29.9.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 253/22


TARYBOS SPRENDIMAS 2005/671/TVR

2005 m. rugsėjo 20 d.

dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį, 30 straipsnio 1 dalį, 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2001 m. rugsėjo 21 d. neeiliniame susitikime Europos Vadovų Taryba pažymėjo, kad terorizmas yra reali grėsmė pasauliui ir Europai, o kova su terorizmu bus prioritetinis Europos Sąjungos uždavinys.

(2)

2001 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba pažymėjo, kad ji yra pasiryžusi kovoti su visų formų terorizmu visame pasaulyje ir toliau dės pastangas stiprinti tarptautinės bendruomenės koaliciją kovai su visų formų ir rūšių terorizmu, pavyzdžiui, stiprinant operatyvinių tarnybų, atsakingų už kovą su terorizmu, Europolo, Eurojusto, žvalgybos tarnybų, policijos pajėgų ir teisminių institucijų bendradarbiavimą.

(3)

Kovojant su terorizmu atitinkamoms tarnyboms būtina turėti kiek įmanoma išsamiausią ir naujausią informaciją atitinkamose srityse. Valstybių narių specializuotoms nacionalinėms tarnyboms, teisminėms institucijoms ir atitinkamoms Europos Sąjungos įstaigoms, pavyzdžiui, Europolui ir Eurojusto, tikrai reikalinga informacija, kad jos galėtų vykdyti savo uždavinius.

(4)

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/48/TVR dėl policijos ir teismų bendradarbiavimo kovojant su terorizmu konkrečių priemonių įgyvendinimo pagal Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 4 straipsnį (2) yra svarbus žingsnis į priekį. Dėl besitęsiančios terorizmo grėsmės ir reiškinio sudėtingumo būtina dar intensyviau keistis informacija. Keitimasis informacija turi apimti visus baudžiamųjų procesinių veiksmų etapus, įskaitant nuosprendžius, ir visus asmenis, grupes ar organizacijas, kurių atžvilgiu vyksta tyrimas, kurie yra persekiojami ar nuteisti už teroristinius nusikaltimus.

(5)

Kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės vienos negali deramai pasiekti ir kadangi, atsižvelgiant į abipusiškumo poreikį, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

(6)

Keičiantis informacija, šis sprendimas nepažeidžia esminių nacionalinio saugumo interesų ir jis neturėtų kelti pavojaus asmenų saugumui, atliekamo tyrimo sėkmei ar konkrečiai žvalgybos veiklai valstybės saugumo srityje.

(7)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame sprendime taikomi šie sąvokų apibrėžimai:

a)

teroristiniai nusikaltimai – nusikaltimai, nurodyti 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (3) 1, 2 ir 3 straipsniuose;

b)

Europolo konvencija – 1995 m. liepos 26 d. Konvencija dėl Europos policijos biuro įsteigimo (4);

c)

Eurojusto sprendimas – 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/187/TVR, įkuriantis Eurojusto siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (5);

d)

grupė ar organizacija – teroristinės grupės, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 2 straipsnyje, ir grupės bei organizacijos, išvardytos 2001 m. gruodžio 27 d. Tarybos bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (6) priede.

2 straipsnis

Informacijos apie teroristinius nusikaltimus teikimas Eurojustui, Europolui ir valstybėms narėms

1.   Kiekviena valstybė narė savo policijos tarnybose ar kitose teisėsaugos institucijose paskiria specializuotą tarnybą, kuri pagal nacionalinę teisę turės prieigą ir rinks visą svarbią informaciją, susijusią su jos teisėsaugos institucijų atliekamais teroristinių nusikaltimų baudžiamaisiais tyrimais arba gaunamą tuos tyrimus atliekant, ir siunčia ją Europolui pagal 3 ir 4 dalis.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria vieną arba, jei jos teisinėje sistemoje taip numatyta, daugiau negu vieną Eurojusto nacionalinį korespondentą terorizmo klausimais arba atitinkamą teisminę ar kitą kompetentingą instituciją, kuri pagal nacionalinę teisę turi prieigą ir gali rinkti visą svarbią informaciją, susijusią su baudžiamaisiais persekiojimais ir nuosprendžiais už teroristinius nusikaltimus, ir siunčia ją Eurojustui pagal 5 dalį.

