20.1.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 16/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 79/2005

2005 m. sausio 19 d.

įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 dėl pieno, pieno pagrindo produktų ir pieno kilmės produktų, tame reglamente apibrėžtų kaip 3 kategorijos medžiagos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, neskirtiems vartoti žmonėms (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalies i punktą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 yra nustatytos žmonių ir gyvūnų sveikatos taisyklės, taikomos surenkant, vežant, sandėliuojant, tvarkant, perdirbant ir naudojant arba šalinant gyvūninės kilmės šalutinius produktus, kad jie nekeltų pavojaus žmonių arba gyvūnų sveikatai.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 yra nustatytos tam tikrų gyvūninės kilmės šalutinių produktų, gautų gaminant žmonėms vartoti skirtus produktus, ir buvusių gyvūninės kilmės maisto produktų, tame reglamente atitinkančių 3 kategorijos medžiagas, įskaitant pieną ir produktus pieno pagrindu, nebetinkamus vartoti žmonėms, naudojimo taisyklės. Reglamente (EB) Nr. 1774/2004 yra numatyta galimybė 3 kategorijos medžiagas naudoti ir kitais būdais, laikantis tame reglamente nustatytų taisyklių ir pasikonsultavus su atitinkamu mokslo komitetu.

(3)

Remiantis Mokslo iniciatyvinio komiteto 1996, 1999 ir 2000 m. nuomonėmis, nesama įrodymų, kad pienu gali būti pernešama galvijų spongiforminė encefalopatija (GSE), taigi pieno keliama rizika yra nedidelė. Šio komiteto 2001 m. kovo 15 d. reikalų pranešime TSE/GSE ad hoc grupė patvirtino šią informaciją.

(4)

Remiantis tomis nuomonėmis, pienui, pieno pagrindo produktams ir priešpieniui netaikomas draudimas gyvūniniais baltymais šerti ūkinės paskirties gyvūnus, laikomus, penimus arba veisiamus maisto gamybai, remiantis 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 999/2001, nustatančiu tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (2).

(5)

Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 netaikomas kilmės ūkyje realizuojamam ar naudojamam skystam pienui ir priešpieniui. Reglamentu taip pat leidžiama pieną ar priešpienį naudoti dirvoje kaip trąšas ar dirvožemio savybes gerinančias medžiagas, jeigu kompetentinga institucija nelaiko jų keliančiais kokių nors rimtų užkrečiamųjų ligų platinimo pavojų, atsižvelgiant į tai, kad ūkinės paskirties gyvūnai gali patekti į tokias dirvas ir jiems gali iškilti toks pavojus.

(6)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002 3 kategorijos medžiagos naudojamos griežtomis sąlygomis, o tokiomis medžiagomis šerti ūkinės paskirties gyvūnus galima tik jas perdirbus patvirtintoje 3 kategorijos perdirbimo įmonėje.

(7)

Gyvūninės kilmės šalutiniai produktai, gauti gaminant žmonėms vartoti skirtus pieno produktus, ir buvę pieno maisto produktai paprastai gaminami įstaigose, patvirtintose pagal 1992 m. birželio 16 d. Tarybos direktyvą 92/46/EEB, nustatančią žalio pieno, termiškai apdoroto pieno ir pieno pagrindo produktų gamybos bei pateikimo į rinką veterinarijos taisykles (3). Paprastai vartojimui paruošti pieno produktai yra fasuojami, ir šitaip yra sumažinama galimybė juos užteršti.

(8)

Komisija kreipsis į Europos maisto saugos instituciją, prašydama patarimo dėl galimybės ūkinės paskirties gyvūnus šerti vartojimui paruoštu pienu, produktais pieno pagrindu ir pieno kilmės produktais, atitinkančiais Reglamente (EB) Nr. 1774/2002 apibrėžtas 3 kategorijos medžiagas (toliau – produktai), kurie nebūtų toliau apdorojami, tačiau laikantis reikiamų sąlygų ir taip kuo labiau sumažinant pavojų.

(9)

Laukiant šio patarimo ir atsižvelgiant į konkrečias mokslines nuomones bei Gyvūnų sveikatos ir gyvūnų gerovės mokslo komiteto 1999 m. pranešimą apie skubios vakcinacijos nuo snukio ir nagų ligos strategiją, derėtų nustatyti laikinas konkrečias tų produktų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir naudojimo priemones.

