5.8.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 215/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. liepos 18 d.

dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

(2006/544/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

atsižvelgdama į Užimtumo komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

2005 m. Lisabonos strategijos reforma pabrėžė augimo ir darbo vietų kūrimo svarbą. Europos užimtumo strategijos Užimtumo gairės (4) ir Bendrosios ekonominės politikos gairės (5) buvo priimtos kaip jungtinis paketas, kuriame įgyvendinant Lisabonos strategijos užimtumo bei darbo rinkos tikslus vadovaujamasi Europos užimtumo strategija.

(2)

Europos Sąjunga turi sutelkti visus atitinkamus nacionalinius ir Bendrijos išteklius – įskaitant sanglaudos politiką – vystydama tris Lisabonos strategijos aspektus (ekonominį, socialinį ir aplinkosaugos), kad būtų geriau pasinaudota jų sąveika atsižvelgiant į bendrą tvaraus vystymosi kontekstą.

(3)

Užimtumo gairės ir Bendrosios ekonominės politikos gairės turėtų būti iš esmės peržiūrimos tik kas trejus metus, o pereinamaisiais metais iki 2008 m. jų atnaujinimas turėtų būti griežtai ribotas, kad būtų užtikrintas stabilumo lygis, būtinas siekiant veiksmingo įgyvendinimo.

(4)

Komisijos metinės pažangos ataskaitoje ir Bendroje užimtumo ataskaitoje atlikta valstybių narių nacionalinių reformų programų analizė rodo, kad valstybės narės turėtų toliau dėti visas pastangas šiose prioritetinėse srityse siekdamos:

pritraukti ir išlaikyti daugiau žmonių darbo vietose, didinti darbo jėgos pasiūlą ir modernizuoti socialinės apsaugos sistemas,

gerinti darbuotojų ir įmonių gebėjimą prisitaikyti, ir

didinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą tobulinant švietimą ir gebėjimus.

(5)

2006 m. kovo 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba pabrėžė pagrindinį užimtumo politikos Lisabonos darbotvarkėje vaidmenį ir būtinybę didinti prioritetinių kategorijų užimtumo galimybes pagal visą gyvenimą trunkančio ciklo požiūrį. Atsižvelgdama į tai, ji patvirtino Europos lyčių lygybės paktą, kuris turėtų toliau plėtoti lyčių aspekto integravimą ir suteikti stimulą visapusiškai gerinti moterų perspektyvas ir galimybes.

(6)

Pašalinus kliūtis darbuotojų mobilumui, kaip nustatyta sutartyse, įskaitant stojimo sutartis, turėtų geriau veikti vidaus rinka ir padidėti jos augimo ir užimtumo potencialas.

(7)

Atsižvelgiant į Komisijos atliktą nacionalinių reformų programų analizę ir Europos Vadovų Tarybos išvadas, šiuo metu daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama veiksmingam ir laiku atliekamam įgyvendinimui, ypač daug dėmesio teikiant sutartiems kiekybiniams tikslams, nustatytiems 2005–2008 m. užimtumo gairėse, bei laikantis Europos Vadovų Tarybos išvadų.

(8)

Valstybės narės turėtų atsižvelgti į Užimtumo gaires programuodamos Bendrijos finansavimo, visų pirma Europos socialinio fondo, panaudojimą.

(9)

Atsižvelgiant į jungtinį gairių paketo pobūdį, valstybės narės turėtų visiškai įgyvendinti Bendrąsias ekonominės politikos gaires,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2005/600/EB priede išdėstytos valstybių narių užimtumo politikos gairės toliau taikomos 2006 m., o valstybės narės į jas atsižvelgia įgyvendindamos savo užimtumo politiką.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. liepos 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KORKEAOJA


(1)  2006 m. balandžio 4 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2006 m. gegužės 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  2006 m. balandžio 27 d. nuomonė.

(4)  2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2005/600/EB dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių (OL L 205, 2005 8 6, p. 21).

(5)  2005 m. liepos 12 d. Tarybos rekomendacija 2005/601/EB dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių (2005–2008 m.) (OL L 205, 2005 8 6, p. 28).