2.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1179/2006

2006 m. rugpjūčio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1251/96, atidarantį tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantis jų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2777/75 (1) dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo, ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1251/96 (2) numatomas tarifinių kvotų paukštienos sektoriuje atidarymas bei nustatomas jų administravimas.

(2)

Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarime pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) (3), patvirtinto Tarybos sprendimu 2006/333/EB (4), XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį numatoma padidinti paukštienos, erga omnes, importo tarifinę kvotą 49 tonomis šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai viščiukų skerdenai, 4 070 tonų šviežiems, atšaldytiems arba sušaldytiems viščiukų gabalams, 1 605 tonomis vištų gabalams ir 201 tona šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai kalakutienai.

(3)

Padidinus kvotą vištų gabalams, Reglamento (EB) Nr. 1251/96 2 straipsnio antroje pastraipoje numatyta priemonė tampa nebereikalinga.

(4)

Atsižvelgiant į galimą Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d., patartina numatyti kitokį 2007 m. pirmojo ketvirčio licencijos paraiškų pateikimo laikotarpį.

(5)

Reglamentą (EB) Nr. 1251/96 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Paukštienos ir kiaušinių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1251/96 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio antroji pastraipa išbraukiama;

2)

5 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Licencijos paraiškos laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikiamos per 2007 m. pirmąsias penkiolika sausio mėnesio dienų.“;

3)

priedai keičiami šio reglamento priedų tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 282, 1975 11 1, p. 77. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais padarytais Reglamentu (EB) Nr. 679/2006 (OL L 119, 2006 5 4, p. 1).

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 136. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).

(3)  OL L 124, 2006 5 11, p. 15.

(4)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.


PRIEDAS

I PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės numeris

KN kodas

Taikomas muitas

(EUR/tonai)

Kiekis per metus

(produkto svoris tonomis)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230

II PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1251/96 taikymas

Europos Bendrijų Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

D.2 skyrius. Rinkos priemonių įgyvendinimas

Paukštienos sektorius

Prašymas dėl licenzijos importuoti sumažintu muito tarifu

GATT

Data:

Laikotarpis:


 

Valstybė narė:

 

Siuntėjas:

 

Atsakingas asmuo kontaktams:

 

Tel.:

 

Faks.:

 

Gavėjas: AGRI.D.2

 

Faks.: (32-2) 292 17 41

 

El. paštas: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Eilės numeris

Prašomas kiekis

(produkto svoris kg)

 

 

III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1251/96 taikymas

Europos Bendrijų Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

D.2 skyrius. Rinkos priemonių įgyvendinimas

Paukštienos sektorius

Prašymas dėl licenzijos importuoti sumažintu muito tarifu

GATT

Data:

Laikotarpis:


Valstybė narė:


Eilės numeris

KN kodas

Pareiškėjas

(Pavardė (pavadinimas) ir adresas)

Kiekis

(produkto svoris kg)

 

 

 

 

IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1251/96 taikymas

Europos Bendrijų Komisija, Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

D.2 skyrius. Rinkos priemonių įgyvendinimas

Paukštienos sektorius

PRANEŠIMAS APIE FAKTINĮ IMPORTĄ

 

Valstybė narė:

 

Reglamento (EB) Nr. 1251/96 5 straipsnio 8 dalies taikymas

 

Faktiškai importuotas produktų kiekis (produkto svorio kg):

 

Gavėjas: AGRI.D.2

 

Faks.: (32-2) 292 17 41

 

El. paštas: AGRI-IMP-POULTRY@ec.europa.eu


Eilės Nr.

Faktiškai į laisvą apyvartą patekęs kiekis

Kilmės šalis