16.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/23


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1859/2005

2005 m. lapkričio 14 d.

nustatantis tam tikras ribojančias priemones Uzbekistanui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos bendrąją poziciją 2005/792/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2005 m. gegužės 23 d. Taryba griežtai pasmerkė „Uzbekistano saugumo pajėgų pernelyg didelį, neproporcingą ir chaotišką jėgos naudojimą“ to mėnesio pradžioje Andidžane, Rytų Uzbekistane. Taryba giliai apgailestavo dėl Uzbekistano valdžios institucijų nesugebėjimo tinkamai reaguoti į Jungtinių Tautų raginimą, kad būtų atliktas nepriklausomas tarptautinis šių įvykių tyrimas. 2005 m. birželio 13 d. ji paragino Uzbekistano valdžios institucijas iš naujo apsvarstyti savo poziciją iki 2005 m. birželio mėn. pabaigos.

(2)

Kadangi iki šiol negautas reikiamas atsakymas, Bendrojoje pozicijoje 2005/792/BUSP numatyta, kad turėtų būti nustatytos tam tikros ribojančios priemonės pradiniam vienerių metų laikotarpiui, kurio metu jos bus nuolat peržiūrimos.

(3)

Viena iš Bendrojoje pozicijoje 2005/792/BUSP numatytų ribojančių priemonių yra inter alia uždrausti įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, eksportą ir techninės pagalbos, finansavimo bei finansinės pagalbos, susijusios su karine veikla, ginklais ir visomis susijusiomis medžiagomis bei įranga, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, teikimą.

(4)

Šios priemonės patenka į Sutarties taikymo sritį ir todėl, ypač siekiant, kad ekonominės veiklos vykdytojai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Bendrijos teisės aktus šioms su Bendrija susijusioms priemonėms įgyvendinti. Šiame reglamente Bendrijos teritorija – tai valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

(5)

Reikiamu laiku įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, sąrašas turėtų būti papildytas Kombinuotosios nomenklatūros nuorodų numeriais, nurodytais Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) I priede.

(6)

Valstybės narės turėtų nustatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimus. Šios sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(7)

Siekiant užtikrinti šiame reglamente numatytų priemonių veiksmingumą, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiame reglamente naudojami toliau pateikti sąvokų apibrėžimai:

1)

„įranga, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms“ – I priede išvardytos prekės;

2)

„techninė pagalba“ – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, vystymu, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių ar įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma; techninė pagalba apima ir pagalbą žodžiu;

3)

„Bendrijos teritorija“ – valstybių narių, kurioms taikoma Sutartis, teritorijos, taikant Sutartyje nustatytas sąlygas.

2 straipsnis

Draudžiama:

a)

tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti Bendrijos ar kitokios kilmės įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms;

b)

tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane teikti techninę pagalbą, susijusią su a punkte nurodyta įranga;

c)

tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane teikti finansavimą ar finansinę pagalbą, susijusią su a punkte nurodyta įranga;

d)

sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas ar rezultatas yra tiesioginis ar netiesioginis a, b arba c punktuose nurodytų sandorių skatinimas.

3 straipsnis

Draudžiama:

a)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su karine veikla ir su ginklų bei visų rūšių susijusių medžiagų, įskaitant ginklų ir šaudmenų, karinių transporto priemonių ir įrangos, sukarintos įrangos bei jų atsarginių dalių, o taip pat įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, tiekimu, gamyba, remontu ar naudojimu;

b)

bet kokiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms Uzbekistane arba naudojimui Uzbekistane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla susijusį finansavimą ar finansinę pagalbą, ypač dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą ginklų ir susijusios įrangos pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos ir kitų paslaugų tiekimui;

c)

sąmoningai ir tyčia dalyvauti veikloje, kurios tikslas ar rezultatas yra a ir b punktuose nurodytų sandorių skatinimas.

4 straipsnis

1.   Nukrypdamos nuo 2 ir 3 straipsnių, kompetentingos valstybių narių institucijos, nurodytos II priede, gali suteikti leidimą:

a)

parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, jeigu ji skirta:

i)

Tarptautinėms saugumo paramos pajėgoms (ISAF) ir Operacijos „Tvirta taika“ (OTT) dalyvių pajėgoms naudoti Uzbekistane; arba

ii)

išskirtinai humanitariniams arba apsaugos tikslams;

b)

finansuoti arba teikti finansinę ar techninę pagalbą, susijusią su a punkte nurodyta įranga;

c)

finansuoti arba teikti finansinę ar techninę pagalbą, susijusią su:

i)

žudyti nepritaikyta karine įranga, skirta naudoti tik humanitariniais ar apsaugos tikslais, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos ir Bendrijos vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba ES ir JT vykdomoms krizių valdymo operacijoms; arba

ii)

karine įranga, skirta ISAF ir OTT dalyvių pajėgoms naudoti Uzbekistane.

