4.2.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 166/2006

2006 m. sausio 18 d.

dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1600/2002/EB (3) patvirtinta šeštąja Bendrijos aplinkosaugos veiksmų programa yra reikalaujama remti prieinamos informacijos apie aplinkos raidos būklę ir tendencijas, susijusias su socialinėmis, ekonominėmis ir sveikatos apsaugos tendencijomis, teikimą piliečiams ir gerinti bendrą informuotumą aplinkos apsaugos klausimais.

(2)

JT EEK konvencijoje dėl galimybių susipažinti su informacija, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (toliau – Orhuso konvencija), Europos bendrijos pasirašytoje 1998 m. birželio 25 d., pripažįstama, kad suteikus visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką ir šią informaciją platinant yra prisidedama prie didesnio informuotumo aplinkosaugos klausimais, laisvo keitimosi nuomonėmis, veiksmingesnio visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus dėl aplinkosaugos ir galiausiai prie geresnės aplinkos kūrimo.

(3)

Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrai (toliau – IIPTR) yra kaštų prasme efektyvi priemonė, skatinanti tobulinti aplinkosaugos veiklą, suteikianti visuomenei galimybių susipažinti su aplinkosaugos informacija apie išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus bei atliekas, naudotina stebėti tendencijas, parodyti taršos mažinimo pažangą, stebėti tam tikrų tarptautinių susitarimų laikymąsi, nustatyti prioritetus ir įvertinti pažangą įgyvendinant Bendrijos bei nacionalinę aplinkosaugos politiką bei programas.

(4)

Integruotas ir darnus IPTR visuomenei, pramonei, mokslininkams, draudimo bendrovėms, vietos valdžios institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitiems sprendimus priimantiems asmenims suteikia patikimą duomenų bazę, leidžiančią palyginti duomenis ir ateityje priimti sprendimus aplinkosaugos klausimais.

(5)

2003 m. gegužės 21 d. Europos bendrija pasirašė JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (toliau – Protokolas). Kad Bendrija galėtų sudaryti protokolą, Bendrijos teisės nuostatos turi jį atitikti.

(6)

Europos išmetamų teršalų registras (toliau – EITR) buvo įsteigtas Komisijos sprendimu 2000/479/EB (4). Protokolas grindžiamas tais pačiais principais, kaip ir EITR, tačiau yra platesnis – į jį įtrauktos ataskaitos apie didesnį teršalų, veiklos rūšių, į žemę išleidžiamų teršalų, iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamų ir už objekto vietos ribų perduodamų teršalų skaičių.

(7)

Europos IPTR siekiami tikslai ir vykdytini uždaviniai gali būti pasiekti ir įvykdyti tik tuomet, kai duomenys yra patikimi ir palyginami. Todėl duomenų kokybiškumui ir palyginamumui užtikrinti reikia atitinkamai suderinti duomenų rinkimo ir perdavimo sistemą. Pagal Protokolą Europos IPTR turėtų būti kuriamas taip, kad visuomenė kiek įmanoma paprasčiau galėtų naudotis juo internetu. Išleidžiamus ir perduodamus teršalus turėtų būti lengva rasti įvairiomis sudėtinėmis ir nesudėtinėmis formomis, kad per protingą laikotarpį būtų galima gauti didžiausią informacijos kiekį.

(8)

Toliau siekiant remti prieinamos informacijos apie aplinkos būklę ir tendencijas teikimą piliečiams bei gerinti bendrą informuotumą aplinkos apsaugos klausimais Europos IPTR turėtų būti nuorodos į kitas panašias valstybių narių, valstybėmis narėmis nesančių valstybių ir tarptautinių organizacijų duomenų bazes.

(9)

Pagal Protokolą Europos IPTR taip pat turėtų būti informacijos apie konkrečias atliekų šalinimo operacijas, apie kurias ataskaitose turi būti pranešama kaip apie į žemę išleidžiamus teršalus; apie naudojimo operacijas, tokias kaip tręšimą dumblu ir mėšlo paskleidimą, šioje kategorijoje nepranešama.

(10)

Kad būtų pasiektas Europos IPTR tikslas teikti visuomenei patikimą informaciją ir sudaryti sąlygas priimti žiniomis pagrįstus sprendimus, būtina numatyti pakankamus, tačiau griežtus duomenų rinkimo ir ataskaitų pateikimo terminus, ypač dėl valstybių narių ataskaitų Komisijai pateikimo.

(11)

Ataskaitos apie iš pramonės objektų išleidžiamus teršalus, nors jos dar ne visuomet yra nuoseklios, išsamios ir palyginamos, daugelyje valstybių narių pateikiamos nusistovėjusia tvarka. Prireikus, ataskaitų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimas turėtų būti gerinamas, siekiant suteikti galimybes už politikos formavimą atsakingiems pareigūnams geriau suprasti tų išleidžiamų teršalų vietą bendrame kontekste ir pasirinkti veiksmingiausią sprendimą taršai mažinti.

(12)

Valstybių narių pranešami duomenys turėtų būti labai kokybiški, ypač jų pateikimo išsamumo, darnumo ir patikimumo požiūriu. Labai svarbu ateityje koordinuoti operatorių ir valstybių narių pastangas gerinti pranešamų duomenų kokybę. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis pradės kokybės užtikrinimo darbą.

(13)

Pagal Orhuso konvenciją visuomenei turėtų būti suteiktos galimybės nenurodant intereso susipažinti su Europos IPTR esančia informacija, pirmiausia užtikrinant, kad Europos IPTR numatytų galimybę su ja susipažinti tiesiogiai elektroniniu būdu internetu.

(14)

Turėtų būti neribojama galimybė susipažinti su Europos IPTR esančia informacija, o šios taisyklės išimtis turėtų būti daroma tik tuomet, kai ją aiškiai numato galiojantys Bendrijos teisės aktai.

