11.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 40/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 246/2006

2006 m. vasario 10 d.

63-ą kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede yra išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kuriems pagal šį reglamentą taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas.

(2)

2006 vasario 7 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas fondų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(3)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turi įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 10 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 142/2006 (OL L 23, 2006 1 27, p. 55).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas taip:

 

Dalis, kurios antraštė „Juridiniai asmenys, grupės ir organizacijos“ papildoma šiais įrašais:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Adresas: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristolis, BS8 2XN, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: Registracijos numeris: 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Adresas: 88 Smithdown Road, Liverpulis L7 4JQ, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: Registracijos numeris: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L’il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Adresas: a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingemas B 111 EX, Jungtinė Karalystė b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Mančesteris M9 2TB, Jungtinė Karalystė c) P.O. Box 50, Mančesteris M19 25P, Jungtinė Karalystė d) 98 Gresham Road, Midlsbras, Jungtinė Karalystė e) 54 Anson Road, Londonas NW2 6AD, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) tinklalapis: http://www.sanabel.org.uk, b) el. paštas: info@sanabel.org.uk, c) labdaros fondo kodas: 1083469, d) registracijos numeris: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Adresas: a) 104 Smithdown Road, Liverpulis, Merseyside L7 4JQ, Jungtinė Karalystė; b) 2a Hartington Road, Liverpulis L8 OSG, Jungtinė Karalystė. Kita informacija: a) tinklalapis: http://www.saraproperties.co.uk, b) registracijos numeris: 4636613.

 

Dalis, kurios antrašte „Fiziniai asmenys“ papildoma šiais įrašais:

(5)

Ghuma Abd’rabbah (alias a) Ghunia Abdurabba, b) Ghoma Abdrabba, c) Abd’rabbah, d) Abu Jamil). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 9 2. Gimimo vieta: Bengazis, Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias a) Mohammed Albashir, b) Muhammad Al-Bashir, c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, d) Al-Basher Mohammed, e) Abu Mohammed, f) Mohammed Ismail, g) Abu Abd Al Rahman, h) Abd Al Rahman Al-Khatab, i) Mustafa, j) Mahmud, k) Abu Khalid). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1959 12 15. Gimimo vieta: Libija.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammedi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammedi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam). Adresas: Midlandsas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1966 9 22. Gimimo vieta: Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd’ Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla). Adresas: Birmingemas, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: 1957 8 18. Gimimo vieta: Tripolis, Libija. Pilietybė: Didžiosios Britanijos.

(9)

Tahir Nasuf (alias a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa’qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida). Adresas: Mančesteris, Jungtinė Karalystė. Gimimo data: a) 1961 11 4, b) 1961 4 11. Gimimo vieta: Tripolis, Libija.