25.3.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 88/63


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2006 m. kovo 24 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų tam tikriems Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktams, išskyrus žuvininkystės produktus

(pranešta dokumentu Nr. C(2006) 888)

(Tekstas svarbus EEE)

(2006/241/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnį,

kadangi:

(1)

1997 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos sprendimas 97/517/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų tam tikriems Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktams, išskyrus žuvininkystės produktus (2), buvo iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas sprendimas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Bendrijos atstovų patikrinimais Madagaskare nustatyta, kad yra didelių trūkumų, susijusių su mėsos apdorojimo įmonių infrastruktūra ir higiena, ir kad nėra pakankamai kompetentingų institucijų atliekamos kontrolės veiksmingumo garantijų. Su Madagaskaro gyvūnų sveikata susijusiomis nuostatomis įrodoma, kad yra didelių trūkumų ir netaikomos Bendrijos taisyklės. Dėl gyvūninės kilmės produktų gamybos ir apdorojimo, išskyrus žuvininkystės produktus, toje šalyje gali kilti rizika visuomenės sveikatai.

(3)

Neužtikrinus, kad nebėra rizikos, neturėtų būti leidžiama iš Madagaskaro importuoti gyvūninės kilmės produktų, išskyrus žuvininkystės produktus.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktams, išskyrus žuvininkystės produktus.

2 straipsnis

Valstybės narės draudžia1 straipsnyje nurodytų produktų importą.

3 straipsnis

Sprendimas 97/517/EB yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 882/2004 (OL L 165, 2004 4 30, p. 1).

(2)  OL L 214, 1997 8 6, p. 54. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 97/553/EB (OL L 228, 1997 8 19, p. 31).

(3)  Žr. I priedą.


I PRIEDAS

Panaikinamas sprendimas su pakeitimu

Komisijos sprendimas 97/517/EB (OL L 214, 1997 8 6, p. 54)

 

Komisijos sprendimas 97/553/EB (OL L 228, 1997 8 19, p. 31)

Tik 1 straipsnio nuoroda į Sprendimą 97/517/EB


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Sprendimas 97/517/EB

Šis sprendimas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnio pirma pastraipa

2 straipsnis

2 straipsnio antra pastraipa

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

I priedas

II priedas