(10)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento, ir imtis atitinkamų veiksmų, jei reglamento yra nesilaikoma, valstybėse narėse turėtų būti sukurtos atitinkamos kontrolės sistemos. Sprendžiant, kokiam kiekiui registruotų įmonių gali būti leista naudoti atitinkamus produktus, valstybės narės turėtų įvertinti geriausio ir blogiausio scenarijų, parengtų rengiant nepaprastosios padėties epizootinių ligų planus, riziką.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Bendrasis valstybių narių leidimas

Valstybės narės leidžia surinkti, vežti, perdirbti, naudoti ir sandėliuoti pieną, produktus pieno pagrindu ir pieno kilmės produktus, atitinkančius 3 kategorijos medžiagas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 6 straipsnio 1 dalies e punkte, 6 straipsnio 1 dalies f punkte ir 6 straipsnio 1 dalies g punkte, kurie nebuvo perdirbti pagal to reglamento VII priedo V skyrių (toliau – produktai), jei šie veiksmai ir produktai atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Perdirbtų produktų, išrūgų ir neperdirbtų produktų naudojimas pašarams

1.   I priede nurodyti perdirbti produktai ir išrūgos gali būti naudojami pašarams laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

2.   II priede nurodyti neperdirbti produktai ir kiti produktai gali būti naudojami pašarams laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

3 straipsnis

Surinkimas, vežimas ir sandėliavimas

1.   Produktai surenkami, vežami ir identifikuojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 II priede nustatytų reikalavimų.

Tačiau pirmoji pastraipa netaikoma pieno perdirbimo įmonių, patvirtintų pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį, valdytojams, kai yra surenkami ir į jų įmones grąžinami produktai, kurie jau buvo pristatyti jų klientams.

2.   Produktai sandėliuojami tinkamoje temperatūroje, kad nekeltų jokio pavojaus žmonių ar gyvūnų sveikatai:

a)

tam skirtoje sandėliavimo įmonėje, tuo tikslu patvirtintoje pagal Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 11 straipsnį; arba

b)

tam skirtoje atskirtoje sandėliavimo zonoje, esančioje pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį patvirtintoje įmonėje.

3.   Galutinių produktų mėginiai, paimti sandėliuojant arba sandėliavus sandėliavimo įmonėje, turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1774/2002 VII priedo 1 skyriaus D skirsnio 10 punkte nustatytus mikrobiologinius standartus.

4 straipsnis

Leidimų išdavimas, registravimas ir kontrolės priemonės

1.   Pieno perdirbimo įmones, patvirtintas pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį, ir ūkius, kuriems leidimai išduoti pagal šio reglamento priedus, tuo tikslu registruoja kompetentinga institucija.

2.   Kompetentinga institucija imasi reikalingų priemonių, kad registruotų įmonių ir ūkių valdytojai laikytųsi šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

5 straipsnis

Leidimų ir registracijos galiojimo sustabdymas, jei nesilaikoma nustatytų reikalavimų

Jei nebesilaikoma šio reglamento reikalavimų, bet kokių pagal šį reglamentą kompetentingos institucijos išduotų leidimų ir registracijų galiojimas yra nedelsiant sustabdomas.

Leidimo ir registracijos galiojimas gali būti atnaujintas tik įgyvendinus kompetentingos institucijos nurodytas atitinkamas koreguojamąsias priemones.

6 straipsnis

Persvarstymas

Komisija persvarstys šio reglamento nuostatas ir atitinkamai suderins jas su Europos maisto saugos institucijos nuomone.

7 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

Markos KYPRIANOU

Komisijos narys


(1)  OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 668/2004 (OL L 112, 2004 4 19, p. 1).

(2)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1993/2004 (OL L 344, 2004 11 20, p. 12).

(3)  OL L 268, 1992 9 14, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 806/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 1).


I PRIEDAS

KITI REGLAMENTO (EB) Nr. 1774/2002 6 STRAIPSNIO 2 DALIES i PUNKTE NUMATYTŲ PERDIRBTŲ PRODUKTŲ IR IŠRŪGŲ NAUDOJIMO BŪDAI

I SKYRIUS

A.   Aptariami produktai:

Produktai, įskaitant plaunamąjį vandenį, turėję sąlytį su žaliu pienu ir (arba) pagal Direktyvos 92/46/EEB C priedo I skyriaus A skirsnio 4 dalies a punktą pasterizuotu pienu, apdoroti vienu iš šių būdų:

a)

palaikius ultraaukštoje temperatūroje (UAT) pagal Direktyvos 92/46/EEB C priedo I skyriaus A skirsnio 4 dalies b punktą;

