsiskaitoma.“;

15)

73 straipsnio 1 dalies antras sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu šis nurodymas yra patvirtinamas raštu ir jeigu tas patvirtinimas gaunamas laiku bei yra pakankamai aiškus, nes jame aiškiai kalbama apie klausimus, kuriems įgaliotas ar perįgaliotas leidimus duodantis pareigūnas prieštaravo, atsakomybė leidimus duodančiam pareigūnui gali būti netaikoma; jis nurodymą įvykdo, jeigu šis nėra akivaizdžiai neteisėtas arba tai nėra atitinkamų saugumo standartų pažeidimas.“;

16)

78 straipsnio 3 dalies b–e punktai pakeičiami taip:

„b)

jeigu skola apmokama iki nurodyto termino pabaigos, delspinigiai nebus skaičiuojami;

c)

negrąžinus skolos iki b punkte minėto termino pabaigos, nuo skolos skaičiuojamos palūkanos, taikant 86 straipsnyje nurodytą palūkanų normą, nepažeidžiant jokių konkrečių taikytinų nuostatų;

d)

jeigu skola negrąžinama iki b punkte minėto termino pabaigos, institucija susigrąžina skolą, arba atlikdama tarpuskaitą, arba išieškodama ją iš anksčiau pateiktos garantijos;

e)

informavus skolininką apie išieškojimo tarpuskaitos būdu priežastis ir datą, apskaitos pareigūnas gali pradėti išieškojimo procedūrą tarpuskaitos būdu iki b punkte minėto termino pabaigos, kai būtina apsaugoti finansinius Bendrijų interesus ir kai jis turi pagrindo manyti, kad kitaip Komisija neatgautų atgautinos sumos.“

;

17)

81 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

78 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytas terminas;“

;

18)

83 straipsnis pakeičiamas taip:

„83 straipsnis

Išieškojimas tarpuskaitos būdu

(Finansinio reglamento 73 straipsnis)

1.   Kai skolininkas Bendrijoms turi pretenziją, kuri yra tikra, įvertinta tam tikra nustatyta suma ir kurios grąžinimo terminas susijęs su suma, nustatyta mokėjimo pavedime, apskaitos pareigūnas, praėjus 78 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytam terminui, išieško nustatytas gautinas sumas tarpuskaitos būdu.

Išskirtinėmis aplinkybėmis, kai būtina apsaugoti finansinius Bendrijų interesus ir kai apskaitos pareigūnas turi pagrindo manyti, kad kitaip Bendrijos neatgautų Bendrijoms mokėtinos sumos, apskaitos pareigūnas pradeda išieškojimo procedūrą tarpuskaitos būdu iki 78 straipsnio 3 dalies b punkte minėto termino pabaigos.

2.   Prieš pradėdamas išieškojimą pagal 1 dalį, apskaitos pareigūnas pasitaria su atsakinguoju leidimus duodančiu pareigūnu ir informuoja atitinkamus skolininkus.

Kai skolininkas yra nacionalinė valdžios institucija arba vienas iš jos administracinių vienetų, apskaitos pareigūnas bent prieš 10 darbų dienų taip pat praneša susijusiai valstybei narei apie savo ketinimą atlikti išieškojimą tarpuskaitos būdu. Tačiau, sutaręs su valstybe nare arba atitinkamu administraciniu vienetu, apskaitos pareigūnas gali pradėti išieškojimo procedūrą tarpuskaitos būdu iki šio termino.

3.   1 dalyje nurodyta tarpuskaita turi tokį patį poveikį kaip mokėjimas, ir ja įvykdomi Bendrijų įsipareigojimai, lygūs skolos ir, jeigu taikytina, mokėtinų palūkanų sumai.“

;

19)

84 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepažeidžiant 83 straipsnio, jeigu iki 78 straipsnio 3 dalies b punkte minėto ir skolos rašte nurodyto termino negrąžinama visa suma, apskaitos pareigūnas praneša atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui ir nedelsdamas pradeda išieškojimo procedūrą teisinėmis priemonėmis, įskaitant atitinkamais atvejais išieškojimą iš anksčiau pateiktos garantijos.“

;

20)

85 straipsnio a punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„a)

skolininkas įsipareigoja visą numatytą papildomą laikotarpį, pradedant 78 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytu terminu, mokėti palūkanas, taikant 86 straipsnyje nurodytą palūkanų normą;“

;

21)

Įterpiamas šis 85a straipsnis:

„85a straipsnis

Baudų, periodinių baudų mokėjimų ir kitų nuobaudų išieškojimas

(Finansinio reglamento 73 ir 74 straipsniai)

1.   Kai Bendrijos teisme iškeliama byla prieš Bendrijos sprendimą, kuriuo nustatoma bauda, periodinis baudų mokėjimas arba kita nuobauda pagal EB sutartį arba Euratomo sutartį, kol nebus išnaudotos visos teisinės gynimo priemonės, apskaitos pareigūnas laikinai surenka skolininko mokėtinas sumas arba jo pareikalauja pateikti finansinę garantiją. Reikalaujama garantija laikoma nepriklausoma nuo prievolės sumokėti baudą, periodinį baudų mokėjimą arba kitą nuobaudą ir vykdoma pirmą kartą pareikalavus. Ši garantija pateikiama visai pretenzijai dėl pagrindinės skolos dalies ir mokėtinų palūkanų, kaip nurodyta 86 straipsnio 5 dalyje.

2.   Išnaudojus visas teisines gynimo priemones, laikinai surinktos sumos ir už jas priskaičiuotos palūkanos įtraukiamos į biudžetą arba grąžinamos skolininkui. Finansinės garantijos atveju suma iš jos išieškoma arba grąžinama.“

;

22)

86 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Nepažeidžiant jokių specialių nuostatų, atsirandančių taikant sektoriui būdingas taisykles, iki 78 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto termino pabaigos negrąžintai gautinai sumai skaičiuojamos palūkanos pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis.