2.   Jau įvykusiems veiksmams leidimas neišduodamas.

5 straipsnis

2 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Uzbekistaną laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja Jungtinių Tautų darbuotojai, Europos Sąjungos, Bendrijos arba jos valstybių narių darbuotojai, žiniasklaidos atstovai, humanitarinės pagalbos ir plėtros darbuotojai bei susiję asmenys.

6 straipsnis

Komisija ir valstybės narės nedelsdamos informuoja viena kitą apie priemones, kurių imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą jų turimą ir su šiuo reglamentu susijusią svarbią informaciją, ypač apie pažeidimus ir vykdymo problemas bei nacionalinių teismų priimtus sprendimus.

7 straipsnis

Komisija įgaliojama iš dalies pakeisti II priedą remdamasi valstybių narių pateikta informacija.

8 straipsnis

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikomų už šio reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Įsigaliojus šiam reglamentui, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie šias taisykles ir apie visus paskesnius jų pakeitimus.

9 straipsnis

Šis reglamentas taikomas:

a)

visoje Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę;

b)

visuose valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose lėktuvuose ar laivuose;

c)

visiems Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai;

d)

visiems juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę;

e)

visiems juridiniams asmenims, subjektams arba institucijoms, išimtinai arba iš dalies vykdančioms verslą Bendrijoje.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 14 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

T. JOWELL


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 72.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 493/2005 (OL L 82, 2005 3 31, p. 1).


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje ir 2 straipsnio a punkte nurodytos įrangos, kuri galėtų būti naudojama vidinėms represijoms, sąrašas

Toliau pateikiamame sąraše nenurodyta įranga, specialiai sukurta arba pritaikyta kariniams tikslams.

1)

Neperšaunami šalmai, apsauginiai riaušių metu dėvimu šalmai, riaušių metu naudojami skydai ir neperšaunami skydai bei specialiai sukurti jų komponentai.

2)

Specialiai sukurta pirštų atspaudų įranga.

3)

Elektriniai prožektoriai.

4)

Statybos įranga su balistine apsauga.

5)

Medžioklės peiliai.

6)

Specialiai sukurta šratinių šautuvų gamybos įranga.

7)

Rankinio užtaisymo įranga.

8)

Ryšių priemonėmis perduodamos informacijos pasiklausymo prietaisai.

9)

Stacionarūs optiniai detektoriai.

10)

Vaizdo skaisčio stiprintuvai.

11)

Optiniai taikikliai.

12)

Lygiavamzdžiai ginklai ir jų šaudmenys, išskyrus specialiai sukurtus naudoti kariniams tikslams, ir specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus:

signalinius pistoletus;

pneumatinius ar šovininius šautuvus, sukurtus kaip pramoniniai įrankiai arba humaniško gyvūnų apsvaiginimo įrankiai.

13)

Mokytis šaudyti šaunamaisiais ginklais skirti simuliatoriai ir specialiai sukurti ar pritaikyti jų komponentai bei priedai.

14)

Bombos ir granatos, išskyrus specialiai sukurtas naudoti kariniams tikslams, ir specialiai sukurti jų komponentai.

15)

Šarvuotė, išskyrus pagamintą pagal karinius standartus ar specifikacijas, bei specialiai sukurti jos komponentai.

16)

Transporto priemonės, kurių visi ratai yra varomieji ir kurias galima naudoti ne keliuose, pagamintos su balistine apsauga ar su vėliau įmontuota balistine apsauga, ir profiliuoti šarvai tokioms transporto priemonėms.

17)

Vandens patrankos ir specialiai sukurti arba pritaikyti jų komponentai.

18)

Transporto priemonės su įmontuota vandens patranka.

19)

Transporto priemonės ir jų komponentai, kurie yra specialiai sukurti ar pritaikyti tam, kad įsielektrintų susidūrę su kliūtimi.

20)

Akustiniai prietaisai, gamintojo ar tiekėjo duomenimis tinkami riaušėms malšinti, bei specialiai sukurti jų komponentai.

21)

Specialiai žmogui suvaržyti sukurtos grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei supančioti, pančiai ir elektrošoko diržai, išskyrus

antrankius, kurių visas ilgis juos užrakinus, įskaitant grandinę, yra ne didesnis nei 240 mm.