b)

sterilizavus taip, kad Fc vertė būtų ne mažesnė kaip 3, arba taip, kaip numatyta Direktyvos 92/46/EEB C priedo I skyriaus A skirsnio 4 dalies c punkte, 20 minučių laikant ne mažesnėje kaip 115 oC temperatūroje, arba kitu lygiaverčiu būdu;

c)

pasterizavus pagal Direktyvos 92/46/EEB C priedo I skyriaus A skirsnio 4 dalies a punktą arba sterilizavus kitokiu nei šio skirsnio b punkte nurodytu būdu pagal Direktyvos 92/46/EEB C priedo I skyriaus A skirsnio 4 dalies c punktą, o po to:

i)

pieno arba sauso pieno produktus išdžiovinus; arba

ii)

rūgusio pieno produktus apdorojant sumažinus pH vertę ir ne trumpiau kaip vieną valandą išlaikius žemiau 6 vertės.

B.   Naudojimas

A skirsnyje nurodyti produktai gali būti naudojami atitinkamose valstybėse narėse kaip pašarinės žaliavos ir gali būti naudojami tose tarpvalstybinėse zonose, kuriose atitinkamos valstybės narės tuo tikslu yra sudariusios abipusius susitarimus. Atitinkama įmonė privalo užtikrinti, kad produktus būtų galima atsekti.

II SKYRIUS

A.   Aptariami produktai:

1)

produktai, įskaitant plaunamąjį vandenį, turėję sąlytį su tik pagal Direktyvos 92/46/EEB C priedo I skyriaus A skirsnio 4 dalies a punktą pasterizuotu pienu, ir

2)

iš termiškai neapdorotų pieno pagrindo produktų pagamintos išrūgos, kurios, prieš tiesiogiai siunčiant jas į gyvulių ūkius, turi būti surinktos ne mažiau kaip per 16 valandų po pieno traukinimo ir kurių užfiksuota pH vertė turi būti mažesnė nei 6,0.

B.   Naudojimas

A skirsnyje nurodytus produktus ir išrūgas atitinkamose valstybėse narėse leidžiama naudoti kaip pašarines žaliavas tik jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

yra siunčiami iš įmonių, patvirtintų pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį, taip užtikrinant tų produktų atsekamumą, ir

b)

yra siunčiami tik nedideliam patvirtintų gyvulių ūkių kiekiui, kuris nustatomas remiantis atitinkamos valstybės narės parengtų geriausio ir blogiausio scenarijų, susijusių su nepaprastosios padėties epizootinių ligų, ypač snukio ir nagų ligos, planų rengimu, rizikos įvertinimu.


II PRIEDAS

KITI NEPERDIRBTŲ PRODUKTŲ IR KITŲ PRODUKTŲ NAUDOJIMO BŪDAI

A.   Aptariami produktai:

Žaliaviniai produktai, įskaitant plaunamąjį vandenį, turėję sąlytį su žaliu pienu ir kiti produktai, kurie negali būti apdirbti I priedo I ir II skyriuose nurodytais būdais.

B.   Naudojimas

A skirsnyje nurodytus produktus atitinkamose valstybėse narėse leidžiama naudoti kaip pašarines žaliavas tik jei jie atitinka šiuos reikalavimus:

a)

yra siunčiami iš įmonių, patvirtintų pagal Direktyvos 92/46/EEB 10 straipsnį, taip užtikrinant tų produktų atsekamumą, ir

b)

yra siunčiami tik nedideliam patvirtintų gyvulių ūkių kiekiui, kuris nustatomas remiantis atitinkamos valstybės narės parengtų geriausio ir blogiausio scenarijų, susijusių su nepaprastosios padėties epizootinių ligų, ypač snukio ir nagų ligos, planų rengimu, rizikos įvertinimu, jeigu patvirtintuose gyvulių ūkiuose esantys gyvuliai gali būti išvežti tik:

i)

tiesiai į toje pačioje valstybėje narėje esančią skerdyklą;

ii)

į kitą toje pačioje valstybėje narėje esantį ūkį, kuris turi kompetentingos institucijos garantiją, jog snukio ir nagų ligai neatsparūs gyvuliai gali būti išvežti iš ūkio tik:

a)

pagal i punktą arba

b)

jeigu į kitą ūkį vežami gyvuliai 21 dieną prieš jų atvežimą nebuvo šeriami šiame priede numatytais produktais.