(15)

Pagal Orhuso konvenciją turėtų būti užtikrintas visuomenės dalyvavimas toliau plėtojant Europos IPTR, iš anksto visuomenei suteikiant geras galimybes pateikti pastabas, informaciją, analizę arba sprendimų priėmimui svarbias nuomones. Pareiškėjai turėtų turėti galimybę prašyti administracine arba teismine tvarka išnagrinėti valdžios institucijos veiksmus arba neveikimą jų prašymo atžvilgiu.

(16)

Siekdamos didesnio Europos IPTR naudingumo ir poveikio, Komisija ir valstybės narės turėtų bendradarbiauti rengdamos rekomendacijas, skirtas Europos IPTR įgyvendinti, skatindamos visuomenės informuotumą bei tinkamai ir laiku teikdamos techninę pagalbą.

(17)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(18)

Kadangi siūlomo veiksmo tikslo, t.y. suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie aplinką sukuriant integruotą, suderintą ir visą Bendriją apimančią elektroninę duomenų bazę valstybės narės negali deramai pasiekti, nes būtina palyginti valstybių narių duomenis, o dėl to reikalingas aukštas suderinimo lygis, to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje numatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(19)

Siekiant supaprastinti ir racionalizuoti ataskaitų reikalavimus, turėtų būti iš dalies pakeista 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (6) ir 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (7).

(20)

Europos IPTR be kita ko siekiama informuoti visuomenę apie svarbias teršalų emisijas, susijusias su veikla, kurią apima Direktyva 96/61/EB. Tai reiškia, kad pagal šį reglamentą visuomenei turėtų būti pateikiama informacija, susijusi su tos direktyvos I priede apibrėžtų įrenginių išleidžiamais teršalais.

(21)

Siekiant sumažinti vienodų pranešimų skaičių išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų sistemos, vadovaujantis Protokolu, pagal galimybes gali būti integruojamos į esamus informacijos šaltinius, pvz., su licencijomis arba leidimais dirbti susijusius pranešimo mechanizmus. Pagal Protokolą šio reglamento nuostatos neturi įtakos valstybių narių teisei išlaikyti arba įkurti išsamesnį arba labiau visuomenei prieinamą išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrą negu reikalaujama Protokolu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Siekiant įgyvendinti JT EEK protokolą dėl išleidžiamų ir perduodamų teršalų registrų (toliau – Protokolas) ir padėti visuomenei dalyvauti priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais, taip pat prisidėti prie aplinkos taršos prevencijos ir mažinimo, šiuo reglamentu Bendrijos mastu įsteigiamas integruotas visuomenei prieinamos elektroninės duomenų bazės formos Išleidžiamų ir perduodamų teršalų registras (toliau – Europos IPTR) ir nustatomos jo veikimo taisyklės.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame reglamente:

1.

„visuomenė“ – tai vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys ir, atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus ar praktiką, asociacijos, organizacijos arba asmenų grupės;

2.

„kompetentinga institucija“ – tai valstybių narių paskirtos nacionalinė valdžios institucija ar institucijos arba kita kompetentinga įstaiga ar įstaigos;

3.

„įrenginys“ – tai stacionarus techninis įrenginys, kuriame vykdoma viena arba kelios I priede išvardytų rūšių veiklos ir kita su jomis tiesiogiai susijusi veikla, techniniu požiūriu susijusi su toje vietoje vykdoma veikla ir galinti turėti įtakos emisijoms ir taršai;

4.

„objektas“ – vienas arba keli toje pačioje vietoje esantys įrenginiai, kuriuos eksploatuoja vienas fizinis ar juridinis asmuo;

5.

„vieta“ – tai geografinė objekto buvimo vieta;

6.

„operatorius“ – tai bet koks objektą eksploatuojantis arba valdantis fizinis ar juridinis asmuo arba, jeigu tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, asmuo, kuriam buvo suteikti sprendžiamieji ekonominiai įgaliojimai techninės įrenginio veiklos atžvilgiu;

7.

„ataskaitiniai metai“ – tai kalendoriniai metai, kurių duomenys apie išleidžiamus ir už objekto vietos ribų perduodamus teršalus turi būti renkami;

8.

„medžiaga“ – tai bet koks cheminis elementas ir jo junginiai, išskyrus radioaktyviąsias medžiagas;

9.

„teršalas“ – tai medžiaga arba medžiagų grupė, kuri patekusi į aplinką dėl savo savybių gali būti žalinga aplinkai arba žmonių sveikatai;

10.

„išleidimas“ – tai tyčinis arba atsitiktinis, įprastinis arba neįprastinis teršalų patekimas į aplinką dėl žmogaus veiklos, įskaitant išsiliejimą, išmetimą, nuotekį, įšvirkštimą, išmetimą arba išvertimą, arba kanalizacijos sistemomis, galutinai neišvalius nuotekų;

11.

„perdavimas už objekto vietos ribų“ – tai naudoti arba šalinti skirtų atliekų ir valyti skirtose nuotekose esančių teršalų judėjimas už objekto ribų;

12.

„pasklidieji taršos šaltiniai“ – tai daug mažesni arba išsimėtę šaltiniai, iš kurių teršalai gali būti išleidžiami į žemę, orą arba vandenį, kurių bendras poveikis toms terpėms gali būti didelis ir apie kuriuos ataskaitas rinkti iš kiekvieno atskiro šaltinio yra nepraktiška;

13.

„atliekos“– tai medžiagos arba daiktai, kaip apibrėžta 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (8) 1 straipsnio a punkte;

14.

„pavojingos atliekos“ – tai medžiagos arba daiktai, kaip apibrėžta Direktyvos 91/689/EEB 1 straipsnio 4 dalyje;

15.

„nuotekos“ – tai miesto, buitinės ir gamybinės nuotekos, kaip apibrėžta 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (9) 2 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, ir kitas panaudotas vanduo, kuris dėl jame esančių medžiagų arba objektų yra reglamentuojamas Bendrijos teisės;

16.

„šalinimas“ – tai bet kuri iš Direktyvos 75/442/EEB IIA priede numatytų operacijų;

17.

„naudojimas“ – tai bet kuri iš Direktyvos 75/442/EEB IIB priede numatytų operacijų.

