4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 32/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 197/2006

2006 m. vasario 3 d.

dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, kurios susijusios su buvusių maisto produktų rinkimu, vežimu, apdorojimu, naudojimu ir šalinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 numatyti išsamūs Bendrijos taisyklių dėl gyvūninės kilmės šalutinių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, pakeitimai, įskaitant keletą griežtų reikalavimų. Be to, jame numatyta, kad gali būti priimamos tinkamos pereinamojo laikotarpio priemonės.

(2)

Atsižvelgiant į griežtą tų reikalavimų pobūdį, 2003 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 813/2003 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1774/2002 pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su buvusių maisto produktų surinkimu, išvežimu ir šalinimu (2), valstybėms narėms buvo nustatyta nukrypti leidžianti nuostata, kad iki 2005 m. gruodžio 31 d. subjektams jos galėtų suteikti leidimus ir toliau taikyti nacionalines taisykles buvusių gyvūninės kilmės maisto produktų rinkimui, vežimui ir šalinimui. Siekdamos išvengti prekybos sutrikimų, valstybės narės paprašė pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą ilgesniam laikotarpiui. Todėl reikėtų pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą.

(3)

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (3) nustatomos leidimų suteikimo sąvartynams ir atliekų priėmimui į sąvartynus sąlygos. Todėl jei kompetentinga institucija nusprendžia, kad buvę maisto produktai nėra pavojingi visuomenės ir gyvūnų sveikatai, jei jie šalinami sąvartyne, reikėtų taikyti toje direktyvoje nurodytas priemones.

(4)

Kai kurie maisto produktai, pavyzdžiui, duona, tešlos gaminiai, konditerijos gaminiai ir panašūs produktai nėra pavojingi visuomenės ir gyvūnų sveikatai, jei jie neturėjo sąlyčio su gyvūninės kilmės žaliavomis, pavyzdžiui, žalia mėsa, žaliais žuvininkystės produktais, žaliais kiaušiniais ir termiškai neapdorotu pienu. Tokiais atvejais kompetentingai institucijai turėtų būti leista suteikti leidimą buvusius maisto produktus naudoti kaip pašarus, jei ta institucija įsitikina, kad tokia praktika nėra pavojinga visuomenės ir gyvulių sveikatai. Kompetentingai institucijai taip pat turėtų būti leista suteikti leidimą juos naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, trąšoms, arba juos apdoroti arba šalinti kitu būdu, pavyzdžiui, biologinių dujų arba komposto įmonėje, kuri nėra patvirtinta pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 15 straipsnį.

(5)

Komisija turi pasikonsultuoti su Europos maisto saugos tarnyba dėl galimų pavojų, susijusių su dabartinės išplėstos nukrypti leidžiančios nuostatos įtraukimu į Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 6 straipsnio 2 dalies i punkte numatytas įgyvendinimo priemones.

(6)

Siekiant išvengti grėsmės visuomenės ir gyvūnų sveikatai, pereinamojo laikotarpio priemonių taikymo metu valstybėse narėse turėtų būti išlaikytos tinkamos kontrolės sistemos.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypti leidžianti nuostata, susijusi su buvusių maisto produktų rinkimu, vežimu, apdorojimu, naudojimu ir šalinimu

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 6 straipsnio 2 dalies ir 7 straipsnio bei II priedo I–III skyrių ir V–VIII skyrių nuostatų, valstybės narės gali suteikti leidimus to reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytų buvusių maisto produktų (buvę maisto produktai) vežimui, apdorojimui, naudojimui ir šalinimui pagal šio reglamento 2 ir 3 straipsnius, jei:

a)

jie buvo laikomi atskirai nuo bet kokių nors gyvūninės kilmės šalutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 4 ir 5 straipsniuose bei 6 straipsnio 1 dalies a–e ir g–k punktuose, arba nuo kitų gyvūninės kilmės žaliavų;

b)

jie nėra pavojingi visuomenės ir gyvūnų sveikatai.

2.   1 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata netaikoma gyvūninės kilmės žaliavoms.

2 straipsnis

Rinkimas ir vežimas

Valstybės narės gali suteikti leidimus rinkti ir vežti buvusius maisto produktus, jei buvusius maisto produktus siunčiantis arba vežantis asmuo:

a)

užtikrina, kad buvę maisto produktai būtų siunčiami ir vežami į įmonę ar kitą vietą, kuriai suteiktas leidimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 6 straipsnio 2 dalį, arba įmonę ar kitą vietą arba sąvartyną pagal šio reglamento 3 straipsnį, ir

b)

saugo patvirtinamuosius siuntų registravimo duomenis ne trumpiau nei dvejus metus nuo tokio siuntimo ar vežimo dienos ir pateikia šiuos duomenis kompetentingai institucijai paprašius.

3 straipsnis

Apdorojimas, naudojimas ir šalinimas

Valstybės narės gali suteikti leidimus buvusius maisto produktus:

a)

šalinti kaip atliekas užkasant sąvartyne, patvirtintame pagal Direktyvą 1999/31/EB;

b)

apdoroti per alternatyvias sistemas, patvirtintas pagal pavojaus sumažinimo visuomenės ir gyvūnų sveikatai reikalavimus, jei laikomasi šių sąlygų:

i)

gautos medžiagos išsiunčiamos šalinti į deginimo atskirai ar kartu su kitomis medžiagomis įmonę pagal Direktyvą 2000/76/EB (4) arba sąvartyną pagal Direktyvą 1999/31/EB, ir

ii)

nenaudojamos kaip pašarai arba naudojamos kaip organinės trąšos arba dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;

arba

c)

naudoti pašarams neapdorotus arba neapdorotus naudoti kitais tikslais, jei tokie buvę maisto produktai neturėjo sąlyčio su gyvūninės kilmės žaliavomis ir kompetentinga institucija įsitikina, kad toks naudojimas nėra pavojingas visuomenės arba gyvūnų sveikatai.

4 straipsnis

Kontrolės priemonės

Kompetentinga institucija imasi visų reikalingų priemonių, kad patikrintų, ar ūkio subjektai laikosi šio reglamento nuostatų.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. liepos 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. vasario 3 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 416/2005 (OL L 66, 2005 3 12, p. 10).

(2)  OL L 117, 2003 5 13, p. 22.

(3)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.