9.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 293/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1821/2005

2005 m. lapkričio 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1653/2004 dėl vykdomųjų agentūrų apskaitos pareigūnų etatų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1), ypač į jo 15 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Tarybos nuomonę,

atsižvelgdama į Audito Rūmų nuomonę,

kadangi:

(1)

2004 m. rugsėjo 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1653/2004, nustatančio vykdomųjų agentūrų standartinį finansinį reglamentą, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (2), 30 straipsnyje numatoma, kad vykdomosios agentūros valdymo komitetas paskiria vykdomosios agentūros apskaitos pareigūną, kuriam kaip pareigūnui taikomi Pareiginiai nuostatai.

(2)

Vykdomosios agentūros apskaitos pareigūnas, kaip nurodyta tame 30 straipsnyje, atsakingas tik už vykdomosios agentūros administracinį biudžetą, o Komisijos apskaitos pareigūnas – už visas užduotis, susijusias su vykdomųjų agentūrų vykdomu veiklos biudžetu.

(3)

Komisijai sudėtinga rasti tinkamų kandidatų, kurie galėtų būti paskirti vykdomosios agentūros apskaitos pareigūnais.

(4)

Vykdomosios agentūros apskaitos pareigūno pareigas būtų galima pavesti laikinai priimtiems tarnautojams, kaip apibrėžta Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, nustatytų Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (3), 2 straipsnio a punkte.

(5)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1653/2004 turėtų būti atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1653/2004 30 straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Valdymo komitetas paskiria apskaitos pareigūną, kuris yra deleguotas pareigūnas arba laikinai priimtas tarnautojas, tiesiogiai įdarbinamas agentūros, ir kuris yra atsakingas už:“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 8 d.

Komisijos vardu

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Komisijos narė


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 297, 2004 9 22, p. 6.

(3)  OL L 56, 1968 3 4, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 (OL L 124, 2004 4 27, p. 1).