4.5.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 117/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 647/2005

2005 m. balandžio 13 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, ir (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 įgyvendinimo tvarką

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 42 ir 308 straipsnius,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, (2)

kadangi:

(1)

Reglamentuose (EEB) Nr. 1408/71 (3) ir (EEB) Nr. 574/72 (4) turėtų būti padaryti tam tikri pakeitimai, siekiant atsižvelgti į naujausius Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos pokyčius, palengvinti šių reglamentų taikymą ir atspindėti pasikeitimus valstybių narių socialinės apsaugos teisės aktuose.

(2)

Siekiant atsižvelgti į naujausius teisminės praktikos pokyčius, turėtų būti padarytos išvados iš sprendimų, ypač priimtų Johann Franz Duchon/Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten  (5) ir Office national de l'emploi/Calogero Spataro bylose. (6)

(3)

Sprendimai bylose Friedrich Jauch/Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter ir Ghislain Leclere, Alina Deaconescu/Caisse nationale des prestations familiales  (7) dėl specialių neįmokinių išmokų klasifikavimo reikalauja, užtikrinant teisinį tikrumą, patikslinti du kumuliatyvinius kriterijus, į kuriuos būtina atsižvelgti, kad tos išmokos galėtų būti įtrauktos į Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 IIa priedą. Tuo remiantis reikia peržiūrėti šį priedą atsižvelgiant ir į teisės aktų pakeitimus valstybėse narėse, darančius poveikį šios rūšies išmokoms, kurioms dėl jų mišrios prigimties taikomas specifinis koordinavimas. Be to, svarbu patikslinti pereinamojo laikotarpio nuostatas, susijusias su išmokomis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas Jauch byloje, siekiant apsaugoti išmokų gavėjų teises.

(4)

Remiantis teismine praktika, susijusia su Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir dvišalių socialinės apsaugos susitarimų nuostatų santykiais, būtina peržiūrėti to reglamento III priedą. Įrašai III priedo A dalyje pateisinami tik dviem atvejais: jei jie palankesni darbuotojams migrantams (8) arba jei jie susiję su konkrečia ir išimtine situacija, paprastai susiklosčiusia dėl istorinių aplinkybių. Be to, netikslinga daryti įrašų B dalyje, nebent išskirtinės ir objektyvios situacijos pateisina nukrypimą nuo to reglamento 3 straipsnio 1 dalies ir nuo Sutarties 12, 39 ir 42 straipsnių. (9)

(5)

Siekiant palengvinti Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 taikymą, reikėtų numatyti tam tikras nuostatas dėl valstybės tarnautojų bei jiems prilygintų asmenų ir dėl keliaujančio ar skraidančio personalo narių įmonėje, kuri teikia tarptautines transporto paslaugas veždama keleivius ar krovinius geležinkeliu, automobilių keliais, oro transportu ar vidaus vandenų keliais, ir taip pat patikslinti metodus, kuriais nustatomas vidutinis dydis, į kurį atsižvelgiama pagal to reglamento 23 straipsnį.

(6)

Peržiūrėjus Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 IIa priedą bus pašalinti kai kurie esami įrašai ir bus įtraukti kai kurie nauji įrašai, atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus kai kuriose valstybėse narėse. Pastaruoju atveju tos valstybės narės pačios apsvarsto, ar reikia laikinomis priemonėmis arba dvišaliais sprendimais reaguoti į situaciją asmenų, kurių įgytos teisės gali būti atitinkamai paveiktos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 iš dalies keičiamas taip:

1.

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje išbraukiami žodžiai „vienos iš valstybių narių teritorijoje gyvenantiems“;

b)

3 dalyje išbraukiami žodžiai „ir pagal 8 straipsnio 1 dalį sudarytos konvencijos“.

2.

4 straipsnio 2a dalis pakeičiama taip:

„2a   Šis straipsnis taikomas specialioms neįmokinėms išmokoms, numatytoms pagal teisės aktus, kurie dėl savo taikymo asmenų atžvilgiu, savo tikslų ir (arba) teisių įgijimo sąlygų turi ypatumų, būdingų ir socialinės apsaugos teisės aktams, nurodytiems 1 dalyje, ir socialinei paramai.

„Specialios neįmokinės išmokos“ reiškia išmokas, kurios:

a)

skirtos suteikti arba:

i)

papildomą, pakeičiančią ar pagalbinę apsaugą nuo rizikų, kurias apima socialinės apsaugos sritys, nurodytos 1 dalyje, ir kurios garantuoja atitinkamiems asmenims minimalų pragyvenimo lygį užtikrinančias pajamas atsižvelgiant į ekonominę ir socialinę situaciją atitinkamoje valstybėje narėje;

arba

ii)

tik specifinę neįgaliųjų apsaugą, glaudžiai susijusią su šių asmenų socialine aplinka atitinkamoje valstybėje narėje,

ir

b)

finansuojamos išimtinai iš privalomo apmokestinimo įnašų, kuriais siekiama padengti bendrąsias viešąsias išlaidas, ir jų suteikimo sąlygos bei apskaičiavimo tvarka nėra priklausomos nuo kokios nors įmokos išmokų gavėjo atžvilgiu. Tačiau išmokos, kurios papildo įmokines išmokas, vien dėl šios priežasties neturi būti laikomos įmokinėmis išmokomis, ir

c)

yra išvardytos IIa priede.“

3.

