11.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 101/5


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2006/276/BUSP

2006 m. balandžio 10 d.

dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, panaikinanti Bendrąją poziciją 2004/661/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 24 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/661/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1), taikomą tam tikriems pareigūnams, atsakingiems už tai, kad būtų pradėtas nepriklausomas įtariamų nusikaltimų tyrimas ir teisminis persekiojimas, bet jų nepradėjusiems, kurie Pourgourides pranešime laikomi pagrindiniais veikėjais, prisidėjusiais prie keturių gerai žinomų asmenų dingimo Baltarusijoje 1999–2000 m. ir vėlesnio nusikaltimų slėpimo, atsižvelgiant į tai, kad jie akivaizdžiai trukdo įvykdyti teisingumą.

(2)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/848/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2004/661/BUSP (2), kad būtų išplėsta ribojančių priemonių taikymo sritis ir jos būtų taikomos asmenims, tiesiogiai atsakingiems už 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykusius suklastotus rinkimus ir referendumą, bei atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus – po rinkimų ir referendumo Baltarusijoje vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu.

(3)

2006 m. kovo 23 d. Europos Vadovų Taryba pasmerkė veiksmus, kurių tą dieną ėmėsi Baltarusijos valdžios institucijos, areštuodamos taikius demonstrantus, kurie naudodamiesi teisėta laisvų susirinkimų teise protestavo prieš 2006 m. kovo 19 d. Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų eigą. Europos Vadovų Taryba pasmerkė tai, kad Baltarusijos valdžios institucijos nesilaikė demokratiniams rinkimams ESBO nustatytų įsipareigojimų, ir mano, kad prezidento rinkimai turėjo esminių trūkumų.

(4)

Todėl Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad ES turėtų imtis ribojančių priemonių, skirtų asmenims, atsakingiems už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus, įskaitant Prezidentą A. Lukašenką.

(5)

Taip pat reikėtų patvirtinti ribojančias priemones, skirtas Baltarusijos vadovui ir pareigūnams, atsakingiems už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus ir represines priemones, kurių buvo imtasi prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės opozicijos atstovus.

(6)

Bendrojoje pozicijoje 2004/661/BUSP nustatytos ribojančios priemonės ir papildomos ribojančios priemonės turėtų būti sujungtos viename dokumente. Todėl Bendroji pozicija 2004/661/BUSP turėtų būti panaikinta.

(7)

ES turėtų peržiūrėti savo poziciją dėl 1 konstatuojamojoje dalyje nurodytų priemonių, atsižvelgdama į būsimus pokyčius, atitinkamų Baltarusijos valdžios institucijų norą visapusiškai ir skaidriai ištirti asmenų dingimą ir patraukti už tuos nusikaltimus atsakingus asmenis atsakomybėn.

(8)

Ribojančias priemones, skirtas asmenims, kurie yra tiesiogiai atsakingi už 2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykusius suklastotus rinkimus ir referendumą, bei asmenims, atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus – po rinkimų ir referendumo vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu, reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į Rinkimų kodekso reformas, įvykdytas siekiant jį suderinti su įsipareigojimais ESBO ir kitais ESBO/Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (ODIHR) rekomenduojamais demokratinių rinkimų tarptautiniais standartais, ir atsižvelgiant į konkrečius valdžios institucijų veiksmus, užtikrinančius pagarbą taikių demonstrantų žmogaus teisėms.

(9)

Ribojančias priemones, skirtas asmenims, kurie yra atsakingi už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006 m. kovo 19 d. vykusiuose rinkimuose ir represines priemones, kurių buvo imtasi prieš pilietinę visuomenę dėl šių rinkimų, reikėtų peržiūrėti atsižvelgiant į skubų visų sulaikytųjų asmenų paleidimą ir reabilitaciją bei atsižvelgiant į Rinkimų kodekso reformas, įvykdytas siekiant jį suderinti su įsipareigojimais ESBO ir kitais ESBO/ODIHR rekomenduojamais demokratinių rinkimų tarptautiniais standartais, būsimų rinkimų eigą ir konkrečius valdžios institucijų veiksmus, užtikrinančius pagarbą demokratinėms vertybėms, teisinės valstybės principams, žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms, įskaitant saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę, susirinkimų laisvę ir laisvę jungtis į politines asociacijas,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų neleisti atvykti į jų teritorijas arba vykti per jas tranzitu asmenims, kurie yra atsakingi už:

a)

tai, kad būtų pradėtas nepriklausomas įtariamų nusikaltimų tyrimas ir teisminis persekiojimas, bet jo nepradėjo, ir asmenims, kurie Pourgourides pranešime laikomi keturių gerai žinomų asmenų dingimo 1999–2000 m. ir vėlesnio nusikaltimų slėpimo, siekiant trukdyti įvykdyti teisingumą, pagrindiniais veikėjais (išvardyti I priede);

b)

