29.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 175/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 953/2006

2006 m. birželio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1673/2000 dėl pagalbos pluoštiniams linams ir kanapėms perdirbti ir Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 dėl bendrosios išmokos schemos reikalavimus atitinkančių kanapių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1673/2000 dėl bendro pluoštinių linų ir kanapių rinkų organizavimo (2) 15 straipsnio 2 dalyje reikalaujama, kad Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktų pranešimą apie perdirbimo pagalbą, prireikus kartu su pasiūlymais. Remiantis tuo pranešimu, būtų tikslinga, kad dabartinė sistema ir toliau galiotų iki 2007/2008 prekybos metų ir juos įskaitant.

(2)

Pagalba trumpam linų pluoštui ir kanapių pluoštui, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių, perdirbti galioja iki 2005/2006 prekybos metų. Vis dėlto atsižvelgiant į palankias šios pluošto rūšies rinkos tendencijas, kai taikoma dabartinė pagalbos schema, ir siekiant prisidėti prie naujoviškų produktų ir jų rinkų konsolidavimo, šios pagalbos galiojimą reikėtų pratęsti iki 2007/2008 prekybos metų.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 1673/2000 numatomas perdirbimo pagalbos lygio padidėjimas ilgam linų pluoštui nuo 2006/2007 prekybos metų. Kadangi pagalba trumpam pluoštui perdirbti teikiama iki 2007/2008 prekybos metų, dabartinis pagalbos ilgam linų pluoštui perdirbti lygis turėtų išlikti iki 2007/2008 prekybos metų.

(4)

Siekiant skatinti geros kokybės trumpo linų ir kanapių pluošto gamybą, pagalba teikiama pluoštams, kurių sudėtyje yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių, perdirbti. Tačiau valstybės narės gali nukrypti nuo šio apribojimo ir teikti pagalbą trumpam linų pluoštui, kurio sudėtyje yra nuo 7,5 % iki 15 % priemaišų ir spalių, perdirbti ir kanapių pluoštui, kurio sudėtyje yra nuo 7,5 % iki 25 % priemaišų ir spalių, perdirbti. Kadangi šia galimybe galima pasinaudoti tik iki 2005/2006 prekybos metų, valstybėms narės būtina suteikti galimybę nukrypti nuo šio apribojimo dar dvejus prekybos metus.

(5)

Kad būtų užtikrinti priimtini gamybos lygiai kiekvienoje valstybėje narėje, būtina pratęsti laikotarpį, kuriuo taikomi nacionaliniai garantuojami kiekiai.

(6)

Papildoma pagalba buvo teikiama tolesnei tradicinei lino gamybai remti kai kuriuose Nyderlandų, Belgijos ir Prancūzijos regionuose. Siekiant ir toliau užtikrinti laipsnišką ūkių struktūrų prisitaikymą prie naujų rinkos sąlygų, būtina pratęsti pereinamojo laikotarpio pagalbos galiojimą iki 2007/2008 prekybos metų.

(7)

Likus pakankamai laiko iki 2008/2009 prekybos metų pradžios, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti ataskaitą, kad būtų galima nustatyti ar dabartinę sistemą reikėtų pritaikyti ar ji gali būti toliau taikoma.

(8)

2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams (3) 52 straipsnyje nustatyta, kad tik pluoštinės kanapės atitinka bendrosios išmokos schemos reikalavimus pagal to reglamento III antraštinę dalį. Tikslinga nustatyti, kad kanapių auginimas pramoniniais tikslais taip pat atitinka minėtus reikalavimus.

(9)

Atsižvelgiant į kasmetinį tiesioginių išmokų valdymą, tikslinga, kad atitikimo bendrosios išmokos schemos reikalavimams sąlygų pakeitimai būtų taikomi nuo 2007 m. sausio 1 d.

(10)

Reglamentus (EB) Nr. 1673/2000 ir (EB) Nr. 1782/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1673/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Už pluošto toną nustatomas toks perdirbimo pagalbos dydis:

a)

už ilgą linų pluoštą:

100 EUR 2001/2002 prekybos metais,

160 EUR nuo 2002/2003 iki 2007/2008 prekybos metų,

200 EUR nuo 2008/2009 prekybos metų;

b)

už trumpą linų pluoštą ir kanapių pluoštą, kurio sudėtyje yra ne daugiau kaip 7,5 % priemaišų ir spalių: 90 EUR nuo 2001/2002 iki 2007/2008 prekybos metų.

Tačiau nuo 2001/2002 iki 2007/2008 prekybos metų valstybė narė, atsižvelgdama į tradicinę pardavimo rinką, gali taip pat nuspręsti teikti pagalbą:

už trumpą linų pluoštą, kurio sudėtyje yra nuo 7,5 % iki 15 % priemaišų ir spalių,

už kanapių pluoštą, kurio sudėtyje yra nuo 7,5 % iki 25 % priemaišų ir spalių.

Antroje pastraipoje nurodytais atvejais valstybė narė pagalbą teikia už tokį kiekį, kuris yra ne didesnis už kiekį, gautą skaičiuojant remiantis 7,5 % priemaišų ir spalių.“;

2)

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Nacionaliniai garantuojami kiekiai trumpam linų pluoštui ir kanapių pluoštui nebegalioja nuo 2008/2009 prekybos metų.“;

3)

4 straipsnio pirmoje dalyje „2005/2006“ pakeičiami „2007/2008“;

4)

12 straipsnis išbraukiamas;

5)

15 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Per pagrįstą laikotarpį, kad būtų įmanoma įgyvendinti siūlomas priemones 2008/2009 prekybos metais, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą, jei reikia, kartu su pasiūlymais.

Pranešime pateikiamas perdirbimo pagalbos poveikis gamintojams, perdirbimo pramonei ir tekstilės pluoštų rinkai. Jame nagrinėjama galimybė pratęsti pagalbos trumpam linų pluoštui ir kanapių pluoštui perdirbti ir papildomos pagalbos po 2007/2008 prekybos metų galiojimą, o taip pat galimybė įtraukti šią pagalbos schemą į bendrą paramos ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką sistemą, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003.“.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 52 straipsnis pakeičiamas taip:

„52 straipsnis

Kanapių auginimas

1.   Jei auginamos kanapės, naudojamose veislėse tetrahidrokanabinolio kiekis negali viršyti 0,2 %. Valstybės narės sukuria sistemą, taikomą tikrinant tetrahidrokanabinolio kiekį augaluose, auginamuose ne mažiau kaip 30 % kanapėms skirtų plotų. Vis dėlto, jei valstybė narė įdiegia tokio auginimo išankstinio patvirtinimo sistemą, tikrinama ne mažiau kaip 20 % ploto.

2.   144 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka išmokos skiriamos atsižvelgiant į tam tikrų veislių sertifikuotos sėklos naudojimą.“.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo jo įsigaliojimo dienos, išskyrus 2 straipsnį, kuris taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. birželio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PRÖLL


(1)  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.

(2)  OL L 193, 2000 7 29, p. 16. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. Stojimo aktu.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 319/2006 (OL L 58, 2006 2 28, p. 32).