21.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 91/2005

2005 m. sausio 20 d.

taikantis sumažinimo koeficientą grąžinamųjų išmokų sertifikatams už į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 5 dalyje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą kai kurioms prekėms, pagamintoms perdirbant žemės ūkio produktus (1),

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1520/2000, nustatantį bendras išsamias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos taikymo taisykles ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijus (2), ypač jo 8 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 2 dalį iš valstybių narių gautuose pranešimuose nurodoma, kad gautose paraiškose prašoma bendra suma siekia 220 145 448 EUR, tuo tarpu sumos dalis, kuriai gali būti išduodami grąžinamųjų išmokų sertifikatai, siekia 71 047 745 EUR, kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 4 dalyje.

(2)

Sumažinimo koeficientas apskaičiuojamas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 3 ir 4 dalis. Todėl šis koeficientas turėtų būti taikomas prašomoms sumoms, kurioms gali būti išduotas grąžinamųjų išmokų sertifikatas nuo 2005 m. vasario 1 d., kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1520/2000 8 straipsnio 6 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Prašomų grąžinamų išmokų sumoms nuo 2005 m. vasario 1 d. taikomas sumažinimo koeficientas 0,678.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2005 m. sausio 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 2580/2000 (OL L 298, 2000 11 25, p. 5).

(2)  OL L 177, 2000 7 15, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 886/2004 (OL L 168, 2004 5 1, p. 14).