30.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/152


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2005/44/EB

2005 m. rugsėjo 7 d.

dėl suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Naudojant informacines ir ryšių technologijas vidaus vandens keliuose galima gerokai padidinti vidaus vandens transporto saugumą ir efektyvumą.

(2)

Kai kurių valstybių narių įvairiuose vandens keliuose jau taikomos informacijos paslaugos nacionaliniu lygmeniu. Siekiant užtikrinti suderintą, sąveikią ir atvirą navigacinės pagalbos ir informacijos sistemą Bendrijos vidaus vandens kelių tinkle, turėtų būti nustatyti bendri reikalavimai ir techninės specifikacijos.

(3)

Dėl saugumo priežasčių ir siekiant suderinamumo visos Europos mastu, šie reikalavimai ir techninės specifikacijos turėtų remtis atitinkamų tarptautinių organizacijų, pvz., Tarptautinės navigacijos asociacijos (PIANC), Centrinės Reino navigacijos komisijos (CCNR) ir Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos Europai (UNECE) šioje srityje atliktu darbu.

(4)

Upių informacijos paslaugos (UIP) turėtų būti kuriamos suderinamų sistemų pagrindu, grindžiamų atvirais ir viešais standartais, kurie be diskriminacijos prieinami visiems sistemų tiekėjams ir vartotojams.

(5)

Nacionaliniuose laivybai tinkančiuose vidaus vandens keliuose, kurie nesusiję su kitos valstybės narės navigaciniu tinklu, šie reikalavimai ir techninės specifikacijos nėra privalomi. Tačiau tuose vidaus vandens keliuose rekomenduojama įgyvendinti šioje direktyvoje apibrėžtas UIP ir užtikrinti esamų sistemų sąveiką su ja.

(6)

UIP turėtų būti plėtojamos, remiantis tokiais tikslais: vidaus navigacijos saugos, efektyvumo ir ekologiškumo; kurie būtų įgyvendinami vykdant transporto ir eismo valdymą, aplinkos ir infrastruktūros apsaugą bei taikant konkrečias taisykles.

(7)

Su UIP susiję reikalavimai turėtų būti taikomi bent jau toms informacijos paslaugoms, kurias teiks valstybės narės.

(8)

Techninės specifikacijos turėtų būti rengiamos tokioms sistemoms, kaip, pavyzdžiui, elektroniniai navigaciniai žemėlapiai, elektroniniai pranešimai iš laivų, įskaitant bendrąją Europos laivų numerių sistemą, pranešimai kapitonams ir laivų padėties nustatymas bei jų sekimas. UIP komitetas turėtų užtikrinti UIP naudojimuisi būtinos įrangos techninį suderinamumą.

(9)

Bendradarbiaudamos su Bendrija, valstybės narės yra atsakingos skatinti naudotojus laikytis procedūros ir įrangos reikalavimų, atsižvelgiant į tai, ar vidaus navigacijos sektoriaus įmonė yra maža ar vidutinė.

(10)

Įvedus UIP, reikės tvarkyti asmens duomenis. Jie turėtų būti tvarkomi pagal Bendrijos taisykles, išdėstytas, inter alia,1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (3) ir 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (4). Dėl UIP įvedimo rinkos dalyviams ekonomiškai svarbūs duomenys neturėtų būti tvarkomi nekontroliuojamai.

(11)

Teikiant UIP, kurioms reikalinga tiksliai nustatyti buvimo vietą, reikėtų rekomenduoti naudoti palydovines vietos nustatymo technologijas. Kai įmanoma, pagal galiojančius šios srities sprendimus, šios technologijos turėtų būti kuo labiau suderinamos su kitomis panašiomis sistemomis ir į jas integruotos.

(12)

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslo, būtent sukurti suderintas UIP Bendrijoje, ir todėl šį tikslą galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, Bendrija gali priimti priemones vadovaudamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Laikantis tame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šia direktyva nenumatoma nieko, kas nėra būtina tam tikslui pasiekti.

