20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/414


TARYBOS DIREKTYVA 2006/108/EB

2006 m. lapkričio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti Direktyvas 90/377/EEB ir 2001/77/EB energetikos srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Stojimo akto 56 straipsnį, jeigu dėl stojimo būtina daryti po 2007 m. sausio 1 d. galiosiančių aktų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus priima Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija.

(2)

Konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodyta, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, o Tarybos ir Komisijos paprašyta iki stojimo priimti šias užbaigtas ir prireikus atnaujintas, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, adaptacijas.

(3)

Todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos Direktyvos 90/377/EEB (2) ir 2001/77/EB (3),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 90/377/EEB ir 2001/77/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta šios direktyvos priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą datos, įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutarčiai ir tik nuo jos įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Ši direktyva skiriama valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 185, 1990 7 17, p. 16.

(3)  OL L 283, 2001 10 27, p. 33.


PRIEDAS

ENERGETIKA

1.

31990 L 0377: 1990 m. birželio 29 d. Tarybos direktyva 90/377/EEB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (OL L 185, 1990 7 17, p. 16), su pakeitimais, padarytais:

31993 L 0087: 1993 m. spalio 22 d. Komisijos direktyva 93/87/EB (OL L 277, 1993 11 10, p. 32),

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 1882: 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

a)

I priedo 11 dalyje įterpiama:

„—   Bulgarijoje: Sofijoje,“

„—   Rumunijoje: Bukarešte,“;

b)

II priedo I punkto 2 papunktyje įterpiama:

„—   Bulgarija: visa Bulgarijos teritorija,“

„—   Rumunija: visa Rumunijos teritorija“.

2.

32001 L 0077: 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/77/EB dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje (OL L 283, 2001 10 27, p. 33) su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

a)

Priede po įrašo, skirto Belgijai, įterpiama:

„Bulgarija

1,7

6

11(7)“

o po įrašo, skirto Portugalijai:

„Rumunija

14,9

28

33“

b)

Priede įrašas, skirtas Bendrijai, pakeičiamas taip:

„Bendrija

372

13,2

21“

c)

Priede (**) ir (***) išnašos pakeičiamos taip:

„(**)

Duomenys rodo nacionalinę RES-E gamybą 1997 m., išskyrus Čekiją, Estiją, Kiprą, Latviją, Lietuvą, Vengriją, Maltą, Lenkiją, Slovėniją ir Slovakiją, kur duomenys rodo 1999 m., bei Bulgariją ir Rumuniją, kur duomenys rodo 2001 m.

(***)

RES-E procentiniai įnašai 1997 m. (1999–2000 m. — Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai, 2001 m. — Bulgarijai ir Rumunijai) ir 2010 m. grindžiami RES-E nacionalinėmis gamybos apimtimis, padalytomis iš bendro nacionalinio elektros energijos suvartojimo dydžio. Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai bendras nacionalinis elektros energijos suvartojimas grindžiamas 2000 m. duomenimis. Bulgarijai ir Rumunijai bendras nacionalinis elektros energijos suvartojimas grindžiamas 2001 m. duomenimis. RES-E vidaus prekybos (su pripažintais registruotais kilmės sertifikatais) atveju šių procentinių dydžių apskaičiavimas turės įtakos atskirų valstybių narių 2010 m. skaičiams, bet ne bendram Bendrijos skaičiui.“.

d)

Priede įrašoma ši išnaša, susijusi su Bulgarijai skirtu įrašu:

„(7)

Remiantis preliminaria analize ir atnaujinta informacija, orientacinis 11 % dydis grindžiamas teigiama atsinaujinančių energijos išteklių raida ir palankiomis klimato sąlygomis. Galimybė pasiekti šį orientacinį dydį labai priklauso nuo bendro metinio kritulių kiekio, lietingų laikotarpių per metus ir vandens pritekėjimo bei nuo kitų klimato veiksnių, turinčių didelę įtaką hidroenergijos gamybai bei saulės ir vėjo energijos naudojimui. Be to, RES naudojimą riboja atitinkami aplinkosaugos ir susiję nacionalinės teisės aktai, atitinkantys ES teisės aktus.“.