7 straipsnio 2 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kai kurios socialinės apsaugos konvencijų, priimtų valstybėse narėse prieš pradedant taikyti šį reglamentą, nuostatos, jeigu jos yra palankesnės išmokų gavėjams arba jei jos atsirado dėl konkrečių istorinių aplinkybių ir galioja nustatytą laiko tarpą, ir jei jos yra išvardytos III priede.“

4.

9a straipsnis pakeičiamas taip:

„9a straipsnis

Atskaitinio laikotarpio pratęsimas

Jei valstybės narės teisės aktuose numatoma, kad teisė gauti išmoką priklauso nuo to, ar įgytas minimalus draudiminis laikotarpis per nustatytą laiko tarpą iki draudiminio įvykio, nuo kurio buvo draudžiama (atskaitinis laikotarpis), ir nustatoma, kad laikotarpiai, per kuriuos pagal tos valstybės narės teisės aktus buvo mokamos išmokos, arba laikotarpiai, skirti užauginti vaikui tos valstybės narės teritorijoje, pratęsia šį atskaitinį laikotarpį, tai laikotarpiai, per kuriuos pagal kitos valstybės narės teisės aktus buvo mokamos invalidumo ar senatvės pensijos, ar ligos, bedarbio išmokos bei išmokos dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, ir laikotarpiai, skirti užauginti vaiką kitos valstybės narės teritorijoje, taip pat pratęsia šį atskaitinį laikotarpį.“

5.

10a straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   10 straipsnio ir III antraštinės dalies nuostatos netaikomos specialioms neįmokinėms išmokoms, nurodytoms 4 straipsnio 2a dalyje. Asmenys, kuriems taikomas šis reglamentas, gauna šias išmokas, jei jos paminėtos IIa priede, išimtinai teritorijoje tos valstybės narės, kurioje jie gyvena, ir pagal tos valstybės teisės aktus. Išmokas savo sąskaita moka gyvenamosios vietos įstaiga.“

6.

23 straipsnyje įterpiama ši dalis:

„2a.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatos taip pat taikomos, kai kompetentingos įstaigos taikomi teisės aktai numato konkretų atskaitinį laikotarpį, ir šis periodas, tam tikrais atvejais, sutampa su visais arba su dalimi laikotarpių, kuriuos atitinkamas asmuo įsigyja pagal vienos arba kelių valstybių narių teisės aktus.“

7.

35 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

8.

69 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

9.

Įterpiami šie straipsniai:

„95f straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su II priedo I skirsniu, tekste su antraštėmis „D. VOKIETIJA“ ir „R. AUSTRIJA“

1.   II priedo I skirsnyje tekste su antrašte „D. VOKIETIJA“ ir „R. AUSTRIJA“, su pakeitimais, padarytais 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 647/2005, iš dalies keičiančiu Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje ir (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 (10) įgyvendinimo tvarką, nenustatomas joks teisių įgijimas laikotarpiui iki 2005 m. sausio 1 d.

2.   Nustatant pagal šį reglamentą įgytas teises, įskaitomi visi draudimo laikotarpiai ir, tam tikrais atvejais, visi darbo pagal darbo sutartį, savarankiško darbo arba gyvenimo laikotarpiai, įgyti pagal valstybės narės teisės aktus iki 2005 m. sausio 1 d.

3.   Laikantis 1 dalies nuostatų, pagal šį reglamentą teisė įgyjama net jeigu ji yra susijusi su draudiminiu įvykiu, įvykusiu iki 2005 m. sausio 1 d.

4.   Bet kuri išmoka, kuri nebuvo paskirta arba buvo sustabdytas jos mokėjimas dėl atitinkamo asmens pilietybės arba gyvenamosios vietos, to asmens prašymu skiriama arba atnaujinamas jos mokėjimas nuo 2005 m. sausio 1 d. su sąlyga, jei pagal anksčiau nustatytas teises į išmokas nebuvo suteikta vienkartinė išmoka.

5.   Asmenų, kuriems pensija ar metinė išmoka buvo paskirta iki 2005 m. sausio 1 d., teisės jų pačių prašymu gali būti peržiūrėtos, atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas. Ši nuostata taip pat taikoma kitoms išmokoms pagal 78 straipsnį.

6.   Jeigu 4 ar 5 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas per dvejus metus nuo 2005 m. sausio 1 d., pagal šį reglamentą įgytos teisės įsigalioja nuo tos datos, ir atitinkamiems asmenims negali būti taikomos jokios valstybės narės teisės aktų nuostatos, susijusios su teisių panaikinimu ar apribojimu.

7.   Jeigu 4 ar 5 dalyje nurodytas prašymas pateikiamas pasibaigus dvejų metų laikotarpiui po 2005 m. sausio 1 d., teisės, kurios nebuvo prarastos arba nutrūkusios dėl senaties termino, įsigalioja nuo prašymo pateikimo dienos, išskyrus atvejus, kai taikomos kurios nors valstybės narės palankesnės teisės aktų nuostatos.

95g straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos, susijusios su IIa priedo įrašu dėl priežiūros pašalpos Austrijoje (Pflegegeld) išbraukimu.