2.   Iki 78 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto termino pabaigos negrąžintoms gautinoms sumoms skaičiuojamos palūkanos, taikant palūkanų normą, kurią Europos centrinis bankas taiko savo pagrindinėms perfinansavimo operacijoms, paskelbtą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje ir galiojusią mėnesio, kurį sueina grąžinimo terminas, pirmąją kalendorinę dieną, padidinus ją:

a)

septyniais procentiniais punktais, kai skola susidarė pagal viešojo tiekimo ir paslaugų sutartį, minėtą V antraštinėje dalyje;

b)

trimis su puse procentiniais punktais visais kitais atvejais.

3.   Palūkanos skaičiuojamos nuo kalendorinės dienos, kuri eina po termino, minėto 78 straipsnio 3 dalies b punkte ir nurodyto skoliniame rašte, iki kalendorinės dienos, kurią skola yra visiškai grąžinama.“

;

b)

5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Baudų atveju, kai skolininkas pateikia finansinę garantiją, kurią apskaitos pareigūnas priima kaip laikiną skolos sumokėjimą, nuo 78 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto termino skaičiuojamos palūkanos, taikant šio straipsnio 2 dalyje nurodytą normą, padidinus ją tik vienu su puse procentinio punkto.“

;

23)

90 straipsnis pakeičiamas taip:

„90 straipsnis

Finansavimo sprendimas

(Finansinio reglamento 75 straipsnis)

1.   Finansavimo sprendime išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai.

2.   Dotacijų atveju sprendimas dėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje nurodytos metinės programos priėmimo laikomas finansavimo sprendimu, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 75 straipsnyje, jeigu ją sudaro išsamus veiksmo (-ų) pagrindas.

Kalbant apie viešąjį pirkimą, kai atitinkamų asignavimų vykdymas yra numatytas metinėje darbo programoje, kurią sudaro išsamus veiksmo (-ų) pagrindas, ši darbo programa susijusiose viešųjų pirkimų sutartyse taip pat laikoma sprendimu dėl finansavimo.

3.   Kad Komisijos priimta darbo programa būtų laikoma išsamiu veiksmo (-ų) pagrindu, joje nustatomi šie dalykai:

a)

Dotacijoms:

i)

nuoroda į pagrindinį teisės aktą ir biudžeto eilutė;

ii)

metų prioritetai, siektini tikslai ir numatomi rezultatai su finansiniams metais patvirtintais asignavimais;

iii)

esminiai atrankos ir konkurso laimėtojo išrinkimo kriterijai, taikytini atrenkant pasiūlymus;

iv)

didžiausia bendro finansavimo norma ir, jeigu numatomos skirtingos normos, kiekvienos iš jų atveju taikomi kriterijai;

v)

konkursų skelbimo tvarkaraštis ir orientacinė suma.

b)

Viešajam pirkimui:

i)

viešajam pirkimui tais metais skirtas bendras biudžeto paketas;

ii)

orientacinis numatomų sutarčių skaičius ir rūšis ir, jeigu įmanoma, jų objektas bendrąja prasme;

iii)

viešųjų pirkimų procedūrų pradžios orientacinis tvarkaraštis.

Jeigu metinė darbo programa nėra išsamus vieno ar daugiau veiksmų pagrindas, ji turi būti atitinkamai pakeista arba turi būti priimtas specialus sprendimas dėl finansavimo, kuriame būtų pateikiama pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyta informacija apie atitinkamus veiksmus.

4.   Nepažeidžiant specialių pagrindinio akto nuostatų bet koks esminis jau priimto finansavimo sprendimo pakeitimas daromas laikantis tos pačios procedūros kaip ir pirminiam sprendimui.“

;

24)

94 straipsnio 1 dalies d ir e punktai pakeičiami taip:

„d)

kai bendro pobūdžio įsipareigojimas vykdomas keliais teisiniais įsipareigojimais, už kuriuos atsako skirtingi leidimus duodantys pareigūnai;

e)

kai avansinių sąskaitų, skirtų išorės veiklai, atveju teisinius įsipareigojimus turi pasirašyti vietinių padalinių, apibrėžtų 254 straipsnyje, personalo nariai pagal atsakingojo leidimus duodančio pareigūno, kuris išlieka visiškai atsakingas už atitinkamą sandorį, nurodymus;“

;

25)

100 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

kitų atlyginimų, pvz., personalui, kuriam už darbą mokama pagal dirbtas valandas ar dienas, atveju – įgalioto personalo nario pasirašytas dokumentas, kuriame nurodytos dirbtos dienos ir valandos;

c)

viršvalandžių atveju – įgalioto personalo nario pasirašytas dokumentas, kuriame patvirtinamas dirbtų viršvalandžių kiekis;“

;

b)

d punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

komandiruoto personalo nario ir vyresniojo administracijos pareigūno, kuriam suteiktos atitinkamos galios, pasirašyta komandiruotės išlaidų ataskaita, kurioje visų pirma yra nurodyta komandiruotės vieta, išvykimo ir atvykimo į komandiruotės vietą datos ir laikas, tinkamai patvirtintos kelionės, pragyvenimo ir visos kitos išlaidos, pateikus patvirtinamuosius dokumentus;“

;

26)

101 straipsnis pakeičiamas taip:

„101 straipsnis

Materiali vizos „patvirtinta išmokėti“ forma

(Finansinio reglamento 79 straipsnis)

Nekompiuterizuotoje sistemoje viza „patvirtinta išmokėti“ uždedama antspaudu, patvirtinant atsakingojo leidimus duodančio pareigūno arba kito techniškai kompetentingo ir atsakingojo leidimus duodančio pareigūno pagal 97 straipsnį įgalioto darbuotojo parašu. Kompiuterizuotoje sistemoje „patvirtinta išmokėti“ – tai atsakingojo leidimus duodančio pareigūno arba kito techniškai kompetentingo ir atsakingojo leidimus duodančio pareigūno įgalioto darbuotojo elektroniškai saugus patvirtinimas.“

;

27)

106 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

„3.   Sutarčių ar susitarimų dėl dotacijų, pagal kuriuos mokėjimas priklauso nuo ataskaitos arba pažymėjimo patvirtinimo, atveju mokėjimo laikotarpis, minėtas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, nepradedamas skaičiuoti tol, kol nepatvirtinama atitinkama ataskaita arba pažymėjimas. Gavėjas informuojamas nedelsiant.

