21.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 19/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 83/2005

2005 m. sausio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2604/2000 dėl polietileno tereftalato, kurio kilmės šalys, inter alia, yra Korėjos Respublika ir Taivanis, importo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) ir ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

1.   Galiojančios priemonės

(1)

Taryba Reglamentu (EB) Nr. 2604/2000 (2) (toliau – galutinis reglamentas) nustatė galutinius antidempingo muitus importuojamam polietileno tereftalatui (toliau – PET), kurio kilmės šalys yra Indija, Indonezija, Malaizija, Korėjos Respublika, Taivanis ir Tailandas.

2.   Dabartinis tyrimas

(2)

2003 m. gegužės 22 d. Komisija pranešimu, paskelbtu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3), pranešė apie antidempingo priemonių, taikomų PET, kurio kilmės šalys yra Korėjos Respublika ir Taivanis (toliau – suinteresuotos šalys), importui į Bendriją, tarpinės peržiūros inicijavimą.

(3)

Tarpinė peržiūra buvo inicijuota 2003 m. balandžio mėnesį Europos plastmasės gamintojų asociacijai (toliau – pareiškėja) pateikus prašymą gamintojų, kurie atstovauja didesniąją dalį, šiuo atveju daugiau kaip 80 %, Bendrijos PET gamybos apimties, vardu. Prašyme buvo pakankamai prima facie įrodymų, kad vėl pasikartojo dempingas ir žala, ir kad esančių priemonių nepakanka žalingam dempingui neutralizuoti. Pateiktų įrodymų pakako išsamiai laikinai esamų priemonių peržiūrai inicijuoti pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies nuostatas.

(4)

2004 m. birželio 30 d. pareiškėjas atsiėmė savo prašymą dėl tarpinės peržiūros.

(5)

Nežiūrint to, buvo manoma, kad, atsižvelgiant į turimus įrodymus bei tyrimo metu padarytas išvadas, dempingo tyrimo ex officio tęsimas buvo pateisinamas. Atsižvelgiant į kitus peržiūros tyrimo aspektus, buvo nustatyta, kad tarpinė peržiūra turi būti nutraukta, kadangi prašymas buvo atsiimtas. Apie tokį požiūrį buvo informuotos visos suinteresuotos šalys, bet nė viena iš jų nepateikė jokių komentarų.

3.   Kitos procedūros

(6)

2003 m. gegužės 22 d. Komisija pranešimu, paskelbtu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (4), pranešė apie antidempingo priemonių, taikomų PET, kurio kilmės šalys yra Australija, Kinijos Liaudies Respublika (toliau – KLR) ir Pakistanas, importui į Bendriją tarpinės peržiūros inicijavimą.

(7)

Komisija Reglamentu (EB) Nr. 306/2004 (5) nustatė laikinąjį antidempingo muitą PET, kurio kilmės šalys yra Australija, KLR ir Pakistanas, importui. Komisija Reglamentu (EB) Nr. 1467/2004 (6) nustatė laikinąjį antidempingo muitą PET, kurio kilmės šalys yra Australija, KLR ir Pakistanas, importui.

4.   Tyrimu suinteresuotos šalys

(8)

Komisijos atstovai oficialiai informavo pareiškėją, skunde paminėtus Bendrijos gamintojus, kitus Bendrijos gamintojus, eksportuojančius gamintojus, importuotojus, tiekėjus ir vartotojus, taip pat suinteresuotas asociacijas, Korėjos Respublikos ir Taivanio atstovus apie tyrimo pradžią. Suinteresuotoms šalims buvo suteikta galimybė raštu pateikti savo nuomonę ir būti išklausytiems per pranešime apie tyrimo pradžią nustatytą laikotarpį.

(9)

Bendrijos gamintojai, kuriems atstovavo pareiškėjas, kiti bendradarbiaujantys Bendrijos gamintojai, eksportuojantys gamintojai, importuotojai, tiekėjai, naudotojai ir naudotojų asociacijos pareiškė savo požiūrį. Visos suinteresuotos šalys, kurios to pageidavo, galėjo išsakyti savo nuomonę.