3 straipsnis

Europos IPTR turinys

Europos IPTR sudaro informacija apie:

a)

5 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus išleidžiamus teršalus, apie kuriuos turi pranešti I priede išvardytų rūšių veiklą vykdančių objektų operatoriai;

b)

5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytas už objekto vietos ribų perduodamas atliekas ir 5 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus nuotekose esančius teršalus, apie kuriuos turi pranešti I priede išvardytų rūšių veiklą vykdančių objektų operatoriai;

c)

jei turima, iš pasklidųjų taršos šaltinių, nurodytų 8 straipsnio 1 dalyje, išleidžiamus teršalus.

4 straipsnis

Projektas ir struktūra

1.   Komisija skelbia Europos IPTR, kuriame apibendrinti ir neapibendrinti duomenys pateikiami taip, kad duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus būtų galima ieškoti ir juos nustatyti pagal:

a)

objektą, įskaitant ir objektą valdančią bendrovę, jei taikoma, bei jo geografinę buvimo vietą, įskaitant upės baseiną;

b)

veiklą;

c)

paplitimą valstybėje narėje arba Bendrijos mastu;

d)

atitinkamai teršalus arba atliekas;

e)

kiekvieną aplinkos terpę (orą, vandenį, žemę), į kurią teršalas yra išleidžiamas;

f)

atitinkamai už objekto vietos ribų perduodamas atliekas ir jų paskirties vietą;

g)

už objekto vietos ribų perduodamas teršalų turinčias nuotekas;

h)

paskliduosius taršos šaltinius;

i)

objekto savininką arba operatorių.

2.   Europos IPTR suprojektuojamas taip, kad visuomenei būtų kuo lengviau juo naudotis, kad įprastomis darbo sąlygomis informaciją būtų galima nuolat ir lengvai gauti internetu bei kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jį projektuojant atsižvelgiama į galimybę ateityje jį išplėsti ir įtraukiami visi pranešti ankstesnių ataskaitinių metų duomenys, palaipsniui iki ne mažiau kaip dešimties praėjusių ataskaitinių metų.

3.   Europos IPTR turi nuorodas į:

a)

nacionalinius valstybių narių IPTR;

b)

kitas svarbias esamas, visuomenei prieinamas su IPTR susijusių dalykų duomenų bazes, įskaitant nacionalinius kitų protokolą pasirašiusių valstybių IPTR ir, jei tai tikslinga, kitų šalių registrus;

c)

objektų interneto svetaines, jei tokios svetainės yra ir jei objektai tokias nuorodas pateikia.

5 straipsnis

Operatorių ataskaitos

1.   Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma viena ar kelios pirmiau nurodytame I priede nurodytos veiklos viršija taikomą ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius kompetentingai institucijai kasmet praneša apie šių teršalų kiekius ir nurodo, ar informacija nustatyta matavimu, apskaičiuota ar įvertinta atsižvelgiant į:

a)

II priede nurodytus į orą, vandenį ir žemę išmetamus bet kokius teršalus, kurių taikytina II priede nurodyta ribą buvo viršyta;

b)

už objekto vietos ribų perduodamas pavojingas atliekas, viršijančias 2 tonas per metus, arba nepavojingas atliekas, viršijančias 2 000 tonų per metus, pagal visus naudojimo ir šalinimo būdus, išskyrus „apdorojimo žemėje“ arba „giluminio įpurškimo“ šalinimo būdus, kaip nurodoma 6 straipsnyje, nurodant atitinkamai „N“ arba „Š“, neatsižvelgiant į tai, ar atliekos yra skirtos naudoti ar šalinti, o pavojingų atliekų judėjimo už objekto ribų atveju – nurodant atliekų naudojimo arba šalinimo įmonės pavadinimą bei adresą ir faktinę naudojimo arba šalinimo vietą;

c)

už objekto vietos ribų perduodamus II priede nurodytus teršalus, esančius valyti skirtose nuotekose, kurių II priedo 1b skiltyje nurodyta riba buvo viršyta.

Kiekvieno objekto, kuriame vykdoma viena ar kelios pirmiau minėtame I priede nurodytos veiklos viršija taikytiną ten pat nurodytą pajėgumo ribą, operatorius savo valstybės narės kompetentingai institucijai pateikia informaciją apie objektą, vadovaujantis III priede pateiktomis nuostatomis, nebent tokią informaciją kompetentinga institucija jau turi.

Jei nurodoma, kad duomenys yra nustatyti matavimu arba apskaičiuoti, pranešamas analizės ir (arba) apskaičiavimo metodas.

Išleidžiami teršalai, nurodyti II priede, pranešami vadovaujantis šios dalies a punktu, turi apimti visus objekto teritorijoje esančius teršalus iš visų į I priedą įtrauktų šaltinių.

2.   1 dalyje nurodyta informacija apima informaciją apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus, kuri nurodoma kaip bendras kiekis, išleistas dėl visų tyčinių, atsitiktinių, įprastinių arba neįprastinių veiksmų.

Pateikiant šią informaciją operatorius turi, kai tai įmanoma, nurodyti visus su atsitiktiniais išleidimais susijusius duomenis.

3.   Kiekvieno objekto operatorius, laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų pateikimo reikalavimų, tinkamu dažnumu renka informaciją, reikalingą objekto išleidžiamiems ir už objekto vietos ribų perduodamiems teršalams nustatyti.

4.   Rengdamas ataskaitą, atitinkamas operatorius remiasi kokybiškiausia turima informacija, kurią gali sudaryti stebėsenos duomenys, emisijų faktoriai, masės balanso formulės, netiesioginė stebėsena arba kiti skaičiavimai, inžinierių išvados bei kiti metodai, atitinkantys 9 straipsnio 1 dalį, ir, jei tokios egzistuoja, taiko tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas.

5.   Kiekvieno atitinkamo objekto operatorius duomenų, kuriais remiantis buvo pranešta informacija, įrašus valstybių narių kompetentingoms institucijoms susipažinti saugo penkerius metus nuo atitinkamų ataskaitinių metų pabaigos. Šiuose įrašuose taip pat aprašoma duomenims rinkti taikyta metodologija.