(13)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos remiantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(14)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisės aktų leidybos (6) 34 dalį valstybės narės skatinamos savo ir Bendrijos naudai parengti lenteles, kiek galima geriau iliustruojančias šios direktyvos ir įgyvendinimo priemonių ryšį, ir jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Objektas

1.   Šia direktyva nustatoma suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) įdiegimo ir naudojimo Bendrijoje sistema, siekiant remti vidaus vandenų transportą ir tokiu būdu padidinti jo saugą, efektyvumą ir ekologiškumą bei palengvinti jo sąveiką su kitomis transporto rūšimis.

2.   Šia direktyva nustatomas pagrindas rengti ir toliau tobulinti techninius reikalavimus, specifikacijas ir sąlygas, užtikrinančias suderintas, sąveikias ir atviras UIP Bendrijos vidaus vandens keliuose. Šiuos techninius reikalavimus, specifikacijas ir sąlygas rengia ir tobulina Komisija, kuriai padeda 11 straipsnyje nurodytas komitetas. Komisija deramai atsižvelgia į atitinkamų tarptautinių organizacijų, pvz., PIANC, CCNR ir UNECE, parengtas priemones. Užtikrinamas tęstinumas su kitų transporto rūšių eismo valdymo paslaugomis, ypač jūrų eismo valdymo ir informacijos paslaugomis.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma UIP įgyvendinimui ir funkcionavimui visuose valstybių narių vidaus vandens IV ir aukštesnės klasės keliuose, kurie IV arba aukštesnės klasės vandens keliu susisiekia su IV arba aukštesnės klasės vandens keliu kitoje valstybėje narėje, įskaitant tokių vandens kelių uostus, nurodytus 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1346/2001/EB, iš dalies keičiančiame Sprendimą Nr. 1692/96/EB jūrų uostų, vidaus uostų, intermodalių terminalų bei III priedo projekto Nr. 8 atžvilgiu (7). Šios direktyvos tikslams taikoma 1992 m. lapkričio 12 d. JT/EKE Rezoliucijoje Nr. 30 pateikta Europos vidaus vandens kelių klasifikacija.

2.   Valstybės narės gali taikyti šią direktyvą 1 dalyje nenurodytiems vidaus vandens keliams ir vidaus uostams.

3 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje vartojamos tokios sąvokos:

a)

Upių informacijos paslaugos (UIP) – tai suderintos informacijos paslaugos, skirtos palengvinti eismo ir transporto valdymą vidaus navigacijos srityje, kai tik techniškai įmanoma, įskaitant ir sąsajas su kitomis transporto rūšimis. UIP yra nesusijusios su komercine veikla tarp vienos ar kelių įmonių, tačiau sąsajos su komercine veikla yra galimos. UIP apima tokias paslaugas kaip informavimą apie farvaterius, eismą, eismo valdymą, pagalbos nelaimės atveju teikimą, transporto valdytojų informavimą, statistiką ir muitinės paslaugas bei vandens kelių rinkliavą ir uostų mokesčius;

b)

Informacija apie farvaterius – tai geografinė, hidrologinė ir administracinė informacija apie vandens kelius (farvaterius). Informacija apie farvaterius perduodama viena kryptimi: iš kranto į laivą arba iš kranto į biurą;

c)

Taktinė informacija apie eismą – tai informacija, kurios reikia priimant skubius navigacinius sprendimus, susijusius su esama eismo situacija ir supančia geografine vietove;

d)

Strateginė informacija apie eismą – tai informacija, įtakojanti vidutinės trukmės ir ilgalaikius UIP naudotojų sprendimus;

e)

UIP taikymas – tai upių transporto informacijos paslaugų teikimas, naudojant specializuotas sistemas;

f)

UIP centras – vieta, kurioje operatoriai administruoja paslaugas;

g)

UIP naudotojai – tai įvairios naudotojų grupės, įskaitant laivų kapitonus, UIP operatorius, šliuzų ir (arba) tiltų operatorius, vandens kelių institucijas, uostų ir terminalų operatorius, avarinių tarnybų nelaimių centrų operatorius, laivyno valdytojus, krovinių siuntėjus ir fraktavimo agentus;

h)

Suderinamumas reiškia, kad paslaugos, duomenų turinys, keitimosi duomenimis formos ir dažniai yra suderinti taip, kad UIP naudotojai galėtų naudotis tomis pačiomis paslaugomis ir informacija Europos mastu.

