18.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 920/2005

2005 m. birželio 13 d.

iš dalies keičiantis 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje, ir 1958 m. balandžio 15 d. Reglamentą Nr. 1, nustatantį kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje, ir nustatantis laikinas nuo tų reglamentų leidžiančias nukrypti priemones

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 290 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 190 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 28 straipsnio 1 dalį ir 41 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Airijos Vyriausybė paprašė, kad airių kalbai būtų suteiktas toks pat statusas kaip ir kitų valstybių narių nacionalinėms valstybinėms kalboms ir kad tuo tikslu būtų padaryti reikiami 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (1), ir 1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos atominės energijos bendrijoje (2) (šie du reglamentai toliau – Reglamentas Nr. 1), pakeitimai.

(2)

Pagal Europos Sąjungos sutarties 53 straipsnį ir Europos Bendrijos steigimo sutarties 314 straipsnį airių kalba yra viena iš autentiškų abiejų šių sutarčių kalbų.

(3)

Airijos Vyriausybė pabrėžia, kad pagal Airijos Konstitucijos 8 straipsnį airių kalba, kuri yra nacionalinė kalba, yra pirma valstybinė Airijos kalba.

(4)

Reikėtų atsakyti teigiamai į Airijos Vyriausybės prašymą ir atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą Nr. 1. Tačiau reikėtų nuspręsti, kad dėl praktinių priežasčių pereinamuoju laikotarpiu Europos Sąjungos institucijų nevaržytų įpareigojimas visus aktus, įskaitant Teisingumo Teismo sprendimus, rengti airių kalba ir juos versti į ją. Taip pat reikėtų numatyti, kad tokia išimtis būtų taikoma iš dalies ir nebūtų taikoma Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtiems reglamentams, o Tarybai suteikti teisę per ketverius metus nuo šio reglamento taikymo dienos ir vėliau kas penkerius metus vieningai nuspręsti, ar panaikinti minėtą išimtį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas Nr. 1 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Europos Sąjungos institucijų oficialios ir darbo kalbos yra airių, anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.“;

2)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Reglamentai ir kiti bendro taikymo dokumentai rengiami dvidešimt viena oficialia kalba.“;

3)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Europos Sąjungos oficialusis leidinys leidžiamas dvidešimt viena oficialia kalba.“;

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento Nr. 1 ir penkerius metus nuo šio reglamento taikymo dienos, suteikiant galimybę šį laikotarpį pratęsti, Europos Sąjungos institucijų nevaržo įpareigojimas visus aktus rengti airių kalba ir juos šia kalba skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis straipsnis netaikomas Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtiems reglamentams.

3 straipsnis

Ne vėliau kaip per ketverius metus nuo šio reglamento taikymo dienos ir vėliau kas penkerius metus Taryba persvarsto 2 straipsnio taikymą ir vieningai nusprendžia, ar panaikinti minėtame straipsnyje nurodytą išimtį.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. birželio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  OL 17, 1958 10 6, p. 385/58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.

(2)  OL 17, 1958 10 6, p. 401/58. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. Stojimo aktu.