6 straipsnis

Į žemę išleidžiami teršalai

Apie atliekas, kurioms objekto vietoje taikomi „apdorojimo žemėje“ arba „giluminio įpurškimo“ šalinimo būdai, kaip nurodyta Direktyvos 75/442/EEB IIA priede, kaip apie išleidimą į žemę praneša tik objekto, kuriame atsirado atliekos, operatorius.

7 straipsnis

Valstybių narių ataskaitos

1.   Atsižvelgdamos į šio straipsnio 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus, valstybės narės nustato datą, iki kurios operatoriai kompetentingai institucijai pateikia visus 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis ir 5 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytą informaciją.

2.   Valstybės narės visus 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis Komisijai pateikia elektroniniu būdu, III priede nustatyta forma ir laikydamosi tokio grafiko:

a)

pirmųjų ataskaitinių metų – per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos;

b)

visų kitų ataskaitinių metų – per 15 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

Pirmieji ataskaitiniai metai yra 2007 metai.

3.   Komisija, Europos aplinkos agentūros padedama, valstybių narių pranešamą informaciją įtraukia į Europos IPTR laikydamasi tokio grafiko:

a)

pirmųjų ataskaitinių metų – per 21 mėnesį nuo ataskaitinių metų pabaigos;

b)

visų kitų ataskaitinių metų – per 16 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos.

8 straipsnis

Iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiami teršalai

1.   Komisija, Europos aplinkos agentūros padedama, informaciją apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus, kai tokia informacija turima ir valstybių narių jau buvo pateikta, įtraukia į Europos IPTR.

2.   1 dalyje nurodyta informacija sisteminama taip, kad vartotojai iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamų teršalų galėtų ieškoti ir juos nustatyti pagal reikiamą erdvinį išskaidymą, ir ji apima informaciją apie informacijai gauti taikytą metodologiją.

3.   Jei Komisija nustato, kad duomenų apie iš pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus nėra, ji, remdamasi 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka ir, kur reikia, vadovaudamasi tarptautiniu mastu pripažintomis metodologijomis, imasi priemonių inicijuoti ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus pateikimą.

9 straipsnis

Kokybės užtikrinimas ir vertinimas

1.   Kiekvieno objekto, kuriam taikomi 5 straipsnyje išdėstyti ataskaitų pateikimo reikalavimai, operatorius užtikrina jų pranešamos informacijos kokybę.

2.   Kompetentingos institucijos įvertina objektų, nurodytų 1 dalyje, operatorių pateiktų duomenų kokybę, ypač jų išsamumą, darnumą ir patikimumą.

3.   Komisija, konsultuodamasi su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, koordinuoja kokybės užtikrinimo ir kokybės vertinimo darbą.

4.   Komisija 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali patvirtinti stebėsenos ir ataskaitų apie teršalų išleidimus pateikimo gaires. Šios gairės, kur reikia, turi atitikti tarptautiniu mastu pripažintas metodologijas ir atitikti kitus Bendrijos teisės aktus.

10 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija

1.   Komisija, padedama Europos aplinkos agentūros ir 7 straipsnio 3 dalyje nustatytais terminais, padaro Europos IPTR nemokamai viešai prieinamą paskelbdama jį internete.

2.   Jei Europos IPTR esanti informacija nėra visuomenei lengvai prieinama tiesioginėmis elektroninėmis priemonėmis, atitinkama valstybė narė ir Komisija palengvina visuomenei prieinamumą Europos IPTR naudotis elektroniniu būdu viešai prieinamose vietose.

11 straipsnis

Konfidencialumas

Jei vadovaudamasi 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (10) 4 straipsniu valstybė narė laiko informaciją konfidencialia, pagal šio reglamento 7 straipsnio 2 dalį valstybė narė kiekvienų ataskaitinių metų ataskaitoje atskirai nurodo, kokia kiekvieno konfidencialumo reikalaujančio objekto informacija buvo nepranešta ir priežastį, dėl kurios ji buvo nepranešta.

12 straipsnis

Visuomenės dalyvavimas

1.   Komisija visuomenei suteikia išankstines ir veiksmingas galimybes prisidėti prie tolesnio Europos IPTR plėtojimo, įskaitant gebėjimų stiprinimą ir šio reglamento pakeitimų rengimą.

2.   Visuomenei suteikiama galimybė per protingą laikotarpį pateikti atitinkamas pastabas, informaciją, tyrimus arba nuomones.

3.   Komisija tinkamai atsižvelgia į tokį indėlį ir visuomenei praneša jos dalyvavimo rezultatus.

13 straipsnis

Teisė kreiptis į teismus

Teisė kreiptis į teismus dėl galimybių visuomenei susipažinti su informacija apie aplinką suteikiama vadovaujantis Direktyvos 2003/4/EB 6 straipsniu, o Bendrijos institucijoms – vadovaujantis 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (11) 6, 7 ir 8 straipsniais.

14 straipsnis

Rekomendacijų dokumentas

1.   Komisija kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip keturi mėnesiai prieš pirmųjų ataskaitinių metų pradžią ir konsultuodamasi su 19 straipsnio 1 dalyje nurodytu komitetu, parengia rekomendacijų dokumentą, turintį padėti įgyvendinti Europos IPTR.

2.   Europos IPTR įgyvendinimo rekomendacijų dokumente visų pirma išsamiai aptariama:

a)

ataskaitų pateikimo tvarka;

b)

pranešami duomenys;

c)

kokybės užtikrinimas ir vertinimas;

d)

konfidencialių duomenų atveju nepranešamų duomenų rūšys ir priežastys, dėl kurių jie nepranešami;

e)

nuoroda į tarptautiniu mastu pripažintus išleidžiamų teršalų nustatymo ir analizės metodus, bandinių ėmimo metodologijas;

f)

pagrindinių bendrovių nurodymas;

g)

veiklos rūšių kodavimas pagal šio reglamento ir Direktyvos 96/61/EB I priedą.

