23.6.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 170/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 930/2006

2006 m. birželio 22 d.

nustatantis sąlygas, kuriomis galima priimti importo pažymėjimų prašymus, įvestus 2006 m. birželio mėn. kai kuriems paukštienos pagrindu pagamintiems produktams pagal režimą, numatytą Tarybos reglamentu (EB) Nr. 774/94, atidarančiu tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir kai kurių kitų žemės ūkio produktų kvotas bei numatančiu tokių kvotų administravimą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1431/94, nustatantį išsamias importo priemonių, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 774/94, atidarančiame tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančiame tokių kvotų administravimą, taikymo paukštienos sektoriuje taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

Laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. pateiktų importo pažymėjimų prašymų yra daugiau nei turimas kiekis, todėl turi būti mažinama nustatytu procentu, siekiant užtikrinti teisingą paskirstymą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šio reglamento priede nustatytose ribose yra tenkinami importo pažymėjimų prašymai, pateikti laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1431/94.

2.   Importo pažymėjimų prašymai laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. gali būti pateikti visam kiekiui, nurodytam šio reglamento priede, pagal Reglamento (EB) Nr. 1431/94 nuostatas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2006 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. birželio 22 d.

Komisijos vardu

J. L. DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 156, 1994 6 23, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1043/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 24).


PRIEDAS

Grupė Nr.

Importo pažymėjimų prašymų, pateiktų laikotarpiui nuo 2006 m. liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d., priėmimo procentas

Bendras kiekis, turimas laikotarpiu nuo 2006 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

(tonomis)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

„—“

:

Komisijai nebuvo pateikta prašymų išduoti licencijas.