20.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 15/28


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 88/2006

2006 m. sausio 19 d.

dėl nuolatinio konkurso Ispanijos intervencinės agentūros turimų žaliavinių ryžių perpardavimui vidaus rinkoje paskelbimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 75/91 (2) nustatė intervencinių agentūrų turimų žaliavinių ryžių pardavimo tvarką ir sąlygas.

(2)

Šiuo metu Ispanijos intervencinės agentūros sukauptų žaliavinių ryžių kiekis yra labai didelis, o saugojimo laikas yra labai ilgas. Todėl tikslinga paskelbti nuolatinį konkursą maždaug 16 251 tonų žaliavinių ryžių, kuriuos sukaupė minėta agentūra, pardavimui vidaus rinkoje.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamente (EEB) Nr. 75/91 nustatytomis sąlygomis Ispanijos intervencinė agentūra skelbia atvirą konkursą dėl jos sukauptų žaliavinių ryžių kiekio, nurodyto šio reglamento priede, pardavimo vidaus rinkoje.

2 straipsnis

1.   Pasiūlymai pirmajam atviram daliniam konkursui teikiami nuo 2006 m. vasario 1 d.

2.   Pasiūlymai paskutiniajam atviram daliniam konkursui teikiami iki 2006 m. kovo 29 d.

3.   Pasiūlymai turi būti pateikti Ispanijos intervencinei agentūrai:

Fondo Espagnol de Garantia Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Teleksas 23427 FEGA E

Faksas: (34) 915 21 98 32 ir (34) 915 22 43 87

3 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 75/91 19 straipsnio, vėliausiai antradienį po galutinio pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Ispanijos intervencinė agentūra praneša Komisijai apie parduotų partijų vidutines kainas ir kiekius, prireikus jas sugrupuojant.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 9, 1991 1 12, p. 15.


PRIEDAS

Grupės

1

2

Kiekis (apytikslis)

6 251 t

10 000 t

Derliaus metai

2002

2003

Ryžių rūšys

visos

visos