17.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 212/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1347/2005

2005 m. rugpjūčio 16 d.

51-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir organizacijoms, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Quaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001, uždraudžiantį tam tikrų prekių ir paslaugų eksportą į Afganistaną, sustiprinantį skrydžių uždraudimą ir pratęsiantį Afganistano Talibano lėšų ir kitų finansinių išteklių įšaldymą (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priede yra išvardytos kompetentingos institucijos, kurioms turėtų būti siunčiama informacija ir prašymai dėl tuo reglamentu įvestų priemonių.

(2)

Vokietija, Lietuva, Nyderlandai ir Švedija pateikė prašymą iš dalies pakeisti jų kompetentingų institucijų adresus,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 16 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1278/2005 (OL L 202, 2005 8 3, p. 34).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Adresas antraštėje „Vokietija“ pakeičiamas adresais:

„—

dėl lėšų įšaldymo:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Faks. (49-89) 35 01 63 38 00;

dėl ūkio išteklių įšaldymo:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-6196) 908-0

Faks: (49-6196) 908-800“.

2)

Adresas antraštėje „Lietuva“ pakeičiamas adresu:

„Užsienio reikalų ministerija

Saugumo politikos departamentas

J. Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. (370-5) 236 25 16

Faks. (370-5) 231 30 90“;

3)

Adresas antraštėje „Nyderlandai“ pakeičiamas adresu:

„Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

The Netherlands

Tel. (31-70) 342 89 97

Faks. (31-70) 342 79 84“;

4)

Adresai antraštėje „Švedija“ pakeičiami adresais:

„2a straipsnis

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Faks. (46-8) 411 27 89

4 straipsnis

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

S-102 26 Stockholm

Tel. (46-8) 401 90 00

Faks. (46-8) 401 99 00

5 straipsnis

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Faks. (46-8) 24 13 35“.