(10)

Visoms suinteresuotoms šalims ir visoms kitoms bendrovėms, kurios atsiliepė per pranešime apie tarpinės peržiūros pradžią nurodytus terminus, buvo išsiųsti klausimynai. Atsakymus atsiuntė septyni pareiškėjo atstovaujami Bendrijos gamintojai; keturi kiti Bendrijos gamintojai; trys Korėjos Respublikos eksportuojantys gamintojai, tarp jų viena bendrovė, kuriai šiuo metu netaikomas individualus muitas; keturi eksportuojantys gamintojai Taivanyje, tarp jų viena bendrovė, kuriai dabartiniu metu netaikomas individualus muitas; du tiekėjai, du susiję importuotojai, keturi nesusiję importuotojai ir devyni nesusiję naudotojai Bendrijoje.

(11)

Pranešime apie tarpinės peržiūros pradžią buvo nurodyta, kad šiame tyrime gali būti atliekama atranka. Tačiau, kadangi pareiškusių norą bendradarbiauti eksportuojančių gamintojų buvo mažiau, nei tikėtasi, buvo nutarta, kad atranka nebus atliekama.

(12)

Komisijos atstovai rinko ir tikrino visą informaciją, reikalingą dempingo ir dėl jo atsirandančios žalos nustatymui ir atliko patikrinimus šiose bendrovėse:

a)

Bendrijos gamintojai:

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italija;

Brilen SA, Zaragoza, Ispanija;

Catalana di Polimers, Barselona, Ispanija;

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Jungtinė Karalystė;

INCA International, Milanas, Italija;

KoSa, Frankfurtas prie Maino, Vokietija;

M & G Finanziaria Industriale, Milanas, Italija;

Tergal Fibres, Gauchy, Prancūzija;

VPI SA, Atėnai, Graikija;

Voridian, Roterdamas, Nyderlandai;

Wellman PET Resins, Arnhemas, Nyderlandai;

b)

Eksportuojantys gamintojai/eksportuotojai Korėjos Respublikoje:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Seulas;

SK Chemicals Co. Ltd, Seulas;

KP Chemical Corp., Seulas;

c)

Eksportuojantys gamintojai Taivane:

Far Eastern Textile Ltd, Taipėjus;

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipėjus;

Hualon Corp., Taipėjus;

d)

Susiję importuotojai:

SK Networks, Seulas, Korėjos Respublika;

SK Global (Belgija) N.V., Antverpenas, Belgija;

e)

Nesusiję importuotojai:

Mitsubishi Chemicals, Diuseldorfas, Vokietija;

Helm AG, Hamburgas, Vokietija;

Global Services International, Milanas, Italija;

SABIC Italia, Milanas, Italija;

f)

Bendrijos tiekėjai:

Interquisa SA, Madridas, Ispanija;

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Jungtinė Karalystė;

g)

Bendrijos naudotojai:

Danone Waters Group, Paryžius, Prancūzija;

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italija;

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italija;

Nestlé Espana SA, Barselona, Ispanija;

5.   Tiriamasis laikotarpis

(13)

Dempingo tyrimas apėmė laikotarpį nuo 2002 m. balandžio 1 d. iki 2003 m. kovo 31 d. (toliau – TL).

6.   Aptariamas produktas ir panašus produktas

6.1.   Aptariamas produktas

(14)

Aptariamas produktas yra tas pats produktas kaip ir pirminiame tyrime, t. y. PET, kurio klampos skaičius yra 78 ml/g arba aukštesnis, pagal ISO standartą 1628-5, kurio kilmės šalys yra Korėjos Respublika ir Taivanis, dabar klasifikuojamas KN kodu 3907 60 20.