4 straipsnis

UIP kūrimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių įgyvendinti UIP vidaus vandens keliuose, kurie patenka į 2 straipsnio taikymo sritį.

2.   Valstybės narės plėtoja UIP taip, kad UIP taikymas būtų efektyvus, kad jį galima būtų toliau plėsti ir kad jis būtų sąveikus, siekiant užtikrinti jo ryšį su kitais UIP taikymo būdais ir, jei įmanoma, su kitų transporto rūšių sistemomis. UIP taikymas taip pat užtikrina sąsajas su transporto valdymo sistemomis ir komercine veikla.

3.   Kad įdiegtų UIP, valstybės narės:

a)

teikia UIP naudotojams visus būtinus duomenis apie navigaciją ir kelionių planavimą vidaus vandens keliuose. Šie duomenys teikiami bent jau prieinama elektronine forma;

b)

užtikrina, kad UIP naudotojai be a punkte minimų duomenų navigacijos tikslais galėtų naudotis elektroniniais navigaciniais žemėlapiais, kuriuose būtų nurodyti visi Va ir aukštesnės klasės pagal Europos vidaus vandens kelių klasifikatorių jų vidaus vandens keliai;

c)

sudaro sąlygas, kad kompetentingos institucijos iš laivų gautų elektroninius pranešimus su reikiama informacija, jei nacionaliniuose arba tarptautiniuose aktuose nustatytas privalomas pranešimų siuntimas iš laivų. Tarpvalstybiniame transporte ši informacija perduodama kaimyninės valstybės kompetentingoms institucijoms. Bet kokia tokio pobūdžio informacija perduodama prieš atvykstant laivams prie sienos;

d)

užtikrina, kad pranešimai kapitonams, įskaitant informaciją apie vandens lygį (arba didžiausią leistiną grimzlę) ir ledą jų vidaus vandens keliuose, būtų teikiami standartizuotų, koduotų ir parsisiųsdinamų pranešimų būdu. Standartiniame pranešime pateikiama būtiniausia informacija saugiai navigacijai užtikrinti. Pranešimai kapitonams teikiami bent jau prieinama elektronine forma.

Šioje dalyje nurodyti įsipareigojimai vykdomi laikantis I ir II prieduose apibrėžtų specifikacijų.

4.   Kompetentingos valstybių narių institucijos steigia UIP centrus, atsižvelgdamos į regiono poreikius.

5.   Naudojant automatines identifikavimo sistemas (AIS), taikomas Bazelyje 2000 m. balandžio 6 d. pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (TTS) radijo ryšio nuostatas sudarytas regioninis susitarimas dėl radiotelefonų paslaugų vidaus vandens keliuose.

6.   Valstybės narės, jeigu tinkama, bendradarbiaudamos su Bendrija, skatina jų vidaus vandens keliuose plaukiojančių laivų kapitonus, valdytojus, agentus arba savininkus ir tuose laivuose esančių krovinių siuntėjus arba savininkus visapusiškai naudotis paslaugomis, teikiamomis pagal šią direktyvą.

