8.2.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/23


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 184/2005

2005 m. sausio 12 d.

dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę, pateiktą pagal Sutarties 105 straipsnio 4 dalį (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Sutartis reikalauja, kad Komisija pateiktų Tarybai pranešimus, kad Taryba galėtų stebėti kiekvienos valstybės narės ir visos Bendrijos ekonominius pokyčius ir ar ekonominė politika atitinka tam tikras bendras gaires.

(2)

Pagal Sutartį Komisija privalo pateikti Tarybai pasiūlymus dėl bendrosios prekybos politikos įgyvendinimo, o Taryba turi įgalioti Komisiją pradėti reikalingas derybas.

(3)

Prekybos susitarimams, įskaitant Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis (GATS) (3) ir Sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPs) (4), įgyvendinti ir peržiūrėti, taip pat dabartinėms ir būsimoms deryboms dėl tolesnių susitarimų reikia tinkamos statistinės informacijos.

(4)

1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (5) (ESS 95) pateikiama pamatinė bendrų standartų, apibrėžimų, klasifikacijų ir apskaitos taisyklių sistema, skirta valstybių narių sąskaitoms sudaryti pagal Bendrijos statistinius reikalavimus, kad būtų galima gauti palyginamus valstybių narių rezultatus.

(5)

Pagal 2000 m. rugsėjį Tarybai pateiktą Ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) statistikos reikalavimų įgyvendinimo veiksmų planą ir 3-ąją, 4-ąją bei 5-ąją Tarybos paremtas einamosios padėties ataskaitas, numatoma pateikti ir Europos ketvirčio sąskaitas pagal institucinius sektorius per 90 dienų. Ketvirčio mokėjimų balanso skaičių pateikimas laiku yra būtina sąlyga sudarant Europos ketvirčio sąskaitas.

(6)

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 58/97 dėl verslo struktūros statistikos (6) nustatė bendrą Bendrijos statistinių duomenų apie valstybių narių verslo struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus rinkimo, rengimo, perdavimo ir įvertinimo sistemą ir išvardija rodiklius, kurie turi būti renkami toje srityje.

(7)

2001 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2560/2001 dėl tarptautinių mokėjimų eurais (7) turėjo tiesioginės įtakos statistinių duomenų rinkimo veiklai; duomenų pateikimo cenzo padidinimas, nurodytas tame reglamente, turės didelės įtakos įmonių atskaitomybės krūviui ir valstybių narių mokėjimų balanso statistikos kokybei, ypač tose valstybėse narėse, kurių duomenų rinkimo sistema pagrįsta atsiskaitymais.

(8)

Tarptautinio valiutos fondo Mokėjimų balanso vadovas, 2003 m. gegužės 2 d. Europos centrinio banko gairės dėl Europos centrinio banko (ECB) statistinės atskaitomybės reikalavimų, taikomų mokėjimų balanso ir tarptautinių investicijų balanso statistikos srityse bei tarptautiniame atsargų šablone (8); Jungtinių Tautų vadovas dėl Tarptautinės prekybos paslaugomis statistikos ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) Tiesioginių užsienio investicijų komponento apibrėžimo gairės kartu apibrėžia pagrindines mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistinių duomenų rinkimo ir parengimo taisykles.

(9)

Mokėjimų balanso statistikos srityje atitinkamą statistinių duomenų rinkimo ir apdorojimo veiklą koordinuoja ECB ir Komisija. Šis reglamentas ypač apibrėžia, kokią statistinę informaciją Komisija turi gauti iš valstybių narių, kad galėtų parengti Bendrijos mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistinius duomenis. Siekdamos parengti ir paskelbti tuos Bendrijos statistinius duomenis, Komisija ir valstybės narės konsultuojasi tarpusavyje gaunamų duomenų kokybės ir jų platinimo klausimais.

(10)

1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (9) nustato, kad nacionalinės statistinių duomenų konfidencialumo taisyklės negali būti taikomos norint neleisti perduoti konfidencialius statistinius duomenis Bendrijos tarnybai (Eurostatui), jeigu Bendrijos teisės aktas, reglamentuojantis Bendrijos statistiką, numato tokių duomenų perdavimą.

(11)

1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (10) nustato konfidencialumo režimą, taikomą į ECB siunčiamai konfidencialiai statistinei informacijai.

(12)

Konkrečių Bendrijos statistinių duomenų rengimas reglamentuojamas 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (11) nustatytomis taisyklėmis.

(13)

Yra aiškus poreikis rengti Bendrijos statistiką, susijusią su mokėjimų balansu, tarptautine prekyba paslaugomis ir tiesioginėmis užsienio investicijomis, kuri atitiktų bendruosius statistinių duomenų kokybės standartus.

(14)

Kadangi šio reglamento tikslo, ypač siekiant sukurti bendrus statistinių duomenų kokybės standartus dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistikos parengimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(15)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento įsipareigojimų, už duomenų valstybėse narėse surinkimą atsakingoms nacionalinėms institucijoms gali reikėti prieigos prie administracinių duomenų šaltinių, tokių kaip įmonių registrai, kuriuos valdo kitos valstybinės institucijos, ir kitų duomenų bazių, kuriose saugoma informacija apie tarptautinius sandorius, kai tokie duomenys reikalingi Bendrijos statistikai parengti.

(16)

Šio reglamento įgyvendinimo priemonės turi būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (12).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reguliavimo dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi bendri Bendrijos statistikos mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų srityse, rengimo pagrindai.

2 straipsnis

Duomenų pateikimas

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų duomenis pagal tvarką, nurodytą I priede. Šie duomenys apibrėžti II priede.

2.   Valstybės narės pateikia duomenis Komisijai (Eurostatui) pagal I priede nurodytus galutinius terminus.

3 straipsnis

Duomenų šaltiniai

1.   Valstybės narės surenka šiame reglamente nurodytą informaciją iš, jų manymu, tinkamų ir svarbių šaltinių. Tarp jų gali būti administraciniai duomenų šaltiniai, tokie kaip įmonių registrai.

2.   Fiziniai ir juridiniai asmenys, iš kurių pareikalauta pateikti informaciją, atsakydami laikosi galutinių terminų bei apibrėžimų, kuriuos pagal šį reglamentą nustatė nacionalinės institucijos, atsakingos už duomenų surinkimą valstybėse narėse.

3.   Kai reikiamų duomenų neįmanoma surinkti už prieinamą kainą, galima perduoti tinkamiausius įverčius (įskaitant nulines vertes).

4 straipsnis

Kokybės kriterijai ir ataskaitos

1.   Valstybės narės imasi visų tinkamų ir, jų manymu, būtinų priemonių, kad užtikrintų siunčiamų duomenų kokybę pagal bendruosius kokybės standartus.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai ataskaitą dėl siunčiamų duomenų kokybės (toliau — kokybės ataskaita).

3.   Bendrieji kokybės standartai, taip pat kokybės ataskaitų turinys bei periodiškumas, apibrėžiami pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, atsižvelgiant į duomenų surinkimo bei parengimo kainą ir taip pat svarbius pakeitimus, susijusius su duomenų rinkimu.

Komisija ir jai padedantis Mokėjimų balanso komitetas, nurodytas 11 straipsnyje, įvertina atsiųstų duomenų kokybę pagal kokybės ataskaitas. Komisijos atliktas įvertinimas siunčiamas Europos Parlamentui susipažinti.

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie didesnius metodinius arba kitus pakeitimus, kurie gali turėti įtakos siunčiamiems duomenims, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tokių pakeitimų taikymo dienos. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir kitas valstybes nares apie kiekvieną tokį pranešimą.

5 straipsnis

Duomenų srautai

Rengtini statistiniai duomenys sugrupuojami prieš jų persiuntimą Komisijai (Eurostatui) pagal šiuos duomenų srautus:

a)

mokėjimų balanso euro rodikliai;

b)

mokėjimų balanso ketvirčio statistiniai duomenys;

c)

tarptautinė prekyba paslaugomis;

d)

tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai;

e)

TUI likučiai.

Duomenų srautai yra apibūdinti I priede.

6 straipsnis

Ataskaitinis laikotarpis ir periodiškumas

Valstybės narės sudaro finansinių duomenų srautus pagal I priede nustatytą pirmąjį ataskaitinį laikotarpį ir periodiškumą.

7 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės perduoda Komisijai (Eurostatui) šiame reglamente nurodytus duomenis, laikydamosi nurodytų formų ir Komisijos nustatytos tvarkos pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

8 straipsnis

Konfidencialių duomenų perdavimas ir apsikeitimas jais

1.   Neatsižvelgiant į Reglamento (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 5 straipsnio 4 dalyje nustatytas taisykles, konfidencialūs duomenys tarp Eurostato ir ECB gali būti perduodami tokiu mastu, kokiu ši informacija būtina siekiant užtikrinti mokėjimų balanso skaičių suderinamumą tarp Europos Sąjungos ir valstybių narių, priėmusių vieną bendrą valiutą, ekonominės zonos.

2.   1 dalis taikoma su sąlyga, kad ECB tinkamai atsižvelgia į principus, apibrėžtus Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje, ir laikosi sąlygų, išdėstytų to paties reglamento 14 straipsnyje.

3.   Apsikeitimas konfidencialiais duomenimis tarp valstybių narių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 322/97 13 straipsnyje, leidžiamas, kai toks apsikeitimas būtinas siekiant užtikrinti Europos Sąjungos mokėjimų balanse pateikiamų skaičių kokybę.

Valstybės narės turi išlaikyti iš kitų valstybių narių gautų duomenų konfidencialumą.

9 straipsnis

Platinimas

Komisija (Eurostatas) platina Bendrijos parengtus statistinius duomenis, laikydamasi šio reglamento reikalavimų ir tokiu periodiškumu, panašiu į periodiškumą, nurodytą I priede.

10 straipsnis

Prisitaikymas prie ekonomikos ir technikos pakitimų

Priemonės, kurias būtina priimti atsižvelgiant į ekonominius ir techninius pakitimus, parengiamos pagal 11 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

Tokios priemonės yra susijusios su:

a)

apibrėžimų atnaujinimu (II priedas);

b)

duomenų pateikimo reikalavimų atnaujinimu, įskaitant galutinius pateikimo terminus bei duomenų srautų peržiūras, jų išplėtimą ir panaikinimą (I priedas).

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Mokėjimų balanso komitetas (toliau –komitetas).

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

4.   ECB gali dalyvauti komiteto susirinkimuose kaip stebėtojas.

12 straipsnis

Ataskaita dėl įgyvendinimo

Iki 2010 m. vasario 28 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento įgyvendinimą.

Šioje ataskaitoje ypač:

a)

užfiksuojama statistinių tyrimų kokybė;

b)

įvertinta Bendrijos, valstybių narių, statistinės informacijos teikėjų ir naudotojų gautos statistinės informacijos nauda, lyginant su jos kaina;

c)

atsižvelgiant į gautus rezultatus nustatomos tobulintinos bei keistinos sritys;

d)

persvarstoma komiteto veikla ir rekomenduojama, ar reikia iš naujo apibrėžti įgyvendinimo priemonių apimtį.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtąją dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre, 2005 m. sausio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

J. P. BORRELL FONTELLES

Komisijos vardu

Pirmininkas

N.SCHMIT


(1)  OL C 296, 2003 12 6, p. 5.