6.2.   Panašus produktas

(15)

Pirminiame tyrime buvo nustatyta, kad PET, gaminamas ir parduodamas Korėjos Respublikos ir Taivanio rinkoje, ir PET, gaminamas ir eksportuojamas į Bendriją, turi tas pačias pagrindines fizines ir chemines charakteristikas bei panaudojimą. Todėl daroma išvada, kad, remiantis pagrindinio reglamento 1 straipsnio 4 dalies nuostatomis, visi PET tipai, kurių klampos skaičius yra 78 ml/g arba aukštesnis, yra panašūs.

B.   DEMPINGAS

1.   Bendra metodika

(16)

Bendra toliau išdėstyta metodika buvo taikoma visiems Korėjos Respublikos ir Taivanio eksportuojantiems gamintojams ir yra tokia pati, kaip ir pirminiame tyrime. Todėl išvadose dėl dempingo aprašoma, kas yra būdinga kiekvienai eksportuojančiai šaliai.

1.1.   Normalioji vertė

(17)

Normaliosios vertės nustatymui pirmiausiai kiekvienam eksportuojančiam buvo nustatoma, ar aptariamo produkto bendras vidaus pardavimas, palyginti su jo bendruoju eksportu į Bendriją, yra reprezentatyvus. Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vidaus pardavimai laikomi reprezentatyviais, kai kiekvieno eksportuojančio gamintojo vidaus pardavimų apimtis sudaro bent 5 % jo bendro eksporto pardavimų apimties.

(18)

Taigi, buvo nustatyti PET tipai, parduoti vidaus rinkoje bendrovių, kurių vidaus pardavimas buvo reprezentatyvus ir identiški arba tiesiogiai lygintini tipai, kurie buvo eksportuojami į Bendriją.

(19)

Kiekvienam eksportuojančių gamintojų jų vidaus rinkoje parduodamam tipui ir tiesiogiai lygintinam PET tipui, kuris yra eksportuojamas į Bendriją, buvo nustatyta, ar vidaus pardavimai buvo pakankamai reprezentatyvūs pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalies nuostatas. Tam tikro PET tipo vidaus pardavimai laikomi pakankamai reprezentatyviais, kai bendra to tipo vidaus pardavimų apimtis TL sudaro 5 % arba daugiau lygintino PET tipo, eksportuojamo į Bendriją, bendros pardavimo apimties.

(20)

Taip pat buvo ištirta, ar kiekvieno PET tipo vidaus pardavimai gali būti laikomi įvykę įprastomis prekybos sąlygomis, nustatant santykį tarp pelningų pardavimų ir nepriklausomų aptariamo PET tipo klientų. Tais atvejais, kai PET tipo pardavimų apimtis, parduodant neto kainomis, lygiomis arba didesnėmis už apskaičiuotą gamybos kainą, sudarė daugiau kaip 80 % to tipo bendros pardavimų apimties, ir kai to tipo apskaičiuota vidutinė kaina buvo lygi arba didesnė už gamybos kaštus, normalioji vertė buvo grindžiama tikrąja vidaus rinkos kaina, apskaičiuota kaip to tipo visų TL atliktų pelningų ar nepelningų pardavimų vidaus rinkoje paskaičiuotas kainų vidurkis. Tais atvejais, kai PET tipo pelningų pardavimų apimtis sudarė 80 % arba mažiau to tipo bendros pardavimų apimties, arba kai to tipo paskaičiuotas kainų vidurkis buvo žemiau gamybos kaštų, normalioji vertė buvo grindžiama tikrąja vidaus rinkos kaina, apskaičiuota kaip to tipo tiktai pelningų pardavimų paskaičiuotas vidurkis, su sąlyga kad šie pardavimai sudarė 10 % ar daugiau to tipo bendrų pardavimų apimties.

(21)

Buvo nustatyta, kad visų PET tipo pelningi pardavimai sudarė 10 % ar daugiau to tipo bendrų pardavimų apimties.

