6.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 229/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1445/2005

2005 m. rugsėjo 5 d.

nustatantis atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus ir atliekų statistikos ataskaitų kokybės turinį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2150/2002 įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (1), ypač į jo 6 straipsnio d punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnį Komisija privalo priimti priemones, būtinas tam reglamentui įgyvendinti.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 6 straipsnio d punktą Komisija turėtų nustatyti atitinkamus kokybės vertinimo kriterijus ir kokybės ataskaitų turinį, kaip nurodyta šiame reglamente.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (2) įsteigto Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 I ir II priedų 7 skirsnyje nurodyti kokybės vertinimo kriterijai ir kokybės ataskaitų turinys nustatomi šio reglamento priede. Valstybės narės teikia kokybės ataskaitą pagal šio reglamento priedą.

2.   1 dalis taikoma duomenims, pateiktiems už pirmuosius ataskaitinius 2004 metus ir visus kitus ataskaitinius laikotarpius.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 5 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 783/2005 (OL L 131, 2005 5 25, p. 38).

(2)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.


PRIEDAS

ATLIEKŲ STATISTIKOS KOKYBĖS ATASKAITOS TURINYS IR VERTINIMO KRITERIJAI

KOKYBĖS ATASKAITOS TURINYS – PREAMBULĖ

Daugelio metodų taikymas

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 2150/2002, perduodant bet kokį duomenų rinkinį ar duomenų rinkinių derinį, privaloma pateikti kokybės ataskaitą. Tame reglamente nėra nurodytas konkretus atliekų statistikos rengimo metodas. Vienos ir kitos šalies taikomi metodai gali skirtis, be to, skirtingi gali būti vienos šalies duomenų rinkiniai ir netgi atskiri duomenų rinkiniai. Kokybės vertinimas priklauso nuo taikomų metodų. Siekiant aiškiau apibrėžti daugelio metodų sistemą, kokybės ataskaitos I dalyje duomenys yra bendrai apibūdinami, nustatant metodus ir pateikiant jų apžvalgą. II dalyje nagrinėjami standartiniai elementai, kuriais remiamasi apibrėžiant Europos statistikos sistemos kokybę.

Struktūra

Valstybių narių teiktina kokybės ataskaita turi būti parengta laikantis tolesniame skyriuje „Kokybės ataskaitos turinys“ išdėstytos struktūros. Be to, ataskaitoje bus dalių, kurios netaikytinos arba apie kurias nėra informacijos. Kokybės ataskaitoje šias dalis reikėtų aiškiai nurodyti.

Duomenų tikrinimas

Jeigu duomenys buvo tikrinami, prie kokybės ataskaitos pridedama pastaba. Pastaboje turėtų būti nurodyta konkreti sritis, kuri buvo tikrinta; be to, reikėtų paaiškinti, kodėl buvo būtina ją tikrinti ir aiškiai nurodyti tikrinimo poveikį rezultatams.

Laikinieji duomenys

Laikinieji duomenys teikiami ne pagal šiame reglamente dėl atliekų statistikos numatytą tvarką. Jeigu duomenų rinkinyje yra laikinųjų duomenų, tai reikėtų nurodyti I dalyje. Be to, reikės pateikti tokių duomenų tikrinimo tvarkaraštį.

Pagrindiniai suvestiniai duomenys

Kokybės ataskaitoje kartais būtina įvertinti prielaidų ir paklaidų poveikį. Vertinant galima apsiriboti poveikiu pagrindiniams suvestiniams duomenims. Atliekų susidarymo pagrindiniai suvestiniai duomenys:

pavojingos buitinės atliekos,

nepavojingos buitinės atliekos,

pavojingos įmonių atliekos (visos NACE kategorijos bendrai),

nepavojingos įmonių atliekos (visos NACE kategorijos bendrai).

Atliekų tvarkymo pagrindiniai suvestiniai duomenys:

pavojingos atliekos, naudotos kaip kuras,

nepavojingos atliekos, naudotos kaip kuras,

sudegintos pavojingos atliekos,

sudegintos nepavojingos atliekos,

panaudotos pavojingos atliekos,

panaudotos nepavojingos atliekos,

pašalintos pavojingos atliekos,

pašalintos nepavojingos atliekos,

Rinkmenos pavadinimas

Kokybės ataskaita teikiama elektronine forma dokumentu, kurio rinkmenos pavadinimą sudaro penkios dalys:

Kokybės ataskaita

2

Vertė: QR

Sritis

5

Vertė: WASTE

Šalies kodas

2

Dviejų simbolių šalies kodas

Metai

4

Ataskaitiniai metai (pirmieji ataskaitiniai metai – 2004 m.)