(2)  2004 m. kovo 30 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 336, 1994 12 23, p. 191.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 214.

(5)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1267/2003 (OL L 180, 2003 7 18, p. 1).

(6)  OL L 14, 1997 1 17, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(7)  OL L 344, 2001 12 28, p. 13.

(8)  OL L 131, 2003 5 28, p. 20.

(9)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(10)  OL L 318, 1998 11 27, p. 8.

(11)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(12)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


I PRIEDAS

DUOMENŲ SRAUTAI

nurodyti 5 straipsnyje

1.   Mokėjimų balanso euro rodikliai

MB EUR

Euro rodikliai

Galutinis terminas: t (1) + 2 mėnesiai

Periodiškumas: Ketvirčio

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2006 m. pirmasis ketvirtis

 

Kreditas

Debetas

Grynosios pajamos

Einamoji sąskaita

Ne ES

Ne ES

Ne ES

Paslaugos

Ne ES

Ne ES

Ne ES

2.   Mokėjimų balanso ketvirčio statistiniai duomenys

MB Q

Ketvirčio duomenys

Galutinis terminas: t + 3 mėnesiai

Periodiškumas: Ketvirčio

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis:2006 m. pirmasis ketvirtis

 

Kreditas

Debetas

Grynosios pajamos

I.

Einamoji sąskaita

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Prekės

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Transporto paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Turizmo ir kelionių paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Komunikacijų paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Statybos paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Draudimo paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Finansinės paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Kompiuterinės ir informacinės paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Mokėjimai už autorių teises ir licencijas

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Kitos verslo paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Asmeninės, kultūrinės ir poilsio organizavimo paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Vyriausybinės paslaugos (kitur neįtrauktos)

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Pajamos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Darbuotojų užmokestis

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Investicijų pajamos

 

 

 

 

Tiesioginių investicijų pajamos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Investicijų portfelio pajamos

Ne ES

 

Pasaulio

 

Kitų investicijų pajamos

Ne ES

Ne ES

Ne ES

 

Einamieji pervedimai

1 lygis

1 lygis

1 lygis

 

Valdžios sektorius

Ne ES

Ne ES

Ne ES

 

Kiti sektoriai

Ne ES

Ne ES

Ne ES

II.

Kapitalo sąskaita

Ne ES

Ne ES

Ne ES

 

 

Grynasis turtas

Grynieji įsipareigojimai

Grynosios pajamos

III.

Finansinė sąskaita

 

 

 

 

Tiesioginės investicijos

 

 

1 lygis

 

Užsienyje

 

 

1 lygis

 

Akcinis kapitalas

 

 

1 lygis

 

Reinvesticijos

 

 

1 lygis

 

Kitas kapitalas

 

 

1 lygis

 

Atskaitingoje ekonomikoje

 

 

1 lygis

 

Akcinis kapitalas

 

 

1 lygis

 

Reinvesticijos

 

 

1 lygis

 

Kitas kapitalas

 

 

1 lygis

 

Investicijų portfelis

Ne ES

Pasaulis

 

 

Išvestinės finansinės priemonės

 

 

Pasaulis

 

Kitos investicijos

Ne ES

Ne ES

Ne ES

3.   Tarptautinė prekyba paslaugomis

MB TPP

Tarptautinė prekyba paslaugomis

Galutinis terminas: t + 9 mėnesiai

Periodiškumas: Metų

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2006

 

Kreditas

Debetas

Grynosios pajamos

Iš viso paslaugų

3 lygis

3 lygis

3 lygis

Transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Jūrų transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Keleivių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Oro transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Keleivių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Keleivių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Išplėstinė kito transporto klasifikacija

 

 

 

Erdvės transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Geležinkelių transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Keleivių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kelių transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Keleivių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Vidaus vandenų transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Keleivių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių vežimas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Vamzdynų transporto ir elektros tiekimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos pagalbinės ir papildomos transporto paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Turizmo ir kelionių paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Dalykinių kelionių paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Sezoninių ir pasienio darbuotojų išlaidos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Asmeninių kelionių paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Su sveikatos priežiūra susijusios išlaidos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Su švietimu susijusios išlaidos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Komunikacijų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Pašto ir kurjerių paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Telekomunikacijų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Statybos paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Statybos užsienyje paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Statybos nacionalinėje ekonomikoje paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Draudimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Gyvybės draudimo ir pensijų fondų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Krovinių draudimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kito tiesioginio draudimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Perdraudimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Pagalbinės draudimo ir pensijų fondų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Finansinės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kompiuterinės ir informacinės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kompiuterinės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Informacinės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Naujienų agentūrų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos informacijos teikimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Mokėjimai už autorių teises ir licencijas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Mokėjimai už franšizę ir panašias teises

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kiti mokėjimai už autorių teises ir licencijas

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos verslo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Prekybinio tarpininkavimo ir kitos su prekyba susijusios paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Prekybinio tarpininkavimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos su prekyba susijusios paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Veiklos ilgalaikės nuomos paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Įvairios verslo, profesinės ir techninės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Teisinės, apskaitos, vadybos konsultacijų ir ryšių su visuomene paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Teisinės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Apskaitos, audito, buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Verslo ir vadybos konsultacijų bei ryšių su visuomene paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Architektūros, inžinerijos ir kitos techninės veiklos paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Žemės ūkio, kasybos ir pirminio apdirbimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Atliekų tvarkymo ir nukenksminimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Žemės ūkio, kasybos ir kitos pirminio apdirbimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos verslo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Paslaugos tarp susijusių įmonių (kitur neįtrauktos)

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Asmeninės, kultūrinės ir poilsio organizavimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Garso ir vaizdo bei susijusios paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos asmeninės, kultūrinės ir poilsio organizavimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Švietimo paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Sveikatos priežiūros paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kita

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Vyriausybinės paslaugos (kitur neįtrauktos)

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Ambasadų ir konsulatų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Karinių dalinių bei įstaigų paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Kitos vyriausybinės paslaugos

2 lygis

2 lygis

2 lygis

Papildomos eilutės

 

 

 

Garso ir vaizdo paslaugų sandoriai

1 lygis

1 lygis

1 lygis

Pašto paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

Kurjerių paslaugos

1 lygis

1 lygis

1 lygis

4.   Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautai

MB TUI

Tiesioginių investicijų srautai (2)

Galutinis terminas: t + 9 mėnesiai

Periodiškumas: Metų

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2006

A

Geografinė klasifikacija

 

 

 

 

Rodiklio pavadinimas

Duomenų tipas

Geografinė klasifikacija

Veiklos klasifikacija

 

Tiesioginės investicijos užsienyje

 

 

 

510

Akcinis kapitalas

Grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

525

Reinvesticijos

Grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

530

Kitas kapitalas

Grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

505

Tiesioginės investicijos užsienyje: Iš viso

Grynosios. pajamos

3 lygis

Nereikalaujama

 

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje

 

 

 

560

Akcinis kapitalas

Grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

575

Reinvesticijos

Grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

580

Kitas kapitalas

Grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

555

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje: Iš viso

Grynosios. pajamos

3 lygis

Nereikalaujama

 

Tiesioginių investicijų pajamos

 

 

 

332

Akcinio kapitalo pajamos(dividendai)

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

333

Reinvesticijos ir nepaskirstytas filialų pelnas

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

334

Pajamos iš paskolų (palūkanos)

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

330

Tiesioginių investicijų pajamos: Iš viso

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

3 lygis

Nereikalaujama


MB TUI

Tiesioginių investicijų srautai

Galutinis terminas: t + 21 mėnesiai

Periodiškumas: Metų

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2006

A

Geografinė klasifikacija

 

 

 

 

Rodiklio pavadinimas

Duomenų tipas

Geografinė klasifikacija

Veiklos klasifikacija

 

Tiesioginės investicijos užsienyje

 

 

 

510

Akcinis kapitalas

Grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

525

Reinvesticijos

Grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

530

Kitas kapitalas

Grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

505

Tiesioginės investicijos užsienyje: Iš viso

Grynosios pajamos

3 lygis

Nereikalaujama

 

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje

 

 

 

560

Akcinis kapitalas

Grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

575

Reinvesticijos

Grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

580

Kitas kapitalas

Grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

555

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje

Grynosios pajamos

3 lygis

Nereikalaujama

 

Tiesioginių investicijų pajamos

 

 

 

332

Akcinio kapitalo pajamos (dividendai)

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

333

Reinvesticijos ir nepaskirstytas filialų pelnas

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

334

Pajamos iš paskolų (palūkanos)

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

330

Tiesioginių investicijų pajamos: Iš viso

Kreditas, debetas, grynosios. pajamos

3 lygis

Nereikalaujama

B

Veiklos klasifikacija

 

 

 

 

Rodiklio pavadinimas

Duomenų tipas

Geografinė klasifikacija

Veiklos klasifikacija

505

Tiesioginės investicijos užsienyje: Iš viso

Grynosios pajamos

Grynosios pajamos

1 lygis

2 lygis

2 lygis

1 lygis

555

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje: Iš viso

Grynosios pajamos

Grynosios pajamos

1 lygis

2 lygis

2 lygis

1 lygis

330

Tiesioginių investicijų pajamos: Iš viso

Kreditas, debetas, grynosios- pajamos

Kreditas, debetas, grynosios- pajamos

1 lygis

2 lygis

2 lygis

1 lygis

5.   Tiesioginių užsienio investicijų (TUI) likučiai

MB LIK

Tiesioginių investicijų likučiai (3)  (4)

Galutinis terminas: t+ 9 mėnesiai

Periodiškumas: Metų

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2006

A

Geografinė klasifikacija

 

 

 

 

Rodiklio pavadinimas

Duomenų tipas

Geografinė klasifikacija

Veiklos klasifikacija

 

Tiesioginių investicijų turtas

 

 

 

506

Akcinis kapitalas ir reinvesticijos

Pozicijos grynosios pajamos

1 lygis

Nereikalaujama

530

Kitas kapitalas

Pozicijos grynosios pajamos

1 lygis

Nereikalaujama

505

Tiesioginės investicijos užsienyje: Iš viso grynasis turtas

Pozicijos grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

 

Tiesioginių investicijų įsipareigojimai

 

 

 

556

Akcinis kapitalas ir reinvesticijos

Pozicijos grynosios pajamos

1 lygis

Nereikalaujama

580

Kitas kapitalas

Pozicijos grynosios pajamos

1 lygis

Nereikalaujama

555

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje: Iš viso grynieji įsipareigojimai