1.2.   Eksporto kaina

(22)

Visais atvejais, kai svarstomas gaminys buvo eksportuojamas Bendrijos nepriklausomiems klientams, eksporto kaina buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalies nuostatas, būtent, remiantis iš tikrųjų sumokėtomis ir mokamomis eksporto kainomis.

(23)

Tais atvejais, kai pardavimai buvo vykdomi per susijusį importuotoją, eksporto kainos buvo sudaromos, remiantis susijusių importuotojų perpardavimo kainomis, taikomomis nepriklausomiems klientams. Koregavimai atlikti pagal visas sąnaudas, kurias importuotojas patyrė nuo importavimo iki perpardavimo, tarp jų pagal pardavimo, bendrąsias ir administracines išlaidas ir pagrįsto pelno maržą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalies nuostatas. Atitinkama pelno marža buvo nustatyta, remiantis Bendrijos rinkoje dirbančių nesusijusių bendradarbiaujančių prekiautojų/importuotojų teikiama informacija.

1.3.   Palyginimas

(24)

Normalioji vertė ir eksporto kainos buvo palygintos, remiantis ex-works pagrindu. Teisingam normalios vertės ir eksporto kainos palyginimui, buvo atlikti koregavimai, atsižvelgiant į skirtumus, įtakojančius kainų palyginamumą pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies nuostatas. Atitinkami koregavimai buvo pripažįstami visais atvejais, kai jie buvo priimtini, tikslūs ir paremti patikrintais įrodymais.

1.4.   Dempingo skirtumas

(25)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalies nuostatomis, kiekvienam bendradarbiaujančiam eksportuotojui buvo apskaičiuojamas dempingo skirtumas, lyginant normaliosios vertės svertinį vidurkį su eksporto kainos svertiniu vidurkiu.

(26)

Dempingo skirtumas toms likusioms šalims, kurių buvo nustatytas aukštas bendradarbiavimo lygis (virš 80 %) ir nebuvo pagrindo teigti, kad koks nors eksportuojantis gamintojas vengė bendradarbiauti, norint užtikrinti priemonių efektyvumą, buvo nustatomas pagal bendradarbiaujančios bendrovės su aukščiausiu dempingo skirtumu lygį.

(27)

Dempingo skirtumas likusioms šalims, kurioms buvo nustatytas žemas bendradarbiavimo lygis, buvo nustatomas remiantis pagrindinio reglamento 18 straipsnio nuostatomis, t. y. turimų faktų pagrindu.

2.   Korėjos Respublika

(28)

Atsakymai į klausimynus buvo gauti iš trijų eksportuojančių gamintojų, vienas jų neeksportavo PET į Bendriją tiriamuoju laikotarpiu, ir dviejų importuotojų, susijusių su vienu iš eksportuojančių gamintojų. Buvo nustatyta, kad bendradarbiaujantys eksportuotojai sudarė 100 % Korėjos aptariamo produkto eksporto tiriamuoju laikotarpiu.

2.1.   Normalioji vertė

(29)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies nuostatomis, visiems PET tipams, kuriuos eksportavo Korėjos eksportuojantys gamintojai, buvo galima nustatyti normaliąją vertę, remiantis nepriklausomų klientų vidaus rinkoje įprastomis prekybos sąlygomis mokėtomis ir mokamomis kainomis.

2.2.   Eksporto kaina

(30)

Vienas iš Korėjos eksportuojančių gamintojų vykdė eksporto pardavimus į Bendriją tiek tiesiogiai nepriklausomiems klientams, tiek per susijusius importuotojus Korėjoje ir Bendrijoje. Todėl, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalies nuostatomis, antruoju atveju buvo nustatytos eksporto kainos.

