14.10.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. spalio 12 d.

suderinimo su technikos pažanga tikslais iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedo nuostatas dėl šešiavalenčio chromo naudojimo išimčių

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4791)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/692/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2002/95/EB Komisija turi įvertinti tam tikras pavojingas medžiagas, uždraustas pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį.

(2)

Tam tikroms medžiagoms ir komponentams, kuriuose yra šešiavalenčio chromo, draudimas neturėtų būti taikomas, kadangi šių pavojingų medžiagų naudojimas tose konkrečiose medžiagose ir komponentuose vis tiek yra neišvengiamas arba tikėtina, kad pakaitalo neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai arba vartotojų saugai viršija naudą aplinkai, sveikatai arba vartotojų saugai. Išimtis suteikiama remiantis techninių ekspertų, atsižvelgiant į turimus tyrimų, suinteresuotųjų šalių ir kitų mokslinių (techninių) šaltinių duomenis, atliktos peržiūros rezultatais. Šios peržiūros metu padaryta išvada, kad techniškai arba moksliškai tebėra netikslinga iki 2007 m. liepos 1 d. pašalinti arba pakeisti tą medžiagą. Panaši išimtis numatyta Direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių.

(3)

Kai kurioms konkrečioms medžiagoms arba komponentams uždraudimo išimtys turėtų būti taikomos ribotai, siekiant laipsniškai nutraukti pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninei įrangai, jei šių medžiagų naudojimo šiam tikslui bus galima išvengti.

(4)

Atsižvelgiant į Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 1 dalies c punktą, kiekviena priede nurodyta išimtis turi būti peržiūrima mažiausiai kartą per ketverius metus arba praėjus ketveriems metams po to, kai išimtis įrašoma į sąrašą.

(5)

Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2002/95/EB.

(6)

Remiantis Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 2 dalimi, Komisija konsultavosi su suinteresuotomis šalimis.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (2) 18 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/95/EB priede įrašomas šis 28 punktas:

„28.

Šešiavalentis chromas, esantis dažais nepadengtų metalo lakštų ir tvirtinimo elementų, naudojamų įrangos apsaugai nuo korozijos ir nuo elektromagnetinių trukdžių, antikorozinėje dangoje, kai įranga priklauso Direktyvos 2002/96/EB trečiajai klasei (informacinės technologijos ir telekomunikacijų įranga). Išimtis taikoma iki 2007 m. liepos 1 d.“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. spalio 12 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/310/EB (OL L 115, 2006 4 28, p. 38).

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.