7.   Komisija imasi reikiamų priemonių UIP tarpusavio sąveikai, patikimumui ir saugumui patikrinti.

5 straipsnis

Techninės gairės ir specifikacijos

1.   Siekdama padėti teikti UIP ir užtikrinti šių paslaugų sąveiką, kaip reikalaujama 4 straipsnio 2 dalyje, Komisija pagal šio straipsnio 2 dalį apibrėžia technines gaires dėl paslaugų planavimo, įgyvendinimo ir naudojimo (UIP gaires), o taip pat technines specifikacijas ypač šiose srityse:

a)

vidaus navigacijos elektroninių žemėlapių rodymo ir informacijos sistema (vidaus ECDIS);

b)

elektroniniai pranešimai iš laivų;

c)

pranešimai kapitonams;

d)

laivo buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemos;

e)

įrangos, būtinos naudotis UIP, suderinamumas.

Šiose gairėse ir specifikacijose remiamasi II priede išdėstytais techniniais principais bei atsižvelgiama į atitinkamų tarptautinių organizacijų šioje srityje atliktą darbą.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje minimas technines gaires ir specifikacijas Komisija parengia ir, jei reikia, keičia 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Jas rengiant laikomasi tokio grafiko:

a)

UIP gaires – iki 2006 m. birželio mėn 20.

b)

technines specifikacijas, susijusias su vidaus ECDIS, elektroniniais pranešimais iš laivų ir pranešimais kapitonams – iki 2006 m. spalio mėn 20.

c)

technines specifikacijas, susijusias su laivų buvimo vietos nustatymu ir sekimu – iki 2006 m. gruodžio mėn 20.

3.   UIP gairės ir specifikacijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Palydovinis buvimo vietos nustatymas

Teikiant UIP, kurioms reikalinga tiksliai nustatyti buvimo vietą, rekomenduojama naudoti palydovines vietos nustatymo technologijas.

7 straipsnis

UIP įrangos tipų patvirtinimas

1.   Jei tai būtina navigacijos saugumui užtikrinti ir to reikalauja atitinkamos techninės specifikacijos, prieš pradedant teikti paslaugas vidaus vandens keliuose, UIP terminalo ir tinklo įrangos bei programos patvirtinamos dėl atitikties toms specifikacijoms.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie nacionalinius organus, atsakingus už tipų patvirtinimą; Komisija šią informaciją perduoda kitoms valstybėms narėms.

3.   Visos valstybės narės pripažįsta kitų valstybių narių kompetentingų nacionalinių organų, nurodytų 2 dalyje, išduotus tipų patvirtinimus.

8 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Valstybės narės skiria kompetentingas institucijas, atsakingas už UIP taikymą ir tarptautinį keitimąsi duomenimis. Apie šias institucijas pranešama Komisijai.

9 straipsnis

Taisyklės dėl privatumo, saugumo ir pakartotinio informacijos naudojimo

1.   Valstybės narės užtikrina, kad asmens duomenys, reikalingi naudojantis UIP, būtų tvarkomi laikantis Bendrijos taisyklių, saugančių asmenų laisves ir pagrindines teises, įskaitant Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB.

2.   Valstybės narės įgyvendina ir taiko saugumo priemones, kad apsaugotų UIP pranešimus ir įrašus nuo nederamų veiksmų arba netinkamo naudojimo, įskaitant neleistiną naudojimąsi jais, pakeitimą ir praradimą.

3.   Taikoma 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (8).

10 straipsnis

Keitimo procedūra

I ir II priedai gali būti iš dalies keičiami, atsižvelgiant į šios direktyvos taikymo patirtį, ir pritaikomi prie techninės pažangos, remiantis 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo (9) 7 straipsnį.

2.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 3 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

3.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

4.   Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

5.   Komisija reguliariai konsultuojasi su sektoriaus atstovais.

12 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės, turinčios vidaus vandens kelius, patenkančius į 2 straipsnio taikymo sritį, priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 2007 m. spalio 20 d. įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Komisiją.

