16.7.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 185/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1147/2005

2005 m. liepos 15 d.

draudžiantis žvejoti smiltinius ungurius Šiaurės jūroje ir Skagerako sąsiauryje tam tikrais žvejybos įrankiais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 27/2005, nustatantį 2005 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, taikomas Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose privaloma nustatyti sugavimo apribojimus (1), ypač į jo 12 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos žvejybos pastangos laivais žvejojant smiltinius ungurius Šiaurės jūroje ir Skagerako sąsiauryje preliminariai nustatytos Reglamento (EB) Nr. 27/2005 V priede.

(2)

Pagal to priedo 6 punkto c papunktį Komisija persvarsto žvejybos pastangas 2005 m. remdamasi Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (ŽMTEK) nuomone dėl Šiaurės jūros smiltinių ungurių klasės dydžio 2004 m. Kai ŽMTEK nustato, kad Šiaurės jūros smiltinių ungurių klasės dydis 2004 m. yra mažesnis negu 300 000 milijonų 0 amžiaus grupės individų, žvejyba dugniniais tralais, velkamaisiais tinklais ar panašiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis mažesnis negu 16 mm, uždraudžiama likusiu 2005 m. laikotarpiu.

(3)

ŽMTEK nustatė, kad smiltinių ungurių klasės dydis 2004 m. yra 150 000 milijonų 0 amžiaus grupės individų.

(4)

Kadangi 2004 m. ŽMTEK nustatė, kad Šiaurės jūros smiltinių ungurių klasės dydis yra mažesnis negu 300 000 milijonų 0 amžiaus grupės individų, žvejyba uždraudžiama likusiu 2005 m. laikotarpiu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Smiltinių ungurių žvejyba Šiaurės jūroje ir Skagerako sąsiauryje (ICES IIa, IIIa parajoniuose ir IV kvadrate) (2) dugniniais tralais, velkamaisiais tinklais ar panašiais velkamaisiais žvejybos įrankiais, kurių tinklinio audinio akies kraštinės ilgis mažesnis negu 16 mm, yra uždrausta iki 2005 m. gruodžio 31 d., t. y. nuo 2 straipsnyje nustatytos įsigaliojimo datos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. liepos 15 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 12, 2005 1 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 860/2005 (OL L 144, 2005 6 8, p. 1).

(2)  EB vandenys, išskyrus 6 mylias nuo Jungtinės Karalystės bazinės linijos ties Šetlandu, Farerų salomis ir Foula.