20.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 363/344


TARYBOS DIREKTYVA 2006/103/EB

2006 m. lapkričio 20 d.

dėl Bulgarijos ir Rumunijos stojimo adaptuojanti tam tikras direktyvas transporto politikos srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutartį (1), ypač jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač jo 56 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

pagal Stojimo akto 56 straipsnį, jeigu institucijų aktai po 2007 m. sausio 1 d. galios ir dėl stojimo būtina daryti jų adaptacijas, o būtinos adaptacijos nebuvo numatytos Stojimo akte arba jo prieduose, būtinus aktus turi priimti Taryba, nebent pirminį aktą priėmė Komisija;

(2)

konferencijos, kurioje buvo parengta Stojimo sutartis, Baigiamajame akte nurodoma, kad Aukštosios Susitariančiosios Šalys pasiekė politinį susitarimą dėl institucijų priimtų daugelio aktų adaptacijų, reikalingų dėl stojimo, o Tarybai ir Komisijai pasiūlyta priimti šias užbaigtas ir prireikus atnaujintas, atsižvelgiant į Sąjungos teisės raidą, adaptacijas prieš įstojimą;

(3)

todėl turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos Direktyvos 82/714/EEB (2), 91/439/EEB (3), 91/440/EEB (4), 91/672/EEB (5), 92/106/EEB (6), 96/26/EB (7), 1999/37/EB (8), 1999/62/EB (9) ir 2003/59/EB (10),

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 82/714/EEB, 91/439/EEB, 91/440/EEB, 91/672/EEB, 92/106/EEB, 96/26/EB, 1999/37/EB, 1999/62/EB ir 2003/59/EB iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta priede.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimo į Europos Sąjungą datos, įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja tik įsigaliojus Bulgarijos ir Rumunijos stojimo sutarčiai ir tik jos įsigaliojimo dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  OL L 157, 2005 6 21, p. 11.

(2)  OL L 301, 1982 10 28, p. 1.

(3)  OL L 237, 1991 8 24, p. 1.

(4)  OL L 237, 1991 8 24, p. 25.

(5)  OL L 373, 1991 12 31, p. 29.

(6)  OL L 368, 1992 12 17, p. 38.

(7)  OL L 124, 1996 5 23, p. 1.

(8)  OL L 138, 1999 6 1, p. 57.

(9)  OL L 187, 1999 7 20, p. 42.

(10)  OL L 226, 2003 9 10, p. 4.


PRIEDAS

TRANSPORTO POLITIKA

A.   KELIŲ TRANSPORTAS

1.

31991 L 0439: 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/439/EEB dėl vairuotojų pažymėjimų (OL L 237, 1991 8 24, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

31994 L 0072: 1994 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyva 94/72/EB (OL L 337, 1994 12 24, p. 86),

31996 L 0047: 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/47/EB (OL L 235, 1996 9 17, p. 1),

31997 L 0026: 1997 m. birželio 2 d. Tarybos direktyva 97/26/EB (OL L 150, 1997 6 7, p. 41),

32000 L 0056: 2000 m. rugsėjo 14 d. Komisijos direktyva 2000/56/EB (OL L 237, 2000 9 21, p. 45),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0059: 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4),

32003 R 1882: 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

a)

I priedo 2 punkto trečioji įtrauka po žodžių „pirmajame puslapyje yra:“ pakeičiama taip:

„—

pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, o šie ženklai yra tokie:

B

:

Belgija

BG

:

Bulgarija

CZ

:

Čekija

DK

:

Danija

D

:

Vokietija

EST

:

Estija

GR

:

Graikija

E

:

Ispanija

F

:

Prancūzija

IRL

:

Airija

I

:

Italija

CY

:

Kipras

LV

:

Latvija

LT

:

Lietuva

L

:

Liuksemburgas

H

:

Vengrija

M

:

Malta

NL

:

Nyderlandai

A

:

Austrija

PL

:

Lenkija

P

:

Portugalija

RO

:

Rumunija

SLO

:

Slovėnija

SK

:

Slovakija

FIN

:

Suomija

S

:

Švedija

UK

:

Jungtinė Karalystė“.

b)

I priedo 3 punkto antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Jei valstybė narė nori tuos įrašus daryti kita valstybine kalba negu bulgarų, ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių arba švedų, ji parengia dvikalbį pažymėjimo variantą viena iš pirmiau išvardintų kalbų nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų.“.

c)

I a priedo 2 punkto c papunktis pakeičiamas taip::

„c)

pažymėjimą išduodančios valstybės narės skiriamasis ženklas, mėlynos spalvos stačiakampyje išspausdintas negatyvu ir apsuptas dvylikos geltonos spalvos žvaigždžių; skiriamieji ženklai yra šie:

B

:

Belgija

BG

:

Bulgarija

CZ

:

Čekija

DK

:

Danija

D

:

Vokietija

EST

:

Estija

GR

:

Graikija

E

:

Ispanija

F

:

Prancūzija

IRL

:

Airija

I

:

Italija

CY

:

Kipras

LV

:

Latvija

LT

:

Lietuva

L

:

Liuksemburgas

H

:

Vengrija

M

:

Malta

NL

:

Nyderlandai

A

:

Austrija

PL

:

Lenkija

P

:

Portugalija

RO

:

Rumunija

SLO

:

Slovėnija

SK

:

Slovakija

FIN

:

Suomija

S

:

Švedija

UK

:

Jungtinė Karalystė“.

d)

I a priedo 2 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e)

žodžiai „Europos Bendrijų pavyzdys“ pažymėjimą išduodančios valstybės narės kalba arba kalbomis ir žodžiai „vairuotojo pažymėjimas“ kitomis Bendrijos kalbomis spausdinami rausva spalva pažymėjimo fone:

 

Свидетелство за управление на МПС

 

Permiso de Conducción

 

Řidičský průkaz

 

Kørekort

 

Führerschein

 

Juhiluba

 

Άδεια Οδήγησης

 

Driving Licence

 

Permis de conduire

 

Ceadúnas Tiomána

 

Patente di guida

 

Vadītāja apliecība

 

Vairuotojo pažymėjimas

 

Vezetői engedély

 

Liċenzja tas-Sewqan

 

Rijbewijs

 

Prawo Jazdy

 

Carta de Condução

 

Permis de conducere

 

Vodičský preukaz

 

Vozniško dovoljenje

 

Ajokortti

 

Körkort“;

e)

I a priedo 2 punkto b papunktis po žodžių „antrajame puslapyje yra“ pakeičiamas taip:

„Jei valstybė narė nori įrašus daryti kita valstybine kalba negu bulgarų, ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių arba švedų, ji parengia dvikalbį pažymėjimo variantą viena iš pirmiau išvardintų kalbų nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų.“.

2.

31992 L 0106: 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

6 straipsnio 3 dalyje tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Čekijai, įterpiama:

„—   Bulgarija:

данък върху превозните средства;“

o tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Slovėnijai:

„—   Rumunija:

Taxa asupra mijloacelor de transport;“.

3.

31996 L 0026: 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/26/EB dėl leidimo verstis krovinių ir keleivių vežėjo kelių transportu verslu ir diplomų, pažymėjimų bei kitų oficialių profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų tarpusavio pripažinimo, skirto palengvinti šiems vežėjams naudojimąsi įsisteigimo laisve nacionalinio ir tarptautinio vežimo srityje (OL L 124, 1996 5 23, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais:

31998 L 0076: 1998 spalio 1 d. Tarybos direktyva 98/76/EB (OL L 277, 1998 10 14, p. 17),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OJ L 168, 2004 5 1, p. 35).