2.3.   Palyginimas

(31)

Užtikrinant, kad palyginimas būtų teisingas, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies nuostatomis, buvo atsižvelgta į veiksnių, kurie, kaip buvo teigiama, įtakojo kainas ir kainų palyginamumą, skirtumus. Tuo pagrindu buvo atlikti koregavimai pagal transporto, draudimo, mokesčių mokėjimo, komisinių atlyginimų, paskolų, pakavimo, muitinės mokesčių ir banko mokesčių skirtumus.

2.4.   Dempingo skirtumas

(32)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalies nuostatomis, kiekvieno aptariamo produkto tipo, eksportuojamo į Bendriją, normalių verčių svertinis vidurkis buvo lyginamas su aptariamo produkto atitinkamo tipo vidutinės eksporto kainos svertiniu vidurkiu.

(33)

Iš palyginimo paaiškėjo, kad trijų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų atžvilgiu visai nerasta dempingo arba jis yra de minimis. Dempingo skirtumai, išreikšti CIF importo kainos Bendrijos pasienyje procentine išraiška, nesumokėjus muitų, yra tokie:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.: 1,2 %;

SK Chemicals Co. Ltd: 0,0 %;

KP Chemical Corp.: 0,1 %.

(34)

Du žinomi Korėjos eksportuojantys PET gamintojai, kuriems dabar taikomas individualus muitų dydis, teigė, kad tiriamuoju laikotarpiu jie nieko neeksportavo. Šie eksportuotojai nepateikė užtikrinančių įrodymų, kad reikėtų iš naujo įvertinti jų muitų dydžius.

(35)

Kadangi Korėjos bendrovės noriai bendradarbiavo (žr. 28 konstatuojamąją dalį), muitas likusioms šalims buvo nustatomas bendradarbiaujančios bendrovės su aukščiausiu dempingo skirtumu lygmenyje pagal 26 konstatuojamoje dalyje išdėstytą požiūrį. Lygis lieka toks pats, kaip ir pirminiame tyrime

3.   Taivanis

(36)

Atsakymai į klausimynus buvo gauti iš keturių eksportuojančių gamintojų, vienas jų tiriamuoju laikotarpiu neeksportavo PET į Bendriją. Buvo nustatyta, kad bendradarbiaujantys eksportuotojai sudarė mažiau kaip 60 % aptariamo Taivanio produkto eksporto tiriamuoju laikotarpiu.

3.1.   Normalioji vertė

(37)

Visiems PET tipams, eksportuojamiems Taivanio eksportuojančių gamintojų, normalioji vertė buvo nustatyta, remiantis nepriklausomų klientų vidaus rinkoje mokėtomis ir mokamomis eksporto kainomis, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies nuostatas.

3.2.   Eksporto kaina

(38)

Eksporto kainos buvo nustatytos, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalies nuostatomis, būtent, faktiškai mokėtomis ir mokamomis kainomis.

3.3.   Palyginimas

(39)

Užtikrinant, kad palyginimas būtų teisingas, remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies nuostatomis, buvo atsižvelgta į veiksnių, kurie, kaip buvo teigiama, įtakojo kainas ir kainų palyginamumą, skirtumus. Tuo pagrindu buvo atliekami koregavimai pagal transporto, draudimo, mokesčių mokėjimo, komisinių atlyginimų, paskolų, pakavimo, muitinės mokesčių ir banko mokesčių skirtumus.

3.4.   Dempingo skirtumas

(40)

Remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 dalies nuostatomis, kiekvieno aptariamo produkto tipo, eksportuojamo į Bendriją, normalių verčių svertinis vidurkis buvo lyginamas su aptariamo produkto atitinkamo tipo vidutinės eksporto kainos svertiniu vidurkiu.

(41)

Iš palyginimo paaiškėjo, kad dviejų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų atžvilgiu nustatytas dempingas. Dempingo skirtumai, išreikšti CIF importo kainos Bendrijos pasienyje procentine išraiška, nesumokėjus muitų, yra tokie:

Far Eastern Textile Ltd: 0,0 %;

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %;

Hualon Corp.: 9,6 %.

