21.6.2005   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 157/9


EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 25 d.

dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos priėmimo į Europos Sąjungą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 49 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (2),

kadangi Bulgarijos Respublika ir Rumunija pareiškė norą tapti Europos Sąjungos narėmis,

NUSPRENDĖ:

priimti šias paraiškas dėl priėmimo; priėmimo sąlygos ir sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomosios pataisos, reikalingos tokiam priėmimui, nustatomos valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos susitarimu.

Priimta Liuksemburge, 2005 m. balandžio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ASSELBORN


(1)  Nuomonė pareikšta 2005 m. vasario 22 d. (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  Pritarimas pareikštas 2005 m. balandžio 13 d. (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).