3.   Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad bent 4 dalyje nurodyta informacija apie baudžiamuosius tyrimus ir 5 dalyje nurodyta informacija apie baudžiamuosius persekiojimus ir nuteisimą už teroristinius nusikaltimus, turinčius ar galinčius turėti įtakos dviem ar daugiau valstybių narių, surinkta atitinkamos institucijos, būtų perduodama:

a)

Europolui pagal nacionalinę teisę ir Europolo konvencijos nuostatas, kad ji būtų tvarkoma; ir

b)

Eurojustui pagal nacionalinę teisę ir jei tai leidžia Eurojusto sprendimo nuostatos, kad Eurojustas galėtų vykdyti savo uždavinius.

4.   Remiantis 3 dalimi Europolui siunčiama ši informacija:

a)

asmens, grupės ar organizacijos tapatybės nustatymo duomenys;

b)

tiriamos veikos ir jų konkrečios aplinkybės;

c)

atitinkamas nusikaltimas;

d)

sąsajos su kitais svarbiais atvejais;

e)

ryšių technologijų naudojimas;

f)

masinio naikinimo ginklų turėjimo keliama grėsmė.

5.   Remiantis 3 dalimi Eurojustui siunčiama ši informacija:

a)

asmens, grupės ar organizacijos, kuri yra baudžiamojo tyrimo ar persekiojimo objektas, tapatybės nustatymo duomenys;

b)

atitinkamas nusikaltimas ir jo konkrečios aplinkybės;

c)

informacija apie galutinius nuosprendžius už teroristinius nusikaltimus ir tų nusikaltimų konkrečios aplinkybės;

d)

sąsajos su kitais svarbiais atvejais;

e)

teisminės pagalbos prašymai, įskaitant pavedimus teismui, skirtus kitai valstybei narei ar pateiktus kitos valstybės narės, ir atsakymai.

6.   Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad bet kuri svarbi informacija, pateikta dokumentuose, bylose, informacijos elementuose, objektuose ar kitose įrodymo priemonėse, areštuotose ar konfiskuotose atliekant baudžiamuosius tyrimus ar baudžiamuosius procesinius veiksmus, susijusius su teroristiniais nusikaltimais, galėtų būti prieinama kaip galima greičiau, atsižvelgiant į būtinumą nepakenkti atliekamiems tyrimams, kitų suinteresuotų valstybių narių institucijoms pagal nacionalinę teisę ir atitinkamus tarptautinės teisės aktus tais atvejais, kai yra atliekami arba galėtų būti pradėti tyrimai, arba kai vyksta teisminis persekiojimas už teroristinius nusikaltimus.

3 straipsnis

Jungtinės tyrimo grupės

Prireikus valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad būtų sukurtos jungtinės tyrimo grupės teroristinių nusikaltimų baudžiamiesiems tyrimams atlikti.

4 straipsnis

Teisminės pagalbos prašymai ir teismų sprendimų vykdymas

Kiekviena valstybė narė imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad kitų valstybių narių prašymai dėl savitarpio teisinės pagalbos ir teismų sprendimų pripažinimo bei vykdymo, susiję su teroristiniais nusikaltimais, būtų skubiai išnagrinėti ir jiems būtų teikiama pirmenybė.

5 straipsnis

Galiojančių nuostatų panaikinimas

Sprendimas 2003/48/TVR panaikinamas.

6 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kurios, įsigaliojusios ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 30 d., įgyvendina šio sprendimo nuostatas.

7 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis sprendimas taikomas Gibraltarui.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. BECKETT


(1)  2005 m. birželio 7 d. pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 16, 2003 1 22, p. 68.

(3)  OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

(4)  OL C 316, 1995 11 27, p. 2. Konvencija su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 11 27 protokolu (OL C 2, 2004 1 6, p. 3).

(5)  OL L 63, 2002 3 6, p. 1. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2003/659/TVR (OL L 245, 2003 9 29, p. 44).

(6)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendrąja pozicija 2005/220/BUSP (OL L 69, 2005 3 16, p. 59).