Pozicijos grynosios pajamos

2 lygis

Nereikalaujama


MB LIK

Tiesioginių investicijų likučiai (5)

Galutinis terminas: t + 21 mėnuo

Periodiškumas: Metų

Pirmasis ataskaitinis laikotarpis: 2006

A

Geografinėklasifikacija

 

 

 

 

Rodiklio pavadinimas

Duomenų tipas

Geografinė klasifikacija

Veiklos klasifikacija

 

Tiesioginių investicijų turtas

 

 

 

506

Akcinis kapitalas ir reinvesticijos

Pozicijos grynosios. pajamos

2 lygis

Nereikalaujama

530

Kitas kapitalas

Pozicijos grynosios. pajamo

2 lygis

Nereikalaujama

505

Tiesioginės investicijos užsienyje: Iš viso grynasis turtas

Pozicijos grynosios. pajamo

3 lygis

Nereikalaujama

 

Tiesioginių investicijų įsipareigojimai

 

 

 

556

Akcinis kapitalas ir reinvesticijos

Pozicijos grynosios. pajamo

2 lygis

Nereikalaujama

580

Kitas kapitalas

Pozicijos grynosios. pajamo

2 lygis

Nereikalaujama

555

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje.: Iš viso grynieji įsipareigojimai

Pozicijos grynosios. pajamo

3 lygis

Nereikalaujama

B

Veiklos klasifikacija

 

 

 

 

Rodiklio pavadinimas

Duomenų tipas

Geografinė klasifikacija

Veiklos klasifikacija

505

Tiesioginės investicijos užsienyje: Iš viso grynasis turtas

Pozicijos grynosios pajamos

1 lygis

2 lygis

2 lygis

1 lygis

555

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje: Iš viso grynieji įsipareigojimai

Pozicijos grynosios pajamos

1 lygis

2 lygis

2 lygis

1 lygis

6.   Geografinės klasifikacijos lygiai

1 lygis

2 lygis

A1

Pasaulis (visi ūkio vienetai)

A1

Pasaulis (visi ūkio vienetai)

D3

ES-25 (Intra-ES 25)

D3

ES-25 (Intra-ES-25)

U4

Ne euro zona

U4

Ne euro zona

4A

Europos Sąjungos institucijos

4A

Europos Sąjungos institucijos

D5

Ne ES-25

D5

Ne ES-25

 

 

IS

Islandija

 

 

LI

Lichtenšteinas

 

 

NO

Norvegija

CH

Šveicarija

CH

Šveicarija

 

 

BG

Bulgarija

 

 

HR

Kroatija

 

 

RO

Rumunija

 

 

RU

Rusijos Federacija

 

 

TR

Turkija

 

 

EG

Egiptas

 

 

MA

Marokas

 

 

NG

Nigerija

 

 

ZA

Pietų Afrika

CA

Kanada

CA

Kanada

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

US

Jungtinės Amerikos Valstijos

 

 

MX

Meksika

 

 

AR

Argentina

 

 

BR

Brazilija

 

 

CL

Čilė

 

 

UY

Urugvajus

 

 

VE

Venesuela

 

 

IL

Izraelis

 

 

CN

Kinija

 

 

HK

Honkongas

 

 

IN

Indija

 

 

ID

Indonezija

JP

Japonija

JP

Japonija

 

 

KR

Pietų Korėja

 

 

MY

Malaizija

 

 

PH

Filipinai

 

 

SG

Singapūras

 

 

TW

Taivanas

 

 

TH

Tailandas

 

 

AU

Australija

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

Z8

Ne ES-25 nepaskirstyta

Z8

Ne ES-25 nepaskirstyta

C4

Ofšoriniai finansiniai centrai (6)

C4

Ofšoriniai finansiniai centrai


3 lygis

7Z

Tarptautinės organizacijos, išskyrus Europos Sąjungos institucijas

AD

Andora

AE

Jungtiniai Arabų Emyratai

AF

Afganistanas

AG

Antigva ir Barbuda

AI

Anglija

AL

Albanija

AM

Armėnija

AN

Nyderlandų Antilų salos

AO

Angola

AQ

Antarktida

AR

Argentina

AS

Amerikos Samoa

AT

Austrija

AU

Australija

AW

Aruba

AZ

Azerbaidžanas

BA

Bosnija ir Hercegovina

BB

Barbadosas

BD

Bangladešas

BE

Belgija

BF

Burkina Faso

BG

Bulgarija

BH

Bahreinas

BI

Burundis

BJ

Beninas

BM

Bermudai

BN

Brunėjaus Darusalamas

BO

Bolivija

BR

Brazilija

BS

Bahamų salos

BT

Butanas

BV

Buvė sala

BW

Botsvana

BY

Baltarusija

BZ

Belizas

CA

Kanada

CC

Kokosų (Kylingo) salos

CD

Kongo Demokratinė Respublika

CF

Centrinės Afrikos Respublika

CG

Kongas

CH

Šveicarija

CI

Dramblio Kaulo Krantas

CK

Kuko salos

CL

Čilė

CM

Kamerūnas

CN

Kinija

CO

Kolumbija

CR

Kosta Rika

CS

Serbija ir Juodkalnija

CU

Kuba

CV

Žaliasis Kyšulys

CX

Kalėdų sala

CY

Kipras

CZ

Čekijos Respublika

DE

Vokietija

DJ

Džibutis

DK

Danija

DM

Dominika

DO

Dominikos Respublika

DZ

Alžyras

EC

Ekvadoras

EE

Estija

EG

Egiptas

ER

Eritrėja

ES

Ispanija

ET

Etiopija

FI

Suomija

FJ

Fidžis

FK

Falklando salos (Malvinai)

FM

Mikronezija, Federacinė Valstybė

FO

Farerų salos

FR

Prancūzija

GA

Gabonas

GB

Jungtinė Karalystė

GD

Grenada

GE

Gruzija

GG

Gernsis (nėra oficialaus ISO 3166-1 šalies kodo, išimties tvarka rezervuoti kodo elementai)

GH

Gana

GI

Gibraltaras

GL

Grenlandija

GM

Gambija

GN

Gvinėja

GQ

Pusiaujo Gvinėja

GR

Graikija

GS

Pietų Džordžija ir Pietų Sendvičo salos

GT

Gvatemala

GU

Guamas

GW

Gvinėja-Bisau

GY

Gajana

HK

Honkongas

HM

Herdo sala ir Makdonaldo salos

HN

Hondūras

HR

Kroatija

HT

Haitis

HU

Vengrija

ID

Indonezija

IE

Airija

IL

Izraelis

IM

Meno sala (nėra oficialaus ISO 3166-1 šalies kodo, išimties tvarka rezervuoti kodo elementai)

IN

Indija

IO

Britų Indijos vandenyno teritorijos

IQ

Irakas

IR

Irano Islamo Respublika

IS

Islandija

IT

Italija

JE

Džersis (nėra oficialaus ISO 3166-1 šalies kodo, išimties tvarka rezervuoti kodo elementai)

JM

Jamaika

JO

Jordanija

JP

Japonija

KE

Kenija

KG

Kirgizija

KH

Kambodža

KI

Kiribatis

KM

Komorai

KN

Sent Kitsas ir Nevis

KP

Korėja, Šiaurės Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

KR

Korėja, Pietų Korėjos Respublika

KW

Kuveitas

KY

Kaimanų salos

KZ

Kazachija

LA

Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

LB

Libanas

LC

Sent Lusija

LI

Lichtenšteinas

LK

Šri Lanka

LR

Liberija

LS

Lesotas

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

LV

Latvija

LY

Libija

MA

Marokas

MD

Moldovos Respublika

MG

Madagaskaras

MH

Maršalo salos

MK (7)

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

ML

Malis

MM

Mianmaras

MN

Mongolija

MO

Makao

MP

Šiaurės Marianų salos

MQ

Martinika

MR

Mauritanija

MS

Montseratas

MT

Malta

MU

Mauricijus

MV

Maldyvai

MW

Malavis

MX

Meksika

MY

Malaizija

MZ

Mozambikas

NA

Namibija

NC

Naujoji Kaledonija

NE

Nigeris

NF

Norfolko sala

NG

Nigerija

NI

Nikaragva

NL

Nyderlandai

NO

Norvegija

NP

Nepalas

NR

Nauru

NU

Niujė

NZ

Naujoji Zelandija

OM

Omanas

PA

Panama

PE

Peru

PF

Prancūzų Polinezija

PG

Papua Naujoji Gvinėja

PH

Filipinai

PK

Pakistanas

PL

Lenkija

PN

Pitkernas

PR

Puerto Rikas

PS

Okupuota Palestinos teritorija

PT

Portugalija

PW

Palau

PY

Paragvajus

QA

Kataras

RO

Rumunija

RU

Rusijos Federacija

RW

Ruanda

SA

Saudo Arabija

SB

Saliamono salos

SC

Seišelių salos

SD

Sudanas

SE

Švedija

SG

Singapūras

SH

Šv. Elenos sala

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

SL

Siera Leonė

SM

San Marinas

SN

Senegalas

SO

Somalis

SR

Surinamas

ST

San Tomė ir Prinsipė

SV

Salvadoras

SY

Sirijos Arabų Respublika

SZ

Svazilandas

TC

Terkso ir Kaikoso salos

TD

Čadas

TG

Togas

TH

Tailandas

TJ

Tadžikija

TK

Tokelau

TL

Timor Leste

TM

Turkmėnija

TN

Tunisas

TO

Tonga

TR

Turkija

TT

Trinidadas ir Tobagas

TV

Tuvalu

TW

Taivanas, Kinijos Provincija

TZ

Tanzanijos Jungtinė Respublika

UA

Ukraina

UG

Uganda

UM

Jungtinių Valstijų Mažosios Užjūrio Teritorijos

US

Jungtinės Valstijos

UY

Urugvajus

UZ

Uzbekija

VA

Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

VC

Sent Vinsentas ir Grenadinai

VE

Venesuela

VG

Britų Virdžinijos salos

VI

JAV Virdžinijos salos

VN

Vietnamas

VU

Vanuatu

WF

Volis ir Futūna

WS

Samoa

YE

Jemenas

YT

Majotė

ZA

Pietų Afrikos Respublika

ZM

Zambija

ZW

Zimbabvė

7.   Veiklos klasifikavimo lygiai

1 Lygis

2 Lygis

 

 

NACE 1 red.