22)

Nešiojami prietaisai, sukurti ar pritaikyti riaušėms malšinti ar savigynai išskiriant neutralizuojančias medžiagas (pvz., ašarinės dujos ar pipirinių dujų aerozolinis purkštuvas), bei specialiai sukurti jų komponentai.

23)

Nešiojami prietaisai, sukurti ar pritaikyti riaušėms malšinti ar savigynai sukeliant elektrošoką (įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šaunamuosius ginklus ir šaunamuosius ginklus su elektrošokinėmis strėlėmis (tazerius)), bei specialiai šiam tikslui sukurti ar pritaikyti jų komponentai.

24)

Elektroninė įranga paslėptoms sprogstamosioms medžiagoms aptikti bei specialiai sukurti ar pritaikyti jos komponentai, išskyrus

televizinę ar tirti rentgeno spinduliais skirtą įrangą.

25)

Elektroninė trukdymo įranga, specialiai sukurta užkirsti kelią savadarbių sprogstamųjų įtaisų sprogdinimui nuotoliniais radijo valdytuvais, bei specialiai sukurti jos komponentai.

26)

Įranga bei prietaisai, specialiai sukurti sprogimui sukelti elektrinėmis ir ne elektrinėmis priemonėmis, įskaitant uždegimo įtaisus, detonatorius, uždegiklius, stiprintuvus ir detonavimo virvę, bei specialiai sukurti jų komponentai, išskyrus

įrangą bei prietaisus, sukurtus konkrečiai komercinei paskirčiai – naudojant sprogstamąsias medžiagas įjungti kitą įrangą ar prietaisus, kurie neskirti sprogdinti (pvz., automobilio oro pagalvės pripūtimo įrenginiai ar gaisro gesintuvų jungiklių elektros viršįtampio iškrovikliai), arba palaikyti jų veikimą.

27)

Sprogstamiesiems ginklams valdyti skirta įranga ir prietaisai; išskyrus:

bombų sprogimo jėgą švelninančias priemones;

talpas objektams, žinomai esantiems ar įtariamiems esant savadarbiais sprogstamaisiais įtaisais, laikyti.

28)

Naktinio matymo ir terminio vaizdo įranga bei vaizdo skaisčio stiprintuvai arba jų kietojo kūno jutikliai.

29)

Linijiniai sprogstamieji užtaisai.

30)

Šios sprogstamosios ir susijusios medžiagos:

amatolis,

nitroceliuliozė (su daugiau kaip 12,5 % azoto),

nitroglikolis,

pentaeritritolio tetranitratas (PETN),

pikrilo chloridas,

trinitrofenilmetilnitraminas (tetrilas),

2,4,6-trinitrotolenas (TNT).

31)

Programinė įranga, specialiai sukurta visai išvardytai įrangai, bei pastarajai įrangai reikalingos technologijos.


II PRIEDAS

4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų sąrašas

BELGIJA

Federalinė valdžios institucija, atsakinga už Belgijos gynybos pajėgų ir saugumo tarnybų vykdomus pardavimus, pirkimus ir techninę pagalbą bei už finansines bei technines paslaugas, susijusias su ginklų ir karinės bei sukarintos įrangos gamyba ir tiekimu:

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes Moyennes et Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel/Direction générale du Potentiel économique

Vergunningen/Licences

K.B.O. Beheerscel/Cellule de gestion B.C.E

44, Leuvensestraat/rue de Louvain

B-1000 Brussel/Bruxelles

Tel.: 0032 (0) 2 548 67 79

Faksas: 0032 (0) 2 548 65 70.

Regioninės valdžios institucijos, atsakingos už ginklų ir karinės bei sukarintos įrangos eksportą, importą ir tranzito leidimus.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles — Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Tel.: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Faksas: (32-2) 800 38 20

Elektroninis paštas: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

Direction Générale Economie et Emploi

Direction Gestion des Licences

Chaussée de Louvain 14

5000 Namur

Tel.: 081/649751

Faksas: 081/649760

Elektroninis paštas: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel.: (32-2) 553 59 28

Faksas: (32-2) 553 60 37

Elektroninis paštas: wapenexport@vlaanderen.be

ČEKIJA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel.: + 420 2 24 06 27 20

Tel.: + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: + 420 2 5704 4501

Faksas: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Faksas: + 420 2 2418 4080

DANIJA

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Faksas: (45) 33 93 35 10

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Faksas: (45) 32 54 05 33

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 62 81

Faksas: (45) 35 46 62 03

VOKIETIJA

už leidimus, susijusius su finansavimu ir finansinės pagalbos teikimu pagal 1 dalies b ir c punktus:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Faksas: (49) 89 35 01 63 38 00

už leidimus pagal 1 dalies a punktą ir dėl susijusios techninės pagalbos pagal 1 dalies b punktą, dėl techninės pagalbos teikimo pagal 1 dalies c punktą:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 6196/908-0

Faksas: (49) 6196/908-800

ESTIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faksas: + 372 6317 199

GRAIKIJA

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τel.: + 30 210 3286401-3

Faksas: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ.