Tikrinimas

1

Tikrinimo numeris, nulis (0) teikiant duomenis pirmą kartą

Rinkmenos pavadinimo dalys atskiriamos apatiniu brūkšneliu. Pavyzdžiui, Belgijos kokybės ataskaita už 2004 m. po pirmojo tikrinimo bus pavadinta: QR_WASTE_BE_2004_1.

KOKYBĖS ATASKAITOS TURINYS

I dalis:   duomenų apibūdinimas

Identifikavimas:

šalis,

ataskaitiniai metai,

duomenų rinkinys (-iai),

perdavimo data,

Už atliekų statistikos kokybę atsakingo asmens (-ų) kontaktinė informacija:

pavardė,

telefono numeris,

el. pašto adresas,

organizacija ir skyrius.

Turėtų būti nurodytos šiam duomenų rinkiniui taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos.

Apibūdinamos su duomenų rinkimu susijusios šalys (renkant duomenis naudoti šaltiniai). Šalių (šaltinių) ryšys su reglamento dėl atliekų statistikos sritimis. Koks yra šio duomenų šaltinio teisinis pagrindas? Kaip vertinamas tęstinumas?

Bendrai apibūdinami skirtingose duomenų rinkinio dalyse naudoti šaltiniai. Šis apibūdinimas yra II ataskaitos dalies orientyras. Įvairūs metodai:

tyrimas,

administraciniai šaltiniai,

modeliavimas,

kita (nurodyti).

Reikėtų pranešti apie pokyčius, įvykusius nuo praėjusių ataskaitinių metų, įvertinant jų poveikį duomenų kokybei. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas palyginamumui laikui bėgant. Išsami informacija apie palyginamumą pateikiama II dalies 5 skyriuje: Palyginamumas. Savanoriškai pateikiant duomenų rinkinį, paremtą bendru EBPO ir Eurostato klausimynu dėl atliekų, apie palyginamumą neprivaloma pranešti už pirmuosius ataskaitinius metus.

Valstybės narės turi nurodyti pagrindinius numatomus pokyčius, susijusius su kitais ataskaitiniais metais taikytinais metodais.

II dalis:   Kokybinių požymių ataskaita

1.   Aktualumas

Reikėtų pateikti santrauką, kurioje būtų apibūdinti naudotojai ir reikmės šalies lygmeniu.

Valstybės narės turėtų nurodyti duomenų rinkinių išsamumo lygį. Jos turėtų pranešti apie kintamuosius ir (arba) skirstymus, privalomus pateikti pagal reglamentą dėl atliekų statistikos, bet kurių nėra (pvz., tokiu atveju perduotame duomenų rinkinyje duomenų elementų vertė žymima „M“ arba „L“). Tais atvejais, kai leidžianti nukrypti nuostata netaikoma, privaloma pateikti paaiškinimą. Nurodžius duomenų elementų trūkumą, reikia imtis veiksmų šiam trūkumui ištaisyti.

2.   Tikslumas

2.1.   Atrankos paklaidos

Apibrėžiant atitinkamą tyrimo sritį, reikėtų vadovautis I dalimi. Reikėtų pateikti šią informaciją:

taikyta atrankos sistema,

taikyta atrankos schema,

stratifikacija (pvz., nurodyti, ar skirstyta pagal dydžio klasę, NACE grupę ar kt.),

atrankos apimtis: nurodyti įmonių skaičių gyventojų grupėje ir jų skaičių tyrime (prireikus pagal grupes),

viso susidariusio atliekų kiekio ir skirstymo į keturis pagrindinius suvestinius duomenis variacijos koeficientas. Koeficiento vardiklis – bendras susidariusių atliekų kiekis atitinkamuose suvestiniuose duomenyse, įskaitant grupes, kurios nustatytos kaip netaikiusios atrankos metodų. Siekiant įvertinti variaciją, reikėtų atsižvelgti į negautų atsakymų kiekį,

viso sutvarkyto atliekų kiekio ir skirstymo į aštuonis pagrindinius suvestinius duomenis variacijos koeficientas. Koeficiento vardiklis – bendras sutvarkytų atliekų kiekis atitinkamuose suvestiniuose duomenyse, įskaitant grupes, kurios nustatytos kaip netaikiusios atrankos metodų. Siekiant įvertinti variaciją, reikėtų atsižvelgti į negautų atsakymų kiekį.

