25.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 21/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 110/2005

2005 m. sausio 24 d.

numatantis mokėti kompensacines išmokas gamintojų organizacijoms už tunus, patiektus pramoninei gamybai 2003 m. laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 27 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta kompensuojamoji išmoka yra tam tikromis sąlygomis suteikiama Bendrijos tunų gamintojų organizacijoms už pramoninei gamybai pateiktus tunų kiekius kalendorinių metų ketvirtyje, kurio metu buvo fiksuojama kaina, kai tuo pat metu Bendrijos rinkoje vidutinė pardavimo kaina ir importo kaina, prireikus apskaičiuota su jai taikomu kompensaciniu mokesčiu, yra žemesnės už 87 % atitinkamo produkto Bendrijos gamintojo kainos.

(2)

Išanalizavus Bendrijos rinkos padėtį padaryta išvada, kad 2003 m. laikotarpiu nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg, ir vidutinė ketvirčio rinkos pardavimo kaina, ir Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta importo kaina buvo žemesnės negu 87 % Bendrijos gamintojo kainos, nustatytos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2346/2002 (2).

(3)

Operacijos, į kurias reikia atsižvelgti apskaičiuojant išmokos dydį, yra pardavimai, kurių sąskaitose faktūrose yra nurodyta atitinkamo ketvirčio data ir į kurias atsižvelgiama apskaičiuojant vidutinę mėnesinę pardavimo kainą, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 2183/2001 (3) 4 straipsnyje.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 2 dalyje numatytos išmokos dydis jokiu būdu negali viršyti skirtumo tarp ribinio dydžio ir vidutinės atitinkamo produkto pardavimo kainos ir negali viršyti 12 % to ribinio dydžio sumos.

(5)

Kiekiai, už kuriuos gali būti mokama Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 1 dalyje numatyta kompensuojamoji išmoka, jokiu būdu negali viršyti to straipsnio 3 dalyje nurodytų ribų.

(6)

Geltonuodegių tunų (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg, kiekiai, parduoti ir patiekti gamybinei pramonei, įsisteigusiai Bendrijos muitų teritorijoje, per atitinkamą ketvirtį buvo didesni už per tą patį trejų ankstesnių žvejybos metų ketvirtį parduotus ir patiektus kiekius. Kadangi tie kiekiai viršija Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 3 dalyje numatytą ribą, reikėtų nustatyti ribą bendrai kiekių, už kuriuos gali būti mokama išmoka, sumai.

(7)

Kai, apskaičiuojant kiekvienai gamintojų organizacijai mokamos išmokos dydį, taikomos Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 4 dalyje numatytos ribos, reikėtų paskirstyti kiekius, už kuriuos gali būti mokama išmoka, tarp atitinkamų gamintojų organizacijų pagal atitinkamas jų gamybos apimtis per tą patį 2000, 2001 ir 2002 m. žvejybos metų ketvirtį.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žvejybos produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnyje numatyta kompensuojamoji išmoka yra suteikiama už 2003 m. laikotarpio nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. produktus neviršijant didžiausių nurodomų sumų:

Produktas

Didžiausias išmokos dydis

(EUR už toną)

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg

24

2 straipsnis

1.   Bendra rūšies kiekių, už kuriuos gali būti mokama išmoka, suma yra tokia:

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg: 11 433,536 tonos.

2.   Bendra kiekių suma padalinama tarp atitinkamų gamintojų organizacijų taip, kaip nurodyta priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 24 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(2)  OL L 351, 2002 12 28, p. 3.

(3)  OL L 293, 2001 11 10, p. 11.


PRIEDAS

Tunų kiekiai, už kuriuos gali būti mokama 2003 m. laikotarpio nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. kompensacinė išmoka pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 27 straipsnio 4 dalį, gamintojų organizacijoms paskirstomi nurodant kiekius procentinėmis dalimis taip

(tonomis)

Geltonuodegiai tunai (Thunnus albacares), kurių vienetas sveria daugiau kaip 10 kg

Kiekiai, už kuriuos gali būti mokama 100 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 įtrauka)

Kiekiai, už kuriuos gali būti mokama 50 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 2 įtrauka)

Iš viso kiekių už kuriuos gali būti mokama 50 % išmoka

(27 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 įtraukos)

OPAGAC

1 880,530

0

1 880,530

OPTUC

3 837,843

445,778

4 283,621

OP 42 (CAN.)

0

0

0

ORTHONGEL

4 720,123

549,262

5 269,385

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

ES iš viso

10 438,496

995,040

11 433,536