19.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 126/68


2005 m. gegužės 12 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 718/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais, klaidų ištaisymas

(Šis tekstas panaikina ir pakeičia tekstą, paskelbtą Oficialiajame leidinyje L 121, 2005 m. gegužės 13 d., p. 64 )

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 718/2005

2005 m. gegužės 12 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Čekija paskyrė Bendrijos instituciją ir apie tai informavo Komisiją. Komisija padarė išvadą, kad pateikta pakankamai įrodymų, jog ši institucija gali patikimai, laiku, veiksmingai ir kompetentingai vykdyti Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II, III ir V skyriuose nurodytas užduotis.

(2)

Jungtinė Karalystė informavo Komisiją apie naują Bendrijos institucijos adresą.

(3)

Priemonės, nustatytos šiame reglamente, atitinka Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 22 straipsnyje nurodytą Komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 III priedas yra pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. gegužės 12 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė

PRIEDAS

„III PRIEDAS

Valstybių narių kompetentingų institucijų ir jų užduočių, kaip nurodyta 2 ir 19 straipsniuose, sąrašas

BELGIJA

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 70

Faks. (32-3) 206 94 90

El. paštas Diamond@mineco.fgov.be

 

Belgijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė bei muitinės procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002 atliekamos adresu:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

ČEKIJA

 

Čekijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė bei muitinės procedūros pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002 atliekamos adresu:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mob. tel. (420-737) 213 793

Faks. (420-2) 61 33 38 70

El. paštas diamond@cs.mfcr.cz

VOKIETIJA

 

Vokietijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolė pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įskaitant Bendrijos sertifikato išdavimą, atliekama tik šioje institucijoje:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27 - 0

Faks. (49-6781) 56 27 - 19

El. paštas zaio@hzako.bfinv.de

 

Siekiant įgyvendinti šio Reglamento 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 9, 10 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 ir 17 straipsniuose numatytus įsipareigojimus, ypač prievolę teikti ataskaitas Komisijai, ši institucija veikia kaip kompetentinga Vokietijos institucija:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. +44 (0) 207 008 6903

Faks. +44 (0) 207 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk“


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 522/2005 (OL L 84, 2005 4 2, p. 8).