Jeigu prašymai skirti priežiūros pašalpas pagal Austrijos federalinį įstatymą (Bundespflegegeldgesetz) pateikti ne vėliau kaip iki 2001 m. kovo 8 d. remiantis šio reglamento 10a straipsnio 3 dalimi, ši nuostata taikoma ir toliau, jei priežiūros pašalpos gavėjas tebegyvena Austrijoje po 2001 m. kovo 8 d.;

10.

II, IIa, III, IV ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 iš dalies keičiamas taip:

1.

4 straipsnio 11 dalis išbraukiama.

2.

Įterpiamas šis straipsnis:

„10c straipsnis

Nustatyti formalumai, kurių laikomasi taikant reglamento 13 straipsnio 2 dalies d punktą valstybės pareigūnams ir jiems prilygintiems asmenims.

Tam, kad būtų taikomas 13 straipsnio 2 dalies d punktas, valstybės narės, kurios teisės aktai yra taikomi, kompetentingos valdžios institucijos paskirta įstaiga išduoda liudijimą, kad valstybės pareigūnui arba jam prilygintam asmeniui taikomi jos teisės aktai.“

3.

12a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„Taisyklės, taikomos reglamento 14 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 14a straipsnio 2–4 dalyse ir 14c straipsnyje nurodytiems asmenims, kurie paprastai dirba pagal darbo sutartį arba savarankiškai dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijoje.“

b)

Įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Tam, kad būtų taikomos reglamento 14 straipsnio 2 ir 3 dalių, 14a straipsnio 2–4 dalių ir 14c straipsnio nuostatos, taikomos tokios taisyklės:“

c)

Įterpiama ši dalis:

„1a.   Jei pagal reglamento 14 straipsnio 2 dalies a punktą asmeniui, kuris yra keliaujančio ar skraidančio personalo narys tarptautinėje transporto įmonėje, taikomi teisės aktai tos valstybės narės, kurios teritorijoje įsikūrusi registruota įmonės buveinė ar vykdoma veikla arba yra įsikūręs jį įdarbinantis filialas, ar nuolatinė atstovybė, arba kurioje jis gyvena ar daugiausiai dirba, tos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos paskirta įstaiga išduoda liudijimą, patvirtinantį, kad jam taikomi tos valstybės narės teisės aktai.“

4.

32a straipsnis išbraukiamas.

5.

Priedai pakeičiami pagal šio reglamento II priedą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 9 dalis, susijusi su Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 95f straipsniu, I priedo 1 punkto a ir b papunkčiais bei II priedo 2 ir 4 punktais, taikoma nuo 2005 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. balandžio 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. P. BORRELL FONTELLES

Tarybos vardu

Pirmininkas

N. SCHMIT


(1)  OL C 80, 2004 3 30, p. 118.

(2)  2004 m. kovo 11 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2004 m. lapkričio 15 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 38 E, 2005 2 15, p. 21) ir 2005 m. kovo 8 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 149, 1971 7 5, p. 2. Reglamentas, atnaujintas Reglamentu (EB) Nr. 118/97 (OL L 28, 1997 1 30, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 631/2004 (OL L 100, 2004 4 6, p. 1), ir panaikintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 (OL L 166, 2004 4 30, p. 1) nuo įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos.

(4)  OL L 74, 1972 3 27, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 631/2004.

(5)  2002 m. balandžio 18 d. sprendimas, C-290/00, Rink., 2002, p. I-3567.

(6)  1996 m. birželio 13 d. sprendimas, C-170/95, Rink., 1996, p. I-2921.

(7)  2001 m. kovo 8 d. sprendimas C-215/99, Rink., 2001, p. I-1901 ir 2001 m. gegužės 31 d. sprendimas C-43/99, Rink., 2001, p. I-4265.

(8)  Palankiausių sąlygų principą Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priminė savo 1991 m. vasario 7 d. sprendime, C-227/89, Rink., 1991, p. I-323; 1995 m. lapkričio 9 d. sprendime, C-475/93, Rink., 1995, p. I-3813; 2000 m. lapkričio 9 d. sprendime, C-75/99, Rink., 2000, p. I-9399 ir 2002 m. vasario 5 d. sprendime, C-277/99, Rink., p. I-1261.

(9)  1996 m. balandžio 30 d. sprendimas, C-214/94, Rink., 1996, p. I-2253; 1996 m. balandžio 30 d. sprendimas, C-308/93, Rink., 1996, p. I-2097; 2002 m. sausio 15 d. sprendimas, C-55/00, Rink., 2002, p. I-413.

(10)  OL L 117, 2005 5 4, p. 1.“


I PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I skirsnyje tekstas su antrašte „D. VOKIETIJA“ pakeičiamas žodžiu „netaikoma“.

b)

I skirsnyje tekstas su antrašte „R. AUSTRIJA“ pakeičiamas žodžiu „netaikoma“.

c)

II skirsnis iš dalies keičiamas taip:

i)

tekste su antrašte „G. ISPANIJA“ žodis „Jokia“ pakeičiamas taip:

„Vaiko gimimo pašalpos (vienkartinė išmoka gimus trečiajam bei sekantiems vaikams ir vienkartinė išmoka gimus keliems vaikams)“;

ii)

tekstas su antrašte „H. PRANCŪZIJA“ pakeičiamas taip:

„Gimimo ar įvaikinimo pašalpa (ankstyvosios vaikystės išmoka)“;

iii)

tekstas su antrašte „W. SUOMIJA“ pakeičiamas taip:

„Bendra motinystės išmoka, motinystės vienkartinė pašalpa ir parama vienkartinės išmokos forma, skirta tarptautinio įvaikinimo išlaidoms kompensuoti pagal Motinystės pašalpos aktą.“

d)

III skirsnyje tekste su antrašte „D. VOKIETIJA“ b punktas išbraukiamas.

