27.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 636/2005

2005 m. balandžio 26 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per 2005 m. balandžio mėn. pirmąsias dešimt darbo dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl lengvatų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1),

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos sprendimą 96/317/EB dėl išvados apie konsultacijų su Tailandu pagal GATT XXIII straipsnį rezultatus (2),

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

Peržiūrėjus kiekius, kurių buvo prašoma dėl 2005 m. balandžio mėn. dalies pateiktose paraiškose, reikėtų numatyti išduoti licencijas paraiškose nurodomiems kiekiams, kurie prireikus sumažinami mažinimo koeficientu, ir nustatyti ateinančiam laikotarpiui atidėtus kiekius,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal paraiškas gauti ryžių importo licencijoms gauti, kurios buvo pateiktos per 2005 m. balandžio mėn. pirmąsias dešimt darbo dienų pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 nuostatas ir apie kurias buvo pranešta Komisijai, licencijos išduodamos pateiktosiose paraiškose nurodytiems kiekiams, pritaikant jiems šio reglamento priede nustatytus mažinimo koeficientus.

2.   Ateinančiam laikotarpiui atidėi kiekiai yra nurodyti priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. balandžio 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalinis direktorius žemės ūkio ir kaimo plėtros reikalams


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 122, 1996 5 22, p. 15.

(3)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2296/2003 (OL L 340, 2003 12 24, p. 35).


PRIEDAS

Kiekiams, kurių buvo prašyta dėl 2005 m. balandžio mėn. dalies, taikytini mažinimo koeficientai ir ateinančiam laikotarpiui atidėti kiekiai:

a)   KN kodu 1006 30 klasifikuojami iš dalies nulukštenti arba visiškai nulukštenti ryžiai

Kilmė

Procentinis dalies mažėjimas 2005 m. balandžio mėn.

Prie 2005 m. liepos mėn. dalies pridėtas kiekis (t)

Jungtinės Amerikos Valstijos

0 (1)

9 630,927

Tailandas

0 (1)

3 543,197

Australija

0 (1)

631,040

Kita kilmė

98,1762


b)   KN kodu 1006 20 klasifikuojami lukštenti ryžiai

Kilmė

Procentinis dalies mažėjimas 2005 m. balandžio mėn.

Prie 2005 m. liepos mėn. dalies pridėtas kiekis (t)

Jungtinės Amerikos Valstijos

0 (1)

5 732

Tailandas

0 (1)

1 812

Australija

0 (1)

7 822

Kita kilmė

0 (1)

117


(1)  Išduodama paraiškoje nurodyto kiekio.