Patvirtinimui skirtas laiko tarpas negali būti ilgesnis kaip:

a)

20 kalendorinių dienų tiesioginių sutarčių dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo atveju;

b)

45 kalendorinės dienos kitų sutarčių ir susitarimų dėl dotacijų atveju;

c)

60 kalendorinių dienų sutarčių ir susitarimų dėl dotacijų, susijusių su techninėmis paslaugomis ar veiksmais, kuriuos ypač sunku įvertinti, atveju.

Atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas oficialiu dokumentu informuoja gavėją apie bet kokį laikotarpio, skirto patvirtinti ataskaitą arba pažymėjimą, sustabdymą.

Atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas gali nuspręsti, kad ataskaitos arba pažymėjimo patvirtinimui ir mokėjimui būtų taikomas tas pats terminas. Šis terminas negali viršyti didžiausio suminio laikotarpio, skirto ataskaitai arba pažymėjimui patvirtinti ir mokėjimui atlikti.“

;

28)

114 straipsnio ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Remiantis ataskaita ir išklausius suinteresuotąją šalį, institucija priima motyvuotą sprendimą nutraukti procesą arba motyvuotą sprendimą pagal Tarnybos nuostatų 22 ir 86 straipsnius bei IX priedą. Apie sprendimus taikyti drausmines priemones ar finansines nuobaudas pranešama suinteresuotajai šaliai, jie taip pat pateikiami kitoms institucijoms bei Audito Rūmams susipažinti su jų turiniu.“

;

29)

116 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Statybos sutartys taikomos žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto pirkimui, ilgalaikei nuomai, uzufruktui, lizingui, nuomai arba pirkimui išsimokėtinai su pasirinkimu arba be pasirinkimo pirkti.“

;

30)

118 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antras sakinys pakeičiamas taip:

„Nepažeidžiant pagal derybų procedūrą sudarytų sutarčių, kaip nurodyta 126 straipsnyje, sutarties skelbimas yra privalomas šių sutarčių atvejais: kai sutarčių sąmatos vertė yra lygi arba viršija 158 straipsnio 1 dalies a ir c punktuose nustatytas ribas; kai Direktyvos 2004/18/EB II A priedo 8 kategorijai priskiriamų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros sutarčių sąmatos vertė yra lygi arba viršija 158 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytas ribas.“;

31)

119 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

skelbiant metinį rangovų sąrašą, nurodant sudarytų sutarčių objektą ir vertę, kai sutarties vertė yra didesnė arba lygi 25 000 EUR.“

;

32)

126 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sutarčių, kurių vertė yra mažesnė arba lygi 60 000 EUR, atveju susitariančiosios institucijos taip pat gali taikyti derybų procedūrą be išankstinio sutarties skelbimo.“

;

33)

127 straipsnio 1 dalis papildoma šiais f ir g punktais:

„f)

mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros paslaugų atveju, išskyrus išskirtinai susitariančiajai institucijai naudingas paslaugas, kai ji jas naudoja savo veiklai vykdyti, su sąlyga, kad suteikiamą paslaugą visiškai atlygina susitariančioji institucija;

g)

sudarant paslaugų sutartis programų medžiagos, skirtos transliuotojams transliuoti, įsigijimui, kūrimui, gamybai arba bendrai gamybai ir transliavimo laiko sutartis.“

;

34)

128 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kvietimas pareikšti susidomėjimą – tai būdas atlikti preliminarią atranką kandidatų, kurie pagal 126 ir 127 straipsnius bus pakviesti pateikti paraiškas būsimuose ribotuose konkursuose dėl sutarčių, kurių vertė yra didesnė kaip 60 000 EUR.“

;

35)

129 straipsnis pakeičiamas taip:

„129 straipsnis

Mažos vertės sutartys

(Finansinio reglamento 91 straipsnis)

1.   Derybų procedūra, kai konsultuojamasi bent su penkiais kandidatais, gali būti taikoma sutartims, kurių vertė yra mažesnė arba lygi 60 000 EUR.

Jeigu po konsultacijos su kandidatais susitariančioji institucija gauna tik vieną paraišką, kuri administraciniu ir techniniu požiūriu yra galiojanti, gali būti siūloma sudaryti sutartį, jeigu ši paraiška atitinka laimėtojo išrinkimo kriterijus.

2.   1 dalyje nurodyta procedūra, konsultuojantis su bent trimis kandidatais, gali būti taikoma, kai sutarčių vertė mažesnė arba lygi 25 000 EUR.

3.   Sutartys, kurių vertė yra mažesnė arba lygi 3 500 EUR, gali būti sudaromos, remiantis vienintele paraiška.

4.   Išlaidų straipsniai, kurių suma yra mažesnė arba lygi 200 EUR, gali būti apmokami kaip mokėjimai pagal sąskaitas, prieš tai nepriėmus paraiškos.“

;

36)

134 straipsnis pakeičiamas taip:

„134 straipsnis

Įrodymai

(Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsniai)

1.   Kandidatai ir dalyviai pateikia tinkamai pasirašytą garbės pareiškimą su nurodyta data, kuriame nurodo, kad jie nėra atsidūrę nė vienoje iš situacijų, nurodytų Finansinio reglamento 93 ar 94 straipsniuose.

Tačiau ribotos procedūros, konkurencinio dialogo ir derybų procedūrų atvejais po sutarties skelbimo paskelbimo, kai susitariančioji institucija riboja kandidatų, kurie bus kviečiami dalyvauti derybose arba pateikti paraiškas, skaičių, visi kandidatai pateikia 3 dalyje nurodytas pažymas.