2.

IIa priedas pakeičiamas tekstu, į kurį įtraukti 2003 m. Stojimo akte išdėstyti nepakeisti įrašai:

„IIa PRIEDAS

Specialios neįmokinės išmokos

10a straipsnis

A.   BELGIJA

a)

Pajamas pakeičianti pašalpa (1987 m. vasario 27 d. įstatymas);

b)

Garantuotos pajamos pagyvenusiems žmonėms (2001 m. kovo 22 d. įstatymas).

B.   ČEKIJA

Socialinė pašalpa (Valstybinės socialinės paramos aktas Nr. 117/1995 Sb.).

C.   DANIJA

Pensininkų apgyvendinimo išlaidos (1995 m. kovo 29 d. įstatymu Nr. 204 konsoliduotas įstatymas dėl individualios apgyvendinimo paramos).

D.   VOKIETIJA

Pagyvenusiems asmenims ir sumažėjusio darbingumo asmenims minimalų pragyvenimo lygį garantuojančios pajamos pagal Socialinio kodekso XII knygos 4 skyrių.

E.   ESTIJA

a)

Suaugusių invalidų pašalpa (1999 m. sausio 27 d. Socialinių išmokų neįgaliems asmenims aktas);

b)

Valstybinė bedarbio pašalpa (2000 m. spalio 1 d. Socialinės bedarbių apsaugos aktas).

F.   GRAIKIJA

Specialios išmokos pagyvenusiems asmenims (Įstatymas 1296/82).

G.   ISPANIJA

a)

Minimalių pajamų garantavimas (1982 m. balandžio 7 d. Įstatymas Nr. 13/82);

b)

Išmokos pagyvenusiems asmenims ir negalintiems dirbti invalidams remti (1981 m. liepos 24 d. Karališkasis dekretas Nr. 2620/81);

c)

Neįmokinės invalidumo pensijos bei pensijos, kaip numatyta Bendrojo įstatymo dėl socialinės apsaugos konsoliduoto teksto, patvirtinto 1994 m. birželio 20 d. Karališkuoju įstatymo galią turinčiu dekretu Nr. 1/1994, 38 straipsnio 1 dalyje;

d)

Pašalpos skatinti judėjimą ir kompensuoti transporto išlaidas (1982 m. balandžio 7 d. Įstatymas Nr. 13/1982).

H.   PRANCŪZIJA

a)

Specialaus invalidumo fondo ir Senatvės solidarumo fondo skiriamos papildomos pašalpos (1956 m. birželio 30 d. įstatymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso VIII knygoje);

b)

Neįgalių suaugusiųjų pašalpa (1975 m. birželio 30 d. įstatymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso VIII knygoje);

c)

Speciali pašalpa (1952 m. liepos 10 d. įstatymas, kodifikuotas Socialinės apsaugos kodekso VIII knygoje).

I.   AIRIJA

a)

Bedarbio pašalpa (1993 m. Socialinės gerovės (konsoliduotas) akto III dalies 2 skyrius);

b)

Senatvės (neįmokinė) pensija (1993 m. Socialinės gerovės (konsoliduotas) akto III dalies 4 skyrius);

c)

Našlės (neįmokinė) pensija ir našlio (neįmokinė) pensija (1993 m. Socialinės gerovės (konsoliduotas) akto III dalies 6 skyrius su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. Socialinės gerovės akto V dalimi);

d)

Negalios pašalpa (1996 m. Socialinės gerovės akto IV dalis);

e)

Judėjimo pašalpa (1970 m. Sveikatos akto 61 skirsnis);

f)

Aklųjų pensija (1993 m. Socialinės gerovės (konsoliduoto) akto III dalies 5 skyrius).

J.   ITALIJA

a)

Socialinės pensijos pragyvenimo neturintiems asmenims (1969 m. balandžio 30 d. Įstatymas Nr. 153);

b)

Pensijos ir pašalpos civiliams neįgaliesiems ar invalidams (1974 m. kovo 30 d. Įstatymas Nr. 118, 1980 m. vasario 11 d. Įstatymas Nr. 18 ir 1988 m. lapkričio 23 d. Įstatymas Nr. 508);

c)

Kurčnebylių pensijos ir pašalpos (1970 m. gegužės 26 d. Įstatymas Nr. 381 ir 1988 m. lapkričio 23 d. Įstatymas Nr. 508);

d)

Pensijos ir pašalpos civiliams akliesiems (1970 m. gegužės 27 d. Įstatymas Nr. 382 ir 1988 m. lapkričio 23 d. Įstatymas Nr. 508);

e)

Minimalias pensijas papildančios išmokos (1952 m. balandžio 4 d. Įstatymas Nr. 218, 1983 m. lapkričio 11 d. Įstatymas Nr. 638 ir 1990 m. gruodžio 29 d. Įstatymas Nr. 407);

f)

Negalios pašalpas papildančios išmokos (1984 m. birželio 12 d. Įstatymas Nr. 222);

g)

Socialinės pašalpos (1995 m. rugpjūčio 8 d. Įstatymas Nr. 335);

h)

Socialinė priemoka (1988 m. gruodžio 29 d. Įstatymo Nr. 544 1 straipsnio 1 ir 12 dalys bei vėlesni šio įstatymo pakeitimai).

