18.1.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 12/21


KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/6/EB

2006 m. sausio 17 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą tolilfluanidą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentais (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 703/2001 (3), nustatančiais Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos išsamias antrojo etapo įgyvendinimo taisykles, nustatomas augalų apsaugos produktų veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti siekiant įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra tolilfluanidas.

(2)

Tolilfluanido poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 703/2001 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EFSA) privalo pateikti atitinkamas įvertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Suomija buvo paskirta ataskaitą apie tolilfluanidą rengiančia valstybe nare, o visą reikiamą informaciją apie tolilfluanidą ji pateikė 2003 m. birželio 13 d.

(3)

Šią įvertinimo ataskaitą valstybės narės ir EFSA kartu persvarstė darbo grupės įvertinimo posėdyje ir 2005 m. kovo 14 d. pateikė Komisijai kaip EFSA mokslinę ataskaitą apie tolilfluanidą (4). Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija persvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2005 m. rugsėjo 23 d. pateikė kaip Komisijos tolilfluanido peržiūros ataskaitą.

(4)

Po įvairiapusių tyrimų nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra tolilfluanido, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo, kuris buvo išnagrinėtas ir išsamiai pateiktas Komisijos peržiūros ataskaitoje. Todėl tikslinga įtraukti tolilfluanidą į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tolilfluanido, leidimai visose valstybėse narėse būtų suteikiami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Nepažeidžiant tos išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EB 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl reikėtų pareikalauti, kad tolilfluanidas būtų toliau tiriamas, siekiant patvirtinti jo keliamo ilgalaikio pavojaus žolėdžiams žinduoliams įvertinimą ir kad tokių tyrimų rezultatus pateiktų pranešėjas.

(6)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą turėtų būti skirtas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotos šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(7)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų reikalavimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos persvarstytų galiojančius augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tolilfluanido, leidimus, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės prireikus turėtų iš dalies keisti, pakeisti naujais arba panaikinti galiojančius leidimus pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį pagal Direktyvoje 91/414/EEB nustatytus vienodus principus kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikiamas ir įvertinamas III priede nurodytas visas kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentų rinkinys.

(8)

Patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą anksčiau įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (5) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų interpretuojant galiojančių leidimų turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl siekiant išvengti tolesnių sunkumų, būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma pareigą patikrinti, ar leidimo turėtojas gali naudotis tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu. Tačiau aiškiau apibrėžus esamas pareigas, valstybėms narėms arba leidimų turėtojams neatsirastų naujų įsipareigojimų lyginant su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis.

(9)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 31 d. priima ir skelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą ir tarp tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2007 m. balandžio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

1.   Vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės, jei būtina, iki 2007 m. kovo 31 d. iš dalies keičia arba panaikina galiojančius leidimus augalų apsaugos produktams, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos tolilfluanido.

Iki tos dienos jos ypač tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su tolilfluanidu, išskyrus su juo susijusius reikalavimus, apibrėžtus įrašo B dalyje, ir ar leidimo turėtojas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus, pagal 13 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

2.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės iš naujo, pagal Direktyvos 91/414/EEB VI priede numatytus vienodus principus, vadovaudamosi tos direktyvos III priedo reikalavimus atitinkančiu dokumentų rinkiniu, ir atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį, susijusią su tolilfluanidu, įvertina kiekvieną leistiną augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje tolilfluanidas yra vienintelė veiklioji medžiaga, arba viena iš keleto į Direktyvos 91/414/EEB I priedą ne vėliau kaip iki 2006 m. rugsėjo 30 d. įtrauktų veikliųjų medžiagų. Remdamosi tuo vertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Tai nustačiusios, valstybės narės:

a)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje yra tolilfluanido, kaip vienintelės veikliosios medžiagos, leidimą ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 30 d.; arba

b)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje tolilfluanidas yra viena iš veikliųjų medžiagų, leidimą ne vėliau kaip iki 2010 m. rugsėjo 30 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui atlikti nustatytos dienos, kuri yra nurodyta atitinkamoje direktyvoje arba direktyvose, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2006 m. spalio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 396/2005 (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2003 (OL L 151, 2003 6 19, p. 32).

(3)  OL L 98, 2001 4 7, p. 6.

(4)  EFSA mokslinė ataskaita (2005) 29, 1–76, „Tolilfluanido įvertinimo persvarstymo išvados“ (pateikta 2005 m. kovo 14 d.).

(5)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2266/2000 (OL L 259, 2000 10 13, p. 27).


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma

Nr.

Bendrinis pavadinimas, Identifikacijos Nr.

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigaliojimas

Įtraukimo galiojimo pabaiga

Konkrečios nuostatos

 

„Tolilfluanidas

CAS Nr. 731-27-1

CIPAC Nr. 275

N-dichlorfluormetiltio-N',N'-dimetil-N-p-tolilsulfamidas

960 g/kg

2006 m. spalio 1 d.

2016 m. rugsėjo 30 d.

A   DALIS

Leidžiama naudoti tik kaip fungicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į tolilfluanido peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2005 m. rugsėjo 23 d.

Atlikdamos šį bendrą įvertinimą, valstybės narės

turi atkreipti ypatingą dėmesį į žolėdžių žinduolių, vandens organizmų ir netikslinių nariuotakojų (išskyrus bites) apsaugą. Leidimo sąlygose prireikus turėtų būti numatyto pavojaus sumažinimo priemonės,

turi atkreipti ypatingą dėmesį į produktų likučius maiste ir įvertinti su maistu suvartojamų likučių poveikį vartotojams.

Atitinkamos valstybės narės paprašo pateikti papildomų tyrimų rezultatus, kurie patvirtintų pavojaus žolėdžiams žinduoliams įvertinimą (ilgalaikio laikotarpio pavojus). Jos privalo užtikrinti, kad pranešėjai, kurių prašymu tolilfluanidas yra įtrauktas į šį priedą, pateiktų tokių tyrimų rezultatus Komisijai per du metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikiama peržiūros ataskaitoje.