2.2.   Su atranka nesusijusios paklaidos

2.2.1.   Aprėpties paklaidos

I priedas dėl susidariusių atliekų: apibūdinami metodai, taikyti norint pasiekti 100 % aprėptį.

II priedas dėl atliekų tvarkymo: apibūdinamos į ataskaitą neįtrauktos atliekų tvarkymo įmonės, nurodant neįtraukimo priežastį.

Apibūdinama, kaip nustatomas buitinėms atliekoms priskiriamas įmonių (parduotuvių) verslo atliekų kiekis ir koks metodas yra taikomas, siekiant apskaičiuoti vien tik buitinių atliekų kiekį.

Apibūdinamos pagrindinės problemos, iškilusios dėl klasifikavimo klaidų, kai renkant duomenis aprėptis yra per siaura ir per plati.

2.2.2.   Matavimo paklaidos

Kokie statistiniai vienetai taikomi atskirose duomenų rinkinio dalyse? Koks yra galimų paklaidų taikant statistinius vienetus vertinimo rezultatas?

Kiekių tikslumo paklaidos: reikėtų apibūdinti, kaip nustatomas svoris, kaip jis vėliau registruojamas ir kokia patvirtinimo tvarka yra taikoma, siekiant nustatyti svorio paklaidas. Koks taikytos paklaidų nustatymo tvarkos rezultatas?

Reikėtų apibūdinti informacijos, gaunamos taikant duomenų rinkimo priemonę, kokybę. Pavyzdžiui, atrankos tyrimui naudojant klausimyną, nurodoma, ar klausimyną patvirtino tikslinė grupė. Pateikiant administracinius duomenis, nurodoma, ar duomenis pranešantis skyrius ar pati administracija turi paskatų pranešti didesnius ar mažesnius kiekius arba delsti tai daryti.

2.2.3.   Duomenų tvarkymo klaidos

Veiksmų, atliktų tvarkant duomenis nuo jų surinkimo iki statistikos parengimo, įskaitant priemones duomenų tvarkymo klaidoms nustatyti ir ištaisyti, santrauka.

Nustatytų duomenų tvarkymo klaidų sąrašas, jų mastas ir poveikis.

Kodavimo klaidos koduojant atliekų kategoriją, NACE kategoriją, atliekų tvarkymo operaciją ir regioną. Reikėtų apibūdinti, kaip koduojama ir kokia patvirtinimo tvarka yra taikoma, siekiant nustatyti kodavimo klaidas. Koks taikytos klaidų nustatymo tvarkos rezultatas?

„Buitinių atliekų“ kategorijai priskirtų atliekų, kurias faktiškai sudaro įmonių atliekos, procentinė dalis. Kaip vertinama ši klasifikavimo klaida?

2.2.4.   Paklaidos dėl negautų atsakymų

Atsakymų gausa pagrindinių suvestinių duomenų lygmeniu.

Apibūdinimas, kaip tyrimuose atsižvelgta į negautus atsakymus (negauti atsakymai iš skyriaus ir vienetų).

Dėl negautų atsakymų atsiradusių paklaidų tikimybės nustatymas.

2.2.5.   Pavyzdžio prielaidų paklaidos

Pavyzdžių, su pavyzdžio taikymu susijusių prielaidų ir tikėtinų paklaidų bei jų atitaisymo apibūdinimas.

Jautrumo tyrimo rezultatai.

Naudoti šaltiniai (žr. I dalyje apibūdintus šaltinius).

3.   Savalaikiškumas ir punktualumas

Apibūdinami pagrindinių duomenų rinkimo etapai, kai duomenų rinkiniai rengiami pagal tvarkaraštį.

Pagal tvarkaraštį apibūdinami pagrindinių duomenų tvarkymo etapai (duomenų išsamumo, kodavimo ir patikimumo patikrinimų, duomenų galiojimo ir informacijos neatskleidimo priemonių pradinės ir galutinės datos).

Pagal tvarkaraštį apibūdinami pagrindiniai duomenų skelbimo etapai (pvz., kada naujausi ir tikslūs duomenys yra apskaičiuoti, patvirtinti ir paskelbti).

Duomenų perdavimo Eurostatui punktualumas bus vertinamas pagal reglamentą dėl atliekų statistikos, kuriame nustatomas duomenų perdavimo periodiškumas ir galutiniai terminai. Bet koks vėlavimas perduoti duomenis turėtų būti pagrįstas. Be to, ataskaitoje reikėtų nurodyti, kokių priemonių imtasi, siekiant išvengti vėlavimo ateityje.

