9.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 218/20


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. rugpjūčio 4 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 92/452/EEB dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3456)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/556/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 25 d. Tarybos direktyvą 89/556/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą galvijų embrionais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

1992 m. liepos 30 d. Komisijos sprendime 92/452/EEB dėl embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių, patvirtintų trečiosiose šalyse eksportuoti galvijų embrionus į Bendriją, sąrašų sudarymo (2) numatyta, kad valstybės narės gali importuoti embrionus tik iš tų trečiųjų šalių, kuriose juos surinko, apdorojo ir saugojo šiame sprendime nurodytos embrionų surinkimo grupės.

(2)

Jungtinės Amerikos Valstijos paprašė tai šaliai iš dalies pakeisti tų grupių sąrašą pataisant tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių duomenis.

(3)

Jungtinės Amerikos Valstijos pateikė garantijas dėl Direktyvoje 89/556/EEB nustatytų atitinkamų taisyklų laikymosi ir šios šalies veterinarijos tarnybos oficialiai patvirtino, kad tų embrionų surinkimo grupių surinktus embrionus galima eksportuoti į Bendriją.

(4)

Todėl Sprendimą 92/452/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1989 10 19, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2006/60/EB (OL L 31, 2006 2 3, p. 24).

(2)  OL L 250, 1992 8 29, p. 40. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/395/EB (OL L 152, 2006 6 7, p. 34).


PRIEDAS

Sprendimo 92/452/EEB priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupei Nr. 98KY101 skirta eilutė pakeičiama taip:

„US

 

98KY101

E625

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY 40019

Dr Cheryl Feddern Nelson“

b)

išbraukiama ši Jungtinių Amerikos Valstijų embrionų surinkimo grupėms skirta eilutė:

„US

 

97KY096

E-1012

 

Kentucky-Bluegrass Genetics

4486 Jackson Road

Eminence, KY

Dr Hardy Dungan“

c)

pridedama ši Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta eilutė:

„US

 

96WI093

E1093

 

Wittenberg Embryo Transfer

102 E Vinal Street

Wittenberg, WI 54499

Dr John Prososki“