15 straipsnis

Informuotumo didinimas

Komisija ir valstybės narės skatina visuomenės informuotumą apie Europos IPTR ir užtikrina, kad būtų padedama naudotis Europos IPTR ir suprasti jame esančią informaciją bei naudotis ja.

16 straipsnis

Papildoma valstybių narių pranešama informacija

1.   Valstybės narės pagal 7 straipsnį kas trejus metus kartu su duomenimis pateikia bendrą ataskaitą, pagrįstą trejų paskutinių ataskaitinių metų informacija, informuoja Komisiją apie praktiką ir priemones, kurių buvo imtasi dėl:

a)

kokybės užtikrinimo pagal 5 straipsnį;

b)

kokybės užtikrinimo ir vertinimo pagal 9 straipsnį;

c)

galimybių susipažinti su informacija pagal 10 straipsnio 2 dalį;

d)

informuotumo gerinimo veiksmų pagal 15 straipsnį;

e)

informacijos konfidencialumo pagal 11 straipsnį;

f)

sankcijų, numatytų pagal 20 straipsnį, ir jų taikymo patirties.

2.   Komisija, siekdama palengvinti 1 dalyje nurodytą valstybių narių atsiskaitymą, siūlo parengti klausimyną, kuris priimamas pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

17 straipsnis

Komisijos atliekama peržiūra

1.   Komisija peržiūri valstybių narių pagal 7 straipsnį pateiktą informaciją ir, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis bei remdamasi turima paskutinių trejų ataskaitinių metų informacija, praėjus šešiems mėnesiams nuo šios informacijos pateikimo internete, kas treji metai paskelbia ataskaitą.

2.   Ši ataskaita kartu su Europos IPTR veiklos įvertinimu pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

18 straipsnis

Priedų pakeitimai

Bet kokie pakeitimai, reikalingi suderinti:

a)

šio reglamento II ar III priedams su mokslo ir technikos pažanga

arba

b)

šio reglamento II ir III priedams po to, kai per Protokolo šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks Protokolo priedų pakeitimas,

priimami 19 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

19 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

20 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento nuostatų pažeidimus taikymo taisykles ir imasi visų priemonių, būtinų jų įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.   Valstybės narės apie šias nuostatas Komisijai praneša ne vėliau kaip po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo, o apie vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus – nedelsdamos.

21 straipsnis

Direktyvų 91/689/EEB ir 96/61/EB pakeitimai

1.   Direktyvos 91/689/EEB 8 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

2.   Direktyvos 96/61/EB 15 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

22 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2006 m. sausio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

H. WINKLER


(1)  2005 m. balandžio 6 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2005 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 242, 2002 9 10, p. 1.

(4)  OL L 192, 2000 7 28, p. 36.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20. Direktyva su pakeitimais, padarytais Direktyva 94/31/EB (OL L 168, 1994 7 2, p. 28).

(7)  OL L 257, 1996 10 10, p. 26. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(8)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(9)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(10)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(11)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


I PRIEDAS

Veiklos rūšys

Nr.

Veikla

Pajėgumo riba

1.

Energetikos sektorius

 

a)

Naftos ir dujų perdirbimo įrenginiai

* (1)

b)

Anglies dujofikavimo ir suskystinimo įrenginiai

*

c)

Šiluminės elektrinės ir kiti kurą deginantys įrenginiai

Tiekiamas 50 megavatų (MW) šilumos galingumas

d)

Kokso krosnys

*

e)

Anglies smulkinimo įrenginiai

1 tonos per valandą pajėgumas

f)

Anglių produktų ir bedūmio kietojo kuro gamybos įrenginiai

*

2.

Metalų gamyba ir apdirbimas

 

a)

Metalo rūdos (įskaitant sulfidinę rūdą) kalcinavimo arba kaitinimo įrenginiai

*

b)

Įrenginiai ketui arba plienui (pirminio arba antrinio lydymo), įskaitant nepertraukiamą liejimą, gaminti

2,5 tonos per valandą pajėgumas

c)

Juodųjų metalų apdirbimo įrenginiai:

 

i)

karšto valcavimo staklės,

20 tonų plieno žaliavos per valandą pajėgumas

ii)

kalvės, turinčios kūjus,

50 kilodžaulių energijos, kai viršijama 20 MW kaloringumo

iii)

dengimas apsauginėmis lydyto metalo dangomis.

2 tonų plieno žaliavos per valandą įkrovos

d)

Juodųjų metalų liejyklos

20 tonų per dieną gamybos pajėgumas

e)

Įrenginiai:

 

i)

neapdirbtiems spalvotiesiems metalams iš rūdos, koncentratų arba antrinių žaliavų gaminti taikant metalurginius, cheminius arba elektrolitinius procesus,

*

ii)

spalvotiesiems metalams, įskaitant regeneruotus produktus (taurinimas, liejimas ir kt.), lydyti, įskaitant legiravimą

4 tonų per valandą švino ir kadmio, o visų kitų metalų –20 tonų per valandą lydymo pajėgumo

f)

Įrenginiai metalų ir plastinių medžiagų paviršiams apdoroti elektrolizės arba cheminiais procesais

30 m3 dengimo vonių tūrio

3.

Naudingųjų iškasenų pramonė

 

a)

Šachtinė kasyba ir susiję procesai

*

b)

Atviroji kasyba ir karjerų veikla

Teritorijos, kurioje realiai vykdomi gavybos darbai, plotas sudaro 25 hektarus

c)

Įrenginiai, skirti gaminti:

 

i)

cemento klinkeriui rotacinėse krosnyse,

500 tonų per dieną gamybos pajėgumas

ii)

kalkėms rotacinėse krosnyse,

50 tonų per dieną gamybos pajėgumas

iii)

cemento klinkeriui arba kalkėms kitose aukštakrosnėse.

