9.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 38/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 215/2006

2006 m. vasario 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2286/2003

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2), 173–177 straipsniuose numatytos konkrečios taisyklės tam tikrų greitai gendančių prekių muitinei vertei nustatyti. Paaiškėjo kad, atsižvelgiant į prekybos srautus ir bendras vertinimo taisykles, tokios struktūros sistemą sunku taikyti. Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 19 straipsnį siekiant supaprastinti muitinės teisės aktus šią sistemą reikėtų pakeisti kita, kurioje valstybių narių praneštos ir Komisijos išplatintos vieneto kainos, gali būti tiesiogiai naudojamos, siekiant nustatyti tam tikrų pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių muitinę vertę.

(2)

Bendrojo administracinio dokumento 24 langelyje įrašoma informacija apie sandorio rūšį identifikuoja skirtingus sandorių tipus, kurie reikalingi statistikos duomenims apie Bendrijos prekybą su ne valstybėmis narėmis ir valstybių narių tarpusavio prekybą kaupti. Šiai informacijai koduoti naudojami kodai yra nustatyti dabar galiojančiose Bendrijos statistikos taisyklėse, ir ypač 2000 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1917/2000, nustatančiame tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl užsienio prekybos statistikos įgyvendinimo nuostatas (3). Siekiant nuoseklumo ir veiksmingumo, turi būti padaryta nuoroda į šias taisykles, nustatant kad jos taikomos kodams, kurie turi būti įrašomi į bendrojo administracinio dokumento 24 langelį (sandorio rūšis).

(3)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2286/2003 (4) nustatė naujas į Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 išdėstytas bendrojo administracinio dokumento ir jo naudojimo taisykles. Šios priemonės turėjo būti taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d. Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 2286/2003 2 straipsniu ir remdamasi pagal valstybių narių pateiktą informaciją parengta ataskaita, įvertino valstybių narių priemonių įgyvendinimo planus. Ši ataskaita parodė, kad kai kurios valstybės narės negalės atitinkamai pertvarkyti savo kompiuterinių sistemų iki 2006 m. sausio 1 d. Todėl, nustačius tam tikras sąlygas, šių priemonių taikymo datą būtina atidėti iki 2007 m. sausio 1 d.

(4)

Dėl to reikėtų atitinkamai pakeisti Reglamentus (EEB) Nr. 2454/93 ir (EB) Nr. 2286/2003.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 1917/2000 pateiktas sandorių sąrašas, kuris turėtų būti naudojamas įrašant kodus bendrojo administracinio dokumento 24 langelyje, iš dalies pakeistas nuo 2006 m. sausio 1 d. Valstybėms narėms kompiuterinių sistemų pertvarkymui skirtas terminas baigiasi tą pačią dieną. Todėl atitinkamos šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

152 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis a)a papunktis:

„a)a

Tam tikrų pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių produktų muitinė vertė gali būti tiesiogiai nustatyta remiantis Kodekso 30 straipsnio 2 dalies c punktu. Todėl valstybės narės Komisijai praneša apie vieneto kainą, kuri, remdamasi Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 (5) 6 straipsniu, paskelbia ją per TARIC.

Vieneto kainos apskaičiuojamos ir apie jas pranešama laikantis tokios tvarkos:

i)

po atskaitymų, nurodytų a punkte, valstybės narės praneša Komisijai kiekvienai prekių kategorijai nustatytą vieneto kainą 100 kg neto svoriui. Valstybės narės gali nustatyti standartines sumas a punkto ii papunktyje nurodytoms išlaidoms, apie kurias pranešama Komisija;

ii)

vieneto kaina gali būti naudojama siekiant nustatyti per 14 dienų laikotarpį importuotų prekių muitinę vertę, kiekvieną laikotarpį pradedant penktadienį;

iii)

ataskaitinis laikotarpis vieneto kainoms nustatyti yra prieš 14 dienų prasidedantis laikotarpis, kuris baigiasi savaitės, einančios prieš savaitę, per kurią reikia nustatyti naują vienetų kainą, ketvirtadienį;

iv)

apie nustatytas kainas eurais valstybės narės praneša Komisijai ne vėliau kaip iki savaitės, per kurią vieneto kainos yra Komisijos paskelbiamos pirmadienio 12.00 val. Jei tai nedarbo diena, pranešama prieš tai ėjusią darbo dieną. Vieneto kainos taikomos tik kai Komisija jas paskelbia.

Šio punkto pirmoje pastraipoje minimos prekės yra nurodytos 26 priede.

2)

173–177 straipsniai yra išbraukiami;

3)

26 priedas pakeičiamas šio reglamento I priede pateiktu tekstu;

4)

27 priedas yra išbraukiamas;

5)

38 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2286/2003 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   1 straipsnio 3–9, 17 ir 18 punktai taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d. Tačiau valstybės narės gali pradėti šias nuostatas taikyti ir anksčiau.

