7.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 391/2006

2006 m. kovo 6 d.

atidarantis konkursą Nr. 56/2006 EB, skirtą naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 33 straipsnį,

kadangi:

(1)

2000 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1623/2000, nustatančiu išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su rinkos mechanizmais (2), be kita ko, nustatomos pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsnius distiliavimo būdu gauto alkoholio ir intervencinėse agentūrose turimų alkoholio atsargų realizavimo taisyklės.

(2)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 80 straipsnio nuostatomis, reikia rengti vyno alkoholio konkursus, skirtus naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams, kad būtų sumažintos Bendrijos vyno alkoholio atsargos, o Bendrijoje galėtų būti įgyvendinami nedideli pramoniniai projektai, arba toks alkoholis perdirbamas į prekes, skirtas eksportui pramoninėms reikmėms. Valstybių narių sandėliuojamas Bendrijos vyno alkoholio atsargas sudaro kiekiai, gauti iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27, 28 ir 30 straipsniuose nurodyto distiliavimo.

(3)

Nuo 1999 m. sausio 1 d., priėmus 1998 m. gruodžio 15 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2799/98, nustatantį žemės ūkio politikos priemones dėl euro (3), pardavimo kaina ir garantijos turi būti išreiškiamos eurais, ir mokėjimai turi būti vykdomi eurais.

(4)

Pasiūlymų pateikimui turi būti nustatomos minimalios kainos, diferencijuotos pagal galutinio panaudojimo kategoriją.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Vyno vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Naujiems vyno alkoholio panaudojimo pramonėje būdams skirto alkoholio pardavimui rengiamas konkursas Nr. 56/2006 EB. Alkoholis yra gautas iš Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 27 ir 28 straipsniuose nurodyto distiliavimo ir laikomas Prancūzijos intervencinės agentūros.

Parduodamas 109 970 hektolitrų 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio kiekis. Indų numeriai, sandėliavimo vietos bei kiekviename inde esanti 100 % tūrinė alkoholio koncentracija nurodyta priede.

2 straipsnis

Pardavimas vyksta pagal Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 ir 101 straipsnių nuostatas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2799/98 2 straipsnio nuostatas.

3 straipsnis

1.   Pasiūlymai turi būti pateikiami konkrečiai intervencinei agentūrai, laikančiai tą alkoholį:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

tel. (33-5) 57 55 20 00

teleksas 57 20 25

faksas (33-5) 57 55 20 59,

arba siunčiami registruotu laišku šios intervencinės agentūros adresu.

2.   Pasiūlymai yra pateikiami antspauduotame voke su nuoroda: „Pasiūlymas konkursui Nr. 56/2006 EB, skirtam naujiems panaudojimo pramonėje būdams“. Šį voką reikia įdėti į kitą voką, adresuotą konkrečiai intervencinei agentūrai.

3.   Pasiūlymai turi pasiekti konkrečią intervencinę agentūrą vėliausiai 2006 m. kovo 24 d. 12:00 val. (Briuselio laiku).

4.   Prie kiekvieno pasiūlymo turi būti pridedamas įrodymas, kad su konkrečia alkoholį laikančia intervencine agentūra buvo įforminta 4 EUR dalyvavimo garantija už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

4 straipsnis

Galimos minimalios pasiūlymo kainos yra: 11 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kepimo mielių gamybai, 31 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamų aminų bei chloralio tipo cheminių produktų gamybai, 37 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto eksportuojamo odekolono gamybai ir 11,5 EUR už vieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio, skirto kitoms pramoninėms reikmėms.

5 straipsnis

Mėginių ėmimo formalumai buvo apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1623/2000 98 straipsnyje. Mėginių kaina – 10 EUR už litrą.

Intervencinė agentūra pateikia visą naudingą informaciją apie parduodamo alkoholio savybes.

6 straipsnis

Sutarties įvykdymo garantija – 30 EUR už kiekvieną hektolitrą 100 % tūrinės koncentracijos alkoholio.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2165/2005 (OL L 345, 2005 12 28, p. 1).

(2)  OL L 194, 2000 7 31, p. 45. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1820/2005 (OL L 293, 2005 11 9, p. 8).

(3)  OL L 349, 1998 12 24, p. 1.


PRIEDAS

KONKURSAS Nr. 56/2006 EB, SKIRTAS NAUJIEMS VYNO ALKOHOLIO PANAUDOJIMO PRAMONĖJE BŪDAMS

Parduodamo alkoholio sandėliavimo vieta, kiekis ir savybės

Valstybė narė

Vietovė

Indų numeriai

Kiekis

(hektolitrais 100 % tūrio alkoholio)

Nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 straipsnį

Alkoholio tipas

Alkoholio stiprumas

(tūrinės koncentracijos procentais)

PRANCŪZIJA

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

briutas

+92

11

22 560

27

briutas

+92

15

22 480

28

briutas

+92

16

22 395

28

briutas

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

briutas

+92

Iš viso

 

109 970