2.   Dalyvis, kuriam bus siūloma sudaryti sutartį, per susitariančiosios institucijos nustatytą terminą ir iki sutarties pasirašymo pateikia 3 dalyje nurodytus įrodymus, patvirtinančius 1 dalyje minėtą pareiškimą, šiais atvejais:

a)

kai institucijos sudaro sutartis savo sąskaita ir jų vertė yra lygi arba mažesnė už 158 straipsnyje nurodytas ribas;

b)

kai sutartys sudaromos išorės veiksmų srityje ir jų vertė yra lygi arba didesnė už ribas, nustatytas 241 straipsnio 1 dalies a punkte, 243 straipsnio 1 dalies a punkte ir 245 straipsnio 1 dalies a punkte.

Jeigu susitariančiajai institucijai kyla abejonių, ar konkurso dalyvis, su kuriuo numatoma sudaryti sutartį, kurios vertė yra mažesnė už a ir b punktuose nurodytas ribas, nėra atsidūręs nė vienoje iš situacijų, dėl kurių jam būtų neleidžiama sudaryti sutartį, ji reikalauja, kad jis pateiktų 3 dalyje nurodytus įrodymus.

3.   Kaip pakankamą įrodymą, kad kandidatas ar konkurso dalyvis, su kuriuo numatoma sudaryti sutartį, nėra atsidūręs vienoje iš Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies a, b ar e punktuose aprašytų situacijų, susitariančioji institucija priima naujausią išrašą iš teismo protokolo arba, jeigu jo nėra, naujausią jam lygiavertį dokumentą, išduotą kilmės šalies teismo ar administracinės institucijos, liudijantį, kad šie reikalavimai yra patenkinti. Kaip patenkinamą įrodymą, kad kandidatas ar konkurso dalyvis nėra atsidūręs Finansinio reglamento 93 straipsnio 1 dalies d punkte aprašytoje situacijoje, susitariančioji institucija priima atitinkamos valstybės kompetentingos institucijos išduotą naujausią pažymą.

Jei atitinkamoje šalyje nebuvo išduotas 1 pastraipoje nurodytas dokumentas arba pažyma, taip pat kitais Finansinio reglamento 93 straipsnyje numatytais draudimo dalyvauti konkurse atvejais, vietoje jų suinteresuotas asmuo gali savo kilmės šalies teismo ar administracinei institucijai, notarui ar kompetentingai profesinei organizacijai padaryti pareiškimą su priesaika, arba, kai tam nėra galimybės, – oficialų pareiškimą.

4.   Atsižvelgiant į šalies, kurioje kandidatas ar konkurso dalyvis yra įsisteigęs, nacionalinius įstatymus, šio straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodyti dokumentai išduodami juridiniams ir (arba) fiziniams asmenims, įskaitant, jeigu susitariančioji institucija mano, kad tai reikalinga, įmonių direktorius arba bet kurį kitą asmenį, turintį atstovavimo, sprendimų priėmimo ar kontrolės teises kandidato ar konkurso dalyvio atžvilgiu.

5.   Jeigu susitariančiosioms institucijoms kyla abejonių, ar kandidatai arba konkurso dalyviai nėra atsidūrę nė vienoje iš situacijų, dėl kurių jiems būtų neleidžiama sudaryti sutartį, jos gali pačios kreiptis į 3 dalyje nurodytas kompetentingas institucijas, prašydamos suteikti jų manymu būtiną informaciją apie tokią situaciją.

6.   Susitariančioji institucija gali nereikalauti kandidato arba dalyvio pateikti 3 dalyje nurodytus patvirtinamuosius dokumentus, jeigu jie jau buvo jai pateikti per kitą viešųjų pirkimų procedūrą, su sąlyga, kad šie dokumentai buvo išduoti ne anksčiau kaip prieš vienerius metus ir yra dar galiojantys.

Tokiu atveju kandidatas arba dalyvis garbingai pareiškia, kad patvirtinamieji dokumentai jau buvo pateikti per ankstesnę viešųjų pirkimų procedūrą, ir patvirtina, kad jo padėtis nėra pasikeitusi.“

;

37)

135 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kiekvienoje viešųjų pirkimų procedūroje taikomi atrankos kriterijai kandidato arba dalyvio finansiniams, ekonominiams, techniniams ir profesiniams pajėgumams įvertinti.

Susitariančioji institucija gali nustatyti būtiniausius pajėgumų lygius, kurių netenkinantys kandidatai negali būti atrinkti.“

;

b)

6 dalis pakeičiama taip:

„6.   Susitariančioji institucija, remdamasi savo atliktu rizikos įvertinimu, gali nuspręsti nereikalauti, kad kandidatai arba dalyviai pateiktų finansinių, ekonominių, techninių ir profesinių pajėgumų įrodymus šiais atvejais:

a)

kai institucijos sudaro sutartis savo sąskaita ir jų vertė yra mažesnė arba lygi 60 000 EUR;

b)

kai sutartys sudaromos išorės veiksmų srityje ir jų vertė yra mažesnė už ribas, nustatytas 241 straipsnio 1 dalies a punkte, 243 straipsnio 1 dalies a punkte ir 245 straipsnio 1 dalies a punkte.

Jeigu susitariančioji institucija nusprendžia nereikalauti kandidatų arba dalyvių finansinių, ekonominių, techninių ir profesinių pajėgumų įrodymų, išankstinis finansavimas nėra vykdomas, nebent pateikiama finansinė garantija atitinkamai sumai.“

;

38)

138 straipsnio 1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Nepažeidžiant Finansinio reglamento 94 straipsnio, sutartys sudaromos vienu iš šių dviejų būdų:“

;

39)

145 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kai sutarties vertė yra didesnė už 129 straipsnio 1 dalyje nustatytą ribą, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas paskiria komitetą paraiškoms atidaryti.“

;

40)

146 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Tą komitetą skiria atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, kad jis išreikštų patariamąją nuomonę dėl sutarčių, kurių vertė viršija 129 straipsnio 1 dalyje nurodytą ribą.“

;

41)

152 straipsnis pakeičiamas taip:

„152 straipsnis

Išankstinio finansavimo garantija

(Finansinio reglamento 102 straipsnis)

Garantijos išankstinio mokėjimo atžvilgiu reikalaujama, kai išankstinio finansavimo suma viršija 150 000 EUR, arba 135 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje numatytais atvejais.