(42)

Vienas eksportuojantis gamintojas, kuriam šiuo metu taikomas individualus muitas, bendradarbiavo šio tyrimo metu, nors tiriamuoju laikotarpiu jis nieko neeksportavo į Bendriją. Remiantis pateikta informacija, buvo nutarta palikti esamą dempingo skirtumą nepakeistą, kadangi nebuvo pateikta jokios informacijos, rodančios, kad reikėtų iš naujo įvertinti jo muito dydį.

(43)

Yra vienas žinomas Taivanio PET eksportuotojas, kuriam šiuo metu taikomas individualus muitas, bet jis tyrimo metu nebendradarbiavo. Įvertinant tai, kad jis nebendradarbiavo, buvo nutarta nenustatyti šiam eksportuotojui individualaus muito. Be to, nebuvo pateikta duomenų, leidžiančių nustatyti individualų muitą.

(44)

Kadangi Taivanio bendrovės noriai bendradarbiavo (žr. 36 konstatuojamąją dalį), dempingo skirtumas likusioms šalims buvo nustatytas pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, kaip nurodyta 27 konstatuojamoje dalyje.

(45)

Dempingo skirtumas likusioms šalims apskaičiuotas remiantis prieinamais Eurostato duomenimis, taip pat iš bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų gauta informacija, išreikšta CIF importo kainos Bendrijos pasienyje procentine išraiška, nesumokėjus muitų, yra tokia:

Taivanis: 20,1 %.

C.   ILGALAIKIS PASIKEITUSIŲ APLINKYBIŲ POBŪDIS

(46)

Remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies nuostatomis, taip pat buvo tikrinama, ar pasikeitusios aplinkybės pirminio dempingo tyrimo atžvilgiu gali būti laikomos ilgalaikėmis.

1.   Korėjos Respublika

(47)

Paaiškėjo, kad bendrovių, eksportavusių tiriamuoju laikotarpiu ir bendradarbiavusių tyrimo metu dempingo skirtumas liko tame pačiame lygmenyje arba nukrito iki de minimis lygmens. Pagrindinė priežastis buvo ta, kad, nežiūrint į tai, jog, palyginus su pirminio tyrimo duomenimis, šių bendrovių normalioji vertė ir vidaus rinkos kainos išaugo, pardavimo kainos Bendrijos rinkoje išaugo dar labiau. Iš tikrųjų nustatyta, kad šio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu eksporto kainos į Bendriją buvo vidutiniškai 53 % aukštesnės, palyginus su pirminio TL eksporto kainomis. Nebuvo nustatyta požymių, rodančių, kad šie pasikeitimai nėra ilgalaikiai. Taip pat reikėtų pastebėti, kad šios bendrovės pirminio tyrimo metu naudojo didelius pajėgumus, viršijančius 80 %. Šios bendrovės neketina papildomai didinti turimų pajėgumų, tam apribodamos būsimų aplinkybių pokyčių apimtį. Todėl manoma, kad ši padėtis, kiek tai susiję su eksporto kaina ir apimtimi, nekis.

(48)

Viena bendrovė, kuri neeksportavo į Bendriją pirminio tyrimo metu, bendradarbiavo ir eksportavo susijusį produktą į Bendriją šio tyrimo metu. Šiai bendrovei taip pat nustatyta de minimis dempingo skirtumas. Nustatyta, kad šios bendrovės normalioji vertė, taip pat ir vidaus rinkos bei eksporto kainos yra tokio paties lygmens, kaip ir kitų dviejų bendradarbiaujančių eksportuotojų.