 

ŽEMĖS ŪKIS, ŽVEJYBA IR ŽUVININKYSTĖ

Skyr A, B

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

Skyr C

 

Iš jų:

 

 

Naftos ir dujų gavyba

Sekt 11

GAMYBA

GAMYBA

Skyr D

 

Maisto produktų ir gėrimų gamyba

Poskyris DA

 

Tekstilės pramonė ir aprangos gaminių gamyba

Poskyris DB

 

Medienos ruošyba, leidyba ir spausdinimas

Poskyriai DD ir DE

 

IŠ VISO tekstilės pramonė ir medienos ruošyba

 

 

Kokso, rafinuotų naftos produktų ir branduolinio kuro gamyba

Sekt 23

 

Chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba

Sekt 24

 

Gumos ir plastiko gaminių gamyba

Sekt 25

Naftos, chemijos, gumos ir plastiko gaminių gamyba

IŠ VISO naftos, chemijos, gumos ir plastiko gaminių gamyba

 

 

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

Poskyris DJ

 

Mechaninių gaminių gamyba

Sekt 29

 

IŠ VISO metalo ir mechaninių gaminių gamyba

 

 

Įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba

Sekt 30

 

Radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba

Sekt 32

Įstaigos įrangos, kompiuterių, RTV, ryšių įrangos gamyba

IŠ VISO įrangos, kompiuterių, RTV, ryšių įrangos bei aparatūros gamyba

 

 

Variklinių transporto priemonių gamyba

Sekt 34

 

Kita transporto įranga (priekabų ir puspriekabių gamyba)

Sekt 35

Transporto priemonių ir transp. priemonių įrangos gamyba

IŠ VISO transporto priemonių ir kitos transporto įrangos gamyba

 

 

Gamyba (kitur neįtraukta)

 

ELEKTROS, DUJŲ IR VANDENS TIEKIMAS

ELEKTROS, DUJŲ IR VANDENS TIEKIMAS

Skyr E

STATYBA

STATYBA

Skyr F

IŠ VISO PASLAUGŲ

IŠ VISO PASLAUGŲ

 

PARDAVIMAI, TECH. PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

PARDAVIMAI, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Skyr G

 

Variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas, techninė priežiūra bei remontas; automobilių degalų mažmeninė prekyba

Sekt 50

 

Didmeninė ir komisinė prekyba, išskyrus varikl. transp. priemonių ir motociklų prekybą

Sekt 51

 

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą; asmeninių bei namų ūkio reikmenų priežiūra ir remontas

Sekt 52

VIEŠBUČIAI IR RESTORANAI

VIEŠBUČIAI IR RESTORANAI

Skyr H

TRANSPORTAS, SANDĖLIAVIMAS IR RYŠIŲ PASLAUGOS

TRANSPORTAS, SANDĖLIAVIMAS IR RYŠIŲ PASLAUGOS

Skyr I

 

Transportas ir sandėliavimas

Sekt 60, 61, 62, 63

 

Sausumos transportas; transportavimas vamzdynais

Sekt 60

 

Vandens transportas

Sekt 61

 

Oro transportas

Sekt 62

 

Papildomos ir pagalbinės transporto paslaugos; kelionių agentūrų paslaugos

Sekt 63

 

Pašto ir telekomunikacijų paslaugos

Sekt 64

 

Pašto ir kurjerių paslaugos

Grupė 641

 

Telekomunikacijų paslaugos

Grupė 642

FINANSINIS TARPININKAVIMAS

FINANSINIS TARPININKAVIMAS

Skyr J

 

Finansinis tarpininkavimas, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimo paslaugas

Sekt 65

 

Draudimas ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą

Sekt 66

 

Pagalbinės finansinio tarpininkavimo paslaugos

Sekt 67

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ PASLAUGOS

Skyr K, Sekt 70

 

MAŠINŲ BEI ĮRENGINIŲ BE OPERATORIAUS IR ASMENINIŲ BEI NAMŲ ŪKIO REIKMENŲ NUOMOS PASLAUGOS

Skyr K, Sekt 71

KOMPIUTERIAI IR SU JAIS SUSIJUSI VEIKLA

KOMPIUTERIAI IR SU JAIS SUSIJUSI VEIKLA

Skyr K, Sekt 72

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA

Skyr K, Sekt 73

KITA VERSLO VEIKLA

KITA VERSLO VEIKLA

Skyr K, Sekt 74

 

Teisinė, apskaitos, rinkos tyrimų, konsultacinė veikla

Grupė 741

 

Teisinė veikla

Klasė 7411

 

Apskaitos, buhalterinės apskaitos ir audito, mokesčių konsultacijų veikla

Klasė 7412

 

Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos veikla

Klasė 7413

 

Verslo ir vadybos konsultacinė veikla

Klasė 7414, 7415

 

Architektūros, inžinerijos ir kita techninė veikla

Grupė 742

 

Reklama

Grupė 744

 

Verslo veikla (kitur neįtraukta)

Grupė 743, 745, 746, 747, 748

 

ŠVIETIMAS

Skyr M

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

Skyr N

 

NUOTĖKŲ IR ATLIEKŲ ŠALINIMO VEIKLA

Skyr O, Sekt 90

 

KITUR NEĮTRAUKTA VEIKLA, SUSIJUSI SU NARYSTE ORGANIZACIJOSE

Skyr O, Sekt 91

POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖ IR SPORTO VEIKLA

POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖ IR SPORTO VEIKLA

Skyr O, Sekt 92

 

Filmų, radijo, televizijos ir kita pramoginė veikla

Grupė 921, 922, 923

 

Naujienų agentūrų veikla

Grupė 924

 

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

Grupė 925

 

Sporto ir kita poilsio organizavimo veikla

Grupė 926, 927

 

KITA PASLAUGŲ TEIKIMO VEIKLA

Skyr O, Sekt 93

 

Neišskirstyta

 


(1)  t – ataskaitinis laikotarpis (metai arba ketvirtis)

(2)  Tik geografinė klasifikacija

(3)  Tik geografinė klasifikacija

(4)  2005 12 31 TUI likučių duomenys bus persiųsti 2007 m. rugsėjo mėn., vadovaujantis dabartiniu džentelmenišku susitarimu.

(5)  Peržiūrėti 2005 12 31 TUI likučių duomenys bus persiųsti 2008 m. rugsėjo mėn. pagal šį reglamentą.

(6)  Tik TUI atveju.

(7)  Laikinas kodas, neturėsiantis įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus priskirtas po šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančių derybų.


II PRIEDAS

APIBRĖŽIMAI

nurodyti 10 straipsnyje

PREKĖS (kodas 100)

Prekės, įtrauktos į Mokėjimų balanso einamąją sąskaitą, apima kilnojamąjį turtą, kurio nuosavybės teisės perduodamos (tarp rezidentų ir nerezidentų). Šios prekės vertintinos rinkos verte f.o.b. pagrindu. Nuosavybės teisių perdavimo taisyklės (šių gaminių sandoriai fiksuojami apskaitant prekes) išimtys taikomos: prekėms pagal finansinę nuomą, prekėms, perduodamoms tarp motininės įmonės ir jos filialo ir kai kurioms perdirbti skirtoms prekėms. Prekybos Europos Sąjungoje prekėmis atveju: partnerystės šalis turi būti apibrėžiama pagal paskirties valstybės principą. Įtraukiama: bendroji prekyba, prekyba perdirbti skirtomis prekėmis, atsarginėmis dalimis, prekėmis, tiekiamomis į uostus konteineriais, ir nepiniginiam auksui.

PASLAUGOS (kodas 200)

Transporto paslaugos (kodas 205)

Apima visas transporto paslaugas, teikiamas vienos ekonomikos rezidentų kitos ekonomikos rezidentams, įskaitant keleivių vežimą, prekių gabenimą (krovinių vežimą), (užsakomąją) transporto priemonės nuomą su vairuotoju (įgula) ir papildomas bei pagalbines paslaugas.

Jūrų transporto paslaugos (kodas 206)

Apima visas jūrų transporto paslaugas. Išskiriama tolesnė klasifikacija: Keleivinio jūrų transporto paslaugos (kodas 207), Krovininio jūrų transporto paslaugos (kodas 208) ir Kitos jūrų transporto paslaugos (kodas 209).

Oro transporto paslaugos (kodas 210)

Apima visas teikiamas oro transporto paslaugas. Išskiriama tolesnė klasifikacija: Keleivinio oro transporto paslaugos (kodas 211), Krovininio oro transporto paslaugos (kodas 212) ir Kitos oro transporto paslaugos (kodas 213).

Kitos transporto paslaugos (kodas 214)

Apima visas ne jūros ir ne oro transporto paslaugas. Išskiriama tolesnė klasifikacija: Kitos keleivinio transporto paslaugos (kodas 215), Kitos krovininio transporto paslaugos (kodas 216) ir Kitos kito transporto paslaugos (kodas 217).

Reikalinga tokia išplėstinė Kitų transporto paslaugų (kodas 214) klasifikacija:

Erdvės transporto paslaugos (kodas 218)

Apima satelitinių palydovų paleidimą, prekybos įmonių vykdomą pagal satelitinių antenų savininkų (pvz., telekomunikacijų įmonių) užsakymą, ir kitą kosminės įrangos operatorių veiklą, kaip kad prekių arba žmonių, dalyvaujančių moksliniuose tyrimuose, pervežimą. Taip pat įtraukiamos kosminio keleivinio transporto paslaugos ir vienos ekonomikos apmokėjimai už jų rezidentų priėmimą į kitos ekonomikos kosmines transporto priemones.

Geležinkelių transporto paslaugos (kodas 219)

Apima geležinkelio transporto paslaugas. Reikalinga tolesnė Keleivinių geležinkelių transporto paslaugų (kodas 220), Krovininių geležinkelio transporto paslaugų (kodas 221) ir Kitų geležinkelio transporto paslaugų (kodas 222) klasifikacija.

Kelių transporto paslaugos (kodas 223)

Apima transporto paslaugų teikimą sunkvežimiais, savivarčiais, autobusais ir turistiniais tarpmiestiniais autobusais. Reikalinga tolesnė Keleivinių kelių transporto paslaugų (kodas 224), Krovininių kelių transporto paslaugų (kodas 225) ir Kitų kelių transporto paslaugų (kodas 226) klasifikacija.

Vidaus vandenų transporto paslaugos (kodas 227)

Susijusios su tarptautiniu gabenimu upėmis, kanalais ir ežerais. Įtraukiami vienos šalies vidaus ir bendrai naudojami keleto šalių vandens keliai. Reikalinga tolesnė Keleivinių vidaus vandenų transporto paslaugų (kodas 228), Krovininių vidaus vandenų transporto paslaugų (kodas 229) ir Kitų vidaus vandenų transporto paslaugų (kodas 230) klasifikacija.

Vamzdynų transporto ir elektros tiekimo paslaugos (kodas 231)

Apima tarptautinio prekių gabenimo vamzdynais paslaugas. Taip pat įtraukiami apmokėjimai už elektros tiekimą, kai jis atskirtas nuo gamybos ir platinimo proceso. Pati elektros tiekimo paslauga neįtraukiama, kaip ir kitų vamzdynais teikiamų paslaugų, pvz., naftos ir jos produktų, vandens ir kitų prekių tiekimas. Taip pat neįtraukiamos elektros, vandens, dujų ir kitų naftos produktų (įtrauktų į Kitas verslo paslaugas (kodas 284)) paskirstymo paslaugos.