Tačiau jeigu rangovas yra viešoji įstaiga, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atliktu rizikos įvertinimu, gali netaikyti šios prievolės.

Garantija grąžinama, kai išankstinio finansavimo suma yra išskaitoma iš rangovui pagal sutarties sąlygas mokamų tarpinių sumų arba likutinės sumos.“

;

42)

155 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

155 straipsnis

Atskiros sutartys ir sutartys, kuriose numatomos kelios dalys

(Finansinio reglamento 91 ir 105 straipsniai)

;

43)

157 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

5 278 000 EUR vertės rangos sutartims.“

;

44)

158 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Finansinio reglamento 105 straipsnyje nurodytos ribos yra:

a)

137 000 EUR prekių ir paslaugų, išvardytų Direktyvos 2004/18/EB IIA priede, viešųjų pirkimų sutartims, išskyrus mokslinių tyrimų ir plėtros viešuosius pirkimus, priskiriamus to priedo 8 kategorijai;

b)

211 000 EUR paslaugų, nurodytų Direktyvos 2004/18/EB IIB priede, viešųjų pirkimų sutartims ir mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, priskiriamų Direktyvos 2004/18/EB IIA priedo 8 kategorijai, viešųjų pirkimų sutartims;

c)

5 278 000 EUR vertės rangos sutartims.“

;

45)

162 straipsnio a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Europos institucija, dalyvaujanti švietimo, mokymo, informavimo, inovacijų arba moksliniuose tyrimuose ir Europos politikos krypčių studijose, bet kokioje pilietybės arba žmogaus teisių skatinimo veikloje, arba Europos standartų institucija;“

;

46)

164 straipsnyje įterpiama ši 1a dalis:

„1a.   Susitarime dėl dotacijos gali būti nustatytos sustabdymo pagal 183 straipsnį sąlygos ir terminai.“

;

47)

165 straipsnis papildoma šia 3 dalimi:

„3.   Kai dotacijos veiklai skiriamos institucijoms, siekiančioms Europos bendros svarbos interesų, Komisija turi teisę susigrąžinti metinio pelno procentinę dalį, atitinkančią Bendrijos įnašą į šių institucijų veiklos biudžetą, kai šias institucijas taip pat finansuoja viešosios institucijos, kurios pačios turi susigrąžinti metinio pelno procentinę dalį, atitinkančią jų įnašą. Apskaičiuojant susigrąžintiną sumą, neatsižvelgiama į procentinę dalį, atitinkančią įnašus natūra į veiklos biudžetą.“

;

48)

168 straipsnio 1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

institucijoms, turinčioms de jure arba de facto monopoliją, tinkamai pagrindus sprendime dėl dotacijos skyrimo;“

;

49)

172 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas gali priimti bendrą finansavimą natūra, jeigu mano tai esant reikalinga ar tinkama.“;

b)

Papildoma šia 3 dalimi:

„3.   Jeigu bendra dotacijos vertė yra mažesnė arba lygi 25 000 EUR, remdamasis savo atliktu rizikos įvertinimu, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas gali netaikyti 1 dalyje nurodytos prievolės pateikti bendro finansavimo įrodymus.

Kai vienam gavėjui finansiniais metais skiriamos kelios dotacijos, šių dotacijų sumai taikoma 25 000 EUR riba.“

;

50)

173 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Paraiškoje nurodomas pareiškėjo teisinis statusas ir jo finansiniai bei veiklos pajėgumai vykdyti siūlomą veiklą ar darbo programą, atsižvelgiant į 176 straipsnio 4 dalį.

Tam tikslui pareiškėjas pateikia garbės pareiškimą ir, jeigu paraiškos dotacijoms vertė viršija 25 000 EUR, pateikia visus dokumentus, kurių reikalauja atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atliktu rizikos vertinimu. Kvietime pateikti pasiūlymus nurodoma, kad bus reikalaujama tokių dokumentų.

Patvirtinančiais dokumentais visų pirma gali būti paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, pelno (nuostolio) ataskaita, balansas.“

;

b)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kai dotacijos veiksmams paraiškos vertė viršija 500 000 EUR, o dotacijos veiklai viršija 100 000 EUR, pateikiama patvirtinto išorės auditoriaus parengta audito ataskaita. Toji ataskaita patvirtina paskutinių galimų finansinių metų sąskaitas.“

;

ii)

Ketvirta ir penkta pastraipos pakeičiamos taip:

„163 straipsnyje minėtų partnerysčių atveju, prieš sudarant pagrindų susitarimą, turi būti parengiama dvejų paskutinių galimų finansinių metų audito ataskaita, nurodyta pirmoje pastraipoje.

Atsižvelgdamas į savo atliktą rizikos įvertinimą, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas gali atsisakyti taikyti pirmoje pastraipoje minėto išorės audito prievolę vidurinio ir aukštojo mokslo įstaigoms ir gavėjams, prisiėmusiems solidariąją atsakomybę, susitarimų su keliais gavėjais atveju.“

;

iii)

Pridedama tokia pastraipa:

„Pirma pastraipa netaikoma viešosioms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms, išvardytoms 43 straipsnio 2 dalyje.“

;

51)

176 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Finansinis ir veiklos pajėgumas tikrinamas, visų pirma remiantis bet kurių 173 straipsnyje nurodytų patvirtinančių dokumentų, kuriuos pateikti pareikalavo atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas kvietime pateikti pasiūlymus, analize.“

;

b)

4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Finansinio pajėgumo tikrinimas pagal 3 dalį netaikomas stipendijas gaunantiems fiziniams asmenims, viešosioms įstaigoms arba tarptautinėms organizacijoms, išvardytoms 43 straipsnio 2 dalyje.“

;

52)

179 straipsnis pakeičiamas taip:

„179 straipsnis

Informacija pareiškėjams

(Finansinio reglamento 116 straipsnis)

Pareiškėjai informuojami kuo greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai sprendimas dėl dotacijos skyrimo yra išsiųstas gavėjams.“

;

53)

180 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kiekvienos dotacijos atveju išankstinis finansavimas gali būti suskaidytas į kelias dalis.