K.   KIPRAS

a)

Socialinė pensija (1995 m. Socialinių pensijų įstatymas (įstatymas 25(I)/95) su pakeitimais);

b)

Judėjimo negalios pašalpa (Ministrų Tarybos sprendimai: 1992 m. spalio 16 d. Nr. 38 210, 1994 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 41 370, 1997 m. birželio 11 d. Nr. 46 183 ir 2001 m. gegužės 16 d. Nr. 53 675);

c)

Speciali pašalpa akliesiems (1996 m. Specialių pašalpų įstatymas (įstatymas 77(I)/96) su pakeitimais).

L.   LATVIJA

a)

Valstybinės socialinės paramos išmoka (1995 m. spalio 26 d. Socialinės paramos įstatymas);

b)

Pašalpa, skirta kompensuoti transporto išlaidas neįgaliems asmenims, turintiems judėjimo problemų (1995 m. spalio 26 d. Socialinės paramos įstatymas).

M.   LIETUVA

a)

Socialinė pensija (1994 m. Šalpos (socialinių) pensijų įstatymas);

b)

Speciali transporto lengvata neįgaliesiems, turintiems judėjimo problemų (2000 m. Transporto lengvatų įstatymo 7 straipsnis).

N.   LIUKSEMBURGAS

Pajamos neįgaliesiems (2003 m. rugsėjo 12 d. įstatymo 1 straipsnio 2 dalis), išskyrus asmenis, kurie pripažinti neįgaliais darbuotojais ir kurie dirba įprastinėmis darbo sąlygomis arba saugioje aplinkoje.

O.   VENGRIJA

a)

Periodinė invalidumo išmoka (Ministrų Tarybos dekretas Nr. 83/1987 (XII 27) dėl periodinių invalidumo išmokų);

b)

Neįmokinė senatvės pašalpa (1993 m. III aktas dėl socialinio administravimo ir socialinių išmokų);

c)

Transporto pašalpa (Vyriausybės dekretas Nr. 164/1995 (XII 27) dėl transporto pašalpų asmenims su sunkia fizine negalia).

P.   MALTA

a)

Papildoma pašalpa (1987 m. Socialinės apsaugos akto (Cap. 318) 73 dalis);

b)

Senatvės pensija (1987 m. Socialinės apsaugos aktas (Cap. 318)).

Q.   NYDERLANDAI

a)

1997 m. balandžio 24 d. Pagalbos neįgaliems jauniems žmonėms aktas (Wajong);

b)

1986 m. lapkričio 6 d. Papildomų išmokų aktas (TW).

R.   AUSTRIJA

Kompensacinis priedas (1955 m. rugsėjo 9 d. Federalinis aktas dėl bendrojo socialinio draudimo – ASVG, 1978 m. spalio 11 d. Federalinis aktas dėl socialinio draudimo verslu užsiimantiems asmenims – GSVG ir 1978 m. spalio 11 d. Federalinis aktas dėl ūkininkų socialinio draudimo – BSVG).

S.   LENKIJA

Socialinė pensija (1990 m. lapkričio 29 d. Socialinės paramos aktas).

T.   PORTUGALIJA

a)

Neįmokinė valstybinė senatvės ir invalidumo pensija (1980 m. spalio 13 d. Dekretas–įstatymas Nr. 464/80);

b)

Neįmokinė našlystės pensija (1981 m. lapkričio 11 d. Vyriausybės dekretas Nr. 52/81).

U.   SLOVĖNIJA

a)

Valstybinė pensija (1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir invalidumo draudimo aktas);

b)

Pensininkų pajamų palaikymas (1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir invalidumo draudimo aktas);

c)

Išlaikymo pašalpa (1999 m. gruodžio 23 d. Pensijų ir invalidumo draudimo aktas).

V.   SLOVAKIJA

Pensijų kaip vienintelio pajamų šaltinio pritaikymas (Aktas Nr. 100/1988 Zb.).

W.   SUOMIJA

a)

Negalios pašalpa (Negalios pašalpos aktas 124/88);

b)

Vaikų priežiūros pašalpa (Vaikų priežiūros pašalpos aktas 444/69);

c)

Būsto pašalpa pensininkams (Aktas dėl būsto pašalpos pensininkams 591/78);

d)

Darbo rinkos parama (Bedarbystės išmokų aktas 1290/2002);

e)

Speciali parama imigrantams (Aktas dėl specialios paramos imigrantams 1192/2002).

X.   ŠVEDIJA

a)

Būsto priedai pensiją gaunantiems asmenims (Įstatymas 2001: 761);

b)

Finansinė parama pagyvenusiems asmenims (Įstatymas 2001: 853);

c)

Negalios pašalpa ir neįgalių vaikų priežiūros pašalpa (Įstatymas 1998: 703).