Valstybės narės, patvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Ne vėliau kaip praėjus 30 mėnesių nuo 5 straipsnyje nurodytų atitinkamų techninių gairių ir specifikacijų įsigaliojimo, valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad įvykdytų 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Techninės gairės ir specifikacijos įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3.   Gavusi valstybės narės prašymą, Komisija 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka gali pratęsti šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, skirtą įvykdyti vieną ar daugiau 4 straipsnio reikalavimų dėl vidaus vandens kelių, kurie patenka į 2 straipsnio taikymo sritį, bet kurių eismo intensyvumas nedidelis, arba dėl vidaus vandens kelių, kuriems įvykdymo išlaidos būtų neproporcingos naudai. Šis terminas gali būti pratęstas paprastu Komisijos sprendimu; pratęsimas gali būti atnaujintas. Pagrindime, kurį valstybė narė turi pateikti kartu su prašymu, nurodomas eismo intensyvumas ir ekonominės sąlygos atitinkamame vandens kelyje. Iki Komisijos sprendimo priėmimo, pratęsimo prašanti valstybė narė gali toliau vykdyti savo veiksmus taip, lyg prašymas būtų patenkintas.

4.   Valstybės narės perduoda Komisijai direktyvos reglamentuojamoje srityje priimto nacionalinio įstatymo pagrindinių nuostatų tekstą.

5.   Kai būtina, valstybės narės padeda viena kitai įgyvendinti šią direktyvą.

6.   Komisija stebi UIP įdiegimą Bendrijoje ir iki 2008 m. spalio 20 d. pateikia pranešimą Europos Parlamentui ir Tarybai.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms, kuriose yra vidaus vandens kelių, patenkančių į 2 straipsnio taikymo sritį.

Priimta Strasbūre, 2005 m. rugsėjo 7 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

L. BORRELL FONTELLES

tarybos vardu

Pirmininkas

C. CLARKE


(1)  OL C 157, 2005 6 28, p. 56.

(2)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 2005 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(4)  OL L 201, 2002 7 31, p. 37.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(7)  OL L 185, 2001 7 6, p. 1.

(8)  OL L 345, 2003 12 31, p. 90.

(9)  OL L 373, 1991 12 31, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.


I PRIEDAS

BŪTINIAUSI REIKALAVIMAI DUOMENIMS

Kaip nurodyta 4 straipsnio 3 dalies a punkte, visų pirma teikiami šie duomenys:

vandens kelio kryptis, nurodant kilometrus,

laivams arba konvojams taikomi apribojimai dėl ilgio, pločio, grimzlės ir aukščio virš vandens,

ribojančių struktūrų, ypač šliuzų ir tiltų, darbo laikas,

uostų ir krovinių perkrovimo vietos,

navigacijai reikalingi duomenys apie vandens lygius.


II PRIEDAS

UIP GAIRIŲ IR TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PRINCIPAI

1.   UIP gairės

5 straipsnyje nurodytos UIP gairės atitinka šiuos principus:

a)

paslaugų ir susijusių sistemų planavimo, įgyvendinimo ir eksploatavimo techninių reikalavimų nurodymo;

b)

UIP struktūros ir organizacijos ir

c)

rekomendacijų laivams dalyvauti UIP, dėl individualių paslaugų ir dėl nuoseklios UIP plėtros.

2.   Vidaus ECDIS

Elektroninei žemėlapių rodymo ir informacijos sistemai (vidaus ECDIS) pagal 5 straipsnį parengtos techninės specifikacijos turi atitikti šiuos principus:

a)

suderinamumo su jūrų ECDIS, kad vidaus vandenimis plaukiojantys laivai turėtų geresnes eismo sąlygas estuarijų mišraus eismo zonose ir kad būtų sudarytos geresnės jūrų ir upių eismo sąlygos;

b)

būtiniausių reikalavimų apibrėžimo vidaus ECDIS įrangai, taip pat būtiniausios informacijos, kuri turi būti pateikta elektroniniuose navigaciniuose žemėlapiuose, siekiant užtikrinti saugią navigaciją ir ypač kad

vidaus ECDIS įranga būtų itin patikima ir prieinama,

vidaus ECDIS įranga būtų patvari, kad tinkamai funkcionuotų laive esančiomis tipinės aplinkos sąlygomis, ir jos kokybė ar patikimumas nesumažėtų,