Naujos visos išankstinio finansavimo sumos išmokėjimas galimas tada, jeigu yra išnaudota bent 70 % ankstesnio išankstinio finansavimo sumos.

Jeigu ankstesnio išankstinio finansavimo panaudojimas yra mažesnis kaip 70 %, naujo išankstinio finansavimo mokėjimo suma sumažinama nepanaudota ankstesnio mokėjimo suma.

Kartu su prašymu išmokėti naują sumą pateikiama gavėjo išleistų sumų ataskaita.“

;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atlikti rizikos vertinimu ir norėdamas pagrįsti mokėjimus, gali pareikalauti pateikti finansinės atskaitomybės ir ją sudarančių pagrindinių sąskaitų pažymą, parengtą patvirtinto auditoriaus arba – viešųjų įstaigų atveju – nepriklausomo valstybės pareigūno. Kai dotacija yra suteikta veiklai ar eksploatacijai, tokia pažyma pridedama prie prašymo išmokėti dotaciją. Šioje pažymoje patvirtinama, laikantis atsakingojo leidimus duodančio pareigūno patvirtintos metodikos, kad finansinėje atskaitomybėje gavėjo parodytos sąnaudos, kuriomis grindžiamas prašymas išmokėti dotaciją, yra realiai patirtos, yra teisingai įtrauktos į apskaitą ir atitinka susitarimo dėl dotacijos sąlygas.“

;

ii)

Antros pastraipos įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Išskyrus vienkartines išmokas ir finansavimą nustatyto dydžio sumomis, finansinės atskaitomybės ir ją sudarančių pagrindinių sąskaitų pažymą privalu pateikti tokiais tarpinių mokėjimų finansiniais metais ir likučių mokėjimų atvejais:“

;

iii)

Trečios pastraipos įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Atsižvelgdamas į savo atliktą rizikos įvertinimą, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas gali netaikyti prievolės pateikti finansinės atskaitomybės ir ją sudarančių pagrindinių sąskaitų pažymą, jeigu:“

;

54)

182 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Siekiant riboti su išankstinio finansavimo mokėjimu susijusią finansinę riziką, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atliktu rizikos vertinimu, gali arba pareikalauti, kad gavėjas iš anksto pateiktų garantiją, kuri atitiktų išankstinio finansavimo sumą, arba suskaidyti mokėjimą į kelias dalis.

Tačiau kai dotacijos vertė yra mažesnė arba lygi 10 000 EUR, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas tik tinkamai pagrįstais atvejais gali reikalauti, kad gavėjas iš anksto pateiktų garantiją.

Atsižvelgdamas į savo atliktą rizikos įvertinimą, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas taip pat gali reikalauti tokios garantijos, remdamasis susitarime dėl dotacijos nustatytu finansavimo metodu.

Kai reikalaujama pateikti garantiją, ją vertina ir priima atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas.“

;

b)

2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kai išankstinis finansavimas viršija 80 % visos dotacijos sumos ir viršija 60 000 EUR, reikalaujama garantijos.“

;

55)

195, 196, 197, 198, 200 ir 202 straipsniai išbraukiami;

56)

211 straipsnis pakeičiamas taip:

„211 straipsnis

Apskaitos suderinimas

(Finansinio reglamento 135 straipsnis)

1.   Didžiosios knygos duomenys saugomi ir tvarkomi taip, kad pagrįstų kiekvienos į bandomąjį balansą įtrauktos sąskaitos turinį.

2.   Kalbant apie ilgalaikio materialiojo turto inventorinius sąrašus, taikomos 220–227 straipsnių nuostatos.“

;

57)

212 straipsnis išbraukiamas;

58)

213 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Sudarant N metų gruodžio 31 d. balansą bei perskaičiuojant eurus į kitą valiutą ir atvirkščiai, taikomas valiutų santykis, galiojęs N metų paskutinę darbo dieną.“

;

b)

Pridedama ši 3 dalis:

„3.   Apskaitos taisyklėse, priimtose pagal Finansinio reglamento 133 straipsnį, nurodomos konvertavimo ir perkainojimo taisyklės, kurios turi būti numatytos kaupimo principu pagrįstos apskaitos tikslams.“

;

59)

222 straipsnis pakeičiamas taip:

„222 straipsnis

Turto įrašai inventoriniame sąraše

(Finansinio reglamento 138 straipsnis)

Visas įsigytas turtas, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis nei vieneri metai, kuris nėra priskiriamas vartojimo reikmenims ir kurio įsigijimo kaina arba pasigaminimo savikaina yra didesnė nei nurodyta apskaitos taisyklėse, priimtose pagal Finansinio reglamento 133 straipsnį, įrašomas į inventorinį sąrašą ir parodomas ilgalaikio turto sąskaitose.“

;

60)

240 straipsnio pirma dalis pakeičiama taip:

„1.   Skelbiant tarptautinius paraiškų konkursus, išankstinės informacijos skelbimas atsiunčiamas Europos Bendrijų Oficialių leidinių biurui kuo anksčiau tiekimo ir paslaugų sutarčių atveju, o rangos sutarčių atveju – kuo greičiau po to, kai priimamas programai pritariantis sprendimas.“

;

61)

241 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a)

sutartims, kurių vertė yra 200 000 EUR ar daugiau – tarptautinis ribotas paraiškų konkursas, apibrėžtas 122 straipsnio 2 dalyje ir 240 straipsnio 2 dalies a punkte;“

;

ii)

Antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sutartys, kurių vertė mažesnė arba lygi 5 000 EUR, gali būti sudaromos, remiantis vienintele paraiška.“

;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jeigu kandidatų, tenkinančių atrankos kriterijus arba turinčių būtiniausius pajėgumus, skaičius yra mažesnis už mažiausiąjį skaičių, susitariančioji institucija gali pakviesti pateikti paraišką tik tuos kandidatus, kurie atitinka paraiškos padavimo kriterijus.“

;

c)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Taikant procedūrą, minėtą šio straipsnio 1 dalies b punkte, susitariančioji institucija parengia bent trijų savo pačios pasirinktų dalyvių sąrašą. Taikoma riboto paraiškų konkurso procedūra be skelbimo, ir ji vadinama konkurencinių derybų procedūra, kuriai netaikomas 124 straipsnis.