Y.   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

a)

Valstybinė pensijos paskola (2002 m. Valstybinės pensijos paskolos aktas);

b)

Pagal pajamas nustatomos pašalpos darbo ieškantiems asmenims (1995 m. birželio 28 d. Akto dėl darbo ieškančių asmenų 1 skirsnio 2 dalies d punkto ii papunktis ir 3 straipsnis bei 1995 m. spalio 18 d. Įsakymo dėl darbo ieškančių asmenų (Šiaurės Airija) 3 straipsnio 2 dalies d punkto ii papunktis ir 5 straipsnis);

c)

Pajamų parama (1986 m. liepos 25 d. Socialinės apsaugos akto 20–22 skirsniai ir 23 skirsnis ir 1986 m. lapkričio 5 d. Socialinės apsaugos (Šiaurės Airija) įsakymo 21–24 straipsniai);

d)

Pragyvenimo pašalpa negalios atveju (1991 m. birželio 27 d. Pragyvenimo pašalpos negalios atveju ir darbo pašalpos negalios atveju akto 1 skirsnis ir 1991 m. liepos 24 d. Pragyvenimo pašalpos negalios atveju ir darbo pašalpos negalios atveju (Šiaurės Airija) įsakymo 3 straipsnis);

e)

Slaugos pašalpa (1975 m. kovo 20 d. Socialinės apsaugos akto 35 skirsnis ir 1975 m. kovo 20 d. Socialinės apsaugos (Šiaurės Airija) akto 35 skirsnis);

f)

Globos pašalpa (1975 m. kovo 20 d. Socialinės apsaugos akto 37 skirsnis ir 1975 m. kovo 20 d. Socialinės apsaugos (Šiaurės Airija) akto 37 skirsnis).“

3.

III priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Priedo pradžioje „Bendruosiuose komentaruose“ pateikiamas šis tekstas:

„3.

Atsižvelgiant į šio reglamento 6 straipsnio nuostatas, dėmesys atkreipiamas į tai, kad dvišalių konvencijų, kurioms netaikomas šis reglamentas ir kurios lieka galioti tarp valstybių narių, nuostatos nėra išvardytos šiame priede, inter alia, nuostatos, kurias taikant sumuojami trečioje šalyje įgyti draudimo laikotarpiai.“

b)

A dalyje išbraukiami tokie punktai:

2 punktas, 3 punkto b papunktis, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 69 punktai, 71 punkto a ir c papunkčiai, 73 punkto a ir b papunkčiai, 74, 75 punktai, 83 punkto a, b, c, d, e, f, g papunkčiai, 85, 88, 89, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 184, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 299, 300 punktai.

c)

A dalies 3 punkto a papunktis (Belgija – Vokietija) pakeičiamas taip:

„1957 m. gruodžio 7 d. Baigiamojo protokolo prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos 3 ir 4 straipsniai, ta pačia redakcija kaip ir 1960 m. lapkričio 10 d. Papildomame protokole (draudimo laikotarpių, įgytų kai kuriuose pasienio regionuose prieš bei per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo, apskaičiavimas)“.

d)

A dalies 67 punkto (Danija – Suomija) tekstas pakeičiamas taip:

„1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis dėl papildomų kelionės išlaidų padengimo, kai, susirgus buvimo kitoje Šiaurės šalyje metu, būtina mokėti daugiau už reikalingą kelionę atgal į gyvenamosios vietos šalį.“

e)

A dalies 68 punkto (Danija – Švedija) tekstas pakeičiamas taip:

„1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis dėl papildomų kelionės išlaidų padengimo, kai, susirgus buvimo kitoje Šiaurės šalyje metu, būtina mokėti daugiau už reikalingą kelionę atgal į gyvenamosios vietos šalį.“

f)

A dalies 71 punkto b papunkčio (Vokietija – Graikija) tekstas pakeičiamas taip:

„1961 m. gegužės 31 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 8 straipsnio 1 dalis, 2 dalies b punktas ir 3 dalis, 9–11 straipsniai bei I ir IV skyriai, kiek jie susiję su šiais straipsniais, kartu su į 1980 m. liepos 14 d. protokolą įtrauktu pranešimu (draudimo laikotarpių bedarbio išmokoms gauti apskaičiavimas persikėlimo gyventi iš vienos valstybės į kitą atveju).“

g)

A dalies 72 punkto (Vokietija – Ispanija) tekstas pakeičiamas taip:

„1973 m. gruodžio 4 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 45 straipsnio 2 dalis (atstovavimas diplomatinėmis atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigomis).“

h)

A dalies 73 punkto (Vokietija – Prancūzija) c, d, e ir f papunkčių tekstas pakeičiamas taip:

„a)

1950 m. liepos 10 d. Papildomas susitarimas Nr. 4 prie tą dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos, ta pačia redakcija kaip ir 1955 m. birželio 18 d. Papildomame susitarime Nr. 2 (nuo 1940 m. liepos 1 d. iki 1950 m. birželio 30 d. įgytų draudimo laikotarpių apskaičiavimas);

b)

Minėto Papildomo susitarimo Nr. 2 I antraštinė dalis (iki 1945 m. gegužės 8 d. įgytų draudimo laikotarpių apskaičiavimas);

c)

1950 m. liepos 10 d. Bendrojo protokolo prie tą pačią dieną pasirašytos Bendrosios konvencijos 6, 7 ir 8 punktai (administracinės priemonės);

d)

1963 m. gruodžio 20 d. Susitarimo II, III ir IV antraštinės dalys (socialinė apsauga Sare)“.

i)

