31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 515/2006

2006 m. kovo 30 d.

nustatantis pereinamojo laikotarpio priemonę 2005–2006 prekybos metams dėl Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomų grūdų sandėliavimo finansavimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo sutartį,

atsižvelgdama į Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo aktą, ypač į jo 41 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1),

kadangi:

(1)

Kai kurių valstybių narių prašymu Komisijos reglamentas (EB) Nr. 514/2006 (2) trim mėnesiais pratęsia 2005–2006 prekybos metų maksimalų intervencijai siūlomų grūdų pristatymo terminą 2004 m. gegužės 1 d. į Europos Sąjungą įstojusioms valstybėms, tačiau ne ilgiau kaip iki 2006 m. liepos 31 d.

(2)

Dėl šios priemonės gali susidaryti papildomų sandėliavimo išlaidų pristatytiems grūdams šiuo nauju terminu, pasibaigus iš pradžių, 2000 m. balandžio 19 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, nustatančioje intervencinių agentūrų vykdomo grūdų priėmimo procedūras bei analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (3), nustatytam terminui.

(3)

Remiantis 1978 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1883/78, išdėstančio bendrąsias taisykles dėl intervencijoms skirto Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus finansavimo (4), 6 straipsniu, EŽŪOGF Garantijų skyrius apmoka išlaidas, susijusias su sandėliavimo operacijomis. Valstybių narių išlaidas dėl galimo minėtų papildomų sandėliavimo išlaidų grąžinimo reikėtų prilyginti intervencinių agentūrų paprastai patiriamoms sandėliavimo išlaidoms ir numatyti, kad jas finansuotų EŽŪOGF Garantijų skyrius pagal tą patį standartinį dydį, atsižvelgiant į mėnesinį padidinimą, pridedamą prie intervencinės kainos, kurios dydis numatytas Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 4 straipsnio 3 dalyje.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka EŽŪOGF komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kai Čekijos Respublikoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje intervencijai siūlomus grūdus realiai perima intervencinės agentūros, pasibaigus Reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje numatytam pristatymo terminui, valstybių narių patirtos sandėliavimo išlaidos nuo šio laikotarpio pabaigos iki realios pristatymo į pristatymo plane nurodytą sandėlį datos (tas pristatymas turėtų vykti iki Reglamente (EB) Nr. 514/2006 numatytos datos) yra prilyginamos Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 6 straipsnyje numatytoms išlaidoms.

2 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1883/78 6 straipsnio 1 dalyje numatytas standartinis dydis yra skaičiuojamas pagal standartinį dydį, kurį Bendrija grąžino valstybėms narėms už 2005–2006 prekybos metais supirktus grūdus, nustatytą 2005 m. spalio 12 d. Komisijos sprendimu (5), t. y. 1,31 EUR už toną per mėnesį, iš kurio išskaičiuojama mėnesinio padidinimo suma, kurios dydis numatytas Reglamento (EB) Nr. 1784/2003 4 straipsnio 3 dalyje, t. y. 0,46 EUR už toną per mėnesį, tas padidinimas buvo pridėtas prie intervencinės kainos už kiekvieną mėnesį po Reglamento (EB) Nr. 824/2000 4 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje numatyto galutinio termino.

Į šias išlaidas atsižvelgiama metinių ataskaitų, numatytų Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3492/90 (6), ir išlaidų fizinėms operacijoms, susijusioms su intervencinių agentūrų vykdomu produktų supirkimu, kontekste.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas 2005–2006 prekybos metams.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1154/2005 (OL L 187, 2005 7 19, p. 11).

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 31.

(3)  OL L 100, 2000 4 20, p. 31. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1068/2005 (OL L 174, 2005 7 7, p. 65).

(4)  OL L 216, 1978 8 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 695/2005 (OL L 114, 2005 5 4, p. 1).

(5)  C(2005) 3752. Sprendimas neskelbtas.

(6)  OL L 337, 1990 12 4, p. 3.