Paraiškas atplėšia ir įvertina vertinimo komitetas, turintis būtinas technines ir administracines kvalifikacijas. Vertinimo komiteto nariai turi pasirašyti nešališkumo pareiškimą.

Jeigu po konsultacijos su dalyviais susitariančioji institucija gauna tik vieną paraišką, kuri administraciniu ir techniniu požiūriu yra galiojanti, gali būti siūloma sudaryti sutartį, jeigu ši paraiška atitinka laimėtojo išrinkimo kriterijus.“

;

62)

242 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Paslaugų sutarčių atveju susitariančiosios institucijos gali taikyti derybų procedūrą su vienintele paraiška šiais atvejais:“,

papildoma šiuo g punktu:

„g)

kai vienas bandymas taikyti konkurencinių derybų procedūrą nepavyko po nesėkmingo pasinaudojimo pagrindų sutartimi. Tokiu atveju, atšaukusi konkurencinių derybų procedūrą, susitariančioji institucija gali derėtis su vienu ar keliais paraiškų teikėjais, savo pačios pasirinktais iš tų, kurie dalyvavo konkurse, jeigu nėra iš esmės keičiamos sutarties pradinės sąlygos.“

;

ii)

Papildoma šia pastraipa:

„Kai Komisija nėra susitariančioji institucija, derybų procedūrą galima taikyti tik iš anksto gavus atsakingojo leidimus duodančio pareigūno pritarimą.“

;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:

„b)

papildomos paslaugos, kurios yra panašių paslaugų, patikėtų paslaugas teikiančiam rangovui pagal pirmąją sutartį, pakartojimas su sąlyga, kad:

i)

buvo paskelbtas sutarties skelbimas pirmajai paslaugai, o sutarties skelbime, paskelbtame pirmajai paslaugai, buvo aiškiai nurodyta galimybė taikyti derybų procedūrą naujoms projektui teikiamoms paslaugoms ir pateikta jų sąmata;

ii)

pratęsti sutartį galima vieną kartą, jeigu pratęstos sutarties vertė nėra didesnė ir trukmė nėra ilgesnė už pradinės sutarties vertę ir trukmę.“

;

ii)

Antra pastraipa išbraukiama;

63)

243 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

1 pastraipos a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

sutartims, kurių vertė yra 150 000 EUR ar daugiau – tarptautinis atviras paraiškų konkursas, apibrėžtas 122 straipsnio 2 dalyje ir 240 straipsnio 2 dalies a punkte;

b)

sutartims, kurių vertė yra 30 000 EUR arba daugiau, bet mažiau kaip 150 000 EUR – vietinis atviras paraiškų konkursas, apibrėžtas 122 straipsnio 2 dalyje ir 240 straipsnio 2 dalies b punkte;“

;

ii)

Antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sutartys, kurių vertė mažesnė arba lygi 5 000 EUR, gali būti sudaromos remiantis vienintele paraiška.“

;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taikant šio straipsnio 1 dalies c punkte minėtą procedūrą, susitariančioji institucija parengia bent trijų savo pačios pasirinktų tiekėjų sąrašą. Taikoma riboto paraiškų konkurso procedūra be skelbimo, ir ji vadinama konkurencinių derybų procedūra, kuriai netaikomas 124 straipsnis.

Paraiškas atplėšia ir įvertina vertinimo komitetas, turintis būtinas technines ir administracines kvalifikacijas. Vertinimo komiteto nariai turi pasirašyti nešališkumo pareiškimą.

Jeigu po konsultacijos su tiekėjais susitariančioji institucija gauna tik vieną paraišką, kuri administraciniu ir techniniu požiūriu yra galiojanti, gali būti siūloma sudaryti sutartį, jeigu ši paraiška atitinka laimėtojo išrinkimo kriterijus.“

;

64)

244 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Įvadinė frazėpakeičiama taip:

„Tiekimo sutartys gali būti sudaromos, taikant derybų procedūrą su vienintelės paraiškos teikėju šiais atvejais:“

;

b)

Pridedamas šis e punktas:

„e)

jeigu konkurencinių derybų konkurso procedūra nepavyksta du kartus iš eilės, t. y. negaunama nė viena administraciniu ir techniniu požiūriu galiojanti paraiška arba nė viena kokybiškai ir (arba) finansiškai naudinga paraiška, atšaukusi konkurencinių derybų procedūrą, susitariančioji institucija gali derėtis su vienu arba keliais dalyviais, jos pasirinktais iš dalyvavusiųjų pasiūlymų konkurse, jeigu pradinės sutarties sąlygos nėra žymiai keičiamos.“

;

c)

Pridedama ši pastraipa:

„Kai Komisija nėra susitariančioji institucija, derybų procedūrą galima taikyti tik iš anksto gavus atsakingojo leidimus duodančio pareigūno pritarimą.“

;

65)

245 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Pirmos pastraipos a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

Sutartims, kurių vertė yra 5 000 000 EUR ar daugiau:

i)

paprastai tarptautinis atviras paraiškų konkursas, apibrėžtas 122 straipsnio 2 dalyje ir 240 straipsnio 2 dalies a punkte;

ii)

išimtiniais atvejais, dėl tam tikrų darbų ypatumų ir atsakingajam leidimus duodančiam pareigūnui sutinkant, jeigu Komisija nėra susitariančioji institucija, tarptautinis ribotas paraiškų konkursas, apibrėžtas 122 straipsnio 2 dalyje ir 240 straipsnio 2 dalies a punkte.