A dalies 79 punkto (Vokietija – Liuksemburgas) tekstas pakeičiamas taip:

„1959 m. liepos 11 d. Sutarties 4, 5, 6 ir 7 straipsniai (nuo 1940 m. rugsėjo iki 1946 m. birželio įgytų draudimo laikotarpių apskaičiavimas).“

j)

A dalies 83 punkto (Vokietija – Austrija) h ir i papunkčių tekstas pakeičiamas taip:

„1978 m. liepos 19 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 1 straipsnio 5 dalis ir 8 straipsnis bei šios Konvencijos Baigiamojo protokolo 10 punktas (nedarbo išmokas pasienio darbuotojams moka valstybė, kurioje buvo ankstesnė jų darbo vieta) toliau taikomi asmenims, kurie dirba kaip pasienio darbuotojai iki 2005 m. sausio 1 d. imtinai ir kurie netenka darbo iki 2011 m. sausio 1 d.“

k)

A dalies 90 punkto (Vokietija – Jungtinė Karalystė) a, b ir c papunkčių tekstas pakeičiamas taip:

„a)

1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl socialinės apsaugos 7 straipsnio 5 ir 6 dalys (teisės aktai, taikomi karinėse pajėgose tarnaujantiems civiliams);

b)

1960 m. balandžio 20 d. Konvencijos dėl draudimo nuo nedarbo 5 straipsnio 5 ir 6 dalys (teisės aktai, taikomi karinėse pajėgose tarnaujantiems civiliams).“

l)

A dalies 142 punkto (Ispanija – Portugalija) tekstas pakeičiamas taip:

„1969 m. birželio 11 d. Bendrosios konvencijos 22 straipsnis (bedarbio išmokų eksportas).“

m)

A dalies 180 punkto (Airija – Jungtinė Karalystė) tekstas pakeičiamas taip:

„1971 m. rugsėjo 14 d. Susitarimo dėl socialinės apsaugos 8 straipsnis (dėl tam tikrų kreditų invalidumo atveju perkėlimo ir apskaičiavimo).“

n)

A dalies 267 punktas (Nyderlandai – Portugalija) pakeičiamas taip:

„1979 m. liepos 19 d. Konvencijos 31 straipsnis (bedarbio išmokų eksportas).“

o)

A dalies 298 punkto (Suomija – Švedija) tekstas pakeičiamas taip:

„1992 m. birželio 15 d. Šiaurės šalių konvencijos dėl socialinės apsaugos 10 straipsnis dėl papildomų kelionės išlaidų padengimo, kai, susirgus buvimo kitoje Šiaurės šalyje metu, būtina mokėti brangiau už reikalingą kelionę atgal į gyvenamosios vietos šalį“.

p)

B dalyje išbraukiami šie įrašai:

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 68, 69,71, 72, 73, 74, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 90, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 122, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 139, 140, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 153, 156, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 169, 172, 173, 175, 178, 179, 180, 184, 187, 188, 190, 193, 194, 195, 237, 238, 240, 243, 244, 245, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 277, 278, 279, 288, 289, 290, 298, 299, 300.

4.

IV priedo B skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Po antrašte „D. VOKIETIJA“ tekstas pakeičiamas taip:

„Ūkininkų senatvės draudimas (Alterssicherung der Landwirte)“;

b)

Po antrašte „J. ITALIJA“ tekstas pakeičiamas taip:

„Pensijos draudimo sistema (Assicurazione pensioni per):

medicinos darbuotojams (medici)

vaistininkams (farmacisti)

veterinarams (veterinari)

slaugytojams, pagalbiniam medicinos personalui, vaikų slaugytojams (infermieri, assistenti sanitari, vigilatrici infanzia)

psichologams (psicologi)

inžinieriams ir architektams (ingegneri ed architetti)

matininkams (geometri)

advokatams (avvocati)

ekonomistams (dottori commercialisti)

apskaitininkams ir verslo ekspertams (ragionieri e periti commerciali)

įdarbinimo konsultantams (consulenti del lavoro)

notarams (notai)

muitinėms tarnautojams (spedizionieri doganali)

biologams (biologi)

žemės ūkio specialistams ir mokslininkams (agrotecnici e periti agrari)

prekybos atstovams (agenti e rappresentanti di commercio)

žurnalistams (giornalisti)

pramonės specialistams (periti industriali)

aktuarijams, chemikams, agronomams, miškininkams, geologams (attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi).“

c)

Po antrašte „R. AUSTRIJA“ tekstas pakeičiamas taip:

„Laisvųjų profesijų asociacijų (Kammern der Freien Berufe) pensijos įstaigų pensijos sistemos.“

5.

VI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

Tekste su antrašte „C. DANIJA“ 6 punkto b papunktis išbraukiamas.

b)

Į tekstą su antrašte „C. DANIJA“ pridedamas toks tekstas:

„11.

III antraštinės dalies 6 skyriuje (Bedarbio išmokos) reglamentuojama laikinoji išmoka bedarbiams, kurie yra priimti į „lankstaus darbo“ sistemą (ledighedsydelse) (1997 m. birželio 10 d. Įstatymas Nr. 455). Kai bedarbiai vyksta į kitą valstybę narę, šio reglamento 69 ir 71 straipsniai bus taikomi tuo atveju, jeigu ši valstybė narė turi panašias įdarbinimo sistemas tos pačios kategorijos asmenims.“

c)

Tekste su antrašte „D. VOKIETIJA“ 3, 11 ir 17 punktai yra išbraukiami ir pridedamas toks punktas:

„24.