2004 m. spalio 17 d. Baltarusijoje vykusius suklastotus rinkimus ir referendumą ir atsakingiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus – po rinkimų ir referendumo Baltarusijoje vykdytas represijas taikių demonstrantų atžvilgiu (išvardyti II priede);

c)

už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006 m. kovo 19 d. prezidento rinkimuose Baltarusijoje ir griežtas priemones, kurių buvo imtasi prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės opozicijos atstovus (išvardyti III priede).

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.   1 dalis neturi įtakos tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

i)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančiosios šalies;

ii)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančiosios šalies;

iii)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų; arba

iv)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali taikyti išimtis dėl 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant remiamus Europos Sąjungos ar kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principus Baltarusijoje.

7.   Valstybė narė, ketinanti taikyti 6 dalyje nurodytą išimtį, raštu praneša Tarybai. Laikoma, kad išimtis yra taikoma, nebent vienas ar keli Tarybos nariai per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą išimtį gavimo raštu pareiškia prieštaravimą. Jei vienas ar keli Tarybos nariai pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti padaryti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas ir tik su juo susijusiems asmenims.

2 straipsnis

Valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu Taryba tvirtina I, II ir III prieduose pateiktų sąrašų pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Baltarusijoje.

3 straipsnis

Siekdama kuo labiau padidinti pirmiau minėtų priemonių poveikį, ES skatina trečiąsias šalis patvirtinti ribojančias priemones, panašias į tas, kurios nurodytos šioje bendrojoje pozicijoje.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma 12 mėnesių laikotarpiu. Ji nuolatos peržiūrima. Jos galiojimo laikas atitinkamai pratęsiamas arba ji iš dalies keičiama, jei Taryba mano, kad jos tikslai nebuvo pasiekti.

5 straipsnis

Bendroji pozicija 2004/661/BUSP panaikinama.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2006 m. balandžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 301, 2004 9 28, p. 67. Bendroji pozicija su pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2005/666/BUSP (OL L 247, 2005 9 23, p. 40).

(2)  OL L 367, 2004 12 14, p. 35.


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų asmenų sąrašas

1.

SIVAKOV, YURY (YURIJ) Leonidovich, buvęs Baltarusijos turizmo ir sporto ministras, gimęs 1946 m. rugpjūčio 5 d. Sachalino srityje, buvusioje Rusijos Tarybų Federacinėje Socialistinėje Respublikoje.

2.

SHEYMAN (SHEIMAN), VICTOR Vladimirovich, Saugumo tarybos valstybės sekretorius, gimęs 1958 m. gegužės 26 d. Gardino srityje.

3.

PAVLICHENKO (PAVLIUCHENKO), DMITRI (Dmitry) Valeriyevich, Baltarusijos specialiųjų pajėgų grupės prie Vidaus reikalų ministerijos (SOBR) karininkas, gimęs 1966 m. Vitebske.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimrovich, Vidaus reikalų ministras, gimęs 1956 m.


II PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų asmenų sąrašas

1.

Lydia Mihajlovna YERMOSHINA, Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininkė, gimusi 1953 m. sausio 29 d. Slutske (Minsko sritis).

2.

Yuri Nikolaevich PODOBED, Vidaus reikalų ministerijos Specialiojo padalinio (OMON) milicijos leitenantas-pulkininkas, gimęs 1962 m. kovo 5 d. Slucke (Minsko sritis).


III PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų asmenų sąrašas

1)

LUKASHENKO Aleksandr Grigorievich, Prezidentas, gimęs 1954 m. rugpjūčio 30 d. Kopys mieste, Vitebsko apskrityje.

2)

NIEVYHLAS Hienadz Mikalayevich (Nevyglas Gennady Nikolaevich), Prezidento administracijos vadovas, gimęs 1954 m. vasario 11 d. Parahonske, Pinsko rajone.