Kitos pagalbinės ir papildomos transporto paslaugos (kodas 232)

Kitos pagalbinės ir papildomos transporto paslaugos apima visas transporto paslaugas, kurios negali būti priskirtos prie jokių anksčiau išvardytų transporto paslaugų.

Turizmo ir kelionių paslaugos (kodas 236)

Kelionių paslaugos pirmiausia apima iš aplankytos šalies ekonomikos keliautojų įsigytas prekes ir paslaugas vizitų į tos ekonomikos šalį metu per mažiau nei vienerius metus. Prekės ir paslaugos yra keliautojo ar jo vardu perkamos arba jam suteikiamos be quid pro quo (tai yra, įteikiamos kaip dovanos), ir keliautojas gali jomis naudotis arba jas perleisti. Neįtraukiamas keleivių vežimas jų lankomos kitos ekonomikos šalies teritorijoje, kai tokias transporto paslaugas teikia tos lankomos ekonomikos šalies vežėjai nerezidentai, taip pat tarptautinis keleivių vežimas; abu šie atvejai įtraukti į keleivių vežimo paslaugas transporto paslaugų sąskaitoje. Taip pat neįtraukiamos keleivio pirktos ir perparduoti keleivio šalies ekonomikoje arba kurioje nors kitoje ekonomikoje skirtos prekės. Turizmas ir kelionės skirstomos į du pogrupius: Dalykinių kelionių paslaugos (kodas 237) ir Asmeninių kelionių paslaugos (kodas 240).

Dalykinių kelionių paslaugos (kodas 237)

Dalykinių kelionių paslaugos apima keleivių įsigyjamas prekes ir paslaugas. Taip pat įtraukiamos sezoninių, pasienio ir kitų darbuotojų, kurie yra nerezidentai toje ekonomikoje, kurios šalyje dirba ir kurių darbdavys yra tos ekonomikos rezidentas, įsigyjamos asmeninio naudojimo prekės ir paslaugos. Dalykinės kelionės savo ruožtu skirstomos į Sezoninių ir pasienio darbuotojų išlaidas (kodas 238) ir Kitas dalykinių kelionių išlaidas (kodas 239).

Sezoninių ir pasienio darbuotojų išlaidos (kodas 238)

Apima sezoninių, pasienio ir kitų darbuotojų, kurie yra nerezidentai toje ekonomikoje, kurios šalyje dirba ir kurių darbdavys yra tos ekonomikos rezidentas, įsigyjamas asmeninio naudojimo prekes ir paslaugas.

Kitos dalykinių kelionių išlaidos (kodas 239)

Apima visas Dalykinių kelionių paslaugas (kodas 237), kurios neįtrauktos į Sezoninių ir pasienio darbuotojų išlaidas (kodas 238).

Asmeninių kelionių paslaugos (kodas 240)

Asmeninių kelionių paslaugos apima prekes ir paslaugas, įsigytas keliautojų, vykstančių į užsienį kitais negu darbo reikalais, pvz., atostogų, dalyvavimo laisvalaikio organizavimo ar kultūrinėje veikloje, susitikimų su draugais ir giminėmis, maldininkų kelionių, švietimo ir su sveikatos priežiūra susijusiais tikslais. Asmeninių kelionių paslaugos (kodas 240) dalijamos į tris pogrupius: Su sveikatos priežiūra susijusios išlaidos (kodas 241), Su švietimu susijusios išlaidos (kodas 242) ir Kitos asmeninių kelionių išlaidos (kodas 243).

Su sveikatos priežiūra susijusios išlaidos (kodas 241)

Apibrėžiamos kaip keliaujančių gydytis bendros išlaidos.

Su švietimu susijusios išlaidos (kodas 242)

Apibrėžiamos kaip visos bendros studentų išlaidos.

Kitos asmeninių kelionių paslaugos (kodas 243)

Apima visas Asmeninių kelionių paslaugų (kodas 240) išlaidas, neįtrauktas į Su sveikatos priežiūra susijusias išlaidas (kodas 241) arba Su švietimu susijusias išlaidas (kodas 242).

Kitos paslaugos (kodas 981)

Visos Paslaugos (kodas 200), neįtrauktos į Transporto paslaugas (kodas 205) arba Turizmo ir kelionių paslaugas (kodas 236).

Komunikacijų paslaugos (kodas 245)

Apima Pašto ir kurjerių paslaugas (kodas 246) ir Telekomunikacijų paslaugas (kodas 247).

Pašto ir kurjerių paslaugos (kodas 246)

Apima Pašto paslaugas (kodas 958) ir Kurjerių paslaugas (kodas 959).

Pašto paslaugos (kodas 958)

Apima poste restante (iki pareikalavimo) paslaugas, telegramų siuntimo paslaugas ir pašto skyriuose teikiamas paslaugas, tokias kaip pašto ženklų pardavimas, piniginiai pervedimai ir t. t. Dažnai, bet ne išimtinai pašto paslaugas teikia nacionalinės pašto įstaigų. Pašto paslaugos teikiamos ir tarptautinių susitarimų pagrindu, todėl srautai tarp skirtingų ekonomikų operatorių turi būti apskaitomi bruto vertėmis.

Kurjerių paslaugos (kodas 959)

Kurjerių paslaugos apima skubiausius pristatymus arba pristatymus „nuo durų iki durų“. Teikdami paslaugas, kurjeriai gali naudotis nuosavomis, asmeniškai pasidalijamomis arba visuomeninėmis transporto priemonėmis. Įtraukiamos ir skubaus pristatymo paslaugos, kurios gali apimti, pavyzdžiui, atsiėmimą pagal pareikalavimą arba pristatymą tam tikru laiku.

Telekomunikacijų paslaugos (kodas 247)

Apima garso, vaizdo ir kitų informacijos rūšių perdavimą telefonu, telegrama, teleksu, radiju ir televizijos kabeliais, transliavimą, perdavimą satelito antenomis, elektroniniu paštu, faksimile ir pan., įskaitant tinklo paslaugas, telekonferencijų ir papildomas paslaugas. Į šių paslaugų kainą neįtraukiama pačios perduodamos informacijos vertė. Taip pat įtraukiamos mobiliųjų telefonų, interneto ir tiesioginės prieigos paslaugos, įskaitant suteikiamą prieigą prie interneto.

Statybos paslaugos (kodas 249)

Apima Statybos užsienyje paslaugas (kodas 250) ir Statybos nacionalinėje ekonomikoje paslaugas (kodas 251).

Statybos užsienyje paslaugos (kodas 250)

Apima nacionalinės ekonomikos įmonių rezidenčių teikiamas statybos paslaugas nerezidentams (kreditas) ir prekes bei paslaugas, kurias statybos įmonės perka iš šalies šeimininkės ekonomikos (debetas).

Statybos nacionalinėje ekonomikoje paslaugos (kodas 251)

Apima statybos paslaugas, kurias nacionalinės ekonomikos rezidentams teikia nerezidentų statybos įmonės (debetas), ir prekes bei paslaugas, kurias nerezidentų įmonės perka nacionalinėje ekonomikoje (kreditas).

Draudimo paslaugos (kodas 253)

Apima įvairių rūšių draudimo paslaugas, kurias nerezidentams teikia rezidentų draudimo įmonės ir atvirkščiai. Šios paslaugos įvertinamos arba įkainojamos labiau atsižvelgiant į paslaugos mokesčius, įskaičiuotus į bendrą draudimo įmoką, nei į bendras draudimo įmokas. Apima Gyvybės draudimo ir pensijų fondų paslaugas (kodas 254), Krovinių draudimo paslaugas (kodas 255), Kito tiesioginio draudimo paslaugas (kodas 256), Perdraudimo paslaugas (kodas 257) ir Pagalbines draudimo ir pensijų fondų paslaugas (kodas 258).

Gyvybės draudimo ir pensijų fondų paslaugos (kodas 254)

Asmenys, turintys gyvybės draudimo polisus, ir pelningus, ir nepelningus, teikia draudikui reguliarias įmokas (gali būti tik vienkartinė įmoka), už kurias draudikas garantuoja sumokėti poliso turėtojui sutartą minimalią sumą arba anuitetą nustatytą datą arba poliso turėtojo mirties atveju, jeigu tai atsitinka anksčiau. Draudimas iki gyvos galvos, kai išmokos mokamos tik mirties atveju ir jokiomis kitomis aplinkybėmis, yra tiesioginio draudimo forma, todėl į šią sąskaitą neįtraukiamas, o įtraukiamas į Kito tiesioginio draudimo paslaugos (kodas 256).

Pensijų lėšų kaupimo fondai yra atskiri fondai, įsteigti tam, kad konkrečioms darbuotojų, išėjusių į pensiją (atsargą), grupėms būtų teikiamos lėšos. Jie kuriami ir valdomi privačių arba visuomeninių darbdavių arba jungtinėmis darbuotojų ir jų darbdavių pastangomis. Jie finansuojami iš darbdavio ir (arba) darbuotojų įnašų ir investicijų pajamų, uždirbtų iš fondo turto, taip pat jie dalyvauja savo pačių kreditu vykdomuose finansiniuose sandoriuose. Jie nedalyvauja socialinio draudimo programose, organizuojamose platiesiems gyventojų sluoksniams, kurias diegia, prižiūri ir finansuoja vyriausybinės institucijos. Pensijų fondų valdymo paslaugos yra įtraukiamos. Pensijų fondų atveju „draudimo įmokos“ bendrai apibrėžiamos kaip „įnašai“, o „pareikalavimai“ bendrai apibrėžiami kaip „išmokos“.

Krovinių draudimo paslaugos (kodas 255)

Krovinių draudimo paslaugos, susijusios su draudimu, taikomu importuojamoms ir eksportuojamoms prekėms rinkos verte, pagal prekių ir krovinio gabenimą, suderinamą su f.o.b. pagrindu.

Kito tiesioginio draudimo paslaugos (kodas 256)

Kito tiesioginio draudimo paslaugos apima visas nukentėjimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo formas. Įtraukiami draudimas iki gyvos galvos; draudimas nuo nelaimingų atsitikimų bei sveikatos draudimas (nebent jie teikiami kaip vyriausybės vykdomos socialinės apsaugos programos dalis); jūrų, oro ir kito transporto draudimas, draudimas gaisro ir kitais turto sugadinimo atvejais, piniginio nuostolio draudimas, bendrųjų įsipareigojimų draudimas ir kitas draudimas, kaip kad kelionės draudimas arba draudimas, susijęs su paskolomis ir kreditinėmis kortelėmis.

Perdraudimo paslaugos (kodas 257)

Perdraudimas yra dalinis draudimo rizikos perdavimas dažniausiai kaip tik tuo užsiimančioms įmonėms už proporcingą draudimo įmokos pajamų dalį. Perdraudimo sandoriai gali būti susiejami su draudimo paketais, kuriais draudžiama nuo kelių rizikos tipų.

