4.6.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/13


2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančios Direktyvą 92/40/EEB klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 10, 2006 m. sausio 14 d. )

59 puslapis, IX priedas, 5 punkto c papunkčio ii pastraipa:

yra:

„ii)

turi būti išsiritę iš perinių kiaušinių, atitinkančių 2 dalies a punkte, 3 dalies a punkte ar 4 dalies a punkte išdėstytas sąlygas;“

,

turi būti:

„ii)

turi būti išsiritę iš perinių kiaušinių, atitinkančių 3 dalies a punkte išdėstytas sąlygas;“

.