50 tonų per dieną gamybos pajėgumas

d)

Įrenginiai asbestui ir produktams iš asbesto gaminti

*

e)

Įrenginiai stiklui, įskaitant ir stiklo pluoštą

20 tonų per dieną lydymo pajėgumas

f)

Įrenginiai mineralinėms medžiagoms lydyti, įskaitant mineralinio pluošto gamybą

20 tonų per dieną lydymo pajėgumas

g)

Įrenginiai keraminiams gaminiams degimo būdu gaminti, visų pirma stogų čerpėms, plytoms, ugniai atsparioms plytoms, čerpėms, molio dirbiniams arba porcelianui

75 tonų per dieną gamybos pajėgumas, arba 4 m3 degimo krosnies pajėgumas ir 300 kg/m3 vienos krosnies džiovinimo talpos

4.

Chemijos pramonė

 

a)

Chemijos įrenginiai pagrindinėms organinėms cheminėms medžiagoms gaminti pramonine gamyba, būtent:

i)

angliavandeniliams (linijiniams arba cikliniams; sotiesiems arba nesotiesiems, alifatiniams arba aromatiniams,

ii)

deguonies turintiems organiniams junginiams: alkoholiui, aldehidams, ketonams, karboksirūgščiai, esteriams, acetatams, eteriams, peroksidams, epoksidinėms dervoms,

iii)

sieros turintiems organiniams junginiams,

iv)

azoto turintiems organiniams junginiams: aminams, amidams, nitrozo ir nitro junginiams, arba nitratams, nitrilams, cianatams, izocianatams,

v)

fosforo turintiems organiniams junginiams,

vi)

halogenintiems angliavandeniliams,

vii)

metalo organiniams junginiams,

viii)

bazinėms plastinėms medžiagoms (polimeriniam sintetiniam pluoštui ir pluoštui, turinčiam celiuliozės),

ix)

sintetiniam kaučiukui,

x)

dažikliams ir pigmentams,

xi)

paviršinio aktyvumo agentams ir medžiagoms.

*

b)

Chemijos įrenginiai pagrindinėms neorganinėms cheminėms medžiagoms gaminti pramonine gamyba, būtent:

i)

dujoms, tokioms kaip amoniakas, chloras arba vandenilio chloridas, fluoras arba vandenilio fluoridas, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros dioksidas, karbonilo chloridas,

ii)

rūgštims, tokioms kaip chromo rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, fosforo rūgštis, azoto rūgštis, druskos rūgštis, sieros rūgštis, oleumas, sulfitinės rūgštys,

iii)

bazėms, tokioms kaip amonio hidroksidas, kalio hidroksidas, natrio hidroksidas,

iv)

druskoms, tokioms kaip amonio chloridas, kalio chloratas, kalio karbonatas, natrio karbonatas, perboratas, sidabro nitratas,

v)

ne metalams, metalo oksidams arba kitiems neorganiniams junginiams, tokiems kaip kalcio karbidas, silicis, silicio karbidas.

*

c)

Chemijos įrenginiai fosforo, azoto arba kalio trąšoms (paprastoms ar kompleksinėms) gaminti pramonine gamyba

*

d)

Chemijos įrenginiai pagrindiniams augalų apsaugos produktams ir biocidams gaminti pramonine gamyba

*

e)

Įrenginiai, kuriuose pagrindiniams farmacijos produktams gaminti pramonine gamyba naudojami cheminiai arba biologiniai procesai

*

f)

Chemijos įrenginiai sprogmenims ir pirotechnikos produktams gaminti pramonine gamyba

*

5.

Atliekų ir nuotekų tvarkymas

 

a)

Įrenginiai pavojingoms atliekoms naudoti arba jas šalinti

Priimantys 10 tonų per dieną

b)

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms, kurioms taikoma 2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (2), deginti

3 tonų per valandą pajėgumas

c)

Įrenginiai nepavojingoms atliekoms šalinti

50 tonų per dieną pajėgumas

d)

Sąvartynai (išskyrus inertinių atliekų sąvartynus ir sąvartynus, kurie buvo galutinai uždaryti iki 2001 7 16 arba kurių kompetentingų institucijų pagal 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (3) 13 straipsnį reikalaujamas priežiūros po uždarymo etapas yra pasibaigęs)

Priimantys 10 tonų per dieną arba bendras 25 000 tonų pajėgumas

e)

Gyvulių skeletų ir gyvulių atliekų šalinimo arba perdirbimo įrenginiai

10 tonų per dieną apdorojimo pajėgumas

f)

Komunalinių nuotekų valymo įrenginiai

100 000 gyventojų ekvivalentų pajėgumas

g)

Nepriklausomai eksploatuojami pramonės nuotekų valymo įrenginiai, naudojami vienai ar kelioms šiame priede nurodytoms veiklos rūšims

10 000 m3 per dieną pajėgumas

6.

Popieriaus ir medienos gamyba bei perdirbimas

 

a)

Celiuliozės gamybos iš medienos masės ir panašių pluoštinių žaliavų įrenginiai

*

b)

Popieriaus, kartono ir kitų pagrindinių medžio produktų (tokių, kaip medienos drožlių plokštės, pluošto plokštės ir klijuota fanera) gamybos įrenginiai

20 tonų per dieną gamybos pajėgumas

c)

Pramonės įrenginiai medienos ir medienos produktams apdoroti cheminėmis medžiagomis

50 m3 per dieną gamybos pajėgumas

7.

Intensyvioji gyvulininkystė ir akvakultūra

 

a)

Intensyvaus naminių paukščių arba kiaulių auginimo įrenginiai

i)

Turintys 40 000 vietų naminiams paukščiams

ii)

Turintys 2 000 vietų kiaulėms (virš 30 kg) auginti

iii)

Turintys 750 vietų paršavedėms

b)

Intensyvioji akvakultūra

Gamybos pajėgumas 1 000 tonų žuvies arba kiautuotųjų vėžiagyvių per metus

8.

Gyvūniniai ir augaliniai maisto ir gėrimų sektoriaus produktai

 

a)

Skerdyklos

Gamybos pajėgumas 50 tonų skerdenų per dieną

b)

Apdorojimo ir perdirbimo įrenginiai, skirti maisto ir gėrimų produktams gaminti iš:

 

i)

gyvulių žaliavų (išskyrus pieną),

Gamybos pajėgumas 75 tonos baigtų produktų per dieną

ii)

augalų žaliavų.

