29.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 155/2005

2005 m. sausio 28 d.

dėl pasiūlymų, pateiktų dėl subsidijos, numatytos Reglamente (EB) Nr. 2033/2004, paskyrimo už B tipo lukštentų ilgagrūdžių ryžių gabenimą į Reuniono salą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1785/2003 dėl bendro ryžių rinkos organizavimo (1), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 1989 m. rugsėjo 6 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2692/89, nustatantį išsamias ryžių gabenimo į Reunioną taisykles (2), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2033/2004 (3) pradėtas konkursas dėl subsidijos už ryžių gabenimą į Reuniono salą.

(2)

Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 9 straipsnyje numatyta, kad atsižvelgdama į pateiktus pasiūlymus Komisija Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 26 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gali nuspręsti neskelbti konkurso laimėtojo.

(3)

Atsižvelgiant visų pirma į Reglamento (EEB) Nr. 2692/89 2 ir 3 straipsniuose išvardytus kriterijus, nereikėtų nustatyti didžiausios subsidijos.

(4)

Grūdų vadybos komitetas nepateikė nuomenės per pirmininko nustatytą laiką,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pasiūlymai, pateikti 2005 m. sausio 24 d.–27 d. pagal Reglamente (EB) Nr. 2033/2004 numatytą konkursą dėl subsidijos už KN kodu 1006 20 98 klasifikuojamų lukštentų ilgagrūdžių B ryžių gabenimą į Reuniono salą, yra nesvarstomi.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 96.

(2)  OL L 261, 1989 9 7, p. 8. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1275/2004 (OL L 241, 2004 7 13, p. 8).

(3)  OL L 353, 2004 11 27, p. 9.