15.10.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 271/48


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. spalio 13 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, siekiant jį suderinti su technikos pažanga

(pranešta dokumentu Nr. C(2005) 3754)

(Tekstas svarbus EEE)

(2005/717/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (1), ypač į jos 5 straipsnio 1 dalies b punktą,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2002/95/EB Komisija turi įvertinti tam tikras pavojingas medžiagas, uždraustas pagal tos direktyvos 4 straipsnio 1 dalį.

(2)

Tam tikroms medžiagoms ir sudėtinėms dalims, kuriose yra švino, gyvsidabrio, kadmio, šešiavalenčio chromo, polibromintų bifenilų (PBB) arba polibrominto difenilo eterių (PBDE) neturėtų būti taikomas draudimas, kadangi šių pavojingų medžiagų pašalinimas ar pakeitimas šiose konkrečiose medžiagose ir sudėtinėse dalyse vis dar neįmanomas.

(3)

Kadangi atlikus dekabromo difenileterio (DecaBDE) rizikos įvertinimą pagal 1993 m. kovo 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 dėl esančių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės (2) buvo nustatyta, kad be jau taikomų priemonių, skirtų sumažinti šios medžiagos vartotojams keliamus pavojus, šiuo metu nereikia imtis kitų priemonių, tačiau reikalingi papildomi rizikos įvertinimo tyrimai, dekabromo difenileteriui gali būti netaikomi Direktyvos 2002/95/EB 4 straipsnio 1 dalies reikalavimai iki kito pranešimo. Jei dėl naujos informacijos atsirastų kitokios rizikos įvertinimo išvados, šis sprendimas, prireikus, būtų iš naujo išnagrinėtas ir pakeistas. Be to, pramonės sektoriuje yra įgyvendinama savanoriška išmetamų teršalų kiekio mažinimo programa.

(4)

Siekiant laipsniškai nutraukti pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje įrangoje, reikėtų apriboti draudimo išimčių taikymo sritį tam tikroms konkrečioms medžiagoms ar sudėtinėms dalims, jei šių medžiagų tokioje įrangoje galima nenaudoti.

(5)

Pagal Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 1 dalies c punktą kiekvieną šios direktyvos priede nurodytą išimtį yra būtina persvarstyti bent kartą per ketverius metus arba po ketverių metų nuo įrašymo į sąrašą, siekiant išbraukti elektros ir elektroninės įrangos medžiagas ir sudėtines dalis iš sąrašo, jei jų pašalinimas ar pakeitimas pakeičiant konstrukciją ar medžiagas ar panaudojant sudėtines dalis, kurioms nereikia jokių iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų medžiagų, yra techniškai ar moksliškai įmanomas, jei dėl pakeitimo atsiradęs neigiamas poveikis aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai nenusveria jų naudos aplinkai, sveikatai ir (arba) vartotojų saugai. Todėl kiekviena šioje sprendime nurodyta išimtis bus persvarstyta iki 2010 m.

(6)

Remiantis Direktyvos 2002/95/EB 5 straipsnio 2 dalimi, Komisija konsultavosi su elektros ir elektroninės įrangos gamintojais, perdirbėjais, apdorojimo operatoriais, aplinkosaugos organizacijomis ir darbuotojų bei vartotojų asociacijomis ir pateikė savo pastabas 1975 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų (3) 18 straipsniu įsteigtam komitetui (toliau – Komitetas).

(7)

2005 m. balandžio 19 d. Komisija šiame sprendime numatytas priemones pateikė balsavimui pagal Direktyvos 75/442/EEB dėl atliekų 18 straipsnį įsteigtame Komitete. Už šias priemones nebuvo nubalsuota kvalifikuota balsų dauguma. Todėl laikantis Direktyvos 75/442/EEB 18 straipsnyje nustatytos tvarkos 2005 m. birželio 6 d. pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo pateiktas Tarybai. Kadangi pasibaigus Direktyvos 2002/95/EB 7 straipsnio 2 dalyje nustatytam laikotarpiui, Taryba nepriėmė pasiūlytų priemonių ir neišreiškė savo nepritarimo, remdamasi 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4), 5 straipsnio 6 dalimi, šias priemones turėtų priimti Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Direktyvos 2002/95/EB priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

Sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. spalio 13 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(2)  OL L 84, 1993 4 5, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 194, 1975 7 25, p. 39. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

Direktyvos 2002/95/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

Įterpiamas toks 9a punktas:

„9a.

Dekabromo difenileteris, kai jis naudojamas polimeriniu pavidalu“;

3)

Įterpiamas toks 9b punktas:

„9b.

Švinas iš švino ir bronzos pagamintuose guolių įdėkluose ir įvorėse“.