Gamybos pajėgumas 300 tonų baigtų produktų per dieną (ketvirčio vidurkis)

c)

Pieno apdorojimas ir perdirbimas

Galintys priimti 200 tonų pieno per dieną (metinis vidurkis)

9.

Kitos veiklos rūšys

 

a)

Pluošto arba tekstilės pirminio apdorojimo (plovimo, balinimo, merserizavimo) arba dažymo įrenginiai

Apdorojimo pajėgumas 10 tonų per dieną

b)

Kailių ir odos rauginimo įrenginiai

Apdorojimo pajėgumas 12 tonų baigtų produktų per dieną

c)

Įrenginiai, kuriuose naudojant organinius tirpiklius atliekamas medžiagų, daiktų arba produktų paviršiaus apdorojimas, visų pirma taurinimas, šlichtinimas, dengimas, riebalų šalinimas, atsparaus vandeniui darymas, klijavimas, dažymas, valymas arba impregnavimas

Vartojimo pajėgumas 150 kg per valandą arba 200 tonų per metus

d)

Įrenginiai, kuriuose gaminama anglis (perdegta anglis) arba elektrografitas deginimo arba grafitizacijos būdu

*

e)

Įrenginiai laivams statyti ir dažyti arba dažams šalinti

Tinkantys 100 m ilgio laivams


(1)  Žvaigždutės (*) reiškia, kad pajėgumo riba netaikoma (ataskaitų pateikimo reikalavimai taikomi visiems objektams).

(2)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(3)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(4)  Pajėgumo riba, atsižvelgiant į pirmo ataskaitinio laikotarpio rezultatus, bus peržiūrėta vėliausiai iki 2010 m.


II PRIEDAS

Teršalai (1)

Nr.

CAS numeris

Teršalas (2)

Išleidžiamų teršalų riba

(1 skiltis)

į orą

(1a skiltis)

kg per metus

į vandenį

(1b skiltis)

kg per metus

į žemę

(1c skiltis)

kg per metus

1

74-82-8

Metanas (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Anglies monoksidas (CO)

500 000

3

124-38-9

Anglies dioksidas (CO2)

100 milijonų

4

 

Hidrofluorangliavandeniliai (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Azoto suboksidas (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniakas (NH3)

10 000

7

 

Nemetaniniai lakūs organiniai junginiai (NMLOJ)

100 000

8

 

Azoto oksidai (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorangliavandeniliai (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Sieros heksafluoridas (SF6)

50

11

 

Sieros oksidai (SOx/SO2)

150 000

12

 

Bendras azotas

50 000

50 000

13

 

Bendras fosforas

5 000

5 000

14

 

Hidrochlorfluorangliavandeniliai (HCFC) (6)

1

15

 

Chlorfluorangliavandeniliai (CFC) (7)

1

16

 

Halonai (8)

1

17

 

Arsenas ir jo junginiai (kaip As) (9)

20

5

5

18

 

Kadmis ir jo junginiai (kaip Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chromas ir jo junginiai (kaip Cr) (9)

100

50

50

20

 

Varis ir jo junginiai (kaip Cu) (9)

100

50

50

21

 

Gyvsidabris ir jo junginiai (kaip Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikelis ir jo junginiai (kaip Ni) (9)

50

20

20

23

 

Švinas ir jo junginiai (kaip Pb) (9)

200

20

20

24

 

Cinkas ir jo junginiai (kaip Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachloras

1

1

26

309-00-2

Aldrinas

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazinas

1

1

28

57-74-9

Chlordanas

1

1

1

29

143-50-0

Chlordekonas

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinfosas

1

1

31

85535-84-8

Chloro-alkanai, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpirifosas

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichloretanas (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlorometanas (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrinas

1

1

1

37

330-54-1

Diuronas

1

1

38

115-29-7

Endosulfanas

1

1

39

72-20-8

Endrinas

1

1

1

40

 

Halogeninti organiniai junginiai (kaip AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachloras

1

1

1

42

118-74-1

Heksachlorbenzenas (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Heksachlorbutadienas (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-heksachlorcikloheksanas (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindanas

1

1

1

46

2385-85-5

Mireksas

1

1

1

47

 

PCDD +PCDF (dioksinai ir furanai) (kaip Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzenas

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorfenolis (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polichlorinti bifenilai (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazinas

1

1

52

127-18-4

Tetrachloretilenas (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlormetanas (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorbenzenai (TCB) (visi izomerai)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichloretanas

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachloretanas

50

57

79-01-6

Trichloretilenas

2 000

10

58

67-66-3

Trichlormetanas

500

10

59

8001-35-2

Toksafenas

1

1

1

60

75-01-4

Vinilchloridas

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracenas

50

1

1

62

71-43-2

Benzenas

1 000

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

63

 

Brominti difenileteriai (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonilfenoliai ir nonilfenolio etoksilatai (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etilbenzenas

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

66

75-21-8

Etileno oksidas

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturonas

1

1

68

91-20-3

Naftalenas

100

10

10

69

 

Alavo organiniai junginiai (kaip bendrasis Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etilheksil) ftalatas (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoliai (kaip bendroji C) (14)

20

20

72

 

Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAHs) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluenas

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

74

 

Tributilalavas ir jo junginiai (16)

1

1

75

 

Trifenilalavas ir jo junginiai (17)

1

1

76

 

Bendroji organinė anglis (BOA) (kaip bendroji C arba ChDS/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralinas

1

1

78

1330-20-7

Ksilenai (18)

200

(kaip BTEX) (12)

200

(kaip BTEX) (12)

79

 

Chloridai (kaip bendrasis Cl)

2 milijonai

2 milijonai

80

 

Chloras ir neorganiniai junginiai (kaip HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbestas

1

1

1

82

 

Cianidai (kaip bendrasis CN)

50

50

83

 

Fluoridai (kaip bendrasis F)

2 000

2 000

84

 

Fluoras ir jo neorganiniai junginiai (kaip HF)

5 000

85

74-90-8

Vandenilio cianidas (HCN)

200

86

 

Kietosios dalelės (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktilfenoliai ir oktilfenolio etoksilatai

1

88

206-44-0

Fluorantenas

1

89

465-73-6

Izodrinas

1

90

36355-1-8

Heksabrombifenilas

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g, h, i)perilenas

 

1

 


(1)  Informacija apie išleidžiamus teršalus, priklausančius skirtingoms teršalų grupėms, turi būti pateikiama kiekvienai grupei atskirai.