į elektroninį navigacinį žemėlapį būtų įtraukti visų rūšių geografiniai objektai, (pavyzdžiui, farvaterio ribos, statiniai ant kranto, švyturiai) kurie būtini saugiai navigacijai užtikrinti,

laivo valdymo tikslais, elektroninis žemėlapis būtų stebimas naudojantis uždengiamu radaro vaizdu,

c)

į elektroninį navigacinį žemėlapį būtų įtraukta informacija apie farvaterio gylį ir parodytas iš anksto nustatytas arba faktinis vandens lygis,

d)

į elektroninį navigacinį žemėlapį būtų įtraukta ir pateikta papildoma vidaus ECDIS informacija (pavyzdžiui, apie kitas šalis nei kompetentingos institucijos), neįtakojant saugiai navigacijai užtikrinti būtinos informacijos,

e)

elektroninių navigacinių žemėlapių prieinamumas UIP naudotojams,

f)

elektroniniuose navigaciniuose žemėlapiuose pateiktų duomenų prieinamumas visiems įrangos gamintojams, kai tinkama, už priimtino dydžio mokestį išlaidoms padengti.

3.   Elektroniniai pranešimai iš laivų

Techninės specifikacijos, susijusios su vidaus navigacijoje taikomais elektroniniais pranešimais iš laivų, kaip nustatyta 5 straipsnyje, turi atitikti šiuos principus:

a)

palankių sąlygų sudarymo valstybių narių kompetentingoms institucijoms, vidaus, taip pat jūrų navigacijos ir daugiamodalinio transporto dalyviams, jei jie susiję su vidaus navigacija, keistis elektroniniais duomenimis;

b)

laivų su institucijomis, institucijų su laivais ir institucijų tarpusavyje keitimosi standartiniais pranešimais apie reisą, siekiant suderinamumo su jūrų navigacija;

c)

naudojimosi tarptautiniu mastu pripažintais kodų sąrašais ir klasifikacijomis, jas atnaujinant, atsiradus papildomiems vidaus navigacijos poreikiams;

d)

naudojimosi vieninga Europos laivų identifikavimo numerių sistema.

4.   Pranešimai kapitonams

5 straipsnyje nustatytos techninės specifikacijos, susijusios su pranešimais kapitonams, ypač informacija apie farvaterius, eismą ir jo valdymą, taip pat reiso planavimą, turi atitikti šiuos principus:

a)

naudojimosi standartine duomenų struktūra, paremta iš anksto parengtais tekstiniais moduliais ir kiek įmanoma užkoduota, kad svarbiausią informaciją galima būtų automatiškai išversti į kitas kalbas ir palengvinti pranešimų kapitonams integravimą į reisų planavimo sistemas;

b)

standartinės duomenų struktūros suderinamumo su vidaus ECDIS duomenų struktūra, kad pranešimai kapitonams būtų lengviau integruoti į vidaus ECDIS.

5.   Laivų buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemos

5 straipsnyje nustatytos techninės specifikacijos, susijusios su laivų buvimo vietos nustatymo ir sekimo sistemomis, turi atitikti šiuos principus:

a)

reikalavimų sistemoms ir standartiniams pranešimams bei tvarkos, leidžiančios teikti juos automatiškai, nustatymo;

b)

sistemų, atitinkančių taktinės informacijos apie eismą reikalavimus ir strateginės informacijos apie eismą reikalavimus, atskyrimo pagal buvimo vietos nustatymo tikslumą ir pagal reikalaujamą atnaujinimo lygį;

c)

atitinkamų techninių sistemų laivų buvimo vietos nustatymui ir jų sekimui, pavyzdžiui, vidaus vandens kelių AIS (Vidaus vandens kelių automatinė identifikavimo sistema), aprašymo;

d)

duomenų formatų suderinamumo su jūrų AIS sistema.