Be to, valstybės narės, turinčios sunkumų, susijusių su jų muitinės formalumams atlikti naudojamų kompiuterinių sistemų pertvarkymu, gali pertvarkyti šias sistemas iki 2007 m. sausio 1 d. Tokiais atvejais valstybės narės praneša Komisijai datą, nuo kurios jos ketina įgyvendinti 1 straipsnio 3–9, 17 ir 18 punktus ir nurodo jų įgyvendinimo būdą. Komisija šią informaciją paskelbia.“.

3 straipsnis

1.   Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

2.   1 straipsnio 1–4 punktai taikomi nuo 2006 m. gegužės 19 d.

3.   1 straipsnio 5 dalis ir 2 straipsnis taikomi nuo 2006 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (OL L 117, 2005 5 4, p. 13).

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 883/2005 (OL L 148, 2005 6 11, p. 5).

(3)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 1949/2005 (OL L 312, 2005 11 29, p. 10).

(4)  OL L 343, 2003 12 31, p. 1.

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.“;


I PRIEDAS

„26 PRIEDAS

152 STRAIPSNIO 1 DALIES a)a PUNKTE NURODYTŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Supaprastinta tam tikrų pagal konsignacijos sutartis importuojamų greitai gendančių prekių muitinio įvertinimo procedūra remiantis Kodekso (1) 30 straipsnio 2 dalies c punktu

KN (TARIC) kodas

Prekių aprašymas

Galiojimo laikas

0701 90 50

Šviežios bulvės

1 1–6 30

0703 10 19

Svogūnai

1 1–12 31

0703 20 00

Česnakai

1 1–12 31

0708 20 00

Pupelės

1 1–12 31

0709200010

Smidrai (šparagai):

žalieji

1 1–12 31

0709200090

Smidrai (šparagai):

kiti

1 1–12 31

0709 60 10

Saldžiosios paprikos

1 1–12 31

ex 0714 20

Batatai (saldžiosios bulvės), švieži arba atšaldyti, sveiki

1 1–12 31

0804300090

Ananasai

1 1–12 31

0804400010

Avokadai

1 1–12 31

0805 10 20

Tikrieji apelsinai

6 1–11 30

0805201005

Klementinos (clementines)

3 1–10 31

0805203005

Monrealiai (monreales) ir likeriniai mandarinai (satsumas)

3 1–10 31

0805205007

0805205037

Mandarinai ir vilkingai (wilkings)

3 1–10 31

0805207005

0805209005

0805209009

Tikrieji mandarinai (tangerines) ir kiti

3 1–10 31

0805400011

Greipfrutai:

baltieji

1 1–12 31

0805400019

Greipfrutai:

raudonieji

1 1–12 31

0805509011

0805509019

Persinės citrinos (limes) (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1 1–12 31

0806 10 10

Valgomųjų vynuogių veislės

11 21–7 20

0807 11 00

Arbūzai

1 1–12 31

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (įskaitant Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo, (įskaitant Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1 1–12 31

0807190091

0807190099

Kiti melionai

1 1–12 31

0808205010

Kriaušės:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

5 1–6 30

0808205090

Kriaušės:

kitos

5 1–6 30

0809 10 00

Abrikosai

1 1–5 30 ir 8 1–12 31

0809 30 10

Nektarinai (nectarines)

1 1–6 10 ir 10 1–12 31

0809 30 90

Persikai

1 1–6 10 ir 10 1–12 31

0809 40 05

Slyvos

10 1–6 10

0810 10 00

Braškės ir žemuogės

1 1–12 31

0810 20 10

Avietės

1 1–2 31

0810 50 00

Kiviai

1 1–12 31“


(1)  Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, prekių aprašymo formuluotė turi būti suprantama kaip turinti tik nurodomąją vertę, o šiame priede pateikiamas prekių sąrašas nustatomas pagal KN ir TARIC kodus, galiojančius šio reglamento priėmimo metu. Kai nurodomi ex kodai, atsižvelgiama ir į kodus, ir į atitinkamus aprašymus.


II PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 38 priedo 24 langelio pildymo paaiškinimas išdėstomas taip:

„24 langelis: Sandorio rūšis

Valstybės narės, kurios reikalauja nurodyti šią informaciją, privalo naudoti vienaženklius skaitmeninius kodus, išvardytus Komisijos reglamento (EB) Nr. 1917/2000 (1) 13 straipsnio 2 dalyje pateiktos lentelės A skiltyje (nenaudodamos kodo „9“, kai įmanoma), šis skaitmuo turi būti įrašomas langelio kairėje pusėje. Jos taip pat gali numatyti, kad langelio dešinėje pusėje įrašomas antrasis skaitmuo iš minėtos lentelės sąrašo B skilties.


(1)  OL L 229, 2000 9 9, p. 14.“