31.8.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 225/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2005 m. rugpjūčio 26 d.

nustatantis teisinės pagalbos prašymų perdavimo formą pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB

(2005/630/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2003/8/EB, numatančią teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tarptautiniuose ginčuose pagerinimą nustatant minimalias bendras teisinės pagalbos tokiems ginčams taisykles (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį,

pasitarusi su Direktyvos 2003/8/EB 17 straipsniu įsteigtu komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2004/844/EB (2) nustatyta teisinės pagalbos prašymų perdavimo standartinė forma pagal Tarybos direktyvą 2003/8/EB.

(2)

Pagal Direktyvą 2003/8/EB Komisija taip pat turėtų nustatyti teisinės pagalbos prašymų perdavimą tarp valstybių narių teisminių institucijų palengvinančią standartinę formą.

(3)

Pagal Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties prieduose pateikto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius, Danija nedalyvavo priimant Direktyvą 2003/8/EB ir todėl nėra jos saistoma arba ji jai nėra taikoma,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Šio sprendimo priede pateikiama teisinės pagalbos prašymų perdavimo standartinė forma yra priimta.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugpjūčio 26 d.

Komisijos vardu

Franco FRATTINI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 26, 2003 1 31, p. 41.

(2)  OL L 365, 2004 12 10, p. 27.


PRIEDAS

STANDARTINĖ FORMA

Image

Image

Image

Image