I a priedo 1 išnaša pakeičiama taip:

„(1)

Skiriamasis valstybės simbolis: (B) Belgija, (BG) Bulgarija, (CZ) Čekija, (DK) Danija, (D) Vokietija, (EST) Estija, (GR) Graikija, (E) Ispanija, (F) Prancūzija, (IRL) Airija, (I) Italija, (CY) Kipras, (LV) Latvija, (LT) Lietuva, (L) Liuksemburgas, (H) Vengrija, (M) Malta, (NL) Nyderlandai, (A) Austrija, (PL) Lenkija, (P) Portugalija, (RO) Rumunija, (SLO) Slovėnija, (SK) Slovakija, (FIN) Suomija, (S) Švedija, (UK) Jungtinė Karalystė.“.

4.

31999 L 0037: 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57) su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 L 0127: 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL L 10, 2004 1 16, p. 29).

a)

I priedo II.4 punkte po įrašo, skirto Belgijai, įterpiama:

„BG

:

Bulgarija“

o po įrašo, skirto Portugalijai:

„RO

:

Rumunija“.

b)

I priedo III.1 punkto A dalies b papunktyje po įrašo, skirto Belgijai, įterpiama:

„BG

:

Bulgarija“

o po įrašo, skirto Portugalijai:

„RO

:

Rumunija“.

c)

II priedo II.4 punkte po įrašo, skirto Belgijai, įterpiama:

„BG

:

Bulgarija“

o po įrašo, skirto Portugalijai:

„RO

:

Rumunija“.

d)

II priedo III.1 punkto A dalies b papunktyje po įrašo, skirto Belgijai, įterpiama:

„BG

:

Bulgarija“

o po įrašo, skirto Portugalijai:

„RO

:

Rumunija“.

5.

31999 L 0062: 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra (OL L 187, 1999 7 20, p. 42) su pakeitimais, padarytais:

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32006 L 0038: 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/38/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 8).

3 straipsnio 1 dalyje tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Čekijai, įterpiama:

„—   Bulgarija:

данък върху превозните средства,“;

o tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Slovėnijai:

„—   Rumunija:

Taxa asupra mijloacelor de transport.“.

6.

32003 L 0059: 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 76/914/EEB (OL L 226, 2003 9 10, p. 4), su pakeitimais, padarytais:

32004 L 0066: 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OJ L 168, 2004 5 1, p. 35).

a)

II priedo 2 punkte po žodžių „pirmoje pusėje pateikiama“ c papunktyje tarp įrašų, skirtų Belgijai ir Čekijai, įterpiama:

„BG

:

Bulgarija“

o tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Slovėnijai:

„RO

:

Rumunija“.

b)

II priedo 2 punkte po žodžių „pirmoje pusėje pateikiama“ e papunktyje prieš įrašą, skirtą Čekijai, įterpiama:

„карта за квалификация на водача“

o tarp įrašų, skirtų Portugalijai ir Slovakijai:

„Cartela de pregătire profesională a conducătorului auto“.

c)

II priedo 2 punkte po žodžių „antroje pusėje pateikiama“ b papunkčio antrasis sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu valstybė narė šias antraštes pageidauja pateikti ne bulgarų, danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, portugalų, rumunų, ispanų ir švedų kalbomis, o kita nacionaline kalba, ji parengia kortelės versiją dviem kalbomis, naudodama vieną iš pirmiau minėtų kalbų ir nepažeisdama kitų šio priedo nuostatų.“

B.   GELEŽINKELIŲ TRANSPORTAS

31991 L 0440: 1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, 1991 8 24, p. 25) su pakeitimais, padarytais:

32001 L 0012: 2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/12/EB (OL L 75, 2001 3 15, p. 1),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32004 L 0051: 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/51/EB (OL L 164, 2004 4 30, p. 164).