3)

PETKEVICH Nataliya Vladimirovna, Prezidento administracijos vadovo pavaduotoja, gimusi 1972 m. Minske.

4)

RUBINOV Anatoly Nikolaevich, Vadovo pavaduotojas, atsakingas už žiniasklaidą ir ideologiją, PA, gimęs 1939 m. balandžio 15 d.

5)

PRALIASKOWSKI Alieh Vitoldavich; PROLESKOVSKIY Oleg Vitoldovich, patarėjas ir Pagrindinio ideologijos departamento vadovas, PA, gimęs 1963 m. spalio 1 d. Zagorske (Rusija), dabar – Sergijev Posad).

6)

RADKOV Aleksandr Mikhailovich, Švietimo ministras, gimęs 1951 m. liepos 1 d.Votnya.

7)

RUSAKEVICH Vladimir Vasilevich, Informacijos ministras, gimęs 1947 m. rugsėjo 13 d.Vygonoshchi.

8)

HALAVANAW Viktar Ryhoravich; GOLOVANOV Viktor Grigorevich, Teisingumo ministras (formuoja teisingumo sistemą kaip režimo priemonę), gimęs 1952 m. Borisove.

9)

ZIMOWSKI Aliaksandr Lieanidavich; ZIMOVSKY Alexander Leonidovich, Parlamento aukštųjų rūmų narys, Valstybinės televizijos ir radijo bendrovės vadovas, gimęs 1961 m. sausio 10 d. galbūt Ukrainoje.

10)

KANAPLIOW Uladzimir Mikalayevich; KONOPLYEV Vladimir Nikolaevich, Parlamento žemųjų rūmų pirmininkas, gimęs 1954 m. sausio 3 d.Akulintsy.

11)

CHARHINIETS Mikalay Ivanavich; CHERGINETS Nikolai Ivanovich, Aukštųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas, gimęs 1937 m. spalio 17 d. Minske.

12)

KASTSIAN Siarhiey Ivanavich; KOSTYAN Sergey Ivanovich, Žemųjų rūmų užsienio reikalų komiteto pirmininkas, gimęs 1941 m. sausio 15 d.Usokhi (Mogiliovo sritis).

13)

ORDA Mikhail Siarhieyevich, ORDA Mikhail Sergeyevich, Aukštųjų rūmų narys, BRSM vadovas, gimęs 1966 m. rugsėjo 28 d.Dyatlovo (Grodno sritis).

14)

LOZOVIK Nikolay Ivanovich, Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos pirmininko pavaduotojas, gimęs 1951 m. Nevinyany (Minsko sritis).

15)

MIKLASHEVICH Pyotr Petrovich, generalinis prokuroras, gimęs 1954 m. Kosuta (Minsko sritis).

16)

SLIZHEVSKY Oleg Leonidovich, Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus vadovas

17)

KHARITON Alexandr, Teisingumo ministerijos Socialinių organizacijų, partijų ir NVO skyriaus konsultantas

18)

SMYRNOV Yevgeny, Ekonominio teismo pirmininko pirmasis pavaduotojas, gimęs 1949 m. Riazanės srityje (Rusija).

19)

REUTSKAYA Nadezhda, Minsko Maskvos rajono teisėja.

20)

TRUBNIKOV Nikolay, Minsko Partizanskiy rajono teisėjas.

21)

KUPRIYANOV Nikolai, Minsko prokuroras.

22)

SUKHORENKO Stepan Nikolaevich, KGB pirmininkas, gimęs 1957 m. sausio 27 d.Zdudichi, (Mogiliovo sritis).

23)

DEMENTEI Vasily Ivanovich, KGB pirmininko pirmasis pavaduotojas.

24)

KOZIK Lieanid Piatrovich; KOZIK Leonid Petrovich, Profesinių sąjungų federacijos vadovas, gimęs 1948 m. liepos 13 d. Borisove.

25)

KOLEDA Alexandr, Bresto srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

26)

USOV, N.D., Gomelio srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

27)

LUCHINA Leonid, Grodno srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

28)

KRAVCHENKO Tayana Aleksandrovna, Minsko miesto centrinės rinkimų komisijos pirmininkė.

29)

KURLOVICH Vladimir, Minsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

30)

METELITSA Nikolai, Mogiliovo srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.

31)

PISCHULENOK, M.V., Vitebsko srities centrinės rinkimų komisijos pirmininkas.