105 63 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ISPANIJA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faksas: (34) 914 57 28 63

PRANCŪZIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Faksas: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique Service des affaires multilatérales et du développement Sous-direction Politique commerciale et investissements Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Faksas: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales Sous-direction des affaires politiques

Tel.: (33) 1 43 17 59 68

Faksas: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Faksas: (33) 1 43 17 45 84

AIRIJA

Department of Foreign Affairs

(United Nations Section)

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: + 353 1 478 0822

Faksas: + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

(Financial Markets Department)

Dame Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 671 6666

Faksas: + 353 1 679 8882

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Export Licensing Unit)

Lower Hatch Street

Dublin 2

Tel.: + 353 1 631 2534

Faksas: + 353 1 631 2562

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.EU. — Ufficio IV

Tel.: (39) 06 3691 3645

Faksas: (39) 06 3691 2335

D.G.C.E. — U.A.M.A.

Tel.: (39) 06 3691 3605

Faksas: (39) 06 3691 8815

KIPRAS

1.

Import-Export Licencing Unit

Trade Service

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6, Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: 357 22 867100

Faksas: 357 22 316071

2.

Supervision of International Banks, Regulations and Financial Stability Department

Central Bank of Cyprus

80, Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: 357 22 714100

Faksas: 357 22 378153

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tel.: (371) 7016 201

Faksas: (371) 7828 121

LIETUVA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: + 370 5 2362516

Faksas: + 370 5 2313090

LIUKSEMBURGAS

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 70

Faksas: (352) 46 61 38

Elektroninis paštas: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel.: (352) 478 2421

Faksas: (352) 22 19 89

Ministère des Finances

3 rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Faksas: 00352 475241

VENGRIJA

Hungarian Trade Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel.: + 36-1-336-7327

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.:345

Tel.: + 36-1-336-7327

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: + 356 21 24 28 53

Faksas: + 356 21 25 15 20

NYDERLANDAI

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

NL-8004 De Zwolle

Tel.: (31-38) 467 25 41

Faksas: (31-38) 469 52 29

AUSTRIJA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel.: (+ 43-1) 711 00-0

Faksas: (+ 43-1) 711 00-8386

LENKIJA

Ministry of Economic Affairs and Labour

Department of Export Control

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warsaw

Poland

Tel.: (+ 48 22) 693 51 71

Faksas: (+ 48 22) 693 40 33

PORTUGALIJA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 67 02

Faksas: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 3390/8

Faksas: (351) 21 882 3399

SLOVĖNIJA

1.

Ministrstvo za zunanje zadeve

Sektor za mednarodne organizacije in človekovo varnost

Prešernova cesta 25

SI-1001 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 478 2206

Faksas: 00 386 1 478 2249

2.

Ministrstvo za notranje zadeve

Sektor za upravne zadeve prometa, zbiranja in združevanja, eksplozivov in orožja

Bethovnova ulica 3

SI-1501 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 472 47 59

Faksas: 00 386 1 472 42 53

3.

Ministrstvo za gospodarstvo

Komisija za nadzor izvoza blaga za dvojno rabo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 478 3223

Faksas: 00 386 1 478 3611

4.

Ministrstvo za obrambo

Direktorat za Logistiko

Kardeljeva ploščad 24

SI-1000 Ljubljana

Tel.: 00 386 1 471 20 25

Faksas: 00 386 1 512 11 03

SLOVAKIJA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Faksas: 00421/2/4333 7827

SUOMIJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 00 5

Faksas: (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

PL/PB 31

FI-00131 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 16 08 81 28

Faksas: (358-9) 16 08 81 11

ŠVEDIJA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tel.: (+46-8) 406 31 00

Faksas: (+46-8) 20 31 00

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Tel.: (44) 20 7215 4544

Faksas: (44) 20 7215 4539

EUROPOS BENDRIJA

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A.2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions, Kimberley Process

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

Tel.: (32-2) 296 25 56

Faksas: (32-2) 296 75 63

Elektroninis paštas: relex-sanctions@cec.eu.int.