Pagalbinės draudimo ir pensijų fondo paslaugos (kodas 258)

Apima sandorius, kurie artimai susiję su draudimo ir pensijų fondo operacijomis. Įskaitoma agentų komisiniai, draudimo agentų ir agentūrų paslaugos, draudimo ir pensijų konsultacijų paslaugos, įvertinimo ir išmokėtinos sumos nustatymo paslaugos, aktuarijų paslaugos, (jūrų ir oro transporto priemonių turto) gelbėjimo administravimo paslaugos, kontrolės ir stebėsenos paslaugos dėl draudimo kompensavimo ir draudimo kompensavimo paslaugos.

Finansinės paslaugos (kodas 260)

Finansinės paslaugos apima finansinį tarpininkavimą ir pagalbines paslaugas, išskyrus teikiamas gyvybės draudimo įmonių ir pensijų fondų (kurios yra atskirai įtrauktos į gyvybės draudimo ir pensijų fondo paslaugų sritį) ir kitas draudimo paslaugas, kurios teikiamos tarp rezidentų ir nerezidentų. Tokias paslaugas gali teikti bankai, vertybinių popierių biržos, faktoringo įmonės, kreditinių kortelių įmonės ir kitos įmonės. Įtraukiamos paslaugos, kurios teikiamos pagal teisiškai patvirtintas sandorių finansines priemones, taip pat kitos su finansine veikla susijusios paslaugos, tokios kaip konsultavimas ir turto pasauga bei tvarkymas.

Kompiuterinės ir informacinės paslaugos (kodas 262)

Apima Kompiuterines paslaugas (kodas 263) ir Informacines paslaugas (kodas 264).

Kompiuterinės paslaugos (kodas 263)

Apima su technine ir programine įranga susijusias paslaugas bei duomenų apdorojimo paslaugas. Įtraukiamos techninės ir programinės įrangos konsultacinės ir diegimo paslaugos; kompiuterių ir periferinės įrangos priežiūra ir remontas; duomenų atkūrimo paslaugos, patarimų teikimas ir pagalba su kompiuterių išteklių valdymu susijusiais atvejais; analizė, dizainas ir sistemų programavimas – jų parengimas darbui (įskaitant internetinio puslapio kūrimą ir dizainą), taip pat techninės konsultacijos dėl programinės įrangos; gaminamos pagal užsakymą programinės įrangos sukūrimas, formatavimas, pateikimas ir dokumentavimas, įskaitant konkretiems vartotojams kuriamas operacines sistemas; sistemų priežiūra ir kitos papildomos paslaugos, kaip kad mokymai, teikiami kaip konsultacijų dalis; duomenų apdorojimo paslaugos, tokios kaip duomenų įvestys, tabuliavimas ir naudojimasis kompiuterių sistema skirtingoms operacijoms atlikti vienu metu; tinklalapio prieglobos paslaugos (t. y. vietos serveryje suteikimas kliento tinklalapiui) ir kompiuterių įrenginių valdymas.

Informacinės paslaugos (kodas 264)

Apima Naujienų agentūrų paslaugas (kodas 889) ir Kitas informacijos teikimo paslaugas (kodas 890).

Naujienų agentūrų paslaugos (kodas 889)

Naujienų agentūrų paslaugos apima žinių, fotografijų ir apybraižų teikimą žiniasklaidos priemonėms.

Kitos informacijos teikimo paslaugos (kodas 890)

Apima duomenų bazės paslaugas – duomenų bazės koncepciją, duomenų laikymą ir duomenų bei duomenų bazių platinimą (įskaitant katalogus ir adresų sąrašus) ir tiesioginiu darbo režimu, ir per magnetines, optines arba spausdintines priemones ir internetinės paieškos portalus (paieškos variklio paslaugos, kai klientams, įvedusiems užklausas pagal raktažodį, surandami interneto adresai). Taip pat įtraukiamos tiesioginės nedidelės apimties laikraščių ir periodinių leidinių prenumeratos, įskaitant prenumeratas paštu, elektroninėmis arba kitomis priemonėmis.

Mokėjimai už autorių teises ir licencijas (kodas 266)

Apima Mokėjimus už franšizę ir panašias teises (kodas 891) ir Kitus mokėjimus už autorių teises ir licencijas (kodas 892).

Mokėjimai už franšizę ir panašias teises (kodas 891)

Apima tarptautinius atliekamus ir gaunamus franšizės mokėjimus ir honorarus už naudojimąsi prekių ženklais.

Kiti mokėjimai už autorių teises ir licencijas (kodas 892)

Apima tarptautinius atliekamus ir gaunamus mokėjimus už leidimą naudotis nematerialiuoju nesukurtu nefinansiniu turtu ir turtinėmis teisėmis (tokiomis kaip patentai, autorių teisės, prekiniai ženklai, gamybos technologijos ir projektai) bei sukurtų originalų arba prototipų, pvz., rankraščių, kompiuterinių programų, kinematografijos, darbais ir garso įrašais pagal licencines sutartis.

Kitos verslo paslaugos (kodas 268)

Apima Prekybinio tarpininkavimo ir kitas su prekyba susijusias paslaugas (kodas 269), Veiklos ilgalaikės nuomos paslaugas (kodas 272) ir Įvairias verslo, profesines ir technines paslaugas (kodas 273).

Prekybinio tarpininkavimo ir kitos su prekyba susijusios paslaugos (kodas 269)

Apima Prekybinio tarpininkavimo (kodas 270) ir Kitas su prekyba susijusias paslaugas (kodas 271).

Prekybinio tarpininkavimo paslaugos (kodas 270)

Prekybinis tarpininkavimas apibrėžiamas kaip nacionalinės ekonomikos rezidento atliekamas prekių pirkimas iš šios ekonomikos nerezidento ir tolesnis tų prekių perpardavimas kitam nerezidentui; šio proceso metu prekės neįeina ir neišeina už nacionalinės ekonomikos ribų.

Kitos su prekyba susijusios paslaugos (kodas 271)

Apima prekių ir paslaugų sandorių pavedimus tarp a) rezidentų prekybos tarpininkų, prekybos brokerių, prekybos agentų bei pavedimų agentų ir b) nerezidentų.

Veiklos ilgalaikės nuomos paslaugos (kodas 272)

Apima rezidentų (nerezidentų) vykdomą ilgalaikę nuomą ir užsakomąją laivų, oro transporto priemonių ir transporto įrangos, kaip antai: geležinkelio vagonų, konteinerių, takelažo, nuomą be vairuotojų (įgulos).

Įvairios verslo, profesinės ir techninės paslaugos (kodas 273)

Apima Teisines, apskaitos, vadybos konsultacijų ir ryšių su visuomene paslaugas (kodas 274), Rinkos konjunktūros ir viešosios nuomonės apklausą, reklamą (kodas 278), Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas (kodas 279), Architektūros, inžinerijos ir kitos techninės veiklos paslaugas (kodas 280), Žemės ūkio, kasybos ir pirminio apdirbimo paslaugas (kodas 281), Kitas verslo paslaugas (kodas 284) ir Paslaugos tarp susijusių įmonių (kitur neįtrauktos) (kodas 285).

Teisinės, apskaitos, vadybos konsultacijų ir ryšių su visuomene paslaugos (kodas 274)

Apima Teisines paslaugas (kodas 275), Apskaitos, audito, buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų paslaugas (kodas 276) ir Verslo ir vadybos konsultacijų bei ryšių su visuomene paslaugas (kodas 277).

Teisinės paslaugos (kodas 275)

Apima teisės konsultacijas ir atstovavimą bet kuriose teisinėse, teisminėse ir įstatyminėse procedūrose; teisinių dokumentų ir teisinių instrumentų rengimą, konsultacijas dėl dokumentų tikrumo, sąlyginio deponavimo ir ginčų sprendimo paslaugas.

Apskaitos, audito, buhalterinės apskaitos ir mokesčių konsultacijų paslaugos (kodas 276)

Apima verslo ir kitų prekybinių sandėrių įrašų tvarkymą, apskaitos duomenų ir finansinių ataskaitų tikrinimą, įmonės mokesčių planavimą, konsultavimą ir mokesčių dokumentų rengimą.

Verslo ir vadybos konsultacijų bei ryšių su visuomene paslaugos (kodas 277)

Apima įmonių teikiamas patariamąsias, rekomendacijų teikimo ir veiklos pagalbos paslaugas, susijusias su verslo politika bei strategija ir bendruoju organizacijos planavimu, struktūros kūrimu bei kontrole. Įtraukiamos vadybos audito, rinkos vadybos, žmogiškųjų išteklių, gamybos vadybos ir projektų vadybos konsultacinės paslaugos; taip pat patariamosios, rekomendacijų teikimo ir veiklos paslaugos, susijusios su klientų įvaizdžio ir jų ryšių su institucijomis ir plačiąja visuomene gerinimu.

Reklamos, rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos (kodas 278)

Apima sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų, susijusius su reklamos agentūrų atliekamomis dizaino, kūrimo ir produktų reklamavimo rinkoje paslaugomis, skelbimu per žiniasklaidos priemones, įskaitant reklamos vietos pirkimą ir pardavimą, prekybos mugių teikiamomis parodų organizavimo paslaugomis, produktų pirkimo skatinimu užsienyje, rinkos tyrimais; nuotoline rinkodara bei su viešosios nuomonės apklausa įvairiais klausimais.

Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugos (kodas 279)

Apima tarp rezidentų ir nerezidentų pagal sandorius tiekiamas paslaugas, susijusias su moksliniais tyrimais, taikomosios veiklos tyrimus ir eksperimentinį naujų produktų ir procesų rengimą.

Architektūros, inžinerijos ir kitos techninės veiklos paslaugos (kodas 280)

Apima sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų, susijusius su architektūriniu miesto ir kitų projektų dizainu; planavimu bei projektiniu dizainu ir užtvankų, tiltų, oro uostų, visiškai užbaigtų projektų priežiūra ir pan.; vietovės matavimu, kartografavimu, produktų išbandymu ir sertifikavimu; bei techninės inspekcijos paslaugomis.

Žemės ūkio, kasybos ir pirminio apdirbimo paslaugos (kodas 281)

Apima Atliekų tvarkymo ir nukenksminimo paslaugas (kodas 282) ir Žemės ūkio, kasybos ir kitas pirminio apdirbimo paslaugas (kodas 283).

Atliekų tvarkymo ir nukenksminimo paslaugos (kodas 282)

Apima radioaktyvių ir kitų atliekų perdirbimo, užkrėstos velėnos nuplėšimo, teršalų, įskaitant išsiliejusios naftos, valymo, kasybos aikštelių restauravimo; bei nukenksminimo ir sanitarinės būklės užtikrinimo paslaugas. Taip pat įtraukiamos kitos paslaugos, susijusios su valymu ir aplinkos atkūrimu.

