8.11.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 292/13


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2005/776/BUSP

2005 m. lapkričio 7 d.

iš dalies keičiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovoje įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/265/BUSP (1), kuriais Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Moldovoje paskyrė p. Adriaan JACOBOVITS de SZEGED.

(2)

2005 m. liepos 28 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/584/BUSP (2), kuriais ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai pratęsiami iki 2006 m. vasario 28 d.

(3)

2005 m. birželio 2 d. Moldovos Prezidentas V. Voroninas ir Ukrainos Prezidentas V. Juščenka išsiuntė bendrą laišką, kuriame, inter alia, prašoma Europos Sąjungą išnagrinėti galimybes suteikti pagalbą įdiegiant tarptautinę muitinę kontrolę Moldovos ir Ukrainos pasienio Padnestrės regione bei šiame pasienio ruože sukurti veiksmingą tarptautinės stebėsenos mechanizmą.

(4)

2005 m. rugsėjo 20 d. Politinis ir saugumo komitetas pritarė ES misijos Moldovos ir Ukrainos pasienyje įsteigimui, be kita ko stiprinant ES specialiojo įgaliotinio Moldovoje darbuotojų grupę.

(5)

Atsižvelgiant į ES specialiojo įgaliotinio Moldovoje naujus uždavinius, susijusius su ES misija Moldovos ir Ukrainos pasienyje, atitinkamai turėtų būti pakeisti jo įgaliojimai,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/265/BUSP iš dalies keičiami taip:

a)

2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„g)

didinti pasienio ir muitinės kontrolės bei pasienio stebėjimo veiklos veiksmingumą Moldovoje ir Ukrainoje prie jų bendros sienos, ypatingą dėmesį skiriant Padnestrės regionui, visų pirma pasitelkus ES misiją pasienyje.“;

b)

3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„e)

pasitelkus paramos grupę, kuriai vadovauja ES specialiojo įgaliotinio vyriausiasis patarėjas politikos klausimais:

i)

užtikrinti su Moldovos ir Ukrainos valstybių siena susijusių įvykių ir veiklos politinę apžvalgą;

ii)

analizuoti Moldovos ir Ukrainos politinį įsipareigojimą gerinti sienos valdymą;

iii)

skatinti Moldovos ir Ukrainos bendradarbiavimą pasienio klausimais, taip pat siekiant sukurti išankstines sąlygas Padnestrės konflikto sprendimui.“;

c)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti skirta orientacinė finansavimo suma yra 430 000.“;

d)

8 straipsnio vienintelė pastraipa tampa 1 dalimi ir yra įrašoma nauja dalis:

„2.   Taryba ir Komisija pagal atitinkamus savo įgaliojimus užtikrina šių bendrųjų veiksmų ir Bendrijos kitos išorės veiklos įgyvendinimo nuoseklumą vadovaujantis Sutarties 3 straipsnio antra pastraipa. Taryba ir Komisija šiuo tikslu bendradarbiauja.“;

e)

10 straipsnyje antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Jie taikomi iki 2006 m. vasario 28 d.“.

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja 2005 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. STRAW


(1)  OL L 81, 2005 3 30, p. 50.

(2)  OL L 199, 2005 7 29, p. 95.