(49)

Nerasta įrodymų, pagrindžiančių dviejų bendradarbiaujančių eksportuojančių gamintojų, kurie tiriamuoju laikotarpiu neeksportavo į Bendriją, muitų pokyčius, kaip nurodyta 34 konstatuojamojoje dalyje. Reikėtų taip pat prisiminti, kad pirminiame tyrime nustatyta dempingo skirtumų įvairovė (nuo 1,4 % iki 55,8 %) rodo, jog Korėjos bendrovių vykdoma dempingo veikla yra skirtinga. Dėl šių priežasčių negalima daryti išvados, kad gamintojų, eksportavusių į Bendriją tiriamuoju laikotarpiu de minimis dempingo skirtumas yra būdingas neeksportavusiems gamintojams. Taigi, nėra įrodymų, patvirtinančių, kad reikia peržiūrėti esamus šių bendrovių antidempingo muitus, ir nėra gauta duomenų, kurie leistų jiems apskaičiuoti peržiūrėtą individualų dydį. Šie rezultatai buvo pateikti suinteresuotoms šalims. Nė viena iš jų nepateikė pastabų ar kitokios papildomos informacijos.

2.   Taivanis

(50)

Trys iš Taivanio keturių bendrovių, kurioms dabar taikomas individualus muitas, bendradarbiavo šiame tyrime. Tyrimas nustatė, kad vienos šių bendrovių dempingo skirtumas nukrito iki de minimis lygio. Antrosios bendrovės dempingo skirtumas nukrito nuo 7,8 % pirminio tyrimo metu iki 4,6 % dabartinio tyrimo metu. Kaip ir Korėjos Respublikoje, pagrindinė priežastis buvo ta, kad, nežiūrint į tai, jog, palyginus su pirminio tyrimo duomenimis, šių bendrovių normalioji vertė ir vidaus rinkos kainos išaugo, pardavimo kainos Bendrijos rinkoje išaugo dar labiau. Taivanio atveju nustatyta, kad šio tyrimo tiriamuoju laikotarpiu eksporto kainos į Bendriją buvo vidutiniškai 42 % aukštesnės, palyginus su pirminio tiriamojo laikotarpio eksporto kainomis. Taip pat buvo nustatyta, kad šios bendrovės pajėgumus naudojo panašiai, kaip Korėjos bendrovės. Jos taip pat neketina didinti savo nustatytų pajėgumų.

(51)

Trečioji bendradarbiaujanti bendrovė, kuriai šiuo metu taikomas individualus muitas, pateikė įrodymus, kad ji šio tyrimo metu neeksportavo aptariamo gaminio į Bendriją.

(52)

Be to, viena Taivanio bendrovė, kuri pirminio tyrimo metu neeksportavo į Bendriją, taip pat bendradarbiavo šio tyrimo metu. Šios bendrovės dempingo skirtumas yra 10,7 %.

(53)

Trijų bendradarbiaujančių gamintojų, kurie šio tyrimo metu eksportavo į Bendriją, atveju nėra pagrindo teigti, kad skirtumai, atsiradę dabartinio ir pirminio tyrimų metu, ypač eksporto kainų į Bendriją padidėjimas, nėra ilgalaikis. Taigi, manoma, kad šių bendrovių dempingo skirtumai, apskaičiuoti remiantis šio tyrimo duomenimis, yra teisingi.

(54)

Nėra įrodymų, kad būtina peržiūrėti gamintojo šio tyrimo metu bendradarbiavusio, bet neeksportavusio į Bendriją, antidempingo muitus. Todėl manoma, kad dabartinių dydžių keisti nereikia. Kaip ir Korėjos atveju, nėra gauta duomenų, kurie leistų Korėjai apskaičiuoti peržiūrėtą individualų dydį. Pateikus rezultatus, suinteresuota šalis taip pat nepateikė pastabų ar kitokios papildomos informacijos.

D.   PASIŪLYMAS DĖL ANTIDEMPINGO PRIEMONIŲ

(55)

Remiantis padarytomis išvadomis dėl dempingo ir ilgalaikio pasikeitusių aplinkybių pobūdžio, esamos antidempingo priemonės, atsižvelgiant į aptariamo produkto, kurio kilmės šalys yra Korėjos Respublika ir Taivanis, importą, turi būti pakoreguotos taip, kad atsispindėtų naujus dempingo skirtumus.