Žemės ūkio, kasybos ir pirminio apdirbimo paslaugos (kodas 283)

Apima:

a)

Žemės ūkio paslaugas, kurios būdingos žemės ūkiui, kaip antai: žemės ūkio technikos su vairuotoju (įgula) teikimas, derliaus nuėmimas, grūdų valymas, kenkėjų naikinimas, gyvulių laikymo, priežiūros ir auginimo paslaugos. Taip pat čia įtraukiama medžioklė, gaudymas spąstais, miškininkystė bei miško puošyba ir žvejyba bei žuvininkystė.

b)

Kasybos paslaugos, teikiamos naftos ir dujų gavybvietėse, įskaitant gręžimo, gręžimo bokšto statybos, remonto bei išmontavimo paslaugas ir naftos bei dujų vamzdžių apcementavimą. Čia taip pat įtraukiamos naudingųjų iškasenų žvalgymui ir tyrimui būdingos paslaugos, taip pat kasybos inžinerija ir geologiniai tyrimai.

c)

Kitos pirminio apdirbimo paslaugos, apimančios pirminį apdirbimą arba perdirbimą prekių, kurios buvo importuotos neperėjusios kitų nuosavybėn, apdirbtos, bet iš naujo neeksportuotos į šalį, iš kurios atsiųstos (bet vietoje to parduodamos apdirbančiosios šalies ekonomikoje arba trečiosios šalies ekonomikai), arba atvirkščiai.

Kitos verslo paslaugos (kodas 284)

Apima tokius paslaugų sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų, kaip įmonėms teikiamas personalo įdarbinimas, sauga ir tiriamoji veikla, vertimai, fotografavimo paslaugos, pastatų valymas, nekilnojamojo turto paslaugos ir bet kurios kitos paslaugos, kurios negali būti įtrauktos į jokias kitas anksčiau minėtas verslo paslaugas.

Paslaugos tarp susijusių įmonių (kitur neįtrauktos) (kodas 285)

Ši kategorija yra likusi neišaiškinta. Ji apima mokėjimus tarp giminingų įmonių už paslaugas, kurios negali būti konkrečiai priskirtos jokiai kitai kategorijai. Ji apima mokėjimus iš filialų, dukterinių įmonių ir motininės įmonės partnerių arba kitų susijusių įmonių, kurios padengia bendrą filialų, dukterinių bei partnerių įmonių centralizuoto valdymo kainą (susijusią su planavimu, organizavimu ir kontrole), taip pat kompensuoja motininės įmonės padarytas tiesiogines išlaidas. Taip pat įtraukiami sandoriai, padengiantys pridėtines išlaidas tarp motininių įmonių ir jų filialų, dukterinių bei partnerių įmonių.

Asmeninės, kultūrinės ir poilsio organizavimo paslaugos (kodas 287)

Apima Garso ir vaizdo bei susijusias paslaugas (kodas 288) ir Kitas asmenines, kultūrines ir poilsio organizavimo paslaugas (kodas 289).

Garso ir vaizdo bei susijusios paslaugos (kodas 288)

Apima paslaugas ir mokesčius už filmų gamybą (juostoje arba vaizdajuostėje), radijo ir televizijos programas (tiesiogines arba įrašytas) ir muzikos įrašus. Įtraukiami mokami ir gaunami mokėjimai už nuomą; rezidentų aktorių, prodiuserių ir kitų gaunami honorarai už gamybą užsienyje (arba nerezidentų už atliktus darbus nacionalinėje ekonomikoje); mokesčiai už masinio informavimo priemonėms parduotas platinimo teises rodyti ribotą kartų kiekį konkrečiose vietovėse ir už prieigą prie televizijos kanalų (tokių kaip kabelinės paslaugos). Taip pat įtraukti mokėjimai aktoriams, režisieriams ir prodiuseriams, dalyvaujantiems teatro ir muzikos kūrybinėje veikloje, sporto įvykiuose, cirke ir kituose panašiuose renginiuose, ir mokesčiai už platinimo teises (televizijai, radijui ir filmams).

Kitos asmeninės, kultūrinės ir poilsio organizavimo paslaugos (kodas 289)

Apima Švietimo paslaugas (kodas 895), Sveikatos priežiūros paslaugas (kodas 896) ir Kitas Kitų asmeninių, kultūrinių ir kitur neįtrauktas poilsio organizavimo paslaugų paslaugas (kodas 897).

Švietimo paslaugos (kodas 895)

Apima tarp rezidentų ir nerezidentų teikiamas paslaugas, susijusias su švietimu, kaip kad nuotolinio mokymo kursai, mokymas per televiziją arba internetą, taip pat mokytojų šalies šeimininkės ekonomikoje teikiamas paslaugas.

Sveikatos priežiūros paslaugos (kodas 896)

Apima gydytojų, seselių ir kito viduriniojo medicinos personalo teikiamas paslaugas, taip pat laboratorinių tyrimų ir panašias paslaugas, nesvarbu ar teikiamas nuotoliniu būdu ar vietoje. Neįtraukiamos visos keliautojų išlaidos, susijusios su švietimu ir sveikatos priežiūra (įtrauktos turizmo ir kelionių paslaugų sąskaitoje).

Kitos Kitų asmeninių, kultūrinių ir poilsio organizavimo paslaugų paslaugos (kodas 897)

Ši kategorija yra likusi neišaiškinta. Ji apima Kitas Kitų asmeninių, kultūrinių ir poilsio organizavimo paslaugų paslaugas (kodas 289), neįtrauktas nei į Švietimo paslaugas (kodas 895), nei į Sveikatos priežiūros paslaugas (kodas 896).

Vyriausybinės paslaugos (kitur neįtrauktos) (kodas 291)

Ši kategorija yra likusi neišaiškinta. Ji apima vyriausybinius sandorius (įskaitant tarptautinių organizacijų), neįtrauktus į jokias kitas anksčiau apibrėžtas Išplėstinio mokėjimo paslaugų balanso klasifikatoriuje (EBOPS). Įtraukti visi ambasadų, konsulatų, karinių dalinių bei gynybos įstaigų (tiek prekių, tiek paslaugų) sandoriai su rezidentais ekonomikų, kuriose tos ambasados, konsulatai, kariniai daliniai bei gynybos įstaigos yra įsikūrę, teritorijose ir visi sandoriai su kitomis ekonomikomis. Neįtraukiami sandoriai su namų ekonomikos šalies rezidentais, kuriems atstovauja ambasados, konsulatai, kariniai daliniai bei gynybos įstaigos, ir sandoriai, atliekami šių ambasadų ir konsulatų intendantūrose ir pašto skyriuose.

Ši kategorija skirstoma į Ambasadų ir konsulatų paslaugas (kodas 292), Karinių dalinių bei įstaigų paslaugas (kodas 293) ir Kitas vyriausybines paslaugas (kodas 294).

PAJAMOS (kodas 300)

Pajamos apima dviejų tipų sandorius tarp rezidentų ir nerezidentų: i) susijusius su išmokomis darbuotojams, kurios mokamos nerezidentams darbuotojams (pvz., pasienio, sezoniniams ir kitiems laikiniems darbuotojams), ir ii) susijusius su gaunamomis ir išmokamomis pajamomis iš investicijų dėl už šalies ekonomikos ribų esančio finansinio turto ir įsipareigojimų.

Darbuotojų užmokestis (kodas 310)

Darbuotojų užmokestis apima asmenų uždirbtą uždarbį, atlyginimą ir kitas išmokas grynaisiais arba natūra kitose ekonomikose negu ta, kurios rezidentai jie yra, už darbą, atliktą tiems ir apmokėtą tų ekonomikų rezidentų. Įskaitomos įmokos, darbdavių arba jų vardu įmokėtos socialinėms programoms arba privatiems draudimo ir pensijų fondams (nepaisant ar skola konsoliduota ar nekonsoliduota), kad apsaugotų darbuotojų pajamas.

Investicijų pajamos (kodas 320)

Investicijų pajamos yra pajamos, įgytos iš išorinio nuosavo finansinio turto ir vienos ekonomikos rezidentų mokamos kitos ekonomikos rezidentams. Investicijų pajamos apima palūkanas, dividendus, filialų pelno pervedimus ir tiesioginių investuotojų tiesioginių investicijų įmonių nepaskirstyto pelno akcijas. Investicijų pajamos turi būti skirstomos į tiesioginių investicijų pajamas, investicijų portfelio pajamas ir kitų investicijų pajamas.

Tiesioginių investicijų pajamos (kodas 330)

Tiesioginių investicijų pajamos, t. y. pajamos iš akcinio kapitalo ir paskolų, apima tiesioginio investuotojo rezidento sukauptas pajamas iš nuosavo tiesioginių investicijų kapitalo kitos ekonomikos įmonėje. Tiesioginių investicijų pajamos pateikiamos grynųjų pajamų pagrindu abiem atvejais – tiesioginių investicijų užsienyje ir tiesioginių investicijų atskaitingoje ekonomikoje (t. y. iš akcinio kapitalo ir paskolų gaunamos pajamos, iš kiekvieno jų atėmus pajamas iš akcinio kapitalo ir paskolų). Pajamos iš akcinio kapitalo skirstomos į i) paskirstytas pajamas (dividendai ir paskirstytas filialų pelnas) ir ii) į reinvesticijas bei nepaskirstytą filialų pelną. Pajamas iš paskolų sudaro tiesioginių investuotojų partnerių įmonėms užsienyje arba atvirkščiai mokėtinos palūkanos – tarpbendrovinė skola. Pajamos iš nedalyvaujančių privilegijuotųjų akcijų labiau laikomos pajamomis iš palūkanų nei pajamomis iš dividendų ir įtraukiamos į pajamas iš paskolų.

Dividendai ir paskirstytas filialų pelnas (kodas 332)

Dividendai, įskaitant akcijų dividendus, yra akcijoms priskirtų įplaukų paskirstymas ir kitos dalyvavimo formos nuosavoje akcinėje juridinių asmenų įmonėje, kooperatyve ir visuomeniniame susivienijime. Paskirstytas pajamas paprastųjų arba privilegijuotųjų akcijų dividendų forma gali valdyti tiesioginiai investuotojai partnerių įmonėse užsienyje arba atvirkščiai.

Reinvesticijos ir nepaskirstytas filialų pelnas (kodas 333)

Reinvesticijos apima tiesioginių investuotojų akcijas, proporcingai pagal jų turimas akcijas: i) įplaukas, užsienio dukterinių ir partnerių įmonių nepaskirstytas kaip dividendai, ir ii) įplaukas, filialų ir kitų juridinio asmens teises turinčių įmonių nepervestas tiesioginiams investuotojams. (Jeigu ši įplaukų dalis neidentifikuojama, visos filialų įplaukos pagal susitarimą laikomos paskirstytinomis).

Pajamos iš paskolų (palūkanos) (kodas 334)

Pajamas iš paskolų sudaro tiesioginių investuotojų partnerių įmonėms užsienyje arba atvirkščiai mokėtinos palūkanos – tarpbendrovinė skola. Pajamos iš nedalyvaujančių privilegijuotųjų akcijų labiau laikomos pajamomis iš palūkanų nei pajamomis iš dividendų ir įtraukiamos į pajamas iš paskolų.

