30.12.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 397/10


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją sudarymo

(2006/963/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 22 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su kai kuriomis PPO narėmis pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, į Europos Sąjungą stojant Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

(2)

Komisija vedė derybas konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį, ir vadovaudamasi Tarybos patvirtintomis derybų gairėmis.

(3)

Komisija baigė derybas dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais sudarymo.

(4)

Susitarimas pasikeičiant laiškais turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją, yra patvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

Priimta Briuselyje, 2006 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-E. ENESTAM


EUROPOS BENDRIJOS IR BRAZILIJOS SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos Bendriją

Ženeva, 2006 m. gruodžio 18 d.

Pone,

Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Brazilijos deryboms pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į EB, EB ir Brazilija, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, susitarė dėl toliau išdėstytų klausimų.

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame EB-15 sąraše buvusias nuolaidas.

EB sutinka, kad ji į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtrauks šio susitarimo priede išvardytas nuolaidas.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB ir Brazilija pasikeičia susitarimo laiškais, prieš tai šalims apsvarsčius jį jų pačių nustatyta tvarka. EB deda visas pastangas, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų iki 2007 m. lapkričio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.

Europos bendrijos vardu

Image

PRIEDAS

šaliai (Brazilijai) suteikta 10 124 tonų rafinavimui skirto žaliavinio cukranendrių cukraus tarifinė kvota (tarifo pozicija 1701 1110), šiai kvotai nustatoma 98 EUR/t muito norma.

šaliai (Brazilijai) suteikta 2 332 tonų „Gallus domesticus rūšies vištų mėsos gabalų“ tarifinė kvota (tarifo pozicijos 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), muito norma šiai kvotai – 0 %,

49 tonomis padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „vištų skerdenoms, šviežioms, atšaldytoms arba sušaldytoms“ (tarifo pozicijos 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), šiai kvotai nustatoma 131–162 EUR/t muito norma,

4 070 tonų padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „vištienos gabalams, šviežiems, atšaldytiems arba sušaldytiems“ (tarifo pozicijos 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), šiai kvotai nustatoma 93–512 EUR/t muito norma,

1 605 tonomis padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „naminių paukščių mėsos gabalams“ (tarifo pozicija 0207 1410), šiai kvotai nustatoma 795 EUR/t muito norma,

201 tona padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „šviežiai, atšaldytai arba sušaldytai kalakutienai“ (tarifo pozicijos 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), šiai kvotai nustatoma 93–425 EUR/t muito norma,

2 485 tonomis padidinti (erga omnes) EB tarifinę kvotą „sušaldytiems kalakutienos gabalams“ (tarifo pozicijos 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), muito norma šiai kvotai – 0 %,

nustatyti 242 074 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) kukurūzams (tarifo pozicijos 1005 9000, 1005 1090), muito norma šiai kvotai – 0 %,

nustatyti 2 838 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) konservuotiems ananasams, citrusiniams vaisiams, kriaušėms, abrikosams, vyšnioms, persikams ir braškėms (tarifo pozicijos 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), muito norma šiai kvotai – 20 %,

nustatyti 7 044 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) vaisių sultims (tarifo pozicijos 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), muito norma šiai kvotai – 20 %,

panaikinti 9 % ad valorem muitą baltymų koncentratams (tarifo pozicija 2106 1080),

nustatyti 107 tonų tarifinę kvotą (erga omnes) šokoladui (tarifo pozicija 1 806), muito norma šiai kvotai – 43 %,

tabakui sumažinti EB privalomą muito normą 11,2 EUR MIN 22,0 EUR/100 kg/neto MAX 56,0 EUR/100 kg/neto iki 10 EUR MIN 22,0 EUR/100 kg/neto MAX 56,0 EUR/100 kg/neto (tarifo pozicija 2401 1090),

pakeisti EB tarifinės kvotos aprašymą aukštos kokybės jautienai (5 000 tonų) į: „aukštos kokybės galvijiena be kaulų, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta“, nurodant tiekiančiąją šalį Braziliją.

Ženeva, 2006 m. gruodžio 18 d.

Pone,

Pateikiame nuorodą į Jūsų laišką, kuriame rašoma:

„Prasidėjus Europos Bendrijų (EB) ir Brazilijos deryboms pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į EB, EB ir Brazilija, siekdamos baigti derybas, pradėtas 2004 m. sausio 19 d. EB pateikus pranešimą PPO pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį, susitarė dėl toliau išdėstytų klausimų.

EB sutinka į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtraukti ankstesniame EB-15 sąraše buvusias nuolaidas.

EB sutinka, kad ji į savo įsipareigojimų sąrašą, skirtą EB-25 muitų teritorijai, įtrauks šio susitarimo priede išvardytas nuolaidas.

Šis susitarimas įsigalioja tą dieną, kurią EB ir Brazilija pasikeičia susitarimo laiškais, prieš tai šalims apsvarsčius jį jų pačių nustatyta tvarka. EB deda visas pastangas, kad atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliotų iki 2007 m. lapkričio 1 d. ir jokiu būdu ne vėliau kaip 2007 m. sausio 1 d.“.

Turiu garbės pranešti apie savo Vyriausybės sutikimą.

Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės vardu

Image