(56)

Ta aplinkybė, kad, kintant žalios naftos kainoms, PET kainos taip pat gali svyruoti, neturėtų sukelti muitų didėjimo. Todėl buvo nutarta, kad pakeisti mokesčiai turi būti išreikšti kaip konkreti suma už toną. Šio tikslo buvo siekiama pirminio tyrimo metu.

(57)

Kiekvienos bendrovės antidempingo muitų dydžiai buvo nustatyti remiantis dabartinės peržiūros duomenimis. Jie atspindi šio tyrimo metu nustatytą bendrovių padėtį. Šie muitų dydžiai, priešpastatyti muitams, taikomiems „visoms kitoms bendrovėms“, taikomi išimtinai importui tų produktų, kurių kilmės šalis yra aptariama šalis. Šiuos produktus pagamino šio reglamento konstatuojamoje dalyje išvardintos bendrovės. Importuotiems produktams, kuriuos pagamino kitos, šio reglamento konstatuojamojoje dalyje neišvardintos bendrovės, įskaitant įmones, susijusias su pirmiau minėtomis konkrečiomis bendrovėms, negali būti taikomi šie muitų dydžiai ir joms galioja „visoms kitoms bendrovėms“ taikomi muitai.

(58)

Siūlomi antidempingo muitai toms bendrovėms, kurios tiriamuoju laikotarpiu eksportavo į Bendriją, yra:

Šalis

Bendrovė

Dempingo skirtumas

Antidempingo muito dydis

Siūlomas muitas

(eurai/T)

Korėjos Respublika

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd.

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taivanis

Far Eastern Textile Ltd.

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

Remiantis peržiūrėtu dempingo skirtumu likusioms šalims, nustatytu 45 konstatuojamojoje dalyje, antidempingo muitas likusioms šalims Taivaniui turėtų būti padidintas iki 143,4 eurų/toną.

E.   BAIGIAMOJI NUOSTATA

(60)

Suinteresuotosios šalys buvo informuotos apie visus faktus ir svarstymus, kuriais remiantis buvo pasiūlytos galiojančio reglamento pakeitimai. Nebuvo gauta jokių komentarų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 2604/2000 1 straipsnio 2 dalies lentelė pakeičiama tokia lentele:

„Šalis

Antidempingo muitas

(eurai/t)

Papildomas TARIC kodas

Indija

181,7

A999

Indonezija

187,7

A999

Malaizija

160,1

A999

Korėja

148,3

A999

Taivanis

143,4

A999

Tailandas

83,2

A999“

2.   1 straipsnio 3 dalies lentelė pakeičiama šia lentele:

„Šalis

Bendrovė

Antidempingo muitas

(eurai/t)

Papildomas TARIC kodas

Indija

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

Indija

Reliance Industries Limited

181,7

A181

Indija

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

Indija

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonezija

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonezija

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonezija

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malaizija

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaizija

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Korėjos Respublika

Daehan Synthetic Fiber Co., Limited

0

A194

Korėjos Respublika

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Korėjos Respublika

SK Chemicals Co., Limited

0

A196

Korėjos Respublika

Tongkong Corporation

148,3

A197

Korėjos Respublika

KP Chemical Corporation

0

A577

Taivanis

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Taivanis

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Taivanis

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Taivanis

Hualon Corporation

81,9

A578

Tailandas

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Tailandas

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-C. JUNCKER


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 461/2004 (OL L 77, 2004 3 13, p. 12).

(2)  OL L 301, 2000 11 30, p. 21. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 823/2004 (OL 127, 2004 4 29, p. 7).

(3)  OL C 120, 2003 5 22, p. 13.

(4)  OL C 120, 2003 5 22, p. 9.

(5)  OL L 52, 2004 2 21, p. 5.

(6)  OL L 271, 2004 8 19, p. 1.