Apskaičiuojant 46 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą teorinį dydį laisvosioms profesijoms skirtose pensijos sistemose, kompetentinga institucija, atsižvelgdama į kiekvienus draudimo metus, įgytus pagal bet kurios valstybės narės teisės aktus, remiasi teise į metinės pensijos vidurkį, kuri įgyjama mokant įmokas kompetentingai institucijai per priklausymo jai laikotarpį.

25.

Šio reglamento 79a straipsnis taikomas mutatis mutandis apskaičiuojant našlaičių pensijas ir už vaikus mokamas priemokas arba priedus pagal laisvosioms profesijoms skirtas pensijos sistemas.“

d)

Tekste su antrašte „H. PRANCŪZIJA“ 7 punkto tekstas pakeičiamas taip:

„Nepaisant šio reglamento 73 ir 74 straipsnių, būsto pašalpos ir priedas už vaiko priežiūrą, kurios būdą pasirenka tėvai (ankstyvosios vaikystės išmoka), yra suteikiamos tik atitinkamiems asmenims bei jų šeimų nariams, gyvenantiems Prancūzijos teritorijoje.“

e)

Tekste su antrašte „I. AIRIJA“ 11 punktas išbraukiamas.

f)

Tekste su antrašte „R. AUSTRIJA“ pridedami šie punktai:

„8.

Apskaičiuojant teorinį dydį pagal šio reglamento 46 straipsnio 2 dalies a punktą Laisvųjų profesijų asociacijų (Kammern der Freien Berufe) pensijos sistemos išmokoms ar dalinėms išmokoms, finansuojamoms išimtinai pagal pensijų kaupimo metodą arba remiantis pensijos apskaitos sistema, už kiekvieną draudimo mėnesį, įgytą pagal bet kurios valstybės narės teisės aktus, kompetentinga įstaiga atsižvelgia į kapitalo proporciją su kapitalu, kuris realiai sukaupiamas pagal atitinkamą pensijos sistemą ar laikomas sukauptu pagal pensijos apskaitos sistemą, ir į draudimo periodus sudarantį mėnesių skaičių atitinkamoje pensijos sistemoje.

9.

Šio reglamento 79a straipsnis taikomas mutatis mutandis skaičiuojant našlaičių pensijas ir už vaikus skiriamų pensijų priemokas arba priedus, kurie skiriami pagal laisvųjų profesijų (Kammern der Freien Berufe) pensijos sistemą.“

g)

Tekstas su antrašte „Y. JUNGTINĖ KARALYSTĖ“ iš dalies keičiamas taip:

i)

2 b punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

sutuoktinis/sutuoktinė ar buvęs sutuoktinis/buvusi sutuoktinė, kai prašymą pateikia:

ištekėjusi moteris ar

asmuo, kurio/kurios santuoka baigėsi dėl kitos priežasties, nei mirus sutuoktiniui/sutuoktinei, arba

ii)

buvęs sutuoktinis/buvusi sutuoktinė, kai prašymą pateikia:

našlys, kuris, prieš prasidedant pensiniam amžiui, neturi teisės į tėvų našlių pašalpą (widowed parent's allowance), arba

našlė, kuri, prieš prasidedant pensiniam amžiui, neturi teisės į motinos našlės pašalpą (widowed mother's allowance), tėvų našlių pašalpą (widowed parent's allowance) ar našlės pensiją, arba kuri turi teisę tik į atitinkamo amžiaus našlės pensiją, kuri skaičiuojama pagal šio reglamento 46 straipsnio 2 dalį, ir šiuo tikslu „atitinkamo amžiaus našlės pensija“ reiškia našlės pensiją, mokamą taikant mažesnį koeficientą pagal 1992 m. Socialinės apsaugos įmokų ir išmokų akto 39 skirsnio 4 dalį.“

ii)

22 punktas išbraukiamas.


II PRIEDAS

Reglamentas (EEB) Nr. 574/72 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 priede tekste su antrašte „X. ŠVEDIJA“ 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Bedarbio išmokas: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Švedijos nedarbo draudimo valdyba)“.

2.

4 priede tekste su antrašte „D. VOKIETIJA“ pridedamas šis punktas:

„9.

Laisvųjų profesijų pensijos sistemos:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln“.

3.

Tekste su antrašte „C. DANIJA“ 1 punkto pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„1.

Taikant įgyvendinimo reglamento 10c straipsnį, 11 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 1 dalį, 12a straipsnį, 13 straipsnio 2 ir 3 dalis, 14 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis: Den Sociale Sikringsstyrelse, København“.

4.

10 priede tekste su antrašte „R. AUSTRIJA“ 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Taikant šio reglamento 14 straipsnio 1 dalies b punktą, 14a straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnį:

Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (Socialinės apsaugos, kartų ir vartotojų apsaugos federalinė ministerija), susitarusi su atitinkama valstybine institucija dėl valstybės tarnautojų specialiųjų sistemų ir susitarusi su atitinkama pensijų institucija dėl laisvųjų profesijų asociacijų (Kammern der Freien Berufe) pensijos sistemų.“

5.

11 priedas išbraukiamas.