b)

Sutartims, kurių vertė yra 300 000 EUR arba daugiau, bet mažiau kaip 5 000 000 EUR – vietinis atviras paraiškų konkursas, apibrėžtas 122 straipsnio 2 dalyje ir 240 straipsnio 2 dalies b punkte;“

;

ii)

Antra pastraipa pakeičiama taip:

„Sutartys, kurių vertė mažesnė arba lygi 5 000 EUR, gali būti sudaromos remiantis vienintele paraiška.“

;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taikant procedūrą, minėtą šio straipsnio 1 dalies c punkte, susitariančioji institucija parengia bent trijų savo pačios pasirinktų rangovų sąrašą. Taikoma riboto paraiškų konkurso procedūra be skelbimo, ir ji vadinama konkurencinių derybų procedūra, kuriai netaikomas 124 straipsnis.

Paraiškas atplėšia ir įvertina vertinimo komitetas, turintis būtinas technines ir administracines kvalifikacijas. Vertinimo komiteto nariai turi pasirašyti nešališkumo pareiškimą.

Jeigu po konsultacijos su rangovais susitariančioji institucija gauna tik vieną paraišką, kuri administraciniu ir techniniu požiūriu yra galiojanti, gali būti siūloma sudaryti sutartį, jeigu ši paraiška atitinka laimėtojo išrinkimo kriterijus.“

;

66)

246 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Pirma pastraipa iš dalies pakeičiama taip:

i)

įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Rangos sutartys gali būti sudaromos, taikant derybų procedūrą su vienintelės paraiškos teikėju šiais atvejais:“;

ii)

papildoma šiuo d punktas:

„d)

jeigu konkurencinių derybų konkurso procedūra nepavyksta du kartus iš eilės, t. y. negaunama nė viena administraciniu ir techniniu požiūriu galiojanti paraiška arba nė viena kokybiškai ir (arba) finansiškai naudinga paraiška. Tokiais atvejais, atšaukusi konkurencinių derybų procedūrą, susitariančioji institucija gali derėtis su vienu arba keliais dalyviais, jos pasirinktais iš dalyvavusiųjų pasiūlymų konkurse, jeigu pradinės sutarties sąlygos nėra žymiai keičiamos.“

;

b)

Pridedama ši pastraipa:

„Kai Komisija nėra susitariančioji institucija, derybų procedūrą galima taikyti tik iš anksto gavus atsakingojo leidimus duodančio pareigūno pritarimą.“

;

67)

250 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3.   Kai išankstinio finansavimo suma viršija 150 000 EUR, reikalaujama garantijos. Tačiau jeigu rangovas yra viešoji įstaiga, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas, remdamasis savo atliktu rizikos įvertinimu, gali netaikyti šios prievolės.

Garantija grąžinama, kai išankstinio finansavimo suma yra išskaitoma iš rangovui pagal sutarties sąlygas išmokėtų tarpinių sumų arba likutinės sumos.

4.   Susitariančioji institucija paraiškų byloje nustatytai sumai gali pareikalauti sutarties įvykdymo garantijos, atitinkančios nuo 5 % iki 10 % visos sutarties vertės. Ši garantija nustatoma remiantis objektyviais kriterijais, kaip antai sutarties tipas ir vertė.

Tačiau sutarties įvykdymo garantijos reikalaujama, kai viršijamos šios ribos:

i)

345 000 EUR rangos sutartims;

ii)

150 000 EUR tiekimo sutartims.

Garantija galioja mažiausiai iki galutinio tiekiamų prekių ir darbų priėmimo. Jei sutartis įvykdoma netinkamai, sulaikoma visa garantija.“

;

68)

252 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Tačiau vertinimo komitetas arba susitariančioji institucija, laikydamiesi vienodo požiūrio principo, gali prašyti, kad kandidatai arba dalyviai per jos nustatytą terminą pateiktų papildomos medžiagos arba patikslintų patvirtinančiuosius dokumentus, pateiktus pagal draudimo dalyvauti konkurse ir atrankos kriterijus.“

;

69)

257 straipsnio pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba ir prie jos administraciniu požiūriu prijungta Europos viešojo administravimo mokykla;“

;

70)

260 straipsnio antra pastraipa išbraukiama;

71)

262 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Biudžeto įsipareigojimai, atitinkantys visoms antraštinėms dalims būdingus administracinius asignavimus, kurie yra bendrai valdomi, biudžeto apskaitos registruose gali būti parodomi bendrai, laikantis suvestinės klasifikacijos pagal tipą, kaip nustatyta 27 straipsnyje.

Atitinkamos išlaidos priskiriamos kiekvienos antraštinės dalies biudžeto eilutėms pagal tą patį paskirstymą, kaip ir asignavimai.“

;

72)

264 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau, kai sandorių su trečiosiomis šalimis atveju neįmanoma taikyti vienos iš šių nuomos garantijų formų, atsakingasis leidimus duodantis pareigūnas gali pripažinti kitas formas, jeigu jos užtikrina analogišką Bendrijų finansinių interesų apsaugą.“

;

73)

271 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Ribos ir sumos, nustatytos 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 ir 250 straipsniuose, atnaujinamos kas treji metai pagal vartojimo kainų indekso kaitą Bendrijoje.

2.   157 straipsnio b punkte ir 158 straipsnio 1 dalyje nurodytos ribos, taikomos viešųjų pirkimų sutartims, atnaujinamos kas dveji metai, laikantis Direktyvos 2004/18/EB 78 straipsnio 1 dalies.“

.

2 straipsnis

Viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo procedūros, pradėtos iki šio reglamento įsigaliojimo, tęsiamos pagal taisykles, galiojusias tų procedūrų pradėjimo metu.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Komisijos narė


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1261/2005 (OL L 201, 2005 8 2, p. 3).

(3)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2083/2005 (OL L 333, 2005 12 20, p. 28).

(4)  OL L 37, 2005 2 10, p. 14.