28.4.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 115/35


TARYBOS SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 10 d.

dėl Austrijai atstovaujančios Regionų komiteto pakaitinės narės skyrimo

(2006/307/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Austrijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Ferdinand EBERLE kadencijai tapo laisva Regionų komiteto pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. Regionų komiteto pakaitine nare skiriama

Dr. Elisabeth ZANON

„Landeshauptmannstellvertreterin Tirol“,

vietoj Ferdinand EBERLE.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2006 m. balandžio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

U. PLASSNIK


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.