27.4.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 106/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 632/2005

2005 m. balandžio 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1185/2004 atidarantį nuolatinį konkursą dėl Vokietijos intervencinės agentūros saugomų rugių eksportavimo pradžios

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo (1), ypač į jo 6 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1185/2004 (2) paskelbtas nuolatinis konkursas Vokietijos intervencinės agentūros saugomiems rugiams eksportuoti.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1185/2004 5 straipsnio 4 dalyje patikslinamas adresas, kuriuo turi būti siunčiami pasiūlymai Vokietijos intervencinei agentūrai. Dėl Vokietijos administracinių tarnybų vidaus reorganizavimo reikia pakeisti šį adresą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Grūdų valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1185/2004 5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Pasiūlymai turi būti pateikti Vokietijos intervencinei agentūrai:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Faks.

00 49 (0) 228 6845 3985

00 49 (0) 228 6845 3276

“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2005 m. balandžio 28 d., 9 valandos (Briuselio laiku).

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. balandžio 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 78.

(2)  OL L 227, 2004 6 26, p. 11. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1730/2004 (OL L 307, 2004 10 5, p. 3).