(2)  Jei nenurodyta kitaip, bet kokio II priede nurodyto teršalo atveju pranešama bendroji teršalo masė, arba, jei teršalas yra medžiagų grupė – bendroji grupės masė.

(3)  Brūkšnelis (—) reiškia, kad duomenų pagal atitinkamą kriterijų ir terpę nereikalaujama pranešti.

(4)  Bendroji hidrofluorangliavandenilių masė: HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc suma.

(5)  Bendroji perfluorangliavandeniliai masė: CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14 suma.

(6)  Bendroji 2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (OL L 244, 2000 9 29, p. 1) I priedo VIII grupėje išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1804/2003 (OL L 265, 2003 10 16, p. 1).

(7)  Bendra Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo I ir II grupėse išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(8)  Bendra Reglamento (EB) Nr. 2037/2000 I priedo III ir VI grupėse išvardytų medžiagų masė, įskaitant jų izomerus.

(9)  Visų metalų atveju pranešama bendroji elemento masė visomis cheminėmis formomis, esančiomis išleidžiamuose teršaluose.

(10)  Halogeninti organiniai junginiai, kurie gali būti adsorbuoti į aktyvintą anglį, išreikštą chloridu.

(11)  Išreikštas I-TEQ.

(12)  Duomenys apie atskirus teršalus turi būti pranešami, jei viršijama BTEX (suminis benzeno, tolueno, etilbenzeno, ksilenų kriterijus) riba.

(13)  Bromuoto difenileterio bendra masė: penta-BDE, octa-BDE ir deca-BDE.

(14)  Fenolio ir paprastųjų fenolių pakaitalų bendra masė, išreikšta bendrąja anglimi.

(15)  Pateikiant ataskaitas apie išmetamus į orą teršalus matavimu turi būti nustatyti šių policiklinių aromatinių angliavandenilių (PAH) duomenys: benzo(a)pireno (50-32-8), benzo(b)fluoranteno (205-99-2), benzo(k)fluoranteno (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pireno (193-39-5) (pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (Nr.) 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (OL L 229, 2004 6 29, p. 5).

(16)  Junginio, kurio sudėtyje yra tributilalavo, bendra masė, išreikšta tributilalavo mase.

(17)  Junginio, kurio sudėtyje yra trifenilalavo, bendra masė, išreikšta trifenilalavo mase.

(18)  Ksileno bendra masė (orto-ksilenas, meta-ksilenas, para-ksilenas).


III PRIEDAS

Valstybių narių komisijai pateikiamų duomenų apie išleidžiamus ir perduodamus teršalus forma

Metai

 

Duomenys apie objektą

 

Pagrindinės bendrovės pavadinimas

Objekto pavadinimas

Objekto identifikavimo numeris

Adresas (gatvė)

Miestas (kaimas)

Pašto indeksas

Šalis

Vietos koordinatės

Upės baseino rajonas (1)

NACE kodas (4 skaitmenų)

Pagrindinė ekonominės veiklos rūšis

Gamybos apimtis (pasirinktinai)

Įrenginių skaičius (pasirinktinai)

Eksploatavimo valandų skaičius per metus (pasirinktinai)

Darbuotojų skaičius (pasirinktinai)

Teksto laukas, skirtas teksto informacijai arba pagrindinės bendrovės pateiktam svetainės adresui (pasirinktinai)

 

Visos I priedo objekto veiklos rūšys (pagal I priede pateiktą kodavimo sistemą ir IPPC kodą, jei jis yra

 

1 veikla (pagrindinė I priedo veiklos rūšis)

2 veikla

N veikla

 

Duomenys apie teršalų išmetimą iš objekto į orą pagal kiekvieną ribą viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išmetimas į orą

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Duomenys apie teršalų išleidimą iš objekto į vandenį pagal kiekvieną ribą viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į vandenį

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Duomenys apie teršalų išleidimą iš objekto į žemę pagal kiekvieną ribą viršijantį teršalą (pagal II priedą)

Teršalų išleidimas į žemę

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

IV: iš viso

kg per metus

A: atsitiktinai

kg per metus

Kiekvienas už objekto vietos ribų į nuotekų valymo įrenginį perduodamas teršalas, kurio kiekis viršija ribą (pagal II priedą)

 

1 teršalas

2 teršalas

N teršalas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

kg per metus

Už objekto, viršijančio ribą, vietos ribų perduodamos pavojingos atliekos (pagal 5 straipsnį)

Šalyje:

Skirtos naudoti (N)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Šalyje:

Skirtos šalinti (Š)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Į kitas šalis:

Skirtos naudoti (N)

Naudotojo pavadinimas

Naudotojo adresas

Vietos, kur naudojamos atliekos, adresas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Į kitas šalis:

Skirtos šalinti (Š)

Šalintojo pavadinimas

Šalintojo adresas

Vietos, kur šalinamos atliekos, adresas

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Už objekto, viršijančio 5 straipsnyje nustatytą ribą, vietos ribų perduodamos nepavojingos atliekos

Skirtos naudoti (N)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Skirtos šalinti (Š)

I: išmatuota; taikytas analizės metodas

A: apskaičiuota; taikytas skaičiavimo metodas

Į: įvertinta

tonomis per metus

Kompetentinga institucija, kuriai visuomenė gali pateikti prašymus:

Pavadinimas

Adresas (gatvė)

Miestas (kaimas)

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas

 


(1)  Pagal 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 3 straipsnio 1 dalį (OL L 327, 2000 12 22, p. 1). Direktyva su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).