Akcinis kapitalas ir reinvesticijos užsienyje (kodas 506)

Akcinis kapitalas apima filialų akcijas, visas akcijas (ir su balsavimo teise, ir be jos) dukterinėse ir partnerių įmonėse (išskyrus nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas, kurios laikomos skolos vertybiniais popieriais ir įtraukiamos į tiesioginio investicijų kapitalo sąskaitą) ir kitas kapitalo įmokas. Reinvesticijas sudaro tiesioginių investuotojų akcijų (proporcingai pagal tiesioginį akcijų dalyvavimą) įplaukos, dukterinių ir partnerinių įmonių nepaskirstytos kaip dividendai, ir filialų įplaukos, nepervestos tiesioginiam investuotojui.

Akcinis kapitalas ir reinvesticijos atskaitingoje ekonomikoje (kodas 556)

Akcinis kapitalas apima filialų akcijas, visas akcijas (ir su balsavimo teise, ir be jos) dukterinėse ir partnerių įmonėse (išskyrus nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas, kurios laikomos skolos vertybiniais popieriais ir įtrauktos į tiesioginio investicijų kapitalo sąskaitą) ir kitas kapitalo įmokas. Reinvesticijas sudaro tiesioginio investuotojo įplaukų dalis (proporcingai pagal tiesioginį akcijų dalyvavimą), nepaskirstyta kaip dividendai dukterinėse ir partnerių įmonėse, ir filialų įplaukos, nepervestos tiesioginiam investuotojui.

Investicijų portfelio pajamos (kodas 339)

Investicijų portfelio pajamas sudaro pajamų sandoriai tarp rezidentų ir nerezidentų, jos kildinamos iš kontroliuojančiosios bendrovės akcijų, obligacijų, vertybinių popierių ir pinigų rinkos instrumentų. Ši kategorija toliau skirstoma į pajamas iš akcinio kapitalo (dividendus) ir pajamas iš paskolų (palūkanas).

Kitų investicijų pajamos (kodas 370)

Kitų investicijų pajamas sudaro gaunamas ir išmokamas palūkanas atitinkamai pagal visas kitas rezidentų pretenzijas (turtą) dėl įsipareigojimų nerezidentams. Ši kategorija taip pat apima pajamas, įdėtas į namų ūkį iš gyvybės draudimo rezervų ir pensijų fondų grynųjų akcijų. Turto palūkanos apima ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų, indėlių ir kitų prekybos bei finansinių pretenzijų palūkanas, o iš ekonomikos kreditorės pozicijų pusės – TVF. Įsipareigojimų palūkanos apima paskolų, indėlių ir kitas pretenzijas bei palūkanas, susijusias su TVF kreditų ir paskolų iš TVF naudojimu. Taip pat įtraukiamos Bendrojoje išteklių sąskaitoje apskaitytos SDR Fondų kontroliuojančiosios bendrovės palūkanos, išmokėtos TVF.

Einamieji pervedimai (kodas 379)

Einamieji pervedimai yra vienpusių sandorių kompensacijos, kuriomis vienas ūkio vienetas pateikia faktinius išteklius arba finansinius vienetus kitam ūkio vienetui, mainais negaudamas jokių faktinių išteklių arba finansinių vienetų. Šie ištekliai sunaudojami nedelsiant arba netrukus po pervedimo. Visi einamieji pervedimai yra ne kapitalo pervedimai. Einamieji pervedimai klasifikuojami pagal nacionalinės ekonomikos sektorius į valdžios sektorių ir kitus sektorius.

Valdžios sektoriaus einamieji pervedimai (kodas 380)

Valdžios sektoriaus einamuosius pervedimus sudaro tarptautinis bendradarbiavimas bei einamieji pervedimai – grynaisiais arba natūra – tarp skirtingų ekonomikų vyriausybių arba tarp tarptautinių organizacijų ir vyriausybių.

Kitų sektorių pervedimai (kodas 390)

Einamuosius pervedimus tarp kitų ekonomikos sektorių ir nerezidentų sudaro pervedimai, vykdomi tarp individų, tarp nevyriausybinių institucijų arba organizacijų (arba tarp šių dviejų grupių) arba tarp nerezidentų vyriausybinių institucijų ir individų arba nevyriausybinių institucijų.

Kapitalo sąskaita (kodas 994)

Kapitalo sąskaitą sudaro visi sandoriai, kurie apima kapitalo pervedimų mokėjimų gavimą ir negamybinio nefinansinio turto įsigijimą (arba disponavimą juo).

Finansinė sąskaita (kodas 995)

Finansinė sąskaita apima visus sandorius, susijusius su užsienio finansinio turto nuosavybės pakeitimu ir ekonomikos įsipareigojimais. Bet kurie tokie pasikeitimai apima pretenzijų dėl viso pasaulio arba visam pasauliui sukūrimą ir likvidavimą. Visos sąskaitos klasifikuojamos pagal investicijų tipą arba tolesnį funkcinį suskirstymą (tiesioginės investicijos, investicijų portfelis, išvestinės finansinės priemonės, kitos investicijos, oficialiosios tarptautinės atsargos).

TIESIOGINĖS INVESTICIJOS (kodas 500)

Tiesioginės užsienio investicijos yra tarptautinių investicijų kategorija, kuri atspindi rezidento ūkinio vieneto, turinčio ilgalaikių interesų kitos nei investuotojos ekonomikos įmonėje (tiesioginio investavimo įmonė), tikslus vienoje ekonomikoje (tiesioginis investuotojas). „Ilgalaikiai interesai“ reiškia ilgalaikius santykius tarp tiesioginio investuotojo ir įmonės ir reikšmingą investuotojo įtakos laipsnį valdant tiesioginio investavimo įmonę. Tiesioginis investavimas apima pradinį sandorį tarp dviejų vienetų – t. y., sandorį, kuris nustato tiesioginio investavimo santykį ir visus tolesnius sandorius tarp jų ir tarp dukterinių įmonių, ir turinčių juridinio asmens statusą, ir neturinčių.

Tiesioginės investicijos užsienyje (kodas 505)

Tiesioginės investicijos užsienyje klasifikuojamos pirmiausia kryptiniu pagrindu – rezidentų tiesioginės investicijos užsienyje ir nerezidentų investicijos atskaitingoje ekonomikoje.

Akcinis kapitalas (kodas 510)

Akcinis kapitalas apima filialų akcijas, visas akcijas (ir su balsavimo teise, ir be jos) dukterinėse bei partnerių įmonėse (išskyrus nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas, kurios laikomos skolos vertybiniais popieriais ir yra įtraukiamos į tiesioginio investicijų kapitalo sąskaitą) ir kitas kapitalo įmokas. Akcinis kapitalas taip pat apima tiesioginio investavimo įmonės įsigytas tiesioginio investuotojo akcijas.

Reinvesticijos (kodas 525)

Reinvesticijas sudaro tiesioginio investuotojo įplaukų dalis (proporcingai pagal tiesioginį akcijų dalyvavimą), nepaskirstyta kaip dividendai dukterinėse ir partnerių įmonėse, ir filialų įplaukos, nepervestos tiesioginiam investuotojui. Šios reinvesticijos apskaitomos kaip kapitalo sandorių kompensacijos.

Kitas tiesioginių investicijų kapitalas (kodas 530)

Kitas tiesioginių investicijų kapitalas (arba tarpbendovinis skolos sandoris) apima lėšų skolinimąsi ir skolinimą, įskaitant skolos vertybinius popierius, tiekėjų kreditus ir nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas (kurios laikomos skolos vertybiniais popieriais) tarp tiesioginių investuotojų ir dukterinių bei partnerinių įmonių ir filialų. Skolos pretenzijos, kurias tiesioginiam investuotojui pateikia tiesioginio investavimo įmonė, taip pat apskaitomos kaip tiesioginis investicijų kapitalas.

Tiesioginės investicijos atskaitingoje ekonomikoje (kodas 555)

Tiesioginės investicijos pirmiausia klasifikuojamos kryptiniu pagrindu – rezidentų tiesioginės investicijos užsienyje ir nerezidentų investicijos atskaitingoje ekonomikoje.

Akcinis kapitalas (kodas 560)

Akcinis kapitalas apima filialų akcijas, visas akcijas (ir su balsavimo teise, ir be jos) dukterinėse bei partnerių įmonėse (išskyrus nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas, kurios laikomos skolos vertybiniais popieriais ir yra įtrauktos į tiesioginio investicijų kapitalo sąskaitą) ir kitas kapitalo įmokas. Akcinis kapitalas taip pat apima tiesioginio investavimo įmonės įsigytas tiesioginio investuotojo akcijas.

Reinvesticijos (kodas 575)

Reinvesticijas sudaro tiesioginio investuotojo įplaukų dalis (proporcingai pagal tiesioginį akcijų dalyvavimą), nepaskirstyta kaip dividendai dukterinėse ir partnerių įmonėse, ir filialų įplaukos, nepervestos tiesioginiam investuotojui. Šios reinvesticijos apskaitomos kaip kapitalo sandorių kompensacijos.

Kitas tiesioginių investicijų kapitalas (kodas 580)

Kitas tiesioginių investicijų kapitalas (arba tarpbendovinis skolos sandoris) apima lėšų skolinimąsi ir skolinimą, įskaitant skolos vertybinius popierius, „tiekėjų“ kreditus ir nedalyvaujančias privilegijuotąsias akcijas (kurios laikomos skolos vertybiniais popieriais) tarp tiesioginių investuotojų ir dukterinių bei partnerinių įmonių ir filialų. Skolos pretenzijos, kurias tiesioginiam investuotojui pateikia tiesioginio investavimo įmonė, taip pat apskaitomos kaip tiesioginis investicijų kapitalas.

INVESTICIJŲ PORTFELIS (kodas 600)

Investicijų portfelis apima akcijų ir skolos vertybinių popierių sandorius. Skolos vertybiniai popieriai toliau skirstomi į vekselius ir obligacijas, pinigų rinkos instrumentus ir išvestines pinigines priemones, kai tos priemonės sukuria finansines pretenzijas ir įsipareigojimus. Išskyrus atvejus, kai jos priskiriamos tiesioginėms investicijoms arba oficialiosioms tarptautinėms atsargoms.

Išvestinės finansinės priemonės (kodas 910)

Išvestinių finansinių priemonių sutartis yra finansinis instrumentas, susijęs su kitu konkrečiu finansiniu instrumentu arba rodikliu arba reikmeniu, kuriuo remiantis nustatoma konkreti finansinė rizika (kaip antai: palūkanų normos, užsienio valiutų kurso, akcinių arba bendrojo vartojimo kainų, kredito ir kt. rizika) ir kuris gali, savo paties teisėmis, būti parduodamas finansų rinkose.

KITOS INVESTICIJOS (kodas 700)

Kitos investicijos apibrėžiamos kaip likusi neišaiškinta kategorija, kuri apima visus sandorius, neapimtus tiesioginėse, investicijų portfelio investicijose, išvestinėse finansinėse priemonėse arba oficialiųjų tarptautinių atsargų sąskaitose.