I priede į uostų sąrašą po įrašų, skirtų Belgijai, įterpiama:

„БЪЛГАРИЯ

Варна

Бургас

Русе

Лом

Видин“;

o po įrašų, skirtų Portugalijai:

„ROMÂNIA

Constanţa

Mangalia

Midia

Tulcea

Galaţi

Brăila

Medgidia

Olteniţa

Giurgiu

Zimnicea

Calafat

Turnu Severin

Orşova“

C.   VIDAUS VANDENŲ KELIŲ TRANSPORTAS

1.

31982 L 0714: 1982 m. spalio 4 d. Tarybos direktyva 82/714/EEB, nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandens kelių laivams (OL L 301, 1982 10 28, p. 1) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33).

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

„II SKYRIUS“„3 zona“ papildoma taip:

„Bulgarijos Respublika

Dunojus: nuo 845,650 upės km iki 374,100 upės km“,

„Rumunija

Dunojus: nuo Serbijos ir Juodkalnijos-Rumunijos sienos (1075 km) iki Juodosios jūros prie Sulina kanalo,

Dunojus–Juodosios jūros kanalas (64,410 km ilgio): nuo Dunojaus upės santakos, Dunojaus 299,300 km ties Černavode (Cernavodă) (atitinkamai kanalo 64 km ir 410 km) iki pietų Konstancos uosto — Agigea (kanalo 0 km),

Poarta Albă — Midia Năvodari kanalas (34,600 km ilgio): nuo Dunojaus-Juodosios jūros kanalo santakos Poarta Alba 29 km ir 410 km (atitinkamai kanalo 27 km ir 500 km) iki Midia uosto (kanalo „0“ km)“;

ii)

„III SKYRIUS“„4 zona“ papildoma taip:

„Rumunija

Visi kiti vandens keliai, neišvardyti 3 zonoje.“.

2.

31991 L 0672: 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo (OL L 373, 1991 12 31, p. 29) su pakeitimais, padarytais:

11994 N: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Austrijos Respublikos, Suomijos Respublikos ir Švedijos Karalystės stojimas (OL C 241, 1994 8 29, p. 21),

12003 T: Aktu dėl stojimo sąlygų ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų — Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimas (OL L 236, 2003 9 23, p. 33),

32003 R 1882: 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

a)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

i)

tekstas su antrašte „A GRUPĖ“ papildomas taip:

„Rumunija:

brevet de căpitan fluvial categoria A (laivavedžio A pažymėjimas) (pagal 2001 m. liepos 4 d. Viešųjų darbų, transporto ir būsto ministro įsakymą Nr. 984, patvirtinantį reglamentą dėl nacionalinių pažymėjimų išdavimo upių laivais plaukiojančiam personalui, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).“;

ii)

tekstas su antrašte „B GRUPĖ“ papildomas taip:

„Bulgarijos Respublika:

Свидетелство за правоспособност „Капитан вътрешно плаване“ (vidaus navigacijos kapitono kompetencijos pažymėjimas)

Свидетелство за правоспособност „Щурман вътрешно плаване“ (vidaus laivybos budinčiojo laivavedžio kompetencijos pažymėjimas) (Наредба № 6 от 25.7.2003 г. на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Република България, обн. ДВ, бр.83 от 2003 г. Pagal 2003 m. liepos 25 d. Transporto ir ryšių ministro potvarkį Nr. 6 dėl jūrininkų kompetencijos Bulgarijos Respublikoje, DV Nr. 83/2003).“,

„Rumunija

brevet de căpitan fluvial categoria B (laivavedžio B pažymėjimas) (pagal 2001 m. liepos 4 d. Viešųjų darbų, transporto ir būsto ministro įsakymą Nr. 984, patvirtinantį reglamentą dėl nacionalinių pažymėjimų išdavimo upių laivais plaukiojančiam personalui, M.Of., p. I, nr. 441/6.VIII.2001).“;

b)

II priedas papildomas taip:

„Rumunija

Dunojus: nuo Brăila (175 km) iki Juodosios jūros prie Sulina kanalo“.