4.   Prieinamumas ir aiškumas

Ataskaitą teikianti šalies organizacija (nurodyta kokybės ataskaitos I dalyje) turėtų apibūdinti:

atliekų statistikos skleidimo politiką,

veiksmus ir priemones aiškumui užtikrinti (gerinti),

atitinkamą konfidencialumo politiką.

5.   Palyginamumas

Siekiant įvertinti šalies duomenų, parengtų taikant skirtingą metodiką, palyginamumą, yra būtina aiškiai apibrėžti apribojimų, turėjusių įtakos duomenų aprėpčiai ir tikslumui, poveikį (remiantis pirmiau išvardytais tikslumo kriterijais).

Kaip patvirtinamas duomenų apie atliekų tvarkymo įmones regioninis palyginamumas? Koks statistinis vienetas taikomas? Kaip rengiant statistiką vertinami kilnojamieji atliekų tvarkymo įrenginiai?

Palyginamumas laikui bėgant: reikėtų pranešti tiek apie pokyčius, įvykusius nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio, tiek apie numatomus pokyčius kitu ataskaitiniu laikotarpiu. Reikėtų tiksliai apibūdinti pokyčius, susijusius su apibrėžimais, aprėptimi ar metodais (žr. I dalį). Turėtų būti atliktas pasekmių vertinimas.

6.   Suderinamumas

Aplinkos statistika:

šalyje platinamų duomenų ir pagal reglamentą dėl atliekų statistikos pateiktų duomenų suderinamumas.

Apie suderinamumą nebūtina pranešti tais atvejais, kai:

pateikiamas EBPO ir Eurostato bendras klausimynas,

pranešimas yra susijęs su įsipareigojimais informuoti apie tam tikras atliekas (eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, elektros ir elektroninės įrangos atliekos, pakuotės ir pakuočių atliekos, atliekų vežimas ir kt.),

pranešama apie taršos integruotą prevenciją ir kontrolę (TIPK),

pranešama Europos aplinkos agentūrai.

Komisija (Eurostatas) bus tiesiogiai už tai atsakinga.

Socialinė ir ekonominė statistika:

valstybių narių prašoma teikti pastabas apie suderinamumą su:

prekybos statistika,

aplinkos ekonomikos ataskaita, įskaitant šalies ataskaitas,

struktūrinių rodiklių rengimu.

Pastabose šiais klausimais galima būtų svarstyti statistinių vienetų ir klasifikacijos taikymo skirtumus.

7.   Respondentams tenkanti našta

Reikėtų atlikti respondentams tenkančios faktinės naštos (atsakymui pateikti skirtas laikas) ir tikrojo respondentų skaičiaus vertinimą. Atsižvelgiant į administracinius šaltinius, statistikos tikslais reikėtų įvertinti naštą, tenkančią respondentams dėl papildomų klausimų.

VERTINIMO KRITERIJAI

Pagal penkis toliau išvardytus plataus pobūdžio kriterijus Komisija (Eurostatas) vertins duomenis, surinktus remiantis reglamentu dėl atliekų statistikos:

1.

Duomenų rinkinių išsamumas

Duomenų rinkinių išsamumas yra apibrėžtas pagal atliekų statistikos rezultatų perdavimo formą (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 782/2005 (1)).

2.

Kokybės ataskaitos išsamumas

Kokybės ataskaitos išsamumas yra apibrėžtas šiuo reglamentu.

3.

Savalaikiškumas

Duomenų rinkinių ir prie jų pridedamos kokybės ataskaitos savalaikiškumas yra apibrėžtas reglamentu dėl atliekų statistikos (per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų pabaigos).

4.

Tinkamas apibrėžimų ir klasifikacijos taikymas

Atliekų statistikos vadove bus nustatytas bendras apibrėžimų ir klasifikacijos supratimas.

5.

Patikimų statistinių metodų taikymas

Reglamente dėl atliekų statistikos nėra nurodoma jokio konkretaus metodo atliekų statistikai rengti. Atliekų statistikos vadove pateikiamos geros praktikos gairės.

Per du mėnesius nuo galutinio duomenų perdavimo termino Komisija (Eurostatas) informuoja apie vertinimo rezultatus asmenį, atsakingą už atliekų statistikos kokybę valstybėje narėje.


(1)  OL L 131, 2005 5 25, p. 26.