31.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 513/2006

2006 m. kovo 30 d.

priimantis importo licencijų išdavimo laikinąsias priemones, taikomas pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002, nustatantį iš trečiųjų šalių importuojamo česnako tarifinių kvotų administravimo metodiką ir įvedantis prekių kilmės pažymėjimų sistemą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. spalio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2200/96 dėl bendro vaisių ir daržovių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 31 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 565/2002 (2) nustatoma, kad valstybės narės Komisijai turi pranešti apie licencijų paraiškas kiekvieną pirmadienį ir ketvirtadienį ir išduoti licencijas penktą darbo dieną nuo paraiškos pateikimo datos, jei per tą laikotarpį Komisija nesiima jokių priemonių.

(2)

2006 m. balandžio 13 d. (ketvirtadienis), balandžio 14 d. (penktadienis) ir balandžio 17 d. (pirmadienis) yra Komisijos nedarbo dienos. Todėl reikėtų atidėti licencijų, kurioms gauti paraiškos buvo pateiktos nuo 2006 m. balandžio 10 d. (pirmadienio) iki balandžio 14 d. (penktadienio), išdavimą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Šviežių vaisių ir daržovių vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Importo licencijos, kurioms gauti paraiškos buvo pateiktos nuo 2006 m. balandžio 10 d. (pirmadienio) iki balandžio 14 d. (penktadienio), pagal Reglamentą (EB) Nr. 565/2002 yra išduodamos 2006 m. balandžio 21 d. (penktadienį), jei per tą laikotarpį Komisija nesiima jokių priemonių pagal to reglamento 8 straipsnio 2 dalį.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 297, 1996 11 21, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 47/2003 (OL L 7, 2003 1 11, p. 64).

(2)  OL L 86, 2002 4 3, p. 11